Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zamówienia bieżące 2014Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 6884 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 402826 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjazd integracyjny należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 26 uczestników, 8 osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (4 dzieci do lat 5, 14 dzieci w wieku 8-17 lat). Turnus musi trwać 10 pełnych dni pobytu z noclegiem (9 noclegów). Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce w górach, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby uczestników wyjazdu oraz podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny pobytu jednego uczestnika skierowanego na wyjazd..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 55.10.00.00-1, 55.27.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         MOC BIZNESU, Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 27768,00

·         Oferta z najniższą ceną: 27768,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93600,00

·         Waluta: PLN.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych  dla uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul.  gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo zwane dalej „Zamawiającym”, ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez JLK POLSKA Sp. z o.o. , ul. Modlińska 304, 03-574 Warszawa. Cena oferty wynosi: 51 420 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy JLK POLSKA Sp. z o.o., uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta uzyskała 100 pkt, spełnia warunki określone w ustawie Pzp i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W wyniku oceny ofert, Zamawiający przyznał ofertom punkty:
JLK POLSKA Sp. z o.o. , ul. Modlińska 304, 03-574 Warszawa – 100 pkt. 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych  dla uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”


Zawiadomienie unieważnieniu postępowania


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul.  gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo zwane dalej „Zamawiającym”, ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 422210 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Warsztaty mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 3 uczestników i będą prowadzone w miejscu ich zamieszkania (3 lokalizacje). Szczegóły zamówienia w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (zał. nr 5 do SIWZ) - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo lub inny dokument okreslający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy , o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany terminu realizacji, zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 402960 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu zawodowego z zakresu robót budowlano-wykończeniowych w formie warsztatów praktycznych, na potrzeby uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy. Warsztaty będą prowadzone w miejscu zamieszkania kursantów i będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Zadaniem osób szkolących będzie praktyczne przekazanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania rzeczywistych prac remontowo-wykończeniowych. Wykonawca zapewni w ramach szkoleń wszelki niezbędny sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia potrzebne do wykonania warsztatów (np. wiertarkę, szlifierkę, wyrzynarkę, młot, sprzęt malarski, urządzenie do cięcia płytek, drabinę, taczkę, wiadra, etc.). Ponadto Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów (tynki, kleje, gipsy, grunt, farby, glazurę, fugi do glazury, płyty GK wraz ze stelażem), Wykonawca nie zapewnia dostępu do wody i prądu. Warsztaty zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy. Warsztaty będą prowadzone w miejscu zamieszkania kursantów i będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Zadaniem osób szkolących będzie praktyczne przekazanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania rzeczywistych prac remontowo-wykończeniowych. Wykonawca zapewni w ramach szkoleń wszelki niezbędny sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia potrzebne do wykonania warsztatów (np. wiertarkę, szlifierkę, wyrzynarkę, młot, sprzęt malarski, urządzenie do cięcia płytek, drabinę, taczkę, wiadra, etc.). Ponadto Wykonawca zapewni wszelkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów (tynki, kleje, gipsy, grunt, farby, glazurę, fugi do glazury, płyty GK wraz ze stelażem), Wykonawca nie zapewnia dostępu do wody i prądu. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas poszczególnych warsztatów nie może być krótszy niż 100 godzin, jednocześnie przy założeniu, że zostanie zrealizowany pełen zakres przewidzianych warsztatów. Warsztaty będą realizowane w 3 lokalizacjach jednocześnie (dla 3 uczestników). Warsztaty muszą zacząć się 27 grudnia 2014 roku. Optymalny czas realizacji max. 10 dni. Ostateczny termin realizacji upływa w dniu 16 stycznia 2015. Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę za przeprowadzenie poszczególnych warsztatów. Kolor farb użytych w warsztatach zostanie uzgodniony z uczestnikami warsztatów na etapie realizacji. Wzór glazury/gresu/terakoty i kolor fugi zostanie uzgodniony z uczestnikami warsztatu, ale Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt zakupu glazury/gresu/terakoty do kwoty max. 55 zł/m2 brutto. W przypadku zakupu droższego materiału, różnicę pokrywa uczestnik warsztatu. Założenia organizacyjne warsztatów. Celem warsztatów jest przygotowanie i uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań pracownika remontowo-wykończeniowego. W programie warsztatów należy uwzględnić między innymi takie zagadnienia jak: - przygotowanie podłoża do prac wykończeniowych (odgrzybianie, gruntowanie, wypełnianie ubytków), - montaż płyt karton gips i/lub układanie gładzi gipsowej, - malowanie ścian i sufitów, - montaż paneli podłogowych i listew wykańczających, - układanie glazury (gresu) na podłodze i ścianach, - prace wykończeniowe. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia udziału w warsztatach przez cały czas ich trwania w każdej z trzech lokalizacji, wykwalifikowanego instruktora - osoby prowadzącej warsztaty, która również powinna brać aktywny udział w realizowanych pracach warsztatowych, zapewnienia udziału min. jednego pomocnika w warsztatach przez cały czas ich trwania w każdej z trzech lokalizacji, który posiada praktykę i będzie pomagał kursantom w realizacji instruowanych zadań, zapewnienia niezbędnego sprzętu i urządzeń do przeprowadzenia zajęć (wraz z ich dostarczeniem na miejsce warsztatu), zapewnienia wszelkich materiałów remontowych, niezbędnych do realizacji warsztatów (wraz z ich dostarczeniem na miejsce warsztatu), zapewnienia materiałów pomocniczych do wykonania warsztatów (np. taśma maskująca, krzyżyki do glazury, etc.), warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiany terminu realizacji, zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
SIWZ  
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7  
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ 
 
 
 
Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 402826 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla max. 26 osób - wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjazd integracyjny należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 26 uczestników, 8 osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (4 dzieci do lat 5, 14 dzieci w wieku 8-17 lat). Turnus musi trwać 10 pełnych dni pobytu z noclegiem (9 noclegów). Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce w górach, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby uczestników wyjazdu oraz podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny pobytu jednego uczestnika skierowanego na wyjazd..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 55.10.00.00-1, 55.27.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 27.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy 2. Szczegółowy program wyjazdu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiany ilości uczestników wyjazdu, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 Załączniki:
SIWZ  
Ogłoszenie do SIWZ 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
  Wyjaśnienie treści SIWZ
 Informacja o wyborze oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt. „Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla wychowanków Rodzin Zastępczych”
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Hurtowania Legionowo ul. Suwalna 7, 05-119 Legionowo EUROCASH ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, która zaoferowała cenę ofertową brutto: 7888,89 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 3 grudnia 2014r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.plZAPYTANIE OFERTOWE na - Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych


Znak sprawy: ZD.253.15.2014
Więcej informacji znajduję się w załączniku
Załącznik 
 
 
 
 
 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla wychowanków Rodzin Zastępczych” 
 
Uzasadnienie 
Do dnia 25 listopada 2014 roku do godziny 10:00 złożono oferty przez firmy: „NEMIRKA” Firma Handlowa Danuta Niemira, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 17B, 05-200 Wołomin z ceną oferowaną brutto 13.124,29 (trzynaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy)  oraz przez firmę: Gulik, Sp. z o.o., z siedzibą ul. Długa 2, 05-860 Płochocin 13.080,13 (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt złoty trzynaście groszy). Cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na w/w postępowanie przy braku możliwości zwiększenia, kwotę 8500 zł.
 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.plZAPYTANIE OFERTOWE na - Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 250 wychowanków Rodzin Zastępczych


Znak sprawy: ZD.253.14.2014
Więcej informacji znajduję się w załączniku
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE na - Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Legionowskiego, uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”Znak sprawy: ZD.253.13.2014
 
Więcej informacji znajduję się w załączniku
Załącznik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.plZAPYTANIE OFERTOWE na - Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla Rodzin Zastępczych


Znak sprawy: ZD.253.12.2014
Więcej informacji znajduję się w załączniku
Załącznik   
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40. faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE na - Dostawę artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”Znak sprawy: ZD.253.11.2014
Więcej informacji znajduję się w załączniku
Załącznik  
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - II ETAP
Numer ogłoszenia: 234579 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220879 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - II ETAP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - florystyka z obsługą kasy fiskalnej, 2) zadanie nr 2 - kosmetyka z elementami wizażu, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ñ Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zadanie nr 1 - florystyka z obsługą kasy fiskalnej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ Fundacja Rozwoju Rynku Pracy /PERSPEKTYWA/, Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 7050,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 7050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00

ñ Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zadanie nr 2 - kosmetyka z elementami wizażu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ Fundacja Rozwoju Rynku Pracy /PERSPEKTYWA/, Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17270,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 7050,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 7050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17280,00

ñ Waluta: PLN.


 
 
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

                INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! - II ETAP"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania nr 1 –  florystyka z obsługą kasy fiskalnej

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy "PERSPEKTYWA", z siedzibą: Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św., która zaoferowała cenę ofertową dla zadania nr 1 – florystyka z obsługą kasy fiskalnej ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 10 osób: 7050,00 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

 

                Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

                Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

ART&DECOR Placówka Oświatowa

Al. Niepodległości177

02-555 Warszawa

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  29,37 pkt

 24000,00 zł

2

CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH „DELTA”

Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Jakub Błaszczyk

ul. Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  69,31 pkt

 10172,10 zł

3

SANNORT Sp. zo.o.

ul. Ożarowska 75

27-600 Sandomierz

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  60,51 pkt

 11650,00 zł

4

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU KADR

ul. Waszyngtona 67 lok. 5

04-074 Warszawa

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  95,27 pkt

 7400,00 zł

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

ul. Podwale 13

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  61,30 pkt

 11500,00 zł

7

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr

„KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Biała Podlaska

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  70,57 pkt

9990,00 zł

8

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  84,53 pkt

8340,00 zł

9

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzielcza 34a

26-110 Skarżysko-Kamienna

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  65,32 pkt

10793,00 zł

10

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

7050,00 zł

11

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  91,56 pkt

7700,00 zł

12

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

Weronika Wiśniewska

ul. Krasnowolska 17a

02-849 Warszawa

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  62,11 pkt

11350,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 1, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.         

