Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Postępowania bieżące 2013

 


 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 242739 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kursu warsztatu zawodowego o tematyce masaż klasyczny I stopnia, na potrzeby uczestników projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zawodowe ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas szkolenia nie może być krótszy niż 80 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie. Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia, przy założeniu następującego obłożenia osobowego na kursie - masaż klasyczny I stopnia ( 3 osoby). W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby niepełnosprawne, wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkolenia wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Założenia organizacyjne szkolenia Masaż klasyczny I stopnia w zakresie szkolenia z zakresu masażu I stopnia uczestnicy powinni zostać zapoznani z wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, wskazań i przeciwwskazań do masażu, teorii i praktyki masażu klasycznego. Zajęcia mogą zostać rozszerzone o zagadnienia z zakresu masażu sportowego, kontrlateralnego, izometrycznego, relaksacyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia; materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 27 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. Uwaga: Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 min i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę liczącą średnio 15 min., przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie organizowanego szkolenia celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 20.12.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 255273 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241249 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - wózki widłowe 2) zadanie nr 2 - prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C). na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 27 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

ñ Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: wózki widłowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ Firma szkoleniowo-usługowa ASTON, ul. Świderska 113b lok. 28, 03-128 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 3080,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 3080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6141,00

ñ Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: prawo jazdy kat. B kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ñ ZRYW - Tomasz Cygan, ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ñ Cena wybranej oferty: 20790,00

ñ Oferta z najniższą ceną: 20790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29960,00

ñ Waluta: PLN.

 
 
 
 
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla czestników projektu„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 " - znak sprawy: ZD.253.9.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1047) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, z siedzibą: ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce masaż klasyczny I stopnia dla 3 osób: 2517,00 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych).

 

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzielcza 34a

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 2517,00 zł

  ...............................   x 100 =  33,71 pkt

7467,00 zł

2

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr

„KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Biała Podlaska

 2517,00 zł

  ...............................   x 100 =  42,74 pkt

 5889,00 zł

3

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 

 2517,00 zł

  ...............................   x 100 =  62,99 pkt

 3996,00 zł

4

GoWork.pl

Andrzej Kosieradzki

ul. Starowiejska 172

08-110 Siedlce

 

ul. Żurawia 47/49 IV p.

00-680 Warszawa

 2517,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 2517,00 zł

5

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

 2517,00 zł

  ...............................   x 100 =  64,05 pkt

 3930,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt  2 i w związku z ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, /Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu./ jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy   

 

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 2013r.

 
 
 
 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla czestników projektu„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" - znak sprawy: ZD.253.8.2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1047) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania nr 1 –  wózki widłowe

Firmy szkoleniowo-usługowej ASTON

z siedzibą: ul. Świderska 113b lok. 28, 03-128 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 1 – wózki widłowe ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 3080,00 zł  (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt złotych).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

2

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  73,33 pkt

 4200,00 zł

3

LINIA Andrzej Szope

ul. Poznańska 14

00-680 Warszawa

 3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  50,15 pkt

 6141,00 zł

4

Centrum Szkoleniowe Lektor

Wioletta Stefankowska-Skórka

ul. 1 Maja 7

05-250 Radzymin

 

3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  59,22 pkt

5201,00 zł

5

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

 

 3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  62,35 pkt

 4940,00 zł

6

SEKA S.A.

ul. Praca 37

04-386 Warszawa

 

3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  51,76 pkt

5950,00 zł

7

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzielcza 34a

26-110 Skarżysko-Kamienna

3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  61,62 pkt

4998,00 zł

9

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

ul. Podwale 13

00-252 Warszawa

3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  53,89 pkt

5715,00 zł

11

Firma szkoleniowo-usługowa ASTON

ul. Świderska 113b lok. 28

03-128 Warszawa

3080,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

3080,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 1, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.

dla zadania nr 2 –   prawo jazdy kat. B kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

ZRYW – Tomasz Cygan

z siedzibą: ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 2 – prawo jazdy kat. B kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy (kat. B) dla 21 osób, w tym dla 1 niepełnosprawnej wymagającej szkolenia na przystosowanym pojeździe oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C dla 1 osoby: 20790,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

