Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zamówienia bieżące 2017

 
 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na. „Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

 

1. Hurt i Detal art. Spożywczo-rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

który zaoferował

- cenę ofertową brutto: 9 867,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

 

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt

                                C ocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Łączna liczba punktów

1.

Hurt i Detal art. Spożywczo-rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

9 867,00 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

9 867,00 zł

100,00 pkt

2.

Polmars R. Ziółkowski i s-ka Sp. K.,

ul. Białołęcka 243, 03-253 Warszawa

9 867,00 zł

............................... x 100 pkt = 82,49 pkt

11 961,39 zł

82,49 pkt

3.

Hurtownia Legionowo Eurocash S.A.

ul. Suwalna 7

05-119 Legionowo

9 867,00 zł

............................... x 100 pkt = 93,47 pkt

10 556,48 zł

93,47 pkt

 

Uzasadnienie:

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

 

zawiadomienie.pdf
 dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

2. Hurt i Detal Art, Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24,

18-200 Wysokie Mazowieckie.

który zaoferował

- cenę ofertową brutto: 12.529,80 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 80/100).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny:

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

1.

Hurtownia Legionowo

ul. Suwalna 7

 05-119 Legionowo Łajski

12.529,80 zł

............................... x 100 pkt = 99,09 pkt

12.644,33 zł

2.

Hurt i Detal

Art, Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

12.529,80 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

12.529,80 zł

3

Polmars

R. Ziółkowski i Sp.K.

ul. Białołęcka 243

03-253 Warszawa

12.529,80 zł

............................... x 100 pkt = 93,11 pkt

13.456,78 zł

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

Załącznik 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 
 

WersjaPodstawowaRPOWM.jpg

 

Znak sprawy ZD..1171.48.2017

 

Legionowo, dnia 22 listopada 2017 r.

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

Ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe
dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego
.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r.
oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości
i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz
o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności
do spożycia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8. Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 04.12.2017r.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

V. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VI. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.    Dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

2.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

c.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania
do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu).

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 28 listopada 2017 r.
o godzinie 12:00

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

1. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę kryterium: cena – 100%

kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

                                     Cmin.

                        Kc = --------------- x 100 pkt

                                     Cocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najniższą cenę brutto.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 25 listopada 2017 roku.

 

 

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego) .
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana
na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na dostawę  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować
nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert
z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Termin związania ofertą

do dnia 11.12.2017 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 04.12.2017r.


 

Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

1

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

260 szt.

 

 

2

NIMM2 Lizaki z sokiem owocowym 80g

szt.

260 szt.

 

 

3

WEDEL Aha! Sezamki

szt.

260 szt.

 

 

4

BAKALLAND BA! Baton zbożowy 5 owoców leśnych 40 g.

szt.

260 szt.

 

 

5

WEDEL Ptasie mleczko waniliowe 380g

szt.

260 szt.

 

 

6

KUBUŚ Choco Ciasteczka zbożowe z czekoladą 32g

szt.

260 szt.

 

 

7

KUBUŚ Mus 100% różne smaki 100g

szt.

260 szt.

 

 

8

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków  szt.

 szt.

260 szt.

 

 

9

JUTRZENKA Migdały w czekoladzie mlecznej 80g

   szt.

260 szt.

 

 

10

NIMM2 Śmiejżelki Sokki Żelki jogurtowe owocowe 90g

szt.

260 szt.

 

 

11

SKITTLES Fruits Draże owocowe - saszetka 38g

szt.

260 szt.

 

 

12

ALPEN GOLD Bąbolada biała 80g

szt.

 

260 szt.

 

 

13

BELVITA Ciastka zbożowe z owocami 50g

szt.

260 szt.

 

 

14

MAMBA Rozpuszczalne cukierki owocowe w 4 smakach 125g

szt.

260 szt.

 

 

15

WERTHER’S ORIGINAL tradycyjne cukierki śmietankowe 50 g

szt.