 

Zgodnie z art. 94  ust. 2 pkt 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 /zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób/, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

dla zadania nr 2 –   kosmetyka z elementami wizażu

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy "PERSPEKTYWA", z siedzibą: Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św., która zaoferowała cenę ofertową dla zadania nr 2 – kosmetyka z elementami wizażu ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 10 osób: 7050,00 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

 

                Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

                Cena brutto oferty badanej

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

2

CENTRUM SZKOLEŃ WIELOZAWODOWYCH „DELTA”

Pracownia Badań Psychologicznych „DELTA” mgr Jakub Błaszczyk

ul. Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  64,62 pkt

 10910,10 zł

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

ul. Podwale 13

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  40,80 pkt

 17280,00 zł

6

PRO-ACTiV

ul. Międzynarodowa 68

03-922 Warszawa

 7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  97,92 pkt

 7200,00 zł

9

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzielcza 34a

26-110 Skarżysko-Kamienna

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  64,77 pkt

10885,00 zł

10

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

7050,00 zł

11

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  91,56 pkt

7700,00 zł

12

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

Weronika Wiśniewska

ul. Krasnowolska 17a

02-849 Warszawa

7050,00 zł

  ...............................   x 100 =  83,33 pkt

8460,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 2, w związku z powyższym uzyskała

 

 

maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez

Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zgodnie z art. 94  ust. 2 pkt 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 /zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób/, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia 
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2." Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zespołu Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Spółka z o.o., 
z siedzibą: ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, który zaoferował cenę ofertową brutto za udział 15 osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską dla każdego uczestnika zajęć/: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych), przy czym cena ofertowa brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską/ wynosi 1.000,00 zł. 
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 
 
 
                                                 

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11. 05-119 Legionowo, zaprasza do składnia ofert w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmioty zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załacznik nr 4

 
                                
 
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - II ETAP.
Numer ogłoszenia: 220879 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - II ETAP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - florystyka z obsługą kasy fiskalnej, 2) zadanie nr 2 - kosmetyka z elementami wizażu, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp o maksymalnej wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy; informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmniejszenie ilości uczestników szkolenia, z zastrzeżeniem par. 5 ust. 5 umowy, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie 4. W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy. 5. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie: 1) rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 4) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.11.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1 - florystyka z obsługą kasy fiskalnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas poszczególnych warsztatów nie może być krótszy niż:w przypadku szkolenia Florystyka z obsługą kasy fiskalnej - 90 godz. (teoretycznych i praktycznych) W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Założenia organizacyjne szkolenia - Florystyka z obsługą kasy fiskalnej (dla 10 osób) Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek, po większe, całościowe projekty, obsługa kas fiskalnych, podstawy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poruszanie się po rynku pracy. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2 - Kosmetyka z elementami wizażu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas poszczególnych warsztatów nie może być krótszy niż:w przypadku szkolenia Kosmetyka z elementami wizażu - 90 godz. (teoretycznych i praktycznych) W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Założenia organizacyjne szkolenia - Kosmetyka z elementami wizażu (dla 10 osób) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami z zakresu: diagnostyki kosmetycznej z wywiadem, manicure z zabiegami pielęgnacyjnymi dłoni, pedicure kosmetyczny z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury, farbowania brwi i rzęs, regulację masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu , podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, dostosowane zabiegu do rodzaju cery, wykonywania zabiegów przy użyciu aparatów: galwanizacja, jonoforeza, peeling   kawitacyjny, sonoforeza, darsonvalizacja, depilacja woskiem makijaż dzienny i okolicznościowy analiza kolorystyczna. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

SIWZ
Ogłoszenie do SIWZ
Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a 

                   

                                

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl


zawiadamia
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2." Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Uzasadnienie 
Do dnia 15 września 2014 roku do godziny 10:00 złożono ofertę Zespołu Opieki Zdrowotnej „LEGIONOWO” Spółka z o.o., z siedzibą: ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, z ceną ofertową brutto za udział 15 osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską dla każdego uczestnika zajęć/: 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym cena ofertowa brutto za udział jednej osoby niepełnosprawnej w zajęciach rehabilitacyjnych /obejmująca rehabilitację 3 tygodniową (5 razy w tygodniu nie krócej niż 3 godz. dziennie zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie oraz dwukrotną poradę lekarską/ wynosi 1.300,00 zł. 
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na w/w postępowanie przy braku możliwości zwiększenia, kwotę 12,000.00  zł.


                                        
Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - I ETAP.
Numer ogłoszenia: 218085 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197483 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - I ETAP..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: Prawo jazdy (Kat. B, Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Kat. E z kwalifikacją, wstępną przyspieszoną, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019). Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika danego szkolenia, przy założeniu następującego obłożenia osobowego: Prawo jazdy: Kat. B (27 osób), kat. C (4 osoby) z kwalifikacją, kat E (1 osoba) z kwalifikacją W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. Założenia organizacyjne szkolenia: Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C i E szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ZRYW-Tomasz Cygan, ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44963,00
Oferta z najniższą ceną: 44963,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76339,00
Waluta: PLN.
 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie florystyki z obsługą kasy fiskalnej, na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.

2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

1)      formularz należy wysłać do dnia 16.10.2014r. do godz. 12.00.:

1.      za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

2.      faksem pod nr 22 764 01 41,

3.      pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie florystyki z obsługą kasy fiskalnej”,

4.      lub dostarczyć osobiście. 

 

Załącznik:

 1. druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),
 2. opis przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

                                                                                             

                                                                                                                   .........................................

                                                                                                                                miejscowość, data

 

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

            tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce florystyka z obsługą kasy fiskalnej dla 6 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

 upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: florystyka z obsługą kasy fiskalnej, na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas  szkolenia nie może być krótszy niż: 90 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

1)      Osoby niepełnosprawne,

2)      Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3)      Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

4)      Osoby bezrobotne.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.

Założenia organizacyjne szkolenia „Florystyka z obsługą kasy fiskalnej”:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek, po większe, całościowe projekty, obsługa kas


 fiskalnych, podstawy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poruszanie się po rynku pracy.

Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień.
Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych.

 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

 

 

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.


 
 
 
 
 
 
 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie kosmetyki z elementami wizażu, na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.

2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

1)      formularz należy wysłać do dnia 16.10.2014r. do godz. 12.00.:

a)      za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

b)      faksem pod nr 22 764 01 41,

c)      pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie kosmetyki z elementami wizażu”,

d)     lub dostarczyć osobiście. 

 

Załącznik:

-        druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),

-        opis przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

                                                                                             

                                                                                                                   .........................................

                                                                                                                                miejscowość, data

 

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

            tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce kosmetyka z elementami wizażu dla 10 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

 upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: kosmetyka z elementami wizażu, na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas  szkolenia nie może być krótszy niż: 90 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

·         Osoby niepełnosprawne,

·         Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

·         Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

·         Osoby bezrobotne.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.

Założenia organizacyjne szkolenia „Kosmetyka z elementami wizażu”:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami z zakresu:

·         diagnostyki kosmetycznej z wywiadem,

·         manicure z zabiegami pielęgnacyjnymi dłoni,

·         pedicure kosmetyczny z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury,

·         farbowania brwi i rzęs, regulację

·         masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu ,

·         podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, dostosowane zabiegu do rodzaju cery,

·         wykonywania zabiegów przy użyciu aparatów: galwanizacja, jonoforeza, peeling   kawitacyjny, sonoforeza, d'arsonvalizacja,

·         depilacja woskiem

·         makijaż dzienny i okolicznościowy

·         analiza kolorystyczna.

Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień.
Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych.

 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.

 


 
 
 


 
 
Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - I ETAP
Numer ogłoszenia: 197483 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ - I ETAP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: Prawo jazdy (Kat. B, Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Kat. E z kwalifikacją, wstępną przyspieszoną, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019). Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika danego szkolenia, przy założeniu następującego obłożenia osobowego: Prawo jazdy: Kat. B (27 osób), kat. C (4 osoby) z kwalifikacją, kat E (1 osoba) z kwalifikacją W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. Założenia organizacyjne szkolenia: Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C i E szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp o maksymalnej wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy; informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie 4. W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy. 5. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie: 1) rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 4) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 23.10.2014.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:


 
 
 
 
 
 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl


zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie prawa jazdy (Kat. B, Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Kat. E z kwalifikacją,wstępną przyspieszoną, na potrzeby realizacji projektuPokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy: pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.

2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

 1. formularz należy wysłać do dnia 15.09.2014r. do godz. 14.00.:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

 2. faksem pod nr 22 764 01 41,

 3. pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie prawa jazdy (Kat. B, Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Kat. E z kwalifikacją, wstępną przyspieszoną”,

 4. lub dostarczyć osobiście.

Załącznik:

 • druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),

 • opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

.........................................

miejscowość, data


..........................................

pieczęć wykonawcy


..........................................

tel./fax

F O R M U L A R Z ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

A.Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy (kat.B) dla 27 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie prawa jazdy (kat.B) 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ......................................................................................................................................B.Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy kat.E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 1 osoby


C.Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu kat C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 4 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie prawa jazdy (kat.c z kwalifikacją) 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ......................................................................................................................................


D. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy (kat. B) dla 27 osób, dla 1 osoby kat. E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 4 osób

/suma poz. A+B+C)
..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

..................................zł

słownie: ..................................................................................................................................................................................................................zł

słownie: ..................................................................................................................................................................................................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................


Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.


 


.....................................................

podpis i pieczęć upoważnionej osoby


*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnionąZałącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: Prawo jazdy (Kat. B, Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, Kat. E z kwalifikacją, wstępną przyspieszoną, na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019).

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • Osoby niepełnosprawne,

 • Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

 • Osoby bezrobotne.

Założenia organizacyjne szkolenia:

Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym.

W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C i E szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń.


Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.
 
 
 
 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie wózków widłowych, na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.

2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

1)      formularz należy wysłać do dnia 15.09.2014r. do godz. 14.00.:

a)      za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

b)      faksem pod nr 22 764 01 41,

c)      pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie wózków widłowych”,

d)     lub dostarczyć osobiście. 

 

Załącznik:

-        druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),

-        opis przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

                                                                                             

                                                                                                                   .........................................

                                                                                                                                miejscowość, data

 

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

            tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce wózki widłowe dla 7 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

 upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: wózki widłowe, na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas  szkolenia nie może być krótszy niż: 67 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

·         Osoby niepełnosprawne,

·         Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

·         Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

·         Osoby bezrobotne.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.