Ośrodek Szkolenia Kierowców

POLONEZ

Szczepan Kieszek

ul. Fabryczna nr 8

05-119 Łajski

20790,00 zł

  ...............................   x 100 =  78,45 pkt

26500,00 zł

8

Autek Aldona Szymaniak

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311

01-494 Warszawa

 

 

20790,00 zł

  ...............................   x 100 =  89,00 pkt

23360,00 zł

10

Szkoła Nauki Jazdy

Andrzej Gryglas

ul. Bohaterów Modlina 48

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

20790,00 zł

  ...............................   x 100 =  72,40 pkt

28717,00 zł

12

ZRYW – Tomasz Cygan

ul. Gustawa Morcinka 5

01-496 Warszawa

20790,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

20790,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 2, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:

2. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa

została odrzucona na podstawie art.89 ust. pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i podpisanego formularza oferty dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik 1b do SIWZ. Formularz ofertowy złożony w ofercie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i jest niespójny z postanowieniami SIWZ

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.

 

 

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 242739 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.    

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.    

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY    

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kursu warsztatu zawodowego o tematyce masaż klasyczny I stopnia, na potrzeby uczestników projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zawodowe ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym minimalny czas szkolenia nie może być krótszy niż 80 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie. Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia, przy założeniu następującego obłożenia osobowego na kursie - masaż klasyczny I stopnia ( 3 osoby). W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby niepełnosprawne, wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkolenia wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Założenia organizacyjne szkolenia Masaż klasyczny I stopnia w zakresie szkolenia z zakresu masażu I stopnia uczestnicy powinni zostać zapoznani z wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, wskazań i przeciwwskazań do masażu, teorii i praktyki masażu klasycznego. Zajęcia mogą zostać rozszerzone o zagadnienia z zakresu masażu sportowego, kontrlateralnego, izometrycznego, relaksacyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia; materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 27 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. Uwaga: Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 min i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę liczącą średnio 15 min., przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie organizowanego szkolenia celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 20.12.2013.      

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

    Załączniki:

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

           

                 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu                        nieograniczonego na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych                    dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"

 

ZAWIADOMIENIE
o zamknięciu postępowania dla zadania nr 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, informuje o zamknięciu postępowania dla zadania nr 1, niedokonaniu wyboru oferty kolejnego wykonawcy, pomimo iż cena kolejnej oferty jest niższa niż wysokość środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia /odstąpieniu od skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907, 984 i 1047)/, tym samym o niezawieraniu umowy z wykonawcą,  który taką ofertę złożył.

Uzasadnienie

Stan faktyczny

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 18 października 2013 roku na internetowym portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych jako zamówienie - numer ogłoszenia: 218257 - 2013, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 222689 – 2013, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/.

W dniu 30 października 2013 roku o godz.11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w sali nr 202 odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Cena ofertowa brutto dla

zadania

Nr 1

masaż klasyczny I  stopnia

1

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

4800,00 zł

2

PRO-ACTiV

ul. Międzynarodowa 68

03-922 Warszawa

2166,00 zł

4

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

ul. Podwale 13

00-252 Warszawa

6600,00 zł

5

GoWork.pl

Andrzej Kosieradzki

ul. Starowiejska 172

08-110 Siedlce

ul. Żurawia 47/49 IV p.

00-680 Warszawa

2547,00 zł

7

Centrum Kształcenia Marzena Usarek

Al. Zwycięstwa 36/108

81-416 Gdynia

11600,00 zł

10

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

7920,00 zł

18

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

ul. Reymonta 11C

05-120 Legionowo

5250,00 zł

19

EXODUS Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej

ul. Ostrowiecka 6

26-600 Radom

8899,00 zł

21

Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1c/4

90-448 Łódź

7200,00 zł

22

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

4860,00 zł

24

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

6501,00 zł

W dniu 08 listopada 2013 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu wybierając ofertę GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce; ul. Żurawia 47/49 IV p., 00-680 Warszawa. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert, oferta wykonawcy, zawierająca najniższą cenę w postępowaniu, została odrzucona, tj.: PRO-ACTiV, ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania ofertą do dnia 28.11.2013r. Wykonawca, GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce; ul. Żurawia 47/49 IV p., 00-680 Warszawa, w dniu 14.11.2013r., poinformował zamawiającego, iż odstępuje od zawarcia umowy w w/w postępowaniu. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U.z 2013r., poz. 907, 984 i 1047/, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Przepis ten ma charakter fakultatywny, w związku z czym procedura w nim opisana może, ale nie musi zostać zastosowana. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z tej procedury, dla udzielenia postępowania musi przeprowadzić nowe postępowanie.