260 szt.

 

 

16

 

 

 

Nescafe Sensazione Crema Kawa rozpuszczalna 200g

szt.

 szt.

5 szt.

 

 

17

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

6 szt.

 

 

18

POLSKI CUKIER Cukier biały 1kg

szt.

5 szt.

 

 

19

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

2 szt.

 

 

20

TYMBARK Sok 100% Pomarańcza 1lx12szt.

karton (12szt.)

10 kartonów

 

 

21

 

 

TYMBARK Sok 100% Jabłko  1lx12szt.

 karton

(12 szt.)

10 kartonów

 

 

22

COCA-COLA Napój gazowany 1l

szt.

12 szt.

 

 

23

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5 l

zgrzewka

(6 szt.)

5 zgrzewek

 

 

24

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna gazowana 1,5 l

zgrzewka (6 szt.)

5 zgrzewek

 

 

25

Lay’s zielona cebulka chipsy 150g

szt.

15 szt.

 

 

26

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

15 szt.

 

 

27

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

15 szt.

 

 

28

LORENZ Curly Chrupki Orzechowe 120g

szt.

15 szt.

 

 

29

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

1 kg

4 opakowania

 

 

30

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

1 kg

4 opakowania

 

 

31

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

1 kg

4 opakowania

 

 

32

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

1 kg

3 opakowania

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie
w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
 się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr........ do nr .......

 

 

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2)     informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

3)     pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

 

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

W dniu ............................. 2017 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną
do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego
w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

1.      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu oferty), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

2.      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego
od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

3.      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

4.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

5.      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

6.    Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

7.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

1.      Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).

2.      Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastąpi w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3.      Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

4.      Faktura musi być właściwie podpisana i wystawiona na nabywcę: POWIAT LEGIONOWSKI, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201.

5.      Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

1.      Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

2.      Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 4 grudnia 2017 r.

§5

W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 4.

1.      W przypadku , o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

2.       W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.

3.      W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4.      Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.

5.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość

            zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 6

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

1.      Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiającego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2017 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2017 z ......................... 2017 r.

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 
 zapytanieofertowedzieci.pdf
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

 

 

 

Znak sprawy: ZD.252.6.2017

 

 

 

                                                                                   Zatwierdzam

 

 

                                                                                   .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 22 listopada 2017 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska i P. Marta Pierszanko,  tel. (22) 764 01 34, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.252.6.2017 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

2.      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3.      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6.      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7.      Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8.      Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12.  Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

13.  Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

14.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

15.  Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa artykułów spożywczychod dnia podpisania umowy do 4 grudnia 2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        posiadania wiedzy i doświadczenia

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

-        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem cenowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 3).
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub dostarczyć osobiście. Wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić: „Dostawa  artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego - ZD.252.6.2017- nie otwierać przed 16.11.2017 r. godz. 12:30 lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 12:30.

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

      Cena brutto oferty badanej

2.      Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.      Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo / na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail  m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 25 listopada 2017 roku.

X. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XI. Zakończenie procesu wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-          przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-          niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

a)      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

d)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

XII. Inne niezbędne informacje.

1.      W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.      Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.      Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.      Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.      Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Załączniki:

Załącznik Nr 1- formularz cenowy,
Załącznik Nr 2 -wzór umowy,

Załącznik Nr 3 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 -informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.252.6.2017

 

Formularz cenowy

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

                                                                                                           .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax         

reprezenotwany przez:

..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)        

 

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

 Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

1)       

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

100 szt.

 

 

2)       

 ALPEN GOLD Czekolada bąbolada mleczna 80 g

szt.

100 szt.

 

 

3)       

WEDEL Aha! Sezamki 27,2g

szt.

100 szt.

 

 

4)       

BAKALLAND BA! Baton zbożowy 5 owoców leśnych 40 g.

szt.

100 szt.

 

 

5)       

WEDEL Ptasie mleczko waniliowe 380g

szt.