Założenia organizacyjne szkolenia „Wózki widłowe”:

Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zakres tematyczny:

·         rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych

·         budowa i zasady eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych

·         wykonywane czynności operatora przy obsłudze wózków

·         wiadomości z zakresu rozmieszczania ładunków oraz typy opakowań

·         zagadnienia związane  bhp i p. poż i pierwszą pomocą

·         praktyczna nauka jazdy wózkami  i nuka  manewrowania wyposażeniem.

·         wymiana butli gazowych propan -  butan

Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień.
Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych.

 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 
 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie masażu klasycznego I stopnia, na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.

2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

1)      formularz należy wysłać do dnia 15.09.2014r. do godz. 14.00.:

a)      za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

b)      faksem pod nr 22 764 01 41,

c)      pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie masażu klasycznego I stopnia”,

d)     lub dostarczyć osobiście. 

 

Załącznik:

-        druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),

-        opis przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

                                                                                             

                                                                                                                   .........................................

                                                                                                                                miejscowość, data

 

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

            tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce masaż klasyczny I stopnia dla 4 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

 upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: masaż klasyczny I stopnia. na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas  szkolenia nie może być krótszy niż: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

·         Osoby niepełnosprawne,

·         Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

·         Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

·         Osoby bezrobotne.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.

Założenia organizacyjne szkolenia „Masaż klasyczny I stopnia”: uczestnicy powinni zostać zapoznani z wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, wskazań i przeciwwskazań do masażu, teorii i praktyki masażu klasycznego. Zajęcia mogą zostać rozszerzone o zagadnienia z zakresu masażu sportowego, kontrlateralnego, izometrycznego, relaksacyjnego.
Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych.

 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W LEGIONOWIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41 
www.legionowo.pcpr.pl

zaprasza
w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie florystyki z obsługą kasy fiskalnej, na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.
Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl
Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do rozeznania cenowego.
2. Termin składania formularza rozeznania cenowego:
1) formularz należy wysłać do dnia 15.09.2014r. do godz. 14.00.:
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,
b) faksem pod nr 22 764 01 41,
c) pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie florystyki z obsługą kasy fiskalnej”,
d) lub dostarczyć osobiście.
 

 

Załącznik:

-        druk formularza rozeznania cenowego (załącznik nr 1 do rozeznania cenowego),

-        opis przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 2 do rozeznania cenowego).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

                                                                                             

                                                                                                                   .........................................

                                                                                                                                miejscowość, data

 

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

            tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce florystyka z obsługą kasy fiskalnej dla 6 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w szkoleniu/kursie/warsztacie 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: .....................................................................................................................................................

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym

 upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych o tematyce: florystyka z obsługą kasy fiskalnej, na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas  szkolenia nie może być krótszy niż: 90 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie.

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia.

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

·         Osoby niepełnosprawne,

·         Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

·         Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,

·         Osoby bezrobotne.

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.

Założenia organizacyjne szkolenia „Florystyka z obsługą kasy fiskalnej”:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek, po większe, całościowe projekty, obsługa kas fiskalnych, podstawy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poruszanie się po rynku pracy.

Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień.
Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch, odpowiednią ilość rękawiczek jednorazowych, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych.

 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia:

Wykwalifikowaną kadrę trenerską;

Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane);

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej

Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku,

Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce.

Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.

Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika.

Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2014 r.

Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia.

Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej.


 

Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!
Numer ogłoszenia: 302526 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175699 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla 45 osób niepełnosprawnych, w tym 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 26 opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, na potrzebę projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) narządu ruchu, 2) narządu wzroku, 3) neurologicznymi, 4) onkologicznymi, 5) epilepsją, 6) układu moczowo-płciowego, 7) układu oddechowego, 8) układu pokarmowego, 9) umysłowymi, 10) diabetologicznymi, 11) laryngologicznymi. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 6 zabiegów dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 3 pokoi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z WC, klimatyzacją, telewizorem, minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ñ Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ OŚRODEK REHABILITACYJNY BAŁTYK, ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 76140,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 76140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129700,00

ñ Waluta: PLN.

 
 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy:  ZD.253.7.2014

na

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego w ramach projektuPokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!I. Informacje ogólne.
1. Zamawiający:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41; www.legionowo.pcpr.pl
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P.  Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel. 723 081 620, w godz. 8.00-16.00 w dni robocze oprócz sobót.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
4. Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
5. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji i dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektroniczną (e-mail).
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZD.253.7.2014 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
7. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.).

II. Przedmiot zamówienia.

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego, powyższe działanie wdrażane jest w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem zajęć rehabilitacyjnych jest dalsza poprawa stanu zdrowia, poprzez przywracanie lub usprawnianie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych w wyniku zastosowania określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego. Zajęcia rehabilitacyjne powinny utrzymać kondycję, umożliwić lub przyspieszyć proces naturalnej regeneracji oraz zmniejszyć następstwa ustrojowe spowodowane przez chorobę, urazy. Uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych przyczyni się do zniesienia dolegliwości bólowych poszczególnych części ciała, a także dolegliwości wynikających z przebywania w pozycji siedzącej, w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także wpłynie na poprawę funkcjonalnych oraz motorycznych możliwości organizmu i poprawie ulegnie zakres ruchu. Zajęcia rehabilitacyjne ukierunkowane będą na wykorzystanie biologicznych metod oddziaływania na osobę z dysfunkcją organizmu - narządu ruchu i chorobą neurologiczną w celu poprawy zdrowia, ograniczenia somatycznych skutków dysfunkcji organizmu. Uzyskane efekty fizjologiczne mogą być istotnym czynnikiem w zapobieganiu lub zmniejszaniu tempa rozwoju choroby i niepełnosprawności.
2. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. Jest to pierwszy etap rehabilitacji stacjonarnej, w razie zgłoszenia się dodatkowych beneficjentów przeprowadzona zostanie następna procedura zalecenia tego zadania.
3. W zajęciach rehabilitacyjnych uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami:
1. Upośledzenie narządu ruchu,  
2. Upośledzenie narządu wzroku,  
4. Neurologicznymi,
5. Układu oddechowego i krążenia,  
6. Układu moczowo-płciowego,
7. Upośledzeniem umysłowym,  
8. Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
9. Choroby psychiczne
10.Choroby ednykronologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
4. Wykaz osób uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych, wraz z kopią orzeczenia, o którym mowa w art.1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej 10 dni od podpisania umowy.
5. Wykonawca powinien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926).
6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z uczestnikami zajęć (w oparciu o dane kontaktowe uzyskane od Zamawiającego), w celu ustalenia z nimi terminów oraz godzin zajęć.

7. Warunki lokalowe, w tym:
1) Przy wejściu do obiektu znajdują się dojazdy oraz dojścia dla świadczeniobiorców niepełnosprawnych ruchowo,
2) W węzłach sanitarnych dla świadczeniobiorców znajdują się poręcze i uchwyty,
3) W obiekcie znajduje się, co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla świadczeniobiorców, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
4) W przypadku gdy usługa realizowana jest na innej kondygnacji niż parter (w budynkach wielokondygnacyjnych) znajduje się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd świadczeniobiorcom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
5) Zabiegi dotyczące światłolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach (boksach), posiadających ściany o wysokości co najmniej 2 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej,
6) Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe (o ile będą realizowane) powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie,
7) Sala do kinezyterapii powinna stanowić oddzielne pomieszczenie,
8) Gabinet masażu powinien stanowić odrębne pomieszczenie.


8. Zakres wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych:
1) Elektroterapia,
2) Światłolecznictwo,
3) Leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym,
4) Ultradźwięki,
5) Laseroterapia
6) Zakres wykonywanych zabiegów kinezyterapeutycznych:
7) Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomaganie, pionizacja-prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę,
8) Ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne,
9) Nauka czynności lokomocyjnych,
10) Zabiegi z użyciem wyciągów.
9. Wyposażenie do zabiegów kinezyterapeutycznych:
1) Wyposażenie sali kinezyterapii (stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne),
2) Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,
3) UGUL lub inny system spełniający jego rolę,
4) Stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki.
10. Wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych
a) Zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i średniej częstotliwości,
b) Lampa IR lub IR/UV,
c) Zestaw do magnetoterapii,
d) Zestaw do ultradźwięków,
e) Zestaw do biostymulacji laserowej,
f) Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych,
g) Zestaw do kriostymulacji parami azotu,
h) Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,
i) Przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem.

11. Czas zorganizowanych zajęć indywidualnych trwać będzie 3 tygodnie, 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku lub w inne dni zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, przy czym, każdy uczestnik skorzysta minimum z 4 zabiegów dziennie. Zajęcia rehabilitacyjne należy zakończyć do 28 listopada 2014.

12. Wykonawca zapewni dwukrotną poradę lekarską rehabilitacyjną (o której mowa w § 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30.08.2009r. ze zm. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej) dla każdego uczestnika zajęć: pierwszą związaną z przyjęciem uczestnika i skierowaniem na odpowiednie zabiegi, drugą po odbyciu połowy zaleconych zabiegów. Celem drugiej porady jest monitoring postępów poczynionych przez uczestnika, ewentualna korekta zaleceń rehabilitacyjnych.

13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami:
1) koordynatora grupy organizującego sprawne i harmonijne realizacje zajęć rehabilitacyjnych uczestników,
2) lekarzy ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej wymienionych w pkt. 1.1.1 oraz 1.1.2 załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r.
3) personel realizujący świadczenia fizjoterapii o kwalifikacjach zgodnych z pkt. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. Przy czym, zastrzega się, że osoba realizująca świadczenie fizjoterapii jednocześnie pracuje tylko z jednym uczestnikiem zajęć rehabilitacyjnych.

14. Koszty dodatkowych konsultacji i badań, na które skierowany zostanie uczestnik zajęć w trakcie porady lekarskiej rehabilitacyjnej ponosi Wykonawca.