Kluczową w niniejszym stanie faktycznym jest okoliczność, że oferta wykonawcy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa nie jest ani ofertą z najniższą ceną, ani ofertą najkorzystniejszą (była nią oferta Wykonawcy GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce; ul. Żurawia 47/49 IV p., 00-680 Warszawa).

Stan prawny

Kwestią niesporną w doktrynie i orzecznictwie jest uznanie zawarcia umowy jako zasadniczego celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym podmiot zamawiający jest zobligowany w ramach swoich działań do realizacji tego celu, tj. dążenia do wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym zawarcia z wykonawcą, który taką ofertę złożył, umowy. Cel taki również winien przyświecać organom stosującym prawo w ramach wykładni celowościowej przepisów ustawy Pzp. Tak też zostało wskazane w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt VI Ga 192/10), w którym czytamy, że: „Interpretacja norm prawnych zawartych w Prawie zamówień publicznych winna być dokonywana przede wszystkim w świetle celu tego postępowania, to jest, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, a więc wydatkowania pieniędzy publicznych w sposób racjonalny i celowy poprzez uzyskanie za jak najniższą cenę ekwiwalentu w postaci usługi, towaru. To temu celowi służyło wprowadzenie przez ustawodawcę unormowania Prawo zamówień publicznych”[1].

Punktem wyjścia dla oceny przedmiotowego zagadnienia jest legalna definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”. Definicja ta została wprowadzona do ustawy Pzp na mocy art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). W myśl tego przepisu postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu. Wskazana definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznacza ramy tego postępowania uznając za moment jego wszczęcia chwilę uzewnętrznienia woli zamawiającego o zamówieniu, co z reguły będzie następować z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu (zob. art. 40 ust. 1 ustawy PZP). Od tego momentu mamy zatem do czynienia z czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy Pzp).
Z przywołanej definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika, iż celem tego postępowania jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe odpowiada istocie procedur udzielania zamówień publicznych, których funkcją jest określenie zasad i sposobu wyłonienia kontrahenta (wykonawcy), z którym będzie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Przy czym należy wskazać, iż z postanowień ustawy Pzp wynika, iż wybór wykonawcy zamówienia publicznego opiera się na wyborze najkorzystniejszej oferty (arg. z art. 91 ustawy Pzp). Tak więc cel procedur udzielania zamówień publicznych zostaje osiągnięty już z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92 ustawy Pzp). W tym stanie rzeczy istotne z punktu zastosowania procedur udzielania zamówień publicznych nie jest zawarcie samej umowy (udzielenie zamówienia publicznego), lecz wybór wykonawcy, któremu może być udzielone zamówienie (wybór najkorzystniejszej oferty). Powyższe stanowisko w pełni potwierdza brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W tym miejscu należy wskazać, iż udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej, która dochodzi do skutku poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej czynności prawnej, tj. zamawiającego i wykonawcę (arg. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp). Powyższe następuje z reguły poprzez złożenie podpisów przez uprawnione osoby pod dokumentem umowy (arg. z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 78 § 1 k.c.). Tak więc dla udzielenia zamówienia publicznego (zawarcia umowy) nie jest wystarczające samo dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (zawiadomienia o wyborze), lecz konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu takiej umowy. Przy czym ocena skuteczności tych oświadczeń z punktu ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonywana jest według reguł właściwych dla prawa cywilnego. Ustawa Pzp nie rozstrzyga bowiem, poza zastrzeżeniem formy pisemnej dla umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp) oraz określeniem terminu, w którym umowa taka może być zawarta (art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), o warunkach zawierania takich umów (składnia oświadczeń woli). Powyższe należy do materii prawa cywilnego (np. ustalenie reprezentacji stron umowy, dopełnienie warunków formy pisemnej umowy, ustalenie istnienia wad oświadczenia woli itd.). Tak więc ocena skuteczności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (skuteczność złożonych oświadczeń woli) pozostaje poza sferą procedur udzielania zamówień publicznych, a w konsekwencji należy uznać, iż nie stanowi ona elementu tej procedury. Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi „czynności w postępowaniu” (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy Pzp). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od stwierdzenia, iż zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą dokonania wyboru wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, należy mieć również na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach zakończenie postępowania może nastąpić na skutek jego unieważnienia w sytuacji ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe stanowisko znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w legalnej definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 7a ustawy Pzp), ale także w systematyce samej ustawy Pzp. Wskazać bowiem należy, iż przepisy dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 82-95 ustawy Pzp) zostały zamieszczone w dziale II tej ustawy - Postępowanie o udzielenie zamówienia. Natomiast przepisy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w odrębnym dziale IV tej ustawy - Umowy w sprawach zamówień publicznych. Tak więc biorąc pod uwagą już samą logikę ustawy Pzp należy uznać, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (udzielenie zamówienia publicznego) nie stanowi elementu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie jest czynnością w postępowaniu. Przy czym należy nadmienić, iż samo istnienie ścisłego związku pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty (postępowaniem) a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości. Wybór najkorzystniejszej oferty (wynik postępowania) determinuje bowiem to, z kim może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Istnienie powyższego związku nie pozbawia jednak tych czynności samodzielnego charakteru. Wskazując na powyższe nie można jednocześnie podzielić poglądu prawnego, w myśl którego niezbędnym elementem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest samo udzielenie zamówienia, jako zrealizowanie celu prowadzonego postępowania. Powyższe stanowisko abstrahuje od sytuacji, w której na skutek ziszczenia się przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp nastąpi unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim bowiem przypadku nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego, co w żadnym stopniu nie pozbawia takiego unieważnionego postępowania cech postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto możliwa jest sytuacja, w której pomimo dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, ostatecznie nie dojdzie do jej zawarcia (np. art. 94 ust. 3 ustawy Pzp)[2]. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W przeciwieństwie więc do pierwotnego brzmienia tego przepisu („zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą”), wybór kolejnej oferty nie jest już obowiązkiem zamawiającego, lecz zależy od jego woli, a tym samym    wykonawcy nie mogą domagać się dokonania tej czynności i zarzucać zamawiającemu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wyboru kolejnej oferty. Nowe brzmienie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje także zaistnienie nowej sytuacji, w której dane postępowanie nie kończy się w żaden z dwóch dotychczasowych sposobów, a więc ani zawarciem umowy, ani jego unieważnieniem. Tym samym w niniejszym postępowaniu zamawiający mógł zamknąć postępowanie nie dokonując czynności unieważnienia[3].