100 szt.

 

 

6)       

Nimm2 lizaki 80g

szt.

100 szt.

 

 

7)       

Prince Polo Classic 50 g

szt.

100 szt.

 

 

8)       

Śmiej żelki Nimm2 kwaśne 90g

szt.

100 szt.

 

 

9)       

KUBUŚ Choco Ciasteczka zbożowe z czekoladą 32g

szt.

100 szt.

 

 

10)   

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków

szt.

100 szt.

 

 

11)   

SKITTLES Fruits Draże owocowe - saszetka 38g

szt.

100 szt.

 

 

12)   

BELVITA Ciastka zbożowe z owocami 50g

szt.

100 szt.

 

 

13)   

MAMBA Rozpuszczalne cukierki owocowe w 4 smakach 125g

szt.

100 szt.

 

 

14)   

Werther’s original tradycyjne cukierki śmietankowe 50g

szt.

100 szt.

 

 

15)   

E. Wedel baton bajeczny 45g

 

szt.

100 szt.

 

 

16)   

Jutrzenka orzechy laskowe w czekoladzie 80g

szt.

100 szt.

 

 

17)   

Torcik Wedlowski 250g

szt.

100 szt.

 

 

18)   

Ferrero Raffaello kokosowy 150g

Szt.

100 szt.

 

 

19)   

Merci 250g

szt.

100 szt.

 

 

20)   

Storck Toffifee 250g

Szt.

100 szt.

 

 

21)   

Jutrzenka żelki Akuku 90g

szt.

100 szt.

 

 

22)   

Krakuski Pierniki Królewskie 150 g mix smaków

szt.

100 szt.

 

 

23)   

Wedel chałwa waniliowa 50g

Szt.

100 szt.

 

 

24)   

Nescafe Sensazione CremaKawa rozpuszczalna 200g szt.

szt.

4 szt.

 

 

25)   

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

4 szt.

 

 

26)   

POLSKI CUKIER Cukier biały 1kg

szt.

2 szt.

 

 

27)   

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

2 szt.

 

 

28)   

TYMBARK Sok 100% Pomarańcza (karton 12 szt po 1l soku)

karton

3 kartony

 

 

29)   

TYMBARK Sok 100% Jabłko  (karton 12 szt po 1l soku)

karton

3 kartony

 

 

30)   

COCA-COLA Napój gazowany 1l

szt.

12 szt.

 

 

31)   

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5 l (zgrzewka – 6szt)

zgrzewka

2 zgrzewki

 

 

32)   

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna gazowana 1,5 l (zgrzewka – 6szt)

zgrzewka

2 zgrzewki

 

 

33)   

Lay’s papryka chipsy 140g

szt.

10 szt.

 

 

34)   

Lay’s zielona cebulka chipsy 160g

szt.

10 szt.

 

 

35)   

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

10 szt.

 

 

36)   

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

10 szt.

 

 

37)   

Felix Przysnacki prażynki o smaku bekonu 140g

szt.

10 szt.

 

 

38)   

Monster Munch Chrupki ziemniaczane solone 100 g

szt.

   10 szt.

 

 

39)   

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opak

 

 

40)   

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opak

 

 

41)   

WAWEL Fresh&Fruity Galaretki z nadzieniem 1kg

opak.

2 opak

 

 

42)   

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

2 opak

 

 

43)   

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

 

 

 

                 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 4 grudnia 2017r.

Termin związania ofertą

do dnia 11.12.2017 r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   
 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
 3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
 4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

                                                                                                                                        

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

                                                                                   .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.252.6.2017

 

 

Wzór umowy nr ............/2017

 

W dniu ............................. 2017 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

§ 2

 1. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu cenowym), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.
 2. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.
 3. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 5. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.
 6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).
 2. Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
 4. Faktura musi być właściwie podpisana i wystawina na nabywcę: POWIAT LEGIONOWSKI, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201.
 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 4 grudnia 2017 r.

§5

 1. W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej okreslonej w ust. 4.
 2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
 3.  W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądz rozwiązania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 5. Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość

            zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 6

 1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2017

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2017 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2017 z ......................... 2017 r.

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.252.6.2017

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                         ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.252.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.252.4.2017

 

zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do dnia 16 listopada 2017 roku do godziny 12:00 nie złożono żadnej oferty.

uniewaznienie.pdf

http://bippcpr.powiat-legionowski.pl/pliki/mikolajkniepelnosprawni/uniewaznienie.pdf

 

 dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na. „Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego dla 68 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

2. Be Active Group, Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto: 2 150,00 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 00/100)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt

                                C ocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Łączna liczba punktów

1.

P.H.U. Nestor Krzysztof Bieniek,                   ul. Bolesławicka 12, 03-325 Warszawa

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 30,50 pkt

7 050,00 zł

30,50 pkt

2.

Be Active Group, Piotr Jaskółowski,              ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

2 150,00 zł

100,00 pkt

3.

Agencja Artystyczna Fanfara Bis,                   ul. Lipińskiego 11/34, 20-849 Lublin

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 63,24 pkt

3 400,00 zł

63,24 pkt

4.

Fundacja Prometeusz Szkolenia i Ratownictwo, ul. Racławicka 19 lok. 23, 02-601 Warszawa

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 22,76 pkt

9 446,40 zł

22,76 pkt

5.

EVENT CREATORS Emil Machnio, Ślepowron 163, 26-625 Wolanów

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 36,44 pkt

5 900,00 zł

36,44 pkt

6.

EventForYou sp. z o.o., ul. Krótka 8,    62-030 Luboń

2 150,00 zł

............................... x 100 pkt = 24,50 pkt

8 776,12 zł

24,50 pkt

Uzasadnienie:

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

 

infowyborze68osobniepelnosprawnych.pdf
http://bippcpr.powiat-legionowski.pl/pliki/mikolajkniepelnosprawni/infowyborze68osobniepelnosprawnych.pdf


dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

3. Be Active Group, Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto: 2 930,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny.

 

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:

    

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt

                                C ocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Łączna liczba punktów

1.

EventForYou sp. z o.o., ul. Krótka 8, 62-030 Luboń

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 30,28 pkt

9 676,12 zł

30,28 pkt

2.

EventSystem Kamil Banasiak, Kamień 31, 62-600 Koło

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 53,27 pkt

5 500,00 zł

53,27 pkt

3.

Be Active Group, Piotr Jaskółowski, ul. Skarbka z Gór 124/23, 03-287 Warszawa

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

2 930,00 zł

100,00 pkt

4.

FASTQUAD Krzysztof Giro, Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 26, 15-694 Białystok

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 25,04 pkt

11 700,00 zł

25,04 pkt

5.

Agencja Artystyczna Fanfara Bis, ul. Lipińskiego 11/34, 20-849 Lublin

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 79,19 pkt

3 700,00 zł

79,19 pkt

6.

Fundacja Prometeusz Szkolenia i Ratownictwo, ul. Racławicka 19 lok. 23, 02-601 Warszawa

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 15,99 pkt

18 327,00 zł

15,99 pkt

7.

EVENT CREATORS Emil Machnio, Ślepowron 163, 26-625 Wolanów

2 930,00 zł

............................... x 100 pkt = 42,46 pkt

6 900,00 zł

42,46 pkt

 

Uzasadnienie:

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

 

 

Załacznik: 

Informacja o wyborze oferty dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego”


 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie działając zgodnie z § 5 ust. 29 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz rozdziału D zapytania ofertowego zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 ust. 27 pkt 2 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz rozdziału D zapytania ofertowego Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego.

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 16.11.2017 r. do godz. 11:30 nie wpłynęła żadna oferta.