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii indywidualnych kart zajęć z informacją o skierowaniach na zabieg, datach zrealizowanych zabiegach oraz innych zaleceniach lekarskich.
16. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
1). Zapewnienia uczestnikom zajęć rehabilitacyjnych zimnych i ciepłych napojów w czasie przerw pomiędzy zabiegami.
2). Wydzielonego miejsca odpoczynku dla uczestników między zabiegami.
3).Wymagane jest również ubezpieczenie indywidualne uczestników zajęć od NNW powstałych w związku z prowadzonymi zabiegami oraz w drodze do i z zajęć.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym.
18. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania zabiegów rehabilitacyjnych przez uczestnika.
2) Wystawienie po zakończeniu usługi faktury w terminie do 14 dni.
3) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 28.11.2014r., w tym Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w każdy dzień roboczy w godz. od 8:00 do 20:00 lub w inne dni zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy Wykonawca może przedłożyć jedną ofertę.
2. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z formularzem oferty (stanowiącym Załącznik nr 1                  do niniejszego zapytania ofertowego), w formie pisemnej.
3. Do oferty winny zostać załączone odpowiednie dokumenty wymagane postanowieniami zapytania ofertowego (w tym Załącznik nr 1 i 3)
4 Oferta winna być podpisana w sposób wiążący Wykonawcę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”– znak sprawy ZD.253.7.2014

VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie;
2. Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2014 r. o godz.10.00. Oferty otrzymane po terminie przez Zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 września 2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 5.

VI. Kryteria oceny ofert.
1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
➢ cena - 100%
Najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------------- x waga kryterium
Cena brutto oferty badanej
2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia (tj. udział 15 osób w zajęciach rehabilitacyjnych).
3. Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. Termin związania ofertą i wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Zawarcie umowy.
Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi  Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, ponadto z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych najpóźniej w dniu przekazania wykazu osób uczestniczących w zajęciach rehabilitacyjnych oraz kopii orzeczeń.

IX. Zakończenie procesu wyboru.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny,
2) niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.


Załacznik: 
  
 
 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę OŚRODEK REHABILITACYJNY "BAŁTYK" z siedzibą: ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 45 osób niepełnosprawnych oraz ich 26 opiekunów: 76.140,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści złotych).

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

                                najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa  = ......................................................................................................................................                     x 100,00 pkt                                                               cena oferty ocenianej

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

2

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

"MARZENIE"

Ustupska-Kaźmik Marzena

ul. Stara Pardałówka 1

34-500 Zakopane

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 87,14 pkt

87.379,00 zł

3

A1 Polska Jacek Łukowski

ul. Stefana Żeromskiego 60/73

50-312 Wrocław

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  69,65 pkt

109.319,00

4

ZYBeRTEX

Zbigniew Zarzeczny

ul. Wyspiańskiego 17/5

78-200 Białogard

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  90,88 pkt

 83.780,00

5

WIELSPIN Sp. z o.o.

ul. Szydłowska 14 A

60-651 Poznań

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  90,11 pkt

 84.500,00

6

"MARIA"

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

Maria Ustupska-Kaźmik

ul. Podhalańska 3A

34-501 Zakopane

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  66,59 pkt

 114.337,00

7

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słowiniec" s.c.

J. Huruk, A. Dobrowolska

Poddąbie ul. Promenada Słońca 24

76-270 Ustka

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  79,79 pkt

 95.429,00

8

"ASTUR" Sp. z o.o.

ul. P. Gojawiczyńskiej 9

20-827 Lublin

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  58,70 pkt

 129.700,00

9

OŚRODEK REHABILITACYJNY

"BAŁTYK"

ul. Tkaczy 11

82-120 Krynica Morska

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  100,00 pkt

 76.140,00

10

BRATKA-TRAVEL Sp. z o.o.

ul. Kolista 26/33

54-152 Wrocław

76.140,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  65,72 pkt

 115.855,00

 

 

 

 

 

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:

1. Niepobliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny-Wypoczynkowy "FLISAK" s.c., ul. Nadmorska 35, 76-034 Sarbinowo

 

została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 28.08.2014r w trybie art. 26 ust. 3, w związku z powyższym nie wykazał spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 października 2014r.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.


 
Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (korepetycji), dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 286900 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (korepetycji), dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (korepetycji), dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl zajęć pozalekcyjnych obejmuje zajęcia indywidualne dla ok 60 osób z 10 rodzin, wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Uczestnikami zajęć będą mieszkańcy Powiatu Legionowskiego w wieku szkolnym, borykający się z problemami w nauce (nie dotyczy zajęć na basenie, w których mogą uczestniczyć również osoby dorosłe). Lista zajęć pozalekcyjnych wraz z przewidywaną liczbą godzin - szczegóły w zał. Nr 1 do SIWZ. Zestawienie zajęć, zawiera jedynie prognozowaną liczbę godzin i może ulec zmianie, co jest uzależnione m.in. od postępów w nauce uczestników. Maksymalna liczba godzin zajęć wynosi 1200 i może objąć również przedmioty nie objęte tym zestawieniem, ale tylko takie które uczestnik danych zajęć będzie miał jako obowiązkowy przedmiot w szkole. Wykonawca za zgodą opiekuna rodziny i opiekunów prawnych uczestnika zajęć może tworzyć grupy wieloosobowe, jednak wówczas obowiązuje ta sama stawka za godzinę zajęć, podana w ofercie. Zajęcia pozalekcyjne (korepetycje) zostały podzielone na dwie kategorie: zajęcia indywidualne (wymienione w pkt 1-8 zał. Nr 1 do SIWZ), zajęcia grupowe (wymienione w pkt. 9-13 zał. Nr 1 do SIWZ). Uwaga! Zamawiający wymaga przeprowadzenia zajęć w terminie do dnia 15.12.2014 roku. Szczegółowe harmonogramy i program zajęć dla poszczególnych rodzin i osób Wykonawca przekaże Zamawiającemu po podpisaniu umowy i przeprowadzeniu wstępnych rozmów z opiekunami rodzin i członkami poszczególnych rodzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zmiany ilości uczestników zajęć, zmiany terminu realizacji usługi, zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:
Ogłoszenie
SIWZ do ogłoszenia 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 1a 
Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załacznik nr 5 
Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7 
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 
 
 
 
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 178705 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165609 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób (w tym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17 powyżej 7 r.ż., 14 powyżej 15 r.ż. oraz 23 opiekunów), w ośrodku położonym na terenie Polski, miejscowości położonej w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. / Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wyjazd integracyjny należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 73 uczestników, 28 osób dorosłych (rodziców, opiekunów, dzieci powyżej 18 r.ż.) oraz ich dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (w tym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17 powyżej 7 r.ż., 14 powyżej 15 r.ż. oraz 23 opiekunów). 3. Turnus musi trwać 10 pełnych dni pobytu z noclegiem (9 noclegów). 4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. 6.

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późn.zm.), zapewnienia transportu uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC,AC,NW oraz sprawną klimatyzację. 8. Wykonawca zapewni : 1) OBIEKT: a) w dobrym stanie technicznym, b) duży teren ośrodka, bezpieczny i ogrodzony, c) zespół boisk /piłka nożna, koszykówka, siatkówka/, d) plac zabaw, f) kawiarnia, stołówka, bilard, sauna, jacuzzi, sklep do dyspozycji klientów, g) sala gimnastyczna, h) kort tenisowy, i) basen, j) miejsca na ognisko, do przygotowania grilla, k) sale dydaktyczne oraz świetlice, TV i wideo, l) całodobowy dostęp do telefonu dla kierownika grupy, m) obiekt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.01.1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( DZ.U nr 12 poz. 67 z późn. zm.). 2) ZAKWATEROWANIE: a) zakwaterowanie uczestników kolonii w pokojach maksymalnie 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, b) zakwaterowanie uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wyjazdu, c) zabezpieczenie pościeli. 3) WYŻYWIENIE: a) cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914 z późn.zm.), b) posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych, c) suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas wycieczek, d) możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem/, e) zapewnienie obiadu poza obiektem w czasie wycieczek do miejscowości atrakcyjnych turystycznie, f) stołówka w odległości max 100 m od miejsca zakwaterowania, g) pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu. 4) OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA - prowadzenie programu edukacyjno - intergracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem: a) liczba godzin wsparcia (dla 54 uczestników, za wyjatkiem 19 uczestników poniżej 7 r. ż.): 70 godzin łącznie, w tym: I MODUŁ: Szkolenie pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym mające na celu nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości i przydatności innym ludziom - 20 godzin, II MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru i interpelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej - 30 godzin, III MODUŁ: Warsztaty prowadzone przez mediatora-psychologa rodzin obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie relacji i komunikacji pomiędzy członkami rodzin, warsztat komunikacji interpersonalnej, wsparcie mediatora-psychologa dostosowane do indywidualnych potrzeb, bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów, rezultatem ma być ocena i podanie wskazówek dla PCPR do dalszej pracy z dziećmi i rodzinami - 10 godzin, IV MODUŁ: Warsztaty psychodietetyki obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych

 

uczestników w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku: analiza wartości, celów życiowych, celów zawodowych, sposobu życia, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd; doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji - rodziny otrzymają pakiet informacji i porad w formie poradnika/broszury dotyczący promowania zdrowego stylu życia. - 10 godzin, b) zapewnienie uczestnikom wyjazdu w czasie korzystania z kąpielisk opieki ratownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, c) zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz z lekami pierwszej pomocy /pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie/, d) zapewnienie izolatki dla dzieci chorych. 5) PROGRAM KULTURALNO - SPORTOWY: a) zorganizowanie całodziennej wycieczki do Pragi dla wszystkich uczestników, b) zorganizowanie zwiedzania Wrocławia, c) zorganizowanie wycieczki na Śnieżkę, d) zorganizowanie jednego całodniowego programu kulturalno-sportowego zaproponowanego przez Wykonawcę, e) organizacja co najmniej dwóch ognisk z pieczeniem kiełbasek, f) zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek : futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych /szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek/. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia transportu uczestnikom wyjazdu integracyjno-szkoleniowego z Legionowa do miejsca zakwaterowania i powrotu po jego zakończeniu /autokar turystyczny/, 2) przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie się odbywał w godzinach dziennych, 3) zapewnienia opieki pilota podczas podróży w obie strony, 4) zapewnienia transportu sprawnym autokarem na organizowane wycieczki, 5) ubezpieczenia uczestników wypoczynku letniego na okres ich transportu, wycieczek autokarowych oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci, 6) zapewnienie dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 19 dzieci poniżej 7 roku życia podczas całodziennych wycieczek i zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu, 7) zapewnienia kierownika wyjazdu, wychowawcy minimum: 1 na 20 uczestników (w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia minimum 1 na 15 uczestników), pielęgniarki całodobowo, lekarza na każde wezwanie, ratownika w czasie korzystania przez uczestników wypoczynku z wyznaczonych kąpielisk, specjalistów posiadających uprawienia do przeprowadzenia zajęć z zakresu: a) szkolenia pierwszej pomocy; b) warsztatów umiejętności pedagogicznych; c) warsztatów prowadzonych przez mediatora-psychologa rodzin; d) warsztatów psychodietetyki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji/kontroli na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym na koszt Wykonawcy. 10. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego przez jego uczestnika, 2) wystawienie po zakończeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego faktury w terminie do 30 dni, 3) dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, 4) dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu uczestnika w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego wyjazdu, 5) ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

 

pobytu uczestników w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. 11. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji programu wyjazdu, w tym programu szkoleniowego wraz z wynikami ewaluacji zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników wyjazdu w terminie 5 dni, licząc od dnia zakończenia wyjazdu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 60.10.00.00-9, 55.10.00.00-1, 55.00.00.00-0, 55.11.00.00-4, 55.12.00.00-7, 80.51.00.00-2, 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ Biuro Podróży i Turystyki Almatur Lublin Sp. z o.o., ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1.    Cena wybranej oferty: 125850,00

2.    Oferta z najniższą ceną: 125850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 164290,00

3.    Waluta: PLN.

 

 


 
 
 

Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!
Numer ogłoszenia: 175699 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla 45 osób niepełnosprawnych, w tym 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 26 opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, na potrzebę projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) narządu ruchu, 2) narządu wzroku, 3) neurologicznymi, 4) onkologicznymi, 5) epilepsją, 6) układu moczowo-płciowego, 7) układu oddechowego, 8) układu pokarmowego, 9) umysłowymi, 10) diabetologicznymi, 11) laryngologicznymi. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 6 zabiegów dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 3 pokoi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z WC, klimatyzacją, telewizorem, minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ Posiadania zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, poświadczającego, że Wykonawca jest uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego, dla grupy osób niepełnosprawnych ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ.

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ Wykonania w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego dla minimum 20 osób niepełnosprawnych każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

ñ potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

ñ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: - programu pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. usprawniająco-rekreacyjnego /ust. 2 i 6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu wolnego); oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów (Załącznik Nr 7 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy; informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom- jeżeli dotyczy;nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 2) zmiana ośrodka rehabilitacyjnego określonego w § 2 ust. 1. 3) zmiany programu pobytu pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku uczestniczenia w turnusach mniejszej, niż określona w § 2 umowy, liczby uczestników turnusu o cenę brutto za pobyt jednego uczestnika (osoby niepełnosprawnej lub opiekuna) lub w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy też jej opiekuna) na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni; ad pkt 2) - zmiana ośrodka rehabilitacyjnego, pod warunkiem spełnienia przez ten ośrodek wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących ośrodka; ad pkt 3) - zmiana programu pobytu, pod warunkiem spełnienia przez ten program wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących programu pobytu. 3. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na które zasoby Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 1) rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę. 4) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bippcpr.powiat-legionowski.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 20.09.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki: 

Ogłoszenie

SIWZ 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9  

 

 
 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu      Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Biura Podróży i Turystyki Almatur Lublin Sp. z o.o., ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin, która zaoferowała cenę ofertową brutto za udział w 10-dniowym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17 uczestników powyżej 7 r.ż., 14 uczestników powyżej 15 r.ż., 23 opiekunów: 125.850,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

                                najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

A - ocena punktowa  = ......................................................................................................................................                     x 100,00 pkt                                                               cena oferty ocenianej

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

3

Biuro Podróży i Turystyki

Almatur Lublin Sp. z o.o.

ul. Langiewicza 10                                                                            20-034 Lublin

125.850,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

125.850,00 zł

4

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 8c

71-467 Szczecin

125.850,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  95,78 pkt

131.400,00 zł

 

 

 

 

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:

2. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. oferta nie zawiera programu pobytu wraz z organizacją czasu wolnego oraz programu szkolenioweg.,Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów z dnia z dnia 08.08.2014r. 

1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 19, 40-096 Katowice

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. wymaganiom Zamawiającego określonych postanowieniami §3 SIWZ dotyczących m.in. zapewnienia w obiekcie basenu.  

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014r.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.

 
 
 
 

 Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/
Numer ogłoszenia: 165609 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób (w tym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17 powyżej 7 r.ż., 14 powyżej 15 r.ż. oraz 23 opiekunów), w ośrodku położonym na terenie Polski, miejscowości położonej w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. / Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wyjazd integracyjny należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 73 uczestników, 28 osób dorosłych (rodziców, opiekunów, dzieci powyżej 18 r.ż.) oraz ich dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (w tym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17 powyżej 7 r.ż., 14 powyżej 15 r.ż. oraz 23 opiekunów). 3. Turnus musi trwać 10 pełnych dni pobytu z noclegiem (9 noclegów). 4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późn.zm.), zapewnienia transportu uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC,AC,NW oraz sprawną klimatyzację. 8. Wykonawca zapewni : 1) OBIEKT: a) w dobrym stanie technicznym, b) duży teren ośrodka, bezpieczny i ogrodzony, c) zespół boisk /piłka nożna, koszykówka, siatkówka/, d) plac zabaw, f) kawiarnia, stołówka, bilard, sauna, jacuzzi, sklep do dyspozycji klientów, g) sala gimnastyczna, h) kort tenisowy, i) basen, j) miejsca na ognisko, do przygotowania grilla, k) sale dydaktyczne oraz świetlice, TV i wideo, l) całodobowy dostęp do telefonu dla kierownika grupy, m) obiekt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.01.1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( DZ.U nr 12 poz. 67 z późn. zm.). 2) ZAKWATEROWANIE: a) zakwaterowanie uczestników kolonii w pokojach maksymalnie 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, b) zakwaterowanie uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wyjazdu, c) zabezpieczenie pościeli. 3) WYŻYWIENIE: a) cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914 z późn.zm.), b) posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych, c) suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas wycieczek, d) możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem/, e) zapewnienie obiadu poza obiektem w czasie wycieczek do miejscowości atrakcyjnych turystycznie, f) stołówka w odległości max 100 m od miejsca zakwaterowania, g) pierwsze świadczenie kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie obiad w dniu wyjazdu. 4) OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA - prowadzenie programu edukacyjno - intergracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem: a) liczba godzin wsparcia (dla 54 uczestników, za wyjatkiem 19 uczestników poniżej 7 r. ż.): 70 godzin łącznie, w tym: I MODUŁ: Szkolenie pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym mające na celu nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości i przydatności innym ludziom - 20 godzin, II MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru i interpelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej - 30 godzin, III MODUŁ: Warsztaty prowadzone przez mediatora-psychologa rodzin obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie relacji i komunikacji pomiędzy członkami rodzin, warsztat komunikacji interpersonalnej, wsparcie mediatora-psychologa dostosowane do indywidualnych potrzeb, bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów, rezultatem ma być ocena i podanie wskazówek dla PCPR do dalszej pracy z dziećmi i rodzinami - 10 godzin, IV MODUŁ: Warsztaty psychodietetyki obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku: analiza wartości, celów życiowych, celów zawodowych, sposobu życia, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd; doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji - rodziny otrzymają pakiet informacji i porad w formie poradnika/broszury dotyczący promowania zdrowego stylu życia. - 10 godzin, b) zapewnienie uczestnikom wyjazdu w czasie korzystania z kąpielisk opieki ratownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, c) zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz z lekami pierwszej pomocy /pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie/, d) zapewnienie izolatki dla dzieci chorych. 5) PROGRAM KULTURALNO - SPORTOWY: a) zorganizowanie całodziennej wycieczki do Pragi dla wszystkich uczestników, b) zorganizowanie zwiedzania Wrocławia, c) zorganizowanie wycieczki na Śnieżkę, d) zorganizowanie jednego całodniowego programu kulturalno-sportowego zaproponowanego przez Wykonawcę, e) organizacja co najmniej dwóch ognisk z pieczeniem kiełbasek, f) zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek : futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych /szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek/. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia transportu uczestnikom wyjazdu integracyjno-szkoleniowego z Legionowa do miejsca zakwaterowania i powrotu po jego zakończeniu /autokar turystyczny/, 2) przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie się odbywał w godzinach dziennych, 3) zapewnienia opieki pilota podczas podróży w obie strony, 4) zapewnienia transportu sprawnym autokarem na organizowane wycieczki, 5) ubezpieczenia uczestników wypoczynku letniego na okres ich transportu, wycieczek autokarowych oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci, 6) zapewnienie dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 19 dzieci poniżej 7 roku życia podczas całodziennych wycieczek i zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu, 7) zapewnienia kierownika wyjazdu, wychowawcy minimum: 1 na 20 uczestników (w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia minimum 1 na 15 uczestników), pielęgniarki całodobowo, lekarza na każde wezwanie, ratownika w czasie korzystania przez uczestników wypoczynku z wyznaczonych kąpielisk, specjalistów posiadających uprawienia do przeprowadzenia zajęć z zakresu: a) szkolenia pierwszej pomocy; b) warsztatów umiejętności pedagogicznych; c) warsztatów prowadzonych przez mediatora-psychologa rodzin; d) warsztatów psychodietetyki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji/kontroli na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym na koszt Wykonawcy. 10. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego przez jego uczestnika, 2) wystawienie po zakończeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego faktury w terminie do 30 dni, 3) dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, 4) dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu uczestnika w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego wyjazdu, 5) ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. 11. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji programu wyjazdu, w tym programu szkoleniowego wraz z wynikami ewaluacji zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników wyjazdu w terminie 5 dni, licząc od dnia zakończenia wyjazdu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 60.10.00.00-9, 55.10.00.00-1, 55.00.00.00-0, 55.11.00.00-4, 55.12.00.00-7, 80.51.00.00-2, 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1)    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1)    Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla minimum 35 uczestników każda
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1.    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
1)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1)    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: programu pobytu wraz z organizacją czasu wolnego (z uwzględnieniem postanowień § 3) oraz programu szkoleniowego (z uwzględnieniem ust. 8 pkt 4 ppkt a § 3 SIWZ).; oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów (Załącznik Nr 7 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy, informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom; nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku uczestniczenia w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym mniejszej ni,z okreslona w SIWZ liczby uczestników, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy ) lub w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu uczestnika wyjazdu w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego wyjazdu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników wyjazdu, 2) zmiany terminu realizacji, 3) zmiany miejsca usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie, 4) zmiany programu pobytu lub programu szkoleniowego pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na które zasoby Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 1) rezygnacji z Podwykonawcy, 2) zmiany Podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę. 4) wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.09.2014.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 Załącznik: 