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2011r. sygn. akt KIO 31/11, Izba przyjęła następujące stanowisko: „Istotne z punktu widzenia rozpoznawania przedmiotowej sprawy jest określenie przez ustawodawcę początkowego i końcowego momentu postępowania. Niewątpliwie, postępowanie rozpoczyna się, w zależności od wybranego trybu, publicznym ogłoszeniem, bądź przekazaniem zaproszenia. Jako koniec postępowania ustawa określa wybór oferty najkorzystniejszej, przy czym w przypadku wniesienia przez wykonawców odwołań na czynność badania i oceny ofert, należy brać pod uwagę wybór oferty najkorzystniejszej dokonany po rozpoznaniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą”. W dalszej części orzeczenia Izba podnosi, że systematyka ustawy Pzp wskazuje, że sytuacja opisana w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp tj. „3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1” nie mieści się w wyznaczonych granicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór następnej oferty jest już dokonywany po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji Izba uznała, że czynność wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert nie podlega zaskarżeniu do Krajowej Izby Odwoławczej bowiem nie jest czynnością podejmowaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Jak stwierdza W. Dzierżanowski w związku z przekształceniem obowiązku zwracania się do wykonawcy "następnego z listy" w uprawnienie należy przyjąć, że wobec braku zakazu powtórzenia tej czynności oraz zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu zamawiający może to uczynić wielokrotnie. Musi jedynie zważyć na efektywność wydatkowania środków i rozważyć, czy zasada racjonalnego dokonywania wydatków pozwala na przyjęcie kolejnej (trzeciej, czwartej itd.) oferty.