 
Załącznik:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
 
 
 
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

 

 

Znak sprawy: ZD.252.5.2017

 

 

 

                                                                                   Zatwierdzam

 

 

                                                                                   .............................................................

                                                                  (data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Legionowo, dnia 10 listopada 2017 r.


I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl

2.      Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Anna Stępińska i P. Marta Pierszanko,  tel. (22) 764 01 34, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.

3.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4.      Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

5.      Zamawiający dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl

6.      Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.252.5.2017 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

2.      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3.      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6.      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7.      Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8.      Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12.  Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

13.  Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

14.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

15.  Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia.

Dostawa artykułów spożywczychod dnia podpisania umowy do 4 grudnia 2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-        posiadania wiedzy i doświadczenia

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-        sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

-        pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

-        oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

3.      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt  2 zapytania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V.  Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.
 2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem cenowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziale IV pkt 2 zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 3).
 4. Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę.
 5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy: wysłać wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub dostarczyć osobiście. Wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić: „Dostawa  artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego - ZD.252.5.2017- nie otwierać przed 16.11.2017 r. godz. 12:30 lub dostarczyć osobiście.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2017r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 12:30.

VII.          Kryteria oceny ofert.

1.      Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena - 100%

               Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

      Cena brutto oferty badanej

2.      Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3.      Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4.      Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonwcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo / na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail  m.pierszanko@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 13 listopada 2017 roku.

X. Zawarcie umowy.

Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XI. Zakończenie procesu wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-          przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,

-          niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

a)      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

d)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

XII. Inne niezbędne informacje.

1.      W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.      Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.      Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.      Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.      Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.      Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Załączniki:

Załącznik Nr 1- formularz cenowy,
Załącznik Nr 2 -wzór umowy,

Załącznik Nr 3 -oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4 -informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom

zapytamiemikolajkiartykulyspozywcze.pdf
zalnr1spozywcze.pdf
zalnr2spozywcze.pdf
zalnr3spozywcze.pdf
zalnr4spozywcze.pdf

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

znak: ZD.252.5.2017

 

Formularz cenowy

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

                                                                                                           .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax         

reprezenotwany przez:

..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)        

 

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

 Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

Towar równoważny

1)       

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

100 szt.

 

 

 

2)       

 ALPEN GOLD Czekolada bąbolada mleczna 80 g

szt.

100 szt.

 

 

 

3)       

WEDEL Aha! Sezamki 27,2g

szt.

100 szt.

 

 

 

4)       

BAKALLAND BA! Baton zbożowy 5 owoców leśnych 40 g.

szt.

100 szt.

 

 

 

5)       

WEDEL Ptasie mleczko waniliowe 380g

szt.

100 szt.

 

 

 

6)       

Nimm2 lizaki 80g

szt.

100 szt.

 

 

 

7)       

Prince Polo Classic 50 g

szt.

100 szt.

 

 

 

8)       

Śmiej żelki Nimm2 kwaśne 90g

szt.

100 szt.

 

 

 

9)       

KUBUŚ Choco Ciasteczka zbożowe z czekoladą 32g

szt.

100 szt.

 

 

 

10)   

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków

szt.

100 szt.

 

 

 

11)   

SKITTLES Fruits Draże owocowe - saszetka 38g

szt.

100 szt.

 

 

 

12)   

BELVITA Ciastka zbożowe z owocami 50g

szt.

100 szt.

 

 

 

13)   

MAMBA Rozpuszczalne cukierki owocowe w 4 smakach 125g

szt.

100 szt.

 

 

 

14)   

Werther’s original tradycyjne cukierki śmietankowe 50g

szt.

100 szt.

 

 

 

15)   

E. Wedel baton bajeczny 45g

 

szt.

100 szt.

 

 

 

16)   

Jutrzenka orzechy laskowe w czekoladzie 80g

szt.

100 szt.

 

 

 

17)   

Torcik Wedlowski 250g

szt.

100 szt.

 

 

 

18)   

Ferrero Raffaello kokosowy 150g

Szt.

100 szt.

 

 

 

19)   

Merci 250g

szt.

100 szt.

 

 

 

20)   

Storck Toffifee 250g

Szt.

100 szt.

 

 

 

21)   

Jutrzenka żelki Akuku 90g

szt.

100 szt.

 

 

 

22)   

Krakuski Pierniki Królewskie 150 g mix smaków

szt.

100 szt.

 

 

 

23)   

Wedel chałwa waniliowa 50g

Szt.

100 szt.

 

 

 

24)   

Lavazza kawa rozpuszczalna 95 g

szt.

4 szt.

 

 

 

25)   

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

4 szt.

 

 

 

26)   

POLSKI CUKIER Cukier biały 1kg

szt.

2 szt.

 

 

 

27)   

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

2 szt.

 

 

 

28)   

TYMBARK Sok 100% Pomarańcza (karton 12 szt po 1l soku)

karton

3 kartony

 

 

 

29)   

TYMBARK Sok 100% Jabłko  (karton 12 szt po 1l soku)

karton

3 kartony

 

 

 

30)   

COCA-COLA Napój gazowany 1l

szt.

12 szt.

 

 

 

31)   

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5 l (zgrzewka – 6szt)

zgrzewka

2 zgrzewki

 

 

 

32)   

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna gazowana 1,5 l (zgrzewka – 6szt)

zgrzewka

2 zgrzewki

 

 

 

33)   

Lay’s papryka chipsy 140g

szt.

10 szt.

 

 

 

34)   

Lay’s zielona cebulka chipsy 160g

szt.

10 szt.

 

 

 

35)   

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

10 szt.

 

 

 

36)   

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

10 szt.

 

 

 

37)   

Felix Przysnacki prażynki o smaku bekonu 140g

szt.

10 szt.

 

 

 

38)   

Monster Munch Chrupki ziemniaczane solone 100 g

szt.

   10 szt.

 

 

 

39)   

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

40)   

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

41)   

WAWEL Fresh&Fruity Galaretki z nadzieniem 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

42)   

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

43)   

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

2 opak

 

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

 

               

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 4 grudnia 2017r.

Termin związania ofertą

do dnia 30.11.2017 r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   
 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.
 3. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.
 4. Zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

                                                                                                                                         

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1),

2)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),

3)   pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

                                                                                   .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną


Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

znak: ZD.252.5.2017

 

 

Wzór umowy nr ............/2017

 

W dniu ............................. 2017 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego.

§ 2

 1. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu cenowym), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.
 2. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.
 3. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 5. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.
 6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).
 2. Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
 4. Faktura musi być właściwie podpisana i wystawina na nabywcę: POWIAT LEGIONOWSKI, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201.
 5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

 1. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 4 grudnia 2017 r.

§5

 1. W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej okreslonej w ust. 4.
 2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
 3.  W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądz rozwiązania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 5. Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość

            zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 6

 1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 2. Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2017

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2017 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2017 z ......................... 2017 r.

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.252.5.2017

 

 

.................................. data ......................

 

 

 

 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 68 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

................................................................................

                                                                                         ( pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                 przedstawiciela Wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Znak: ZD.252.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

zapytamiemikolajkiartykulyspozywcze.pdf
zalnr1spozywcze.pdf
zalnr2spozywcze.pdf
zalnr3spozywcze.pdf
zalnr4spozywcze.pdf

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak sprawy ZD.1171.46.2017

 

Legionowo, dnia 11 listopada 2017 r.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia:  Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt: „Dobry Start” jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe
dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

3. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości
i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4. Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz
o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

6. Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

7. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

8. Potwierdzenia otrzymania produktów dokonuje Zamawiający lub osoba przez niego wskazana.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2017r.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

V. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VI. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.    Dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

2.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

c.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu).

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 16 listopada 2017 r.
o godzinie 12:00

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

1. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę kryterium: cena – 100%

kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

                                     Cmin.

                        Kc = --------------- x 100 pkt

                                     Cocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najniższą cenę brutto.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 13 listopada 2017 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) .
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na dostawę  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

Pole tekstowe:

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Termin związania ofertą

do dnia 29.11.2017 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2017r.


 

Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

 Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto PLN

1

Reklamówki ze świątecznym nadrukiem

szt.

260 szt.

 

 

2

NIMM2 Lizaki z sokiem owocowym 80g

szt.

260 szt.

 

 

3

WEDEL Aha! Sezamki

szt.

260 szt.

 

 

4

BAKALLAND BA! Baton zbożowy 5 owoców leśnych 40 g.

szt.

260 szt.

 

 

5

WEDEL Ptasie mleczko waniliowe 380g

szt.

260 szt.

 

 

6

KUBUŚ Choco Ciasteczka zbożowe z czekoladą 32g

szt.

260 szt.

 

 

7

KUBUŚ Mus 100% różne smaki 100g

szt.

260 szt.

 

 

8

E. Wedel Delicje szampańskie 147g mix smaków  szt.

szt.

260 szt.

 

 

9

JUTRZENKA Migdały w czekoladzie mlecznej 80g

szt.

260 szt.

 

 

10

NIMM2 Śmiejżelki Sokki Żelki jogurtowe owocowe 90g

szt.

260 szt.

 

 

11

SKITTLES Fruits Draże owocowe - saszetka 38g

szt.

260 szt.

 

 

12

ALPEN GOLD Bąbolada biała 80g

szt.

 

260 szt.

 

 

13

BELVITA Ciastka zbożowe z owocami 50g

szt.

260 szt.

 

 

14

MAMBA Rozpuszczalne cukierki owocowe w 4 smakach 125g

szt.

260 szt.

 

 

15

WERTHER’S ORIGINAL tradycyjne cukierki śmietankowe 50 g

Szt.

260 szt.

 

 

16

 

 

 

Nescafe Sensazione Crema Kawa rozpuszczalna 200g

szt.

szt.

5 szt.

 

 

17

Mleko Łaciate UHT 2,0% 1l.

szt.

6 szt.

 

 

18

POLSKI CUKIER Cukier biały 1kg

szt.

5 szt.

 

 

19

Lipton Herbata czarna 200g (100 torebek)

szt.

2 szt.

 

 

20

TYMBARK Sok 100% Pomarańcza 1lx12szt.

karton

10 karton

 

 

21

 

 

TYMBARK Sok 100% Jabłko  1lx12szt.

karton

10 karton

 

 

22

COCA-COLA Napój gazowany 1l

szt.

12 szt.

 

 

23

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna niegazowana 1,5 l

Zgrzewka(6 szt.)

5 zgrzewka

 

 

24

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna gazowana 1,5 l

Zgrzewka(6 szt.)

5 zgrzewka

 

 

25

Lay’s zielona cebulka chipsy 150g

szt.

15 szt.

 

 

26

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym 165g

szt.

15 szt.

 

 

27

Cheetos Chrupki kukurydziane o smaku sera 165g

szt.

15 szt.

 

 

28

LORENZ Curly Chrupki Orzechowe 120g

szt.

15 szt.

 

 

29

Wawel Michałki Białe Cukierki w polewie 1kg

opak.

4 opakowania

 

 

30

Wawel Michałki Klasyczne Cukierki w polewie 1kg

opak.

4 opakowania

 

 

31

Wawel Mieszanka Krakowska Galaretka w czekoladzie 1kg

opak.

4 opakowania

 

 

32

Wawel Trufle w czekoladzie cukierki o smaku rumu 1kg

opak.

3 opakowania

 

 

 

Wartość brutto  PLN

Razem

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

 

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.      wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

c.      pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

 

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

W dniu ............................. 2017 r w Legionowie, pomiędzy ............................. z siedzibą przy.......................posiadającym NIP .........................., REGON ...................................., reprezentowany przez: .................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów spożywczych  na Spotkanie Mikołajkowe dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"
 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

1)      Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu oferty), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

2)      W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia kalendarzowego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

3)      Wykonawca dostarczy produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.

4)      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 594) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

5)      Zamówione artykuły spożywcze winny być dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach.

6)    Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

7)      Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

§ 2

1)      Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 2 Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).

2)      Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3)      Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

4)      Faktura musi być właściwie podpisana i wystawiana na nabywcę: POWIAT LEGIONOWSKI, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016, odbiorcą i płatnikiem faktury będzie natomiast: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-16-76-201.

5)      Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 3

1)      Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są

            .......................................................................................................................................

2)      Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są

.......................................................................................................................................

§4

Umowa zostaje zawarta od...............do 1 grudnia 2017 r.

§5

1)      W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 4.

2)      W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dotyczą wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

3)      W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w  § 2 ust. 1.

4)      W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5)      Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

 

 

§ 6

1)      Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2)      Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiającego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

§ 10

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2017 r . w Legionowie

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2017 z ......................... 2017 r.

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG”

 Załączniki

Zapytanie ofertowe 

Załacznik nr 1 

Załacznik nr 2 

Załącznik nr 3  

 
 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia tj. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną): 70 100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto złotych  i 00/100)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz doświadczenia wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:       

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

                                C ocen.

gdzie:

cmin.- cena oferty o najniższej cenie

cocen.- cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

Kryterium doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”, oferty były oceniane przez przyznanie wykonawcy 2,5 punktu za każdą dodatkową usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników., wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

1.      1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 3 usługi -  2,5 pkt

2.      2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 4 usługi - 5 pkt

3.      3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 5 usług -  7,5 pkt

4.      4 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 6 usług - 10 pkt

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad te minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników. zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty nie określi dodatkowych usług, o których powyżej, to zamawiający przyzna 0 pkt.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty określi dodatkowe usługi w liczbie większej niż 4, o których powyżej, to zamawiający przyzna 10 pkt.

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
– doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Łączna liczba punktów

1.

POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski

70.100,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 90,00 pkt

70.100,00 zł

3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  –należy rozumieć 5 usług -  7,5 pkt

97,50 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (97,50) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znak sprawy: ZD.1171.45.2017

 

Legionowo, dnia 7 listopada 2017 roku

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia:  Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo w  dniu 8 grudnia 2017r.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego nie wcześniej niż o godzinie 14:00 i zakończenia o godzinie 16:30,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu iluzjonisty angażującego wszystkich do wspólnej zabawy – magiczne przedstawienie, które będzie energicznym, niesamowicie wesołym widowiskiem,

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      foto budki – przez cały okres trwania imprezy – dodatkowo zdjęcia powinny zostać zapisane na płycie i przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie po zakończeniu imprezy. Zamawiający dopuszcza zapewnienie w miejsce fotobudki fotografa, który po zrobieniu zdjęcia będzie od razu je drukował i wręczał uczestnikom imprezy,

c)      karaoke, 

d)     scenografii i choreografii,

e)      oprawy muzycznej,

f)       oprawy konferansjerskiej,

g)      obsługi technicznej,

h)      opieki medycznej,

i)        ubezpieczenia uczestników imprezy,

j)        zabezpieczenia przeciwpożarowego,

k)      sprzątania po imprezie.

3. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

1)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, oraz Św. Mikołaj,

2)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

3)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

4)      dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwana, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

5)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym konferansjera prowadzącego bal/zabawę,

6)      przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów – dostosowanych do możliwości użytkowych sali (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

7)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie 08 grudnia 2017 r. w godzinach od 14.00 do 16.30.

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

79.95.20.00    Usługi w zakresie organizacji imprez

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

 

 

C.    Istotne warunki zamówienia