Ogłoszenie 

SIWZ do ogłoszenia 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2- umowa z załącznikiem

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8  

Załącznik nr 9  

 

 

 

Legionowo: Zajęcia aktywizujące z zakresu grupowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego, dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż
Numer ogłoszenia: 247858 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia aktywizujące z zakresu grupowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego, dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących z zakresu grupowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego, dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cykl zajęć z psychologiem obejmuje zajęcia grupowe i indywidualne dla osób wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Uczestnikami zajęć będą mieszkańcy Powiatu Legionowskiego w zróżnicowanym wieku (mogą być również niepełnoletnie), korzystający z systemu pomocy społecznej, dodatkowo borykający się z problemami towarzyszącymi bezrobociu. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca odbędzie wstępne konsultacje z opiekunami 10 rodzin (min. 1 godzina konsultacji) uczestniczących w projekcie. Następnie przeprowadzi wstępne konsultacje z członkami rodzin (do decyzji specjalisty z którymi) - min. 1 godzina z każdą z 10 rodzin. Na podstawie tych rozmów Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram i program zajęć grupowych i indywidualnych. Liczba godzin do zrealizowania: max. 500 godzin zajęć grupowych, dla zróżnicowanych ilościowo grup (od 2 do max 10 osób),max. 300 godzin zajęć indywidualnych. Uwaga! Zamawiający wymaga przeprowadzenia zajęć grupowych i zajęć indywidualnych w terminie do dnia 01.12.2014 roku. Szczegółowe harmonogramy i program zajęć dla poszczególnych grup oraz zajęć indywidualnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu po podpisaniu umowy i przeprowadzeniu wstępnych rozmów z opiekunami rodzin i członkami poszczególnych rodzin. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie PCPR (05-119 Legionowo, ul. Wł. Sikorskiego 11) w dni powszednie (robocze) od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt w godzinach 8.00 - 16.00 (w przypadku zajęć poza siedzibą PCPR, zajęcia mogą odbywać się w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem rodziny i uczestnikami zajęć). Godzina zegarowa zajęć grupowych liczy 60 min. i obejmuje zajęcia liczące 45 min. oraz przerwę liczącą średnio 15 min., przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Czas trwania zajęć grupowych nie powinien przekraczać 6 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia zajęć. Godzina zegarowa zajęć indywidualnych liczy 60 min. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie zajęć. Wykonawca zapewni min. 5 osób posiadających dyplom ukończenia studiów psychologicznych (lub równoważny) oraz zaświadczenie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu realizacji programów terapeutycznych oraz doświadczenie w pracy psychologa przez min. 2 lata. Każdy psycholog obejmie indywidualną opieką 2 rodziny uczestniczące w projekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość - po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody - zmiany osób przeprowadzających zajęcia. W takim przypadku Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przez te osoby warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W terminie 14 dni od zawarcia umowy i 5 dni przed przystąpieniem do realizacji zajęć Wykonawca przedłoży opiekunowi rodziny opracowane szczegółowe harmonogramy i programy zajęć grupowych i indywidualnych do akceptacji. Szczegółowe programy zajęć, o których mowa w ust. 8 powinny być opracowane odrębnie dla każdej grupy i osoby podlegającej terapii indywidualnej. Programy powinny określać m.in. czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele zajęć, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar (część teoretyczna i praktyczna), metody i techniki prowadzenia zajęć, wykaz literatury. Wykonawca ponadto: przeprowadzi diagnozę umiejętności i deficytów psychospołecznych uczestników za pomocą posiadanych specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (wywiadów, testów, ankiet). opracuje opinie psychologiczne poszczególnych uczestników (w formie ustnej) oraz omówi je z poszczególnymi uczestnikami w ramach zajęć indywidualnych. Na prośbę uczestnika sporządzi dla niego opinię w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć na odległość. Wykonawca wskaże opiekuna zajęć, czyli osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za organizację zajęć oraz kontakty z uczestnikami zajęć oraz Zamawiającym i opiekunami rodzin. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę za maksymalną do przeprowadzenia ilość godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób w konsekwencji godzin zajęć. Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne, w liczbie równej uczestnikom zajęć i dodatkowo jeden komplet materiałów Zamawiający otrzyma do celów dokumentacyjnych. Wykonawca nie uwzględnia catteringu. Jeżeli zajęcia będą trwały powyżej 4 godzin w ciągu jednego dnia, Wykonawca zapewni uczestnikom zimne i ciepłe napoje (kawa, herbata, woda, sok) w ilości dostosowanej do wielkości grupy. Wykonawca zapewni możliwość wglądu przez Zamawiającego do prowadzonej w ramach zajęć dokumentacji oraz umożliwi Zamawiającemu wizytację zajęć (bez uzgodnienia z Wykonawcą terminu wizytacji) w tym wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji uczestnika z zajęć oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg zajęć i realizację umowy, przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli zajęcia zaświadczeń informujących o uczestnictwie w zajęciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL 2007 - 2013. Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym. prowadzenia dokumentacji zajęć w tym opracowanych przez Wykonawcę: dziennika zajęć, list obecności uczestników zajęć, prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, do promocji projektu poprzez oznaczenie środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności zgodnie oraz logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie jako realizatora projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy. dokonania wpisu o szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl (jeżeli dotyczy) przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zakończenia zajęć z każdą z poszczególnych grup lub osób indywidualnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, o których mowa w § 3 ust.18 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zajęć z każdą z poszczególnych grup lub osób indywidualnych zaświadczenia, dla każdego uczestnika projektu, potwierdzającego przeprowadzenie badań o których mowa w § 3 ust. 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającego: imię i nazwisko uczestnika projektu, rodzaj przeprowadzonych badań (z podaniem wykorzystanych narzędzi badawczych), rodzaj omówionych badań oraz informacją czy została wydana uczestnikowi w formie pisemnej opinia psychologiczna. Wszystkie kopie przekazane do Zamawiającego powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji. 2) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Załączniki: 
 SIWZ do ogłoszenia
 
Ogłoszenie 
 
Załącznik nr 1 
 
Załącznik nr 1a 
 
Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem 
 
Załącznik nr 3 
 
Załącznik nr 4 
 
Załącznik nr 5 
 
Załącznik nr 6 
 
Załącznik nr 7 

 

 


 

 Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
Numer ogłoszenia: 229598 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: zadanie nr 1 - Fryzjerstwo I, II, III stopień, zadanie nr 2 - Obsługa kasy fiskalnej, zadanie nr 3 - Kurs kelnerski I i II stopień, zadanie nr 4 - Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych, zadanie nr 5 - Kucharz - garmażer, zadanie nr 6 - Kucharz I i II stopnia, zadanie nr 7 - pracownik administracyjno - biurowy, zadanie nr 8 - pracownik hurtowni magazynier, zadanie nr 9 - profesjonalna obsługa klienta, zadanie nr 10 - profesjonalne sprzątanie, zadanie nr 11 - Kurs ABC przedsiębiorczości, zadanie nr 12 - Prawo jazdy (Kat. B), zadanie nr 13 - Operator koparko-ładowarki, kl. III, na potrzeby uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie, szkoleniu, warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów, świadectw, zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu, szkolenia, warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sali Zamawiającego, a w przypadku jej niedostępności, zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka,sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 1 grudnia 2014 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 15:30, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Fryzjerstwo I, II, III stopień.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 120 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa kasy fiskalnej.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 30 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs kelnerski I i II stopień.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kucharz - garmażer.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 120 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kucharz I i II stopnia.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 160 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pracownik administracyjno - biurowy.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 140 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pracownik hurtowni magazynier.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: profesjonalna obsługa klienta.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 100 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: profesjonalne sprzątanie.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs ABC przedsiębiorczości.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Prawo jazdy (Kat. B).
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019)..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Operator koparko-ładowarki kl. III.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263). Program szkolenia - minimum 202 godziny.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2014.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Załączniki:

SIWZ do ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a

Załacznik nr 2 - umowa z załacznikiem

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Załacznik nr 7  

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40  faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

 

zaprasza

w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowany ze środków UE, w celu oszacowania wartości zamówienia do wskazania szacunkowego kosztu zorganizowania i przeprowadzenia 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób, w ośrodku położonym na terenie Polski, miejscowości położonej w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim,  na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl oraz faksem 22 764 01 41

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób (w tym 19 uczestników poniżej 7 r.ż., 17  powyżej 7 r.ż., 14 powyżej 15 r.ż. oraz  23 opiekunów), w ośrodku położonym na terenie Polski, miejscowości położonej w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, na potrzebę projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca w formularzu cenowym rozeznania cenowego uwzględnia cenę dla maksymalnej liczby uczestników zgodnie z jego treścią.

 

 

2. Wykonawca  zapewni:

1) OBIEKT:

1)      w dobrym stanie technicznym,

2)      duży teren ośrodka, bezpieczny i ogrodzony,

3)      zespół boisk /piłka nożna, koszykówka, siatkówka/,

4)      plac zabaw,

5)      kawiarnia, stołówka, bilard, sauna, jacuzzi, sklep do dyspozycji klientów,

6)      sala gimnastyczna,

7)      kort tenisowy,

8)      basen,

9)      miejsca na ognisko, miejsca do przygotowania grilla,

10)  sale dydaktyczne oraz świetlice, TV i wideo,

11)  całodobowy dostęp do telefonu dla kierownika grupy, 

12)  obiekt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,      warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska  określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska   zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dn. 21.01.1997 w sprawie     warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci  młodzieży szkolnej,     a także zasad jego organizowania i  nadzorowania ( DZ.U  nr 12 poz. 67 z  późn. zm.).

 

2) ZAKWATEROWANIE:

1)      zakwaterowanie uczestników kolonii w pokojach, również wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

2)      zakwaterowanie uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania kolonii,

3)      zabezpieczenie pościeli.

 

3) WYŻYWIENIE :

-        cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (zgodnie z zasadami  higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.   bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U.  2010 Nr 136, poz. 914 z późn.zm./),

-        posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom  zarówno pod względem ilości, jakości oraz  wartości odżywczych,

-        suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas wycieczek,

-        możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem/,

-        zapewnienie obiadu poza obiektem w czasie wycieczek do miejscowości atrakcyjnych turystycznie,

-        stołówka  w odległości max 100 m od miejsca zakwaterowania,

-        pierwsze świadczenie to kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie to obiad w dniu wyjazdu.

 

4) OPIEKA PEDAGOGICZNA  I  MEDYCZNA :

-        prowadzenie programu edukacyjno - intergracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem:

1)      Liczba godzin wsparcia (dla 54 uczestników, za wyjątkiem 19 uczestników poniżej 7 r. ż.): 70 godzin łącznie, w tym:

 

 

2)      I MODUŁ: Szkolenie pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym mające na celu nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości i przydatności innym ludziom – 20 godzin

3)      II MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru i interprelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej – 30 godzin

4)      III MODUŁ: Warsztaty prowadzone przez mediatora-psychologa rodzin obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie relacji i komunikacji pomiędzy członkami rodzin, warsztat komunikacji interpersonalnej, wsparcie mediatora-psychologa dostosowane do indywidualnych potrzeb, bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów, rezultatem ma być ocena i podanie wskazówek dla PCPR do dalszej pracy z dziećmi i rodzinami – 10 godzin

5)      IV MODUŁ: Warsztaty psychodietetyki obejmujące szczegółową analizę stanu poszczególnych uczestników w zakresie motywacji, psychodietetyki i wizerunku: analiza wartości, celów życiowych, celów zawodowych, sposobu życia, analiza przyczyn żywieniowych, które mają wpływ na zdrowie i wygląd; doradztwo i opracowanie sposobów poprawnego postępowania obejmującego aktywność fizyczną, odżywianie, dbanie o zdrowie i wizerunek, motywacja i stymulowanie do automotywacji - rodziny otrzymają pakiet informacji i porad w formie poradnika/broszury dotyczący promowania zdrowego stylu życia.  – 10 godzin

-        zapewnienie uczestnikom wyjazdu w czasie korzystania z kąpielisk opieki ratownika   posiadającego odpowiednie kwalifikacje,

-        zapewnienie całodobowej opieki medycznej wraz z lekami pierwszej pomocy /pielęgniarka  z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie/,

-        zapewnienie izolatki dla dzieci chorych.

 

5) PROGRAM KULTURALNO – SPORTOWY:

-        zorganizowanie całodziennej wycieczki do Pragi dla wszystkich uczestników,

-        zorganizowanie zwiedzania Wrocławia,

-        zorganizowanie wycieczki na Śnieżkę,

-        zorganizowanie jednego całodniowego programu kulturalno-sportowego zaproponowanego przez Wykonawcę,

-        organizacja co najmniej dwóch ognisk  z pieczeniem kiełbasek,

-        zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek: futbolowych, do siatkówki, do koszykówki,  rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych /szachy, warcaby,  inne gry  planszowe, w miarę  możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z  kompletem  piłek/.

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

-        zapewnienia transportu uczestnikom wyjazdu integracyjno-szkoleniowego z Legionowa do miejsca zakwaterowania i powrotu po  jego zakończeniu /autokar turystyczny/,

-        przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie się odbywał w godzinach dziennych,

 

 

-        zapewnienia opieki pilota podczas podróży w obie strony,

-        zapewnienia transportu sprawnym autokarem na organizowane wycieczki,

-        ubezpieczenia uczestników wypoczynku letniego na okres ich transportu, wycieczek autokarowych oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek  śmierci,

-        zapewnienie dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 19 dzieci poniżej 7 roku życia podczas całodziennych wycieczek i zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu,

1.      zapewnienia kierownika wyjazdu, wychowawcy minimum: 1 na 20 uczestników (w przypadku dzieci poniżej 7 roku życia minimum 1  na 15 uczestników), pielęgniarki całodobowo, lekarza na każde wezwanie, ratownika w czasie korzystania przez uczestników wypoczynku z wyznaczonych kąpielisk, specjalistów posiadających uprawienia do przeprowadzenia zajęć z zakresu:

1.      szkolenia pierwszej pomocy;

2.      warsztatów umiejętności pedagogicznych;

3.      warsztatów prowadzonych przez mediatora-psychologa rodzin;

4.      warsztatów psychodietetyki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji/kontroli na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych (nie dłużej niż 3 dni) celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek powinien zapewnić osobom kontrolującym (max. - 2 os.) nocleg i wyżywienie.

3. Termin składania formularza rozeznania cenowego:

Formularz należy wysłać do dnia 11.07.2014r. do godz. 15.00.:

1)      za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl,

2)      faksem pod nr 22 764 01 41,

3)      pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób,

4)      lub dostarczyć osobiście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

- druk formularza rozeznania cenowego.

 

 

 

Załącznik do rozeznania cenowego

                                                                                                                            

                                                                                                                                                      .........................................

                                                                                                                                                   miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

 

..........................................

                tel./fax               

F O R M U L A R Z   ROZEZNANIA CENOWEGO

W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego dla 73 osób, w ośrodku położonym na terenie Polski, miejscowości położonej w Karkonoszach, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim

w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! „

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za udział w 10- dniowym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym

1.     1 uczestnika poniżej 7 r.ż., oszacowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia rozeznania cenowego

 

 

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

Cena ofertowa brutto za udział w 10 – dniowym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym 1 uczestnika powyżej 7 r.ż., oszacowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia rozeznania cenowego

 

.................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

 

Cena ofertowa brutto za udział w 10 - dniowym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym 1 uczestnika powyżej 15 r.ż., oszacowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia rozeznania cenowego

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

Cena ofertowa brutto za udział w 10 - dniowym wyjeździe integracyjno-szkoleniowym 1 opiekuna, oszacowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia rozeznania cenowego

..................................zł

słownie: ................................................................................................................................................................................

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (orientacyjny)

Sierpień 2014

 

                                                                                        .....................................................

                                                                                       podpis i pieczęć upoważnionej osoby

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie 

Załącznik

 

                                


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul.  gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo zwane dalej „Zamawiającym”, ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Fundacja „Polska – Moja Ojczyzna”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Cena oferty wynosi: 14 000 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy Fundacja „Polska – Moja Ojczyzna”, uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta uzyskała 100 pkt, spełnia warunki określone w ustawie Pzp i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

W wyniku oceny ofert, Zamawiający przyznał ofertom punkty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Suma punktów łącznie

1

BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH „WIGRA” S.C. Wiesława Jabłonowska i spółka, 01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25

69,93

3

SUN & MORE Sp. z o.o., 71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 8c

51,55

4

Fundacja „Polska – Moja Ojczyzna”, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

100

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                     

 

D.0321.2.2014                                                           Legionowo, dnia 2 lipca 2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 

1.      Informacja o odrzuceniu ofert.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul.  gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo zwane dalej „Zamawiającym”, ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, następujące oferty zostały odrzucone:

1.      Oferta nr. 1 Wykonawcy CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR, Wioletta Stefankowska-Skórka, ul. 1-go Maja 7, 05-250 Radzymin

2.      Oferta nr 3 Wykonawcy PROACTIVE Ewelina Hanus, ul. Adama Asnyka 7, 35-001 Rzeszów

Uzasadnienie:

Podstawa prawna odrzucenia ofert nr 1 i nr 3 – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

W § 11 siwz „Opis sposobu przygotowywania ofert”, Zamawiający wskazał, że Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: wypełniony i podpisany formularz oferty. Ponadto Zamawiający w § 19 siwz „Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” wyraźnie wskazał, że nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zarówno oferta nr 1, jak i oferta nr 3 w formularzu ofertowym miały wskazane ceny jednostkowe na wybrane pozycje – oferta nr 1, na zadanie 12 i 13, a oferta nr 3 na zadania nr 7, 9, 11.

 

2.      Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 33 900.

Spośród trzech złożonych ofert. Dwie zostały odrzucone. Natomiast ofert nr 2 okazały się droższa od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Załącznik 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania 

 

Legionowo: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
Numer ogłoszenia: 205020 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami
sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypoczynek letni należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 14 uczestników, dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. Turnus musi trwać 14 pełnych dni pobytu z noclegiem (13 noclegów). Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce nad Morzem Bałtyckim, w miejscowości z bezpośrednim dostępem do morza, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji kolonii w miejscowościach nad Zatoką Gdańską i Zatoką Pucką. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku letniego w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku letniego oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Wykonawca zobowiązuje się do: zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późn.zm.), zapewnienia transportu uczestników wypoczynku letniego w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC,AC,NW oraz sprawną klimatyzację i toaletę, zapewnienia uczestnikom wypoczynku letniego opieki kadry pedagogicznej od momentu przejęcia uczestnika wypoczynku letniego od rodzica lub opiekuna do czasu oddania go w ręce rodzica lub opiekuna w szczególności z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji i liczby kadry pedagogicznej, określonych w obowiązujących przepisach, zakwaterowania uczestników kolonii w jednej miejscowości, jednym ośrodku wypoczynkowym, spełniającym warunki określone w SIWZ, Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym- umywalka, wc, prysznic z bieżąca ciepłą i zimną wodą, zapewnienia uczestnikom wypoczynku letniego stołówki na terenie ośrodka wypoczynkowego w którym zakwaterowani będą uczestnicy, zapewnienia min. 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) - zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia, zapewnienia kierownika turnusu z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji określonych w obowiązujących przepisach, zapewnienia całodobowej opieki doświadczonej kadry pedagogicznej, posiadających kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa, zapewnienia całodobowej opieki medycznej dla uczestników wypoczynku letniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami (lekarz na każde wezwanie, pielęgniarka z całodobowym pobytem w ośrodku wypoczynkowym, w którym zakwaterowana będzie grupa), zapewnienia możliwości korzystania z kąpielisk spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości wody zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewnienia opieki ratownika(ów) z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników wypoczynku letniego w trakcie korzystania z kąpieli oraz kąpielisk (np. morze, basen) na czas trwania wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienia opieki przewodnika w trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla uczestników wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczenia uczestników od NNW na czas przejazdu, pobytu, wycieczek - na kwotę min. 10.000,00 zł na każdego uczestnika wypoczynku letniego, organizowania uczestnikom wypoczynku letniego wycieczek, zajęć na wolnym powietrzu (nad morzem, na plaży, placu zabaw), korzystania z kąpieli i kąpielisk oraz postępowania w razie wypadków zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia realizacji programu wypoczynku kulturalno-wychowawczego, turystyczno-krajoznawczego, sportowo-rekreacyjnego, realizacji opracowanego przez Wykonawcę programu terapeutycznego dotyczącego: integracji społecznej, profilaktyki uzależnień, podniesienia samooceny, odkrywania swoich mocnych stron (z uwzględnieniem grup wiekowych) przez przynajmniej jedną osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów pedagogicznych lub psychologicznych oraz zaświadczenie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu realizacji programów terapeutycznych np. studium socjoterapii lub kurs kwalifikacyjny socjoterapii, studium/kurs pomocy psychologicznej, studium terapii, szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć w ramach programów: Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków, Spójrz inaczej oraz doświadczenie w pracy z grupami dzieci i młodzieży. Program powinien być zrealizowany w ilości 4 (czterech) spotkań grupowych po 2,5 godziny każde, przeprowadzenia ewaluacji zadania na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę ankiety ewaluacyjnej. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji programu wypoczynku letniego, w tym programu terapeutycznego wraz z wynikami ewaluacji zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez dzieci i młodzież w terminie 5 dni, licząc od dnia zakończenia wypoczynku letniego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy 2. Szczegółowy program wyjazdu kolonijnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w wyjeździe mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników wyjazdu, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 15:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 a

Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7  

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla 58 osób – wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż.

Numer ogłoszenia: 202750 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla 58 osób – wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie wraz z przejazdem i zapewnieniem opieki dla 58 osób – wyjazdu integracyjnego połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjazd integracyjny należy zorganizować w ilości: 1 turnus – dla max. 58 uczestników, 20 osób dorosłych oraz ich dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (4 dzieci do lat 3, 16 dzieci w wieku 4-10 lat, 14 dzieci w wieku 11-15 lat, 4 dzieci w wieku 16-18 lat). Turnus musi trwać 10 pełnych dni pobytu z noclegiem (9 noclegów). Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce nad Morzem Bałtyckim, w miejscowości z bezpośrednim dostępem do morza, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji wyjazdu w miejscowościach nad Zatoką Gdańską i Zatoką Pucką. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu w przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby uczestników wyjazdu oraz podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny pobytu jednego uczestnika skierowanego na wyjazd. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późn.zm.), zapewnienia transportu uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC,AC,NW oraz sprawną klimatyzację, zakwaterowania uczestników wyjazdu w jednej miejscowości, jednym ośrodku wypoczynkowym, spełniającym warunki określone w SIWZ, zapewnienia uczestnikom wyjazdu stołówki na terenie ośrodka wypoczynkowego w którym zakwaterowani będą uczestnicy, zapewnienia min. 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) – zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia, zapewnienia kierownika turnusu z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji określonych w obowiązujących przepisach, zapewnienia możliwości korzystania z kąpielisk spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości wody zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, ubezpieczenia uczestników od NNW na czas przejazdu, pobytu, wycieczek – na kwotę min. 10.000,00 zł na każdego uczestnika wyjazdu, organizowania uczestnikom wyjazdu wycieczek, zajęć na wolnym powietrzu (nad morzem, na plaży, placu zabaw), korzystania z kąpieli i kąpielisk oraz postępowania w razie wypadków zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia realizacji programu wypoczynku kulturalno-wychowawczego, turystyczno-krajoznawczego, sportowo-rekreacyjnego, realizacji opracowanego przez Wykonawcę programu terapeutycznego dotyczącego: integracji społecznej, profilaktyki uzależnień, podniesienia samooceny, odkrywania swoich mocnych stron (z uwzględnieniem grup wiekowych) przez przynajmniej jedną osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów pedagogicznych lub psychologicznych oraz zaświadczenie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu realizacji programów terapeutycznych np. studium socjoterapii lub kurs kwalifikacyjny socjoterapii, studium/kurs pomocy psychologicznej, studium terapii, szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć w ramach programów: Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków, Spójrz inaczej oraz doświadczenie w pracy z grupami dzieci i młodzieży. Program powinien być zrealizowany w ilości 4 (czterech) spotkań grupowych po 2,5 godziny każde, przeprowadzenia ewaluacji zadania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego ankiety ewaluacyjnej. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji programu wyjazdu, w tym programu terapeutycznego wraz z wynikami ewaluacji zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez

uczestników wyjazdu w terminie 5 dni, licząc od dnia zakończenia wyjazdu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4, 55100000-1, 55270000-3

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·      zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

Szczegółowy program wyjazdu integracyjnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w wyjeździe mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników wyjazdu, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,
Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25 czerwca 2014r. o godzinie 15:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki: 

SIWZ  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7   

 

 

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
Numer ogłoszenia: 197234 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: zadanie nr 1 - Fryzjerstwo I, II, III stopień, zadanie nr 2 -  Obsługa kasy fiskalnej, zadanie nr 3 - Kurs kelnerski I i II stopień, zadanie nr 4 - Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych, zadanie nr 5 - Kucharz – garmażer, zadanie nr 6 - Kucharz I i II stopnia, zadanie nr 7 - pracownik administracyjno – biurowy, zadanie nr 8 - pracownik hurtowni magazynier, zadanie nr 9 - profesjonalna obsługa klienta, zadanie nr 10 - profesjonalne sprzątanie, zadanie nr 11 - Kurs ABC przedsiębiorczości, zadanie nr 12 - Prawo jazdy (Kat. B), zadanie nr 13 – Operator koparko-ładowarki, kl. III, na potrzeby uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie, szkoleniu, warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów, świadectw, zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu, szkolenia, warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sali Zamawiającego, a w przypadku jej niedostępności, zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka,sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 31 października 2014 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·      zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23 czerwca 2014r. o godzinie 15:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki: 

SIWZ 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 

 

 

 

 

D.0321.1.2014                                                           Legionowo, dnia 4 czerwca 2014 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul.  gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo zwane dalej „Zamawiającym”, ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą

1.      w części I - ofertę nr 4 złożoną przez CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR, Wioletta Stefankowska-Skórka, ul. 1-go Maja 7, 05-250 Radzymin. Cena oferty wynosi: 12 910 zł brutto

2.      w części II – unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

 

Uzasadnienie wyboru części I postępowania:

Oferta Wykonawcy CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR, Wioletta Stefankowska-Skórka, uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oferta uzyskała 100 pkt, spełnia warunki określone w ustawie Pzp i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp i została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

W wyniku oceny ofert, złożonych w części I, Zamawiający przyznał ofertom punkty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Suma punktów łącznie

1

MOBILEK Marianna Rogala, ul. Piłsudskiego 33, 05-120 Legionowo

86,67

3

DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska 3,

01-106 Warszawa

73,94

4

CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR, Wioletta Stefankowska-Skórka, ul. 1-go Maja 7, 05-250 Radzymin

100

 

Uzasadnienie unieważnienia części II postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 34 800. Wszystkie złożone oferty okazały się droższe od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie zamówienia. Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.
Numer ogłoszenia: 169280 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie:zadanie nr 1 - Prawo jazdy (Kat. B), zadanie nr 2 - Prawo jazdy (Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną), zadanie nr 3 - Obsługa wózków widłowych, zadanie nr 4 - Obsługa hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS), zadanie nr 5 - Fryzjerstwo I, II, III stopień, zadanie nr 6 - Obsługa kasy fiskalnej, zadanie nr 7 - Kurs kelnerski I i II stopień, zadanie nr 8 - Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych, zadanie nr 9 - Kucharz - garmażer, zadanie nr 10 - Kucharz I i II stopnia, zadanie nr 11 - pracownik administracyjno - biurowy, zadanie nr 12 - pracownik hurtowni magazynier, zadanie nr 13 - profesjonalna obsługa klienta, zadanie nr 14 - profesjonalne sprzątanie, zadanie nr 15 - Kurs ABC przedsiębiorczości, na potrzeby uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie, szkoleniu, warsztatach a także

 

możliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów, świadectw, zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu, szkolenia, warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sali Zamawiającego, a w przypadku jej niedostępności, zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka,sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 31 października 2014 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·      zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 15:00, miejsce: POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kursy zawodowe Cz. 1.

 

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 1 - Prawo jazdy (Kat. B) zadanie nr 2 - Prawo jazdy (Kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną) zadanie nr 3 - Obsługa wózków widłowych, zadanie nr 4 - Obsługa hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS).

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kursy zawodowe cz. 2.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 5 - Fryzjerstwo I, II, III stopień zadanie nr 6 - Obsługa kasy fiskalnej, zadanie nr 7 - Kurs kelnerski I i II stopień, zadanie nr 8 - Księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych, zadanie nr 9 - Kucharz - garmażer, zadanie nr 10 - Kucharz I i II stopnia, zadanie nr 11 - pracownik administracyjno - biurowy, zadanie nr 12 - pracownik hurtowni magazynier, zadanie nr 13 - profesjonalna obsługa klienta zadanie nr 14 - profesjonalne sprzątanie zadanie nr 15 - Kurs ABC przedsiębiorczości.

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

·      4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki: 

SIWZ 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2 - umowa z załącznikiem 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6