Tym samym decyzja zamawiającego o wyborze oferty kolejnego wykonawcy powinna być  związana z analizą, czy wypełnione są przesłanki art. 44 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj.: wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W uzasadnieniu takiego działania Zamawiający wskazuje na fakt, iż cena kolejnej oferty (Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa) jest wyższa o 2253,00 zł brutto od ceny oferty pierwotnie wybranej. Po analizie cen aktualnie obowiązujących na rynku w ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia objęty postępowaniem można pozyskać za cenę niższą niż zaproponowana w ofercie kolejnej według rankingu ofert. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają m.in., że korzystniejszym rozwiązaniem jest ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niekiedy zmiany zachodzące na rynku i obniżenie cen powodują, że istnieje możliwość efektywniejszego wydatkowania środków publicznych w sytuacji, gdy postępowanie zostanie ponownie przeprowadzone.                  [1]          Wyrok KIO z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt KIO 459/12

[2]          Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.05.2010r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)

[3]          Wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1285/11

 

 

 

 

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 241249 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - wózki widłowe 2) zadanie nr 2 - prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C). na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 27 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 19.12.2013.      

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wózki widłowe.

ñ 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 67 godz. (teoretycznych i praktycznych) z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 7 osób,W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zakres tematyczny: rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych budowa i zasady eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych wykonywane czynności operatora przy obsłudze wózków wiadomości z zakresu rozmieszczania ładunków oraz typy opakowań zagadnienia związane  bhp i p. poż i pierwszą pomocą praktyczna nauka jazdy wózkami  i nuka  manewrowania wyposażeniem. wymiana butli gazowych propan -  butan Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę..

ñ 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

ñ 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2013.

ñ 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prawo jazdy (kat. B, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C).

ñ 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019). Prawo jazdy: Kat. B (21 osób w tym jedna osoba niepełnosprawna wymagająca szkolenia na przystosowanym pojeździe dla osób niepełnosprawnych ), kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C (1 osoba). Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń..

ñ 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

ñ 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.          

 

 

 Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

           

                        Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu                   nieograniczonego na "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych              dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"

 

ZAWIADOMIENIE
o zamknięciu postępowania dla zadania nr 3 i nr 4

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, informuje o zamknięciu postępowania dla zadania nr 3 i nr 4, niedokonaniu wyboru oferty kolejnego wykonawcy, pomimo iż cena kolejnej oferty jest niższa niż wysokość środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia /odstąpieniu od skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907, 984 i 1047)/, tym samym o niezawieraniu umowy z wykonawcą,  który taką ofertę złożył.

Uzasadnienie

Stan faktyczny

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w dniu 18 października 2013 roku na internetowym portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych jako zamówienie - numer ogłoszenia: 218257 - 2013, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 222689 – 2013, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/.

W dniu 30 października 2013 roku o godz.11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w sali nr 202 odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert, oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto dla

zadania

Nr 3

wózki widłowe

 

      1

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

5558,00 zł

3

MENTOR s.c.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13

05-530 Góra Kalwaria

6300,00 zł

4

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Warszawie

ul. Podwale 13

7525,00 zł

6

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzielcza 34a

26-110 Skarżysko-Kamienna

5995,50 zł

8

Autek Aldona Szymaniak

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311

01-494 Warszawa

2806,00 zł

9

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak

ul. Budziska 156 C

07-130 Łochów

2100,00 zł

16

Firma szkoleniowo-usługowa ASTON

ul. Świderska 113b lok. 28

03-128 Warszawa

3010,00 zł

21

Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1c/4

90-448 Łódź

7700,00 zł

22

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

5250,00 zł

24

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

6363,00 zł

  

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Cena ofertowa brutto dla

zadania

Nr 4

prawo jazdy

kat. B.  kwalifikacja kat. C

 

8

Autek Aldona Szymaniak

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311

01-494 Warszawa

 

23360,00 zł

9

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak

ul. Budziska 156 C

07-130 Łochów

 

 

19830,00 zł

11

Szkoła Nauki Jazdy

Andrzej Gryglas

ul. Bohaterów Modlina 48

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

28937,00 zł

15

ZRYW – Tomasz Cygan

ul. Gustawa Morcinka 5

01-496 Warszawa

19950,00 zł

17

Ośrodek Szkolenia Kierowców

POLONEZ

Szczepan Kieszek

ul. Fabryczna nr 8

05-119 Łajski

28900,00 zł

21

Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1c/4

90-448 Łódź

 

46700,00 zł

24

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

49278,00 zł

 

 

Dla Zadania 3

W dniu 08 listopada 2013 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu wybierając ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak z siedzibą: ul. Budziska 156 C, 07-130 Łochów. Wykonawca, Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak, w dniu 12.11.2013r., poinformował zamawiającego, iż odstępuje od zawarcia umowy w w/w postępowaniu. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U.z 2013r., poz. 907, 984 i 1047/, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Przepis ten ma charakter fakultatywny, w związku z czym procedura w nim opisana może, ale nie musi zostać zastosowana. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z tej procedury, dla udzielenia postępowania musi przeprowadzić nowe postępowanie.

Kluczową w niniejszym stanie faktycznym jest okoliczność, że oferta wykonawcy Autek Aldona Szymaniak, ul. Obrońców Tobruku 38 m 311, 01-494 Warszawa nie jest ani ofertą z najniższą ceną, ani ofertą najkorzystniejszą (była nią oferta Wykonawcy Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak).

Dla Zadania 4

W dniu 08 listopada 2013 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu wybierając ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak z siedzibą: ul. Budziska 156 C, 07-130 Łochów. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert, oferta wykonawcy, zawierająca najniższą cenę w postępowaniu, została odrzucona, tj.: ZRYW – Tomasz Cygan, ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania ofertą do dnia 28.11.2013r. Wykonawca, Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak, w dniu 12.11.2013r., poinformował zamawiającego, iż odstępuje od zawarcia umowy w w/w postępowaniu. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U.z 2013r., poz. 907, 984 i 1047/, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Przepis ten ma charakter fakultatywny, w związku z czym procedura w nim opisana może, ale nie musi zostać zastosowana. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z tej procedury, dla udzielenia postępowania musi przeprowadzić nowe postępowanie.

Kluczową w niniejszym stanie faktycznym jest okoliczność, że oferta wykonawcy Autek Aldona Szymaniak, ul. Obrońców Tobruku 38 m 311, 01-494 Warszawa nie jest ani ofertą z najniższą ceną, ani ofertą najkorzystniejszą (była nią oferta Wykonawcy Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak).

Stan prawny

Kwestią niesporną w doktrynie i orzecznictwie jest uznanie zawarcia umowy jako zasadniczego celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym podmiot zamawiający jest zobligowany w ramach swoich działań do realizacji tego celu, tj. dążenia do wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym zawarcia z wykonawcą, który taką ofertę złożył, umowy. Cel taki również winien przyświecać organom stosującym prawo w ramach wykładni celowościowej przepisów ustawy Pzp. Tak też zostało wskazane w uzasadnieniu postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt VI Ga 192/10), w którym czytamy, że: „Interpretacja norm prawnych zawartych w Prawie zamówień publicznych winna być dokonywana przede wszystkim w świetle celu tego postępowania, to jest, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, a więc wydatkowania pieniędzy publicznych w sposób racjonalny i celowy poprzez uzyskanie za jak najniższą cenę ekwiwalentu w postaci usługi, towaru. To temu celowi służyło wprowadzenie przez ustawodawcę unormowania Prawo zamówień publicznych”[1].

Punktem wyjścia dla oceny przedmiotowego zagadnienia jest legalna definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”. Definicja ta została wprowadzona do ustawy Pzp na mocy art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). W myśl tego przepisu postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu. Wskazana definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznacza ramy tego postępowania uznając za moment jego wszczęcia chwilę uzewnętrznienia woli zamawiającego o zamówieniu, co z reguły będzie następować z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu (zob. art. 40 ust. 1 ustawy PZP). Od tego momentu mamy zatem do czynienia z czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy Pzp).

Z przywołanej definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika, iż celem tego postępowania jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe odpowiada istocie procedur udzielania zamówień publicznych, których funkcją jest określenie zasad i sposobu wyłonienia kontrahenta (wykonawcy), z którym będzie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Przy czym należy wskazać, iż z postanowień ustawy Pzp wynika, iż wybór wykonawcy zamówienia publicznego opiera się na wyborze najkorzystniejszej oferty (arg. z art. 91 ustawy Pzp). Tak więc cel procedur udzielania zamówień publicznych zostaje osiągnięty już z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92 ustawy Pzp). W tym stanie rzeczy istotne z punktu zastosowania procedur udzielania zamówień publicznych nie jest zawarcie samej umowy (udzielenie zamówienia publicznego), lecz wybór wykonawcy, któremu może być udzielone zamówienie (wybór najkorzystniejszej oferty). Powyższe stanowisko w pełni potwierdza brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamówienia publicznego udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W tym miejscu należy wskazać, iż udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej, która dochodzi do skutku poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej czynności prawnej, tj. zamawiającego i wykonawcę (arg. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp). Powyższe następuje z reguły poprzez złożenie podpisów przez uprawnione osoby pod dokumentem umowy (arg. z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 78 § 1 k.c.). Tak więc dla udzielenia zamówienia publicznego (zawarcia umowy) nie jest wystarczające samo dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty (zawiadomienia o wyborze), lecz konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu takiej umowy. Przy czym ocena skuteczności tych oświadczeń z punktu ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonywana jest według reguł właściwych dla prawa cywilnego. Ustawa Pzp nie rozstrzyga bowiem, poza zastrzeżeniem formy pisemnej dla umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp) oraz określeniem terminu, w którym umowa taka może być zawarta (art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), o warunkach zawierania takich umów (składnia oświadczeń woli). Powyższe należy do materii prawa cywilnego (np. ustalenie reprezentacji stron umowy, dopełnienie warunków formy pisemnej umowy, ustalenie istnienia wad oświadczenia woli itd.). Tak więc ocena skuteczności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (skuteczność złożonych oświadczeń woli) pozostaje poza sferą procedur udzielania zamówień publicznych, a w konsekwencji należy uznać, iż nie stanowi ona elementu tej procedury. Powyższe prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi „czynności w postępowaniu” (por. art. 17 ust. 1 i 2 in principio ustawy Pzp). Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty albo uzgodnienia treści przyszłej umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od stwierdzenia, iż zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą dokonania wyboru wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, należy mieć również na uwadze fakt, iż w określonych przypadkach zakończenie postępowania może nastąpić na skutek jego unieważnienia w sytuacji ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe stanowisko znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w legalnej definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 7a ustawy Pzp), ale także w systematyce samej ustawy Pzp. Wskazać bowiem należy, iż przepisy dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 82-95 ustawy Pzp) zostały zamieszczone w dziale II tej ustawy - Postępowanie o udzielenie zamówienia. Natomiast przepisy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w odrębnym dziale IV tej ustawy - Umowy w sprawach zamówień publicznych. Tak więc biorąc pod uwagą już samą logikę ustawy Pzp należy uznać, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (udzielenie zamówienia publicznego) nie stanowi elementu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie jest czynnością w postępowaniu. Przy czym należy nadmienić, iż samo istnienie ścisłego związku pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty (postępowaniem) a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości. Wybór najkorzystniejszej oferty (wynik postępowania) determinuje bowiem to, z kim może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Istnienie powyższego związku nie pozbawia jednak tych czynności samodzielnego charakteru. Wskazując na powyższe nie można jednocześnie podzielić poglądu prawnego, w myśl którego niezbędnym elementem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest samo udzielenie zamówienia, jako zrealizowanie celu prowadzonego postępowania. Powyższe stanowisko abstrahuje od sytuacji, w której na skutek ziszczenia się przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp nastąpi unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim bowiem przypadku nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego, co w żadnym stopniu nie pozbawia takiego unieważnionego postępowania cech postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto możliwa jest sytuacja, w której pomimo dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, ostatecznie nie dojdzie do jej zawarcia (np. art. 94 ust. 3 ustawy Pzp)[2]. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W przeciwieństwie więc do pierwotnego brzmienia tego przepisu („zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą”), wybór kolejnej oferty nie jest już obowiązkiem zamawiającego, lecz zależy od jego woli, a tym samym    wykonawcy nie mogą domagać się dokonania tej czynności i zarzucać zamawiającemu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wyboru kolejnej oferty. Nowe brzmienie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje także zaistnienie nowej sytuacji, w której dane postępowanie nie kończy się w żaden z dwóch dotychczasowych sposobów, a więc ani zawarciem umowy, ani jego unieważnieniem. Tym samym w niniejszym postępowaniu zamawiający mógł zamknąć postępowanie nie dokonując czynności unieważnienia[3].

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2011r. sygn. akt KIO 31/11, Izba przyjęła następujące stanowisko: „Istotne z punktu widzenia rozpoznawania przedmiotowej sprawy jest określenie przez ustawodawