Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zamówienia bieżące 2018

http://www.legionowo.pcpr.pl/download/zalacznik_1803.jpg?rand=221881282

 

 

 

 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. Be Active Group, Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto: 6 440,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 00/100)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:

                             C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt

                                C ocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Łączna liczba punktów

1.

Be Active Group, Piotr Jaskółowski,              ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

6 440,00 zł

100,00 pkt

2.

SHOW4 Przemysław Krawczyk         

Ul. Łagniewska 54/56 lok 317

91-463 Łódź

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 25,73 pkt

25 030,00 zł

25,73 pkt

3.

MruCon Group Sp. Z o.o.

Ul. Krótka 8

62-030 Luboń

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 46,80 pkt

13 760,00 zł

46,80 pkt

4.

Vicotira Travel&Events Sp. Z o.o. Sp. K. ul. Puławska 117a

02-707 Warszawa

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 18,83 pkt

34 194,00 zł

18,83 pkt

5.

KAB Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

Ul. Curie-Skłodowskien 23/1

10-111 Olsztyn

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 39,70 pkt

16 220,00 zł

39,70 pkt

6.

Imperium Group Sp. Z o.o.

Ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 93

02-777 Warszawa

6 440,00 zł

............................... x 100 pkt = 53,71 pkt

11 990,00 zł

53,71 pkt

Uzasadnienie:

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

 

 

http://www.legionowo.pcpr.pl/download/zalacznik_1803.jpg?rand=221881282

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej
z terenu powiatu legionowskiego

 

 

 

Znak sprawy: ZD.254.27.2018

 

 

 

                                                                                  Zatwierdzam

 

 

                                                                                  .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 07 listopada 2018 r.

I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska i P. Marta Pierszanko, tel. (22) 764 01 40, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.254.27.2018 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, obsługa dwóch Spotkań Mikołajkowych. Jednego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz drugiego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

2.      W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      nagłośnienia, świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, auli Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w dniu 7 grudnia 2018 r. – pomieszczenie o dużej powierzchni pozwala na przeprowadzenie warsztatów plastycznych, konkursów zręcznościowych, ruchowych z wykorzystaniem chusty itp.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie wcześniej niż o godzinie 10:00 i zakończenia nie później niż o godzinie 12:30, rozpoczęcie spotkania dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej nie wcześniej niż o godzinie 13:30 i zakończenia nie później niż o godzinie 16:00,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób choinkowych (kartki świąteczne, bombki, łańcuchy), zabawy z chustą i liną animacyjną utrzymane w tematyce Bożonarodzeniowej, skręcanie balonikowych zwierząt i kwiatków, malowanie twarzy, tatuaże,

5)      przygotowanie wielkiej bombki – niespodzianki, którą uczestnicy w trakcie imprezy będą mogli odkryć (np. pińata z cukierkami)

6)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, rozdawał im prezenty i pozował z nimi do zdjęć,

7)      zapewnienie dwóch głównych atrakcji imprezy mikołajkowej – dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - zabawy muzycznej prowadzonej przez Wodziereja/Didżeja (np. Mikołaj) angażującego wszystkich do zabawy, tańczenia, śpiewania (np. karaoke), zabawy powinny być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz – dla ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego – zabawy angażującej wszystkie dzieci do aktywnego uczestnictwa.

8)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      fotobudki ze świątecznymi akcesoriami – przez cały okres trwania imprezy – dodatkowo zdjęcia powinny zostać zapisane na płycie i przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie po zakończeniu imprezy. Zamawiający dopuszcza zapewnienie w miejsce fotobudki fotografa, który po zrobieniu zdjęcia będzie od razu je drukował i wręczał uczestnikom imprezy,

c)      karaoke,

d)     scenografii i choreografii,

e)      nagłośnienia,

f)       oprawy muzycznej,

g)      oprawy konferansjerskiej,

h)      obsługi tecznicznej,

i)        opieki medycznej,

j)        ubezpieczenia NNW uczestników imprezy,

k)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

l)        sprzątania po imprezie.

3.      Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

a)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, w tym Św. Mikołaj,

b)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom, która równolegle stworzy stanowisko malowania buziek oraz tatuaży brokatowych,

c)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

d)     dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwan, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

e)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym didżeja prowadzącego bal/zabawę,

f)       przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów grupowych, muzycznych, sportowych, zręcznościowych, plastycznych oraz muzycznych (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

g)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

4.      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

6.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom – załącznik nr 5 do zapytania.

7.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.      Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

10.  Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w dniu 7 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:30 i 13:30-16:00.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

V. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

1.      W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze głównej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. imprezę okolicznościową dla min 100 uczestników, oraz potwierdzą że tę usługę wykonali należycie. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)      wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (imprez okolicznościowych) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie (np. referencje, poświadczenia) – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

2)      pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

3)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VI.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę w zapytaniu ofertowym na „Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego”.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 4 i 5) oraz szczegółowy harmonogram imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji.
 4. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 VII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub dostarczyć osobiście. Wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie/opakowaniu umieścić:Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej
  z terenu powiatu legionowskiego
  - ZD.254.27.2018 – nie otwierać przed 9.11.2018 r. godz. 10:00 lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2018 r. o godz. 10:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: PCPR w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 16.11.2018 r. o godzinie 10:30.

VIII.       Kryteria oceny ofert.

1.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

 

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

                   Cena brutto oferty badanej

2.      Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.      Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo / na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:  m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 14 listopada 2018 roku.

XI. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XII. Zakończenie procesu wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-          przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-          niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

a)      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

d)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

XIII. Zakończenie procesu wyboru.

1.      W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.      Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.      Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.      Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.      Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
Załącznik Nr 1          -           formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2          -           wzór umowy,

Załącznik Nr 3          -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załacznik Nr 4          -           wykaz usług,

Załacznik Nr 5          -           informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia                                                              podwykonawcom.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.254.27.2018

 

 

                                                                                                          .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax                 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Przedmiot zamówienia

Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

 

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

 

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia zgodnie z rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego

 

 

 

................................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................zł

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

7 grudnia 2018 r.

Termin związania ofertą

do dnia 30.11.2018 r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a)      zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   

b)      uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.

c)      pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.

d)     zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                            

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do rozdziału IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 4),

4)   informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (Załącznik Nr 5) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,

5)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.254.27.2018

Wzór umowy nr ............/2018

 

W dniu ............................. 2018 r w Legionowie, pomiędzy Powiatem Legionowskim, ul. Gen.
W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen. W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201, a także o numerze REGON: 017168210 reprezentowanym przez: Dyrektora Magdalenę Jagnyziak

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Magdaleny Cyrańskiej 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyboru  oferty Wykonawcy na przeprowadzenie i obsługę dwóch Spotkań Mikołajkowych dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego, została zawarta umowa o następującej treści:


 

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie, obsługa dwóch Spotkań Mikołajkowych: dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego, szczegółowo opisanego w rozdziale II Opis przedmiotu  zamówienia w Zapytaniu ofertowym.

2. Maksymalna ilość uczestników imprezy mikołajkowej to 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej.

3. Impreza odbędzie się w sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w auli Starostwa Powiatowego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w  terminie 7 grudnia 2018 r.,

4. Wykonawca zapewni odpowiednią oprawę artystyczną imprezy, w tym scenografię  i dekoracje oraz oprawę techniczną, w tym oświetlenie, multimedia.

 

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.      W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1)      nagłośnienia, świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w auli Starostwa Powiatowego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w  terminie 7 grudnia 2018 r.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nie wcześniej niż o godzinie 10:00 i zakończenia nie później niż o godzinie 12:30, rozpoczęcie spotkania dla ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej nie wcześniej niż o godzinie 13:30 i zakończenia nie później niż o godzinie 16:00,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, przeprowadzenie warsztatów wykonywania ozdób choinkowych (kartki świąteczne, bombki, łańcuchy), zabawy z chustą i liną animacyjną utrzymane w tematyce Bożonarodzeniowej, skręcanie balonikowych zwierząt i kwiatków, malowanie twarzy, tatuaże,

5)      przygotowanie wielkiej bombki – niespodzianki, którą uczestnicy w trakcie imprezy będą mogli odkryć (np. pińata z cukierkami)

6)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, rozdawał im prezenty i pozował z nimi do zdjęć,

7)      zapewnienie dwóch głównych atrakcji imprezy mikołajkowej – dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - zabawy muzycznej prowadzonej przez Wodziereja/Didżeja (np. Mikołaj) angażującego wszystkich do zabawy, tańczenia, śpiewania (np. karaoke), zabawy powinny być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz – dla ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego – zabawy angażującej wszystkie dzieci do aktywnego uczestnictwa,

8)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      fotobudki ze świątecznymi akcesoriami – przez cały okres trwania imprezy – dodatkowo zdjęcia powinny zostać zapisane na płycie i przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie po zakończeniu imprezy. Zamawiający dopuszcza zapewnienie w miejsce fotobudki fotografa, który po zrobieniu zdjęcia będzie od razu je drukował i wręczał uczestnikom imprezy,

c)      karaoke,

d)     scenografii i choreografii,

e)      nagłośnienia,

f)       oprawy muzycznej,

g)      oprawy konferansjerskiej,

h)      obsługi tecznicznej,

i)        opieki medycznej,

j)        ubezpieczenia NNW uczestników imprezy,

k)      zabezpieczenia przeciwpożarowego,

l)        sprzątania po imprezie.

2.      Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

1)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, w tym Św. Mikołaj,

2)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom, która równolegle, w trakcie zabawy, stworzy stanowisko malowania buziek oraz tatuaży brokatowych,

3)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

4)      dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwan, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

5)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym didżeja prowadzącego bal/zabawę,

6)      przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów grupowych, muzycznych, sportowych, zręcznościowych, plastycznych oraz muzycznych (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

7)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

3.      Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.      Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć uczestników imprezy od wszelkich możliwych ryzyk i ponosi odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie imprezy.

6.      Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mogących wpłynąć na zakłócenie realizacji imprez lub nienależyte wykonanie umowy pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w późniejszym terminie.

7.      Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg imprezy.

 

§ 3

WYNAGRODZENIE

1.      Wartość zamówienia przedmiotu umowy strony ustalają: kwota brutto ................................. zł (słownie: ................................................................... zł).

2.      Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla

zakresu usług ustalonych w zapytaniu ofertowym.

3.      Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni, po zakończeniu imprezy na nabywcę:

POWIAT LEGIONOWSKI, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201.

4.      Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5.      Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6.      Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.      Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

§ 4

OSOBY DO KONTAKTU

1. Osobą wyznaczoną, ze strony Zamawiającego, do kontaktu z Wykonawcą jest pani Anna Stępińska i pani Marta Pierszanko, tel. (22) 764 01 40, e mail: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl lub inna wyznaczona osoba, ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest wyznaczona pan/pani ...............................................

2. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia i określonym w zapytaniu ofertowym.

 

§ 5

KARY UMOWNE

1.      Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

1)      za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1,

2)      każdorazowo za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków umownych a w szczególności określonych w §1 i § 2 w wysokości 0,20 % wartości umowy brutto,  określonej w § 3 ust. 1 za każde stwierdzone zdarzenie.

2.      Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

3.      Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

ODSTAPIENIA OD UMOWY

1.      Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia a Wykonawca zapłaci karę określoną w § 5 ust. 1 pkt. 1.

2.      Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na niezapewnieniu właściwego   programu artystycznego niezapewnieniu właściwych i bezpiecznych warunków realizacji zadania lub działaniach niezgodnych z zapytaniem ofertowym, w tym pobierania opłat od uczestników imprezy.

3.      Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.      W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy.

 

§ 7

ZMIANY DO UMOWY

1.      Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:

1)      w stosunku do zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,

2)      zmiana przez Zamawiającego sali widowiskowej lub terminu imprezy,

3)      w innych sytuacjach gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania ).

2.      Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.


 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.      Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

4.      Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2018

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2018 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2018 z ......................... 2018 r.

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

znak: ZD.254.27.2018

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 67 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla ok. 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

Załącznik Nr 4  do zapytania ofertowego

znak: ZD.254.27.2018

 

........................................

(pieczątka wykonawcy)

Wykaz usług (imprez okolicznościowych), warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

 

Lp

Przedmiot zamówienia

/krótki opis/

Data wykonania usługi

(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługa była realizowana

Ilość osób

biorących udział

w imprezie

 

1

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

2

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

3

 

 

 

......  -........ -.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

 

*Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .........................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

znak: ZD.254.27.2018

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*

 

 

 

Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia

1.

 

2.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

................................................................................

                                                                                        ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                przedstawiciela Wykonawcy)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

**osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 
 
 
 
 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, złozoną 22.08.2018 r. o godz. 13.10:

2. Academmy of Hasten, Sonia Bochyńska, ul. Zgrupowania AK Żmija 19a/8, 01-875 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia: 8400,00  zł (słownie:  osiem tysięcy czterysta złotych)

- dodatkowe zajęcia integracyjne: wyjście na gokarty, wyjście do aquaparku, gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz atrakcyjności programu edukacyjno-integracyjnego.

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt x 0,90 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

 

W Kryterium atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”, oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za zajęcia integracyjne wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

      wyjście na gokarty –– 4 pkt

      wyjście do aquaparku - 3 pkt

      gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zajęcia integracyjne składające się na atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego  zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych zajęć integracyjnych, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane
w podstawowym zakresie 
Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

 

 Załącznik

 

 

 

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
 
atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego

Łączna liczba punktów

1.

Centrum Rozwoju Paulina Tarka

ul. Łódzka 8/1

87-100 Toruń

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 59,07pkt

12798,00 zł

wyjście na gokarty–– 4 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

69,07 pkt

2.

Academmy of Hasten, Sonia Bochyńska

ul. Zgrupowania AK Żmija 19a/8

01-875 Warszawa

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 90,00pkt

8400,00 zł

wyjście na gokarty–– 4 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

100,00 pkt

3.

UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 35,64pkt

21211,00 zł

wyjście na gokarty–– 4 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

45,64 pkt

4.

Inventum Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20a

33-300 Nowy Sącz

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 64,35pkt

11747,60 zł

wyjście na gokarty–– 4 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

74,35 pkt

5.

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 76,21pkt

9920,00 zł

wyjście na gokarty–– 0 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 0 pkt

79,21 pkt

6.

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

8400,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 55,98pkt

13504,00

wyjście na gokarty–– 4 pkt

wyjście do aquaparku - 3 pkt

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

65,98 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.

 


 
 
 
 

Znak sprawy: ZD.254.21.2018

 

Legionowo, dnia 16.08.2018

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. W. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”

 

Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.),  w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego dla uczestników projektu „DOBRY START. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić wyjazd, w tym opracować program wyjazdu oraz jego pełną obsługę w tym transport uczestników, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zajęcia dydaktyczne, integracyjne oraz organizację czasu wolnego. Ponadto Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla 2 psychologów, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający. Wyjazd jest integralną częścią projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 14 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w wieku 18 -25 lat oraz ich integracja.

 

2. Ogólne wymagania dotyczące wyjazdu:

1)      Miejsce: województwo mazowieckie.

2)      Termin imprezy – 15-16 września 2018 r.

3)      Zamawiający wymaga przedstawienia programu wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji.

4)      Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie uczestników wyjazdu na okres ich transportu oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci.

5)      Wykonawca musi zapewnić transport uczestników autokarem w obie strony. Wyjazd
i powrót spod siedziby Zamawiającego.

6)      Wykonawca zapewni całodobową opiekę medyczną wraz z lekami pierwszej pomocy (pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie).

7)      Uczestnikami wyjazdu będzie młodzież oraz dorośli wychowankowie pieczy zastępczej
z terenu powiatu legionowskiego w tym osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje w tej kwestii przedstawia poniższa tabela:

 

Uczestnicy projektu

Osoby poniżej 18 r.ż.

Osoby powyżej 18 roku życia

RAZEM

Kobieta

2

4

6

Mężczyzna

1

7

8

Razem

3

11

14

w tym osoby z niepełnosprawnością:

 

Kobieta

0

3

3

Mężczyzna

0

3

3

Razem

0

6

6

Oznaczenia rodzajów niepełnosprawności uczestników projektu:

Kobieta

upośledzenie umysłowe

upośledzenie umysłowe; całościowe zaburzenia rozwojowe

Mężczyzna

 

choroby narządu wzroku

całościowe zaburzenia rozwojowe; epilepsja; choroby psychiczne

Zgodnie z informacją zebraną od osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów osoby
te nie wymagają specjalnie dostosowanych do ich potrzeb transportu, diet oraz pokoi.

 

8)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry.

9)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu
w przypadku rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem.
W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w wyjeździe i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia grupy
o max 3 osoby o czym Zamawiający poinformuję Wykonawcę najpóźniej na 7 przed wyjazdem.

10)  Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2016 poz. 452), jak również do zachowania przepisów ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 poz. 405).

11)  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,
w tym ośrodka, a Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli wraz z podaniem wszystkich żądanych informacji oraz wglądu w dokumentację.

12)  Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego przez jego uczestnika, wystawienie po zakończeniu wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego faktury w terminie do 7 dni, dokonania zwrotu w kwocie odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczestników wyjazdu lub stwierdzenia, w wyniku kontroli, rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników
w wyjeździe
szkoleniowo-integracyjnym, opracowanie szczegółowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej transportu, pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć dydaktycznych oraz integracyjnych, jej przeprowadzenia z uczestnikami wyjazdu na koniec ich pobytu oraz jej opracowania i przekazania Zamawiającemu.

3. Wymagania dotyczące transportu:

1)      Wykonawca zapewni transport uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz sprawną klimatyzację.

2)      Przyjazd do ośrodka oraz powrót uczestników wyjazdu musi się odbywać w obecności opiekuna grupy.

3)      Przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie
się odbywał w godzinach dziennych.

4. Wymagania dotyczące obiektu i zakwaterowania uczestników:

1)      Zamawiający wymaga aby hotel był w dobrym stanie technicznym, teren ośrodka
był ogrodzony i bezpieczny oraz dysponował salami dydaktycznymi.

2)      Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników wyjazdu w domkach.

3)      Obiekt musi spełniać odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i ochronie środowiska.

4)      Zapewnienie zakwaterowania dla 14 uczestników w hotelu o standardzie min. 3* (standard poświadczony wpisem o kategorii min. *** w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce) znajdującym się na terenie województwa mazowieckiego maksymalnie w odległości 120 km od siedziby Zamawiającego (odległość drogowa).

5)      Zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Pokoje 2 -3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Temperatura w pomieszczeniach w ciągu doby nie może spaść poniżej 20 st. C i przekraczać 26 st. C.

6)      Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego Zamawiający wymaga, aby w przypadku rozmieszczenia uczestników na różnych piętrach budynku na każdej kondygnacji uczestnicy mieli nadzór opiekunów.

7)      Zapewnienie sali dydaktycznej zlokalizowanej na terenie ośrodka z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, flipchart wraz z papierem) dla minimalnie 14 osób. Sala dydaktyczne musi być dobrze wentylowana lub klimatyzowana wyposażona
w wygodne miejsca do siedzenia i stoliki.

8)      Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka, owoce dodatki typu: cukier, mleko, cytryna) podczas warsztatów – 2 razy dziennie
w dniu, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne.

9)      Wykonawca zapewni dla całej grupy uczestników wyjazdu cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (przygotowywane i serwowane zgodnie
z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 ze zm.). P
osiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych odpowiednich do wieku.  Przyjmuje się, że pierwszego dnia pobytu posiłki zaczynają się od obiadu oraz kończą się obiadem w niedzielę – ostatniego dnia pobytu. Ponadto Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu suchy prowiant na drogę powrotną (napój, owoc, kanapka, batonik).

10)  Wykonawca zapewni śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, obiad i podwieczorek serwowany do stolika.

11)  Wykonawca zapewni w miejsce kolacji organizację ogniska lub grilla z pieczeniem kiełbasek, sałatkami, pieczywem w miejscu do tego wyznaczonym.

12)  Wykonawca zapewni możliwość wieczornego dożywiania /chleb, masło, dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem, woda/.

13)  Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla 2 psychologów, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający.

 

5. Wymagania dotyczące zajęć dydaktycznych i integracyjnych:

1)      Zamawiający zapewni 2 psychologów którzy będą pracować z uczestnikami wyjazdu zgodnie
z programem zajęć grupowych z
e wsparcia psychologicznego.

2)      Wykonawca opracuje program wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych
i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji
w którego skład wchodzi 6 godz. Warsztatów psychologicznych.

3)      Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika - teczka, notes, długopis, Wykonawca udokumentuje przebieg zajęć w formie fotografii (min. 40 szt.) oraz przekaże je Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej 2 dni
po zakończeniu wyjazdu wraz z opisem merytorycznym i informacją na stronę www Zamawiającego.

4)      Do oferty Wykonawca załączy program wyjazdu szkoleniowo-integracyjny

5)      Wykonawca przeprowadzi ewaluację – opracowanie szczegółowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej transportu, pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć dydaktycznych oraz integracyjnych, jej przeprowadzenia z uczestnikami wyjazdu na koniec ich pobytu oraz jej opracowania i przekazania Zamawiającemu.

6)      Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

7)      Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty o ukończeniu warsztatów zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin.

8)      Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne oraz kserokopie wydanych certyfikatów


II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie

15-16 września 2018 r.

 

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

80500000 - 9 Usługi szkoleniowe

60100000 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego

55000000 – 0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

a.      Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, każda o  wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 zł.

b.   Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: wykaz usług wykonanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

c.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

d.   Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.      wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.      program edukacyjno-integracyjny;

e.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

e.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 12:30

Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 24 sierpnia 2018 r.
o godzinie 13:00.

 

 

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie
z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen.

2) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

- cena – 90%

- atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego – 10%.

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

 

                                C min

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

                                C ocen

 

gdzie:

C min - cena oferty o najniższej cenie

C ocen - cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

kryterium atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”, oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za zajęcia integracyjne wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

      wyjście na gokarty –– 4 pkt

      wyjście do aquaparku - 3 pkt

      gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

 

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zajęcia integracyjne składające się na atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego  zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych zajęć integracyjnych, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane
w podstawowym zakresie 
Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,  przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,  
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 20 sierpnia 2018 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcy. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

9.    Ponadto zamawiający informuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo (zwany dalej PCPR);

·      w PCPR wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl lub pisemnie na adres PCPR wskazany w pkt. 1;

·      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zorganizowanie
i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START
..” znak sprawy: ZD.254.21.2018 zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego;

·      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją projektu „Dobry start”.

·      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

·      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·      dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

·      posiada Pani/Pan:

·      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

·      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

·      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

               podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert
z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

„Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

A. Cena ofertowa brutto za  zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 14 uczestników wyjazdu.

 

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w wyjeździe 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ...........................................................................................................…

 

B. Cena ofertowa brutto za  zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport 2 psychologów, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający

 

gdzie:

cena ofertowa brutto za zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport 1 psychologa wynosi .................................zł

słownie: ...........................................................................................................…

 

C. Cena ofertowa brutto za całość zamówienia (A+B)

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. „atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”

dodatkowe zajęcie integracyjne

p wyjście na gokarty

 

p wyjście do aquaparku

 

p gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole

 

(należy wybrać opcję p i w miejsce
  wstawić znak „x”)

 

W przypadku gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego miejsca p znakiem „x” to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

Termin związania ofertą

do dnia 06.09.2018 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia
w terminie 15-16 września 2018 r.

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce masażu klasycznego  I stopnia ” znak sprawy ZD.254.21.2018

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

2. Ponadto oświadczam/my, iż:

1) usługę objętą zamówieniem (wyjazd integracyjno-szkoleniowy) zrealizujemy w hotelu ....................................................................................................................... o

(wskazać nazwę obiektu)

 

 standardzie .......................*

 (standard poświadczony wpisem o kategorii min. *** w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce)

 

położonym w miejscowości ....................................... ............................................,

                                   (wskazać nazwę miejscowości na terenie województwa mazowieckiego)

 

w odległości …………….. km od siedziby Zamawiającego  (odległość drogowa).

                                                                                                                                

2) zrealizujemy wyjazd integracyjno-szkoleniowy w terminie od dnia 15 września do dnia 16 września 2018r. , w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

3) zobowiązujemy się do dostarczenia przed terminem wyjazdu grupy kserokopii polis ubezpieczenia NNW przypadających na jednego uczestnika wyjazdu;

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.             wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.             wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.              informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.             program edukacyjno-integracyjny;

e.              pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

                                                                                             .....................................................

                                                                                                 podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

.....................................…

(pieczątka wykonawcy)

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

 

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Data

dd/mm/rrrr

  wykonania

usługi

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy

 

 

Wartość brutto wyjazdu

   w zł

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

…………….. zł

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

…………….. zł

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

* Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                            

                                                                                                                             .........................................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                                                         przedstawiciela wykonawcy)***

 

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

Umowa nr

 

zawarta w dniu ……………… r w Legionowie, pomiędzy Powiatem Legionowskim,
 ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen.
W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210 reprezentowanym przez: Dyrektora Magdalenę Jagnyziak

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Magdaleny Cyrańskiej 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……….. z siedzibą przy ul. ……………….., ………………….., posiadającą NIP: ……………………. Regon: …………………………..reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 2 dniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny w terminie: 15-16 września 2018 r., w hotelu położonym na terenie woj. mazowieckiego, dla 14 uczestników projektu „DOBRY START”,
na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 

§2

Wykonawca zrealizuje zamówienie, o którym jest mowa w §1 umowy, zgodnie z ofertą złożoną
do zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. umieszczonego w bazie konkurencyjności – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 - na stronie zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl
w zakładce Zamówienia publiczne
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu ………………… r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 

§3

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i zaplecze techniczne
do należytego wykonania zamówienia.

§4

1.        Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………(słownie…………), w tym należny podatek VAT.

2.        Cena za wykonanie usługi za jednego uczestnika wyjazdu wynosi: …………..zł brutto (słownie:……………..).

3.        Cena za wykonanie usługi za 2 psychologów uczestniczących w wyjeździe wynosi: …………..zł brutto (słownie:……………..).

4.        Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zakończeniu usługi objętej umową i rozliczenia dokumentacji z przeprowadzonych usług zgodnie
z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

5.        W przypadku uczestniczenia w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym mniejszej lub większej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczby uczestników, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu
o cenę brutto za udział jednego uczestnika zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi
w ofercie Wykonawcy
.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.      Realizacji wyjazdu, o którym mowa w §1 umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym.

2.      Przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

 

§6

 

1.      Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

1……………….

2……………….

2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.

 

§7

1.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2.      Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

§8

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach:

a.   zmiany ilości uczestników wyjazdu,

b.   zmiany miejsca usługi pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie,

c.    zmiany programu pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie oraz postanowień formularza ofertowego w części dotyczącej wskazania niezbędnych informacji do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. "atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego",

2.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, niezależnych od woli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności.

3.      Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie:

a.    rezygnacji z Podwykonawcy,

b.                  zmiany Podwykonawcy,

c.    wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa,

d.   wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

4.      W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

 

§9

1.      Strony ustają, że w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.

2.      O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3.      Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:

a.      niedotrzymanie terminu realizacji wyjazdu

b.      niedotrzymanie postanowień opisu przedmiotu zamówienia,

c.       zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nie posiadającej wymaganych kwalifikacji,

d.      obierane opłat od uczestników wyjazdu.

 

§10

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego
z przyczyn określonych w §9.

2.      Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy określonych w § 9 zwalnia również Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności.

3.      Jeżeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, wówczas Wykonawcy służy prawo odstąpienia od realizacji umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

 

 

 

§11

1.      Zamawiający w celu zapewnienia należytej realizacji przedmiotu zamówienia przekaże dane osobowe uczestników wyjazdu.

2.      Przekazanie danych o których mowa w ust. 1. nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

3.      Wykonawca może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w pkt 1 wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.

 

§12

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy wymagają niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia
i akceptacji obu stron.

§13

Integralnymi składnikami umowy są:

1)      Oferta.

2)      Wzór protokołu odbioru.

3)      Opis przedmiotu zamówienia.

 

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
 i jednym dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

 

 

Załącznik do nr 1 do wzoru umowy

 

Protokół odbioru

do umowy nr ………………………..

Sporządzony w dniu………………………….

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr …………………

zawartą pomiędzy………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

 ...............................................................................................

WYKONAWCY - ...............................................................................................

 ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

** w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie działając zgodnie z § 5 ust. 29 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz rozdziału D zapytania ofertowego zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: operator koparko-ładowarki.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 ust. 27 pkt 2 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz rozdziału D zapytania ofertowego Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego.

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 23.07.2018 r. do godz. 12:30 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Załącznik 

 

 
 
 
 
 
 
 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: masaż klasyczny I stopnia

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, złozoną 18.07.2018 r. o godz. 12.15:

1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia: 7.720,00 (słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz doświadczeniu osób prowadzących szkolenie.

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt x 0,80 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

 

W kryterium doświadczenie osób prowadzących szkolenie”, które w przypadku niniejszego zamówienia ma znaczący wpływ na jakość tego zamówienia. Oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za każe 2 dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce masażu klasycznego I stopnia ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego , wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 20, i tak:

           

      4 zrealizowane szkolenia o tematyce masażu klasycznego I stopnia (2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego + 2 dodatkowe z formularza ofertowego) – 10  pkt

      6 zrealizowanych szkoleń o tematyce masażu klasycznego I stopnia (2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego + 4 dodatkowe z formularza ofertowego) – 20  pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce masażu klasycznego I stopnia ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych szkoleń, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt

 

 

 

 

 

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
– doświadczenieosób prowadzących szkolenie

Łączna liczba punktów

1.

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

7.720,00 zł

............................... x 100 x 0,80 pkt = 80,00 pkt

7.720,00 zł

4 zrealizowane szkolenia o tematyce masażu klasycznego I stopnia (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego  ofertowego)– 20 pkt

100,00 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.

 

 

W związku z powyższym podpisanie umowy z wykonawcą wyznaczono na dzień 30 lipca 2018r.  godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 
Załącznik 
 
 
 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, złozoną 20.07.2018 r. o godz. 10.30:

2. "AESTHETIC" Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia, ul. Szewska 4/22, 20-086 Lublin, który zaoferował - cenę ofertową brutto za całość zamówienia: 13.500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz doświadczeniu osób prowadzących szkolenie.

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt x 0,80 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

 

W kryterium doświadczenie osób prowadzących szkolenie”, które w przypadku niniejszego zamówienia ma znaczący wpływ na jakość tego zamówienia. Oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za każe 2 dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce: kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego , wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 20, i tak:         

      4 zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego + 2 dodatkowe z formularza ofertowego) – 10  pkt

      6 zrealizowanych szkoleń o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego + 4 dodatkowe z formularza ofertowego) – 20  pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci. ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych szkoleń, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
– doświadczenieosób prowadzących szkolenie

Łączna liczba punktów

1.

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

13.500,00 zł

............................... x 100 x 0,80 pkt = 65,65pkt

16.450,00 zł

4 zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego  ofertowego) – 20 pkt

85,65 pkt

2.

"AESTHETIC"

Szkoła Wizażu i Stylizacji MałgorzataMatysiak-Dunia

ul. Szewska 4/22

20-086 Lublin

13.500,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 80,00pkt

13.500,00 zł

4 zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego  ofertowego) – 20 pkt

100,00 pkt

3.

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

ul. Widok 8

00-023Warszawa

13.500,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 60,00pkt

18.000,00 zł

4 zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego  ofertowego) – 20 pkt

80,00 pkt

4.

Akademia Zdrowia Izabela Łajs

ul. Główna 81

95-020 Justynów

13.500,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 48,58pkt

22.230,00 zł

4 zrealizowane szkolenia o tematyce:  kosmetyczny z elementami wizażu z przedłużaniem rzęs i stylizacją paznokci (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 zapytania ofertowego  ofertowego) – 20 pkt

68,58 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.

 

W związku z powyższym podpisanie umowy z wykonawcą wyznaczono na dzień 27 lipca 2018r.  godz. 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.


 Załącznik
 
 
 

Znak sprawy : ZD.254.20.2018

Legionowo, dnia 13.07.2018

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. W. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: operator koparko-ładowarki.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt "DOBRY START" jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.),  w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego tematyce: operator koparko-ładowarki na potrzeby uczestników projektu „DOBRY START” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy.

Przeprowadzenie szkolenia w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub
w blisko położonych dzielnicach Warszawy (tj. Białołęka, Targówek, Praga-Północ) w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

UWAGA! Kurs musi zostać zakończony wydaniem zaświadczeń na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1632), zgodnie z § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zawierać:  numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia,  okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Wykonawcy muszą prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. Kurs operatora koparko-ładowarki będzie zorganizowany dla 2 osób. Kurs musi zakończyć się egzaminem i wydaniem uprawnień.. W kursie będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (18-25 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, wychowankowie przebywający  w rodzinach zastępczych lub opuszczający rodziny zastępcze. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę kursu Operator koparko-ładowarki  w łącznej, maksymalnej liczbie 134 h szkolenia. Przez 1h szkoleniową rozumie się 60 minut. Kurs Operator koparko-ładowarki  będzie obejmowało następujące bloki: BHP, ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, użytkowanie
i obsługa maszyn roboczych, ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek, technologia robót realizowanych koparko – ładowarkami, zajęcia praktyczne: instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy, wykonywanie ruchów roboczych osprzętem koparkowym bez obciążenia, wykonywanie ruchów roboczych osprzętem ładowarkowym bez obciążenia, jazda koparko-ładowarką, przygotowanie stanowiska pracy koparko- ładowarką, praca osprzętem koparkowym, praca osprzętem ładowarkowym, wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwanie drobnych usterek,  przygotowanie koparki do transportu, sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej. Szkolenie będzie się składało z 52 godzin teorii i 82 godzin praktyki.
Szkolenie zawodowe powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie  prawa do wykonywania zawodu.. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień. Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych. Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie. Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1632) poświadczającego udział w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: do wyznaczenia opiekuna grupy, który będzie utrzymywał stały kontakt z Zamawiającym, do dostarczenia harmonogramu uczestnictwa
w części teoretycznej skierowanych osób i każdorazowej jej aktualizacji  w terminie do 10 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, do zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki, teczki, notesy, długopisy, ołówki). Wszystkie materiały powinny być oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, do  wystawienia zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu - zaświadczenia /certyfikaty powinny być oznakowane logotypem RPO WM  zgodnie ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego, do prowadzenia dziennika zajęć, list obecności - listy obecności powinny być  oznakowane logotypem RPO WM  zgodnie ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego, do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa  i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego, do bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników kursu lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, do oznaczenia logotypami całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni wzór, do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika, ubezpieczenie powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu, kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zamawiającemu, do zorganizowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego, do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2020r., do zapewnienia ośrodka z pełnym węzłem sanitarnym w budynku - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym, do wystawienia po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż 7 dni po ukończeniu szkolenia - do 07 września 2018 r., do dołączenia protokołu odbioru do faktury wraz z następującymi dokumentami: oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników kursu, kserokopie dziennika zajęć, kserokopie kart przeprowadzonych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu, harmonogram realizacji zajęć teoretycznych kursu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, imienne listy osób wraz z podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych 
i pomocniczych, kopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu (faktura, zaświadczenia  o opłaceniu egzaminów państwowych), kserokopie przekazanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, do dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia, do ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników do innych grup.
Ponadto: zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie  e-learningu, wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 sierpnia2018 r, wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych, wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM   2014 – 2020, wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego, wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, egzaminów, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych ponosi Wykonawca., wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami, w ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie  z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,  prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 – 2020, dziennika zajęć i protokół egzaminacyjny. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1632)

 

Wykonawca posiada  własne środki dydaktyczne przewidziane do realizacji określonego kursu/szkolenia, zapewnią uczestnikom szkolenia warunki lokalowe zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dla placówek oświatowych. Pomieszczenia, w których realizowane będą zajęcia szkoleniowe winny być bezwzględnie dostosowane do prowadzenia zajęć dla grupy minimum 2 osobowej. Dla każdego uczestnika kursu Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce siedzące, stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką, umożliwiającą swobodne sporządzanie notatek.

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od  dnia podpisania umowy  do 31.08 2018 r.

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

80500000 – 9 Usługi szkoleniowe

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.      Warunki udziału w postępowaniu:

 

a)      wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej  1 usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu grupowego (min. 2 uczestników) o tematyce operator koparko-ładowarki,

b)      wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która z ramienia wykonawcy bedzie prowadzić szkolenie. Osoba ta powinna posiadać co najmniej 2 zrealizowane szkolenia w tematyce operator koparko – ładowarki.

2.      Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału:

a)      Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego –
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

b)      oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę,

c)      wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

5.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

c.       oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę;

d.      wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - 
zgodnie
 z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

e.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

f.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

6.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 12:30

Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 13:00.

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.                                                                                          nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.        cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.        wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.                                                                                          postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie
z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen.

2) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

- cena – 80%

- doświadczenie osób prowadzących szkolenie – 20%.

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

 

                                C min

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,80 pkt

                                C ocen

 

gdzie:

C min - cena oferty o najniższej cenie

C ocen - cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

kryterium doświadczenie osób prowadzących szkolenie”, które w przypadku niniejszego zamówienia ma znaczący wpływ na jakość tego zamówienia. Oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za każe 2 dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego , wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 20, i tak:

           

      4 zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki (2 wymagane
w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego + 2 dodatkowe z formularza ofertowego) – 10  pkt

      6 zrealizowanych szkoleń o tematyce operator koparko-ładowarki (2 wymagane
w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego + 4 dodatkowe z formularza ofertowego) – 20  pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych szkoleń, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,  przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „doświadczenie osób prowadzących szkolenie”.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,  
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 18.07. 2018 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcy. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

9.    Ponadto zamawiający informuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo (zwany dalej PCPR);

·      w PCPR wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl lub pisemnie na adres PCPR wskazany
w pkt. 1;

·      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: operator koparko-ładowarki.” znak sprawy: ZD.254.20..2018 zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

·      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją projektu „Dobry start”.

·      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

·      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·      dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

·      posiada Pani/Pan:

·      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

·      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

·      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

·      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego (
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

3. Oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) .

4. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane
(załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

5. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;
6. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

               podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce operator koparko-ładowarki na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START”.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert
z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce operator koparko-ładowarki

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

1. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  o tematyce operator koparko-ładowarki dla 2 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w kursie  1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ..............................................................................................................................

2. Cena ofertowa brutto za badanie lekarskie dla 2 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za badanie lekarskie 1 uczestnika kursu

wynosi .................................zł

słownie: ....................................................…

 

 

 

3. Cena ofertowa brutto za całość zaówienia /suma poz. 1+2/

 

…………….............................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

.…………….............................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.…………….............................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. „„doświadczenie osób prowadzących szkolenie”

dodatkowe zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki ponad  2 wymagane przez zamawiającego w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego

p 2 zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 pkt b)  zapytania ofertowego  ofertowego)

 

p 4 zrealizowane szkolenia o tematyce operator koparko-ładowarki (ponad 2 wymagane w Sekcji C ust. 1 pkt b) zapytania ofertowego  ofertowego)

 

(należy wybrać jedną z opcji p i w miejsce
  wstawić znak „x”)

Uwaga. Jeżeli wykonawca zaznaczy 2 opcje będzie to równoznaczne z  przyznaniem wykonawcy 0 pkt.

W przypadku gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego miejsca p znakiem „x” to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji C ust. 1 pkt b) , co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

Termin związania ofertą

do dnia 05.08.2018 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie
w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce operator koparko-ładowarki ” znak sprawy ZD.254.20..2018.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

c.       oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę;

d.      wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - 
zgodnie
z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

e.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

f.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

                                                  .....................................................

                                    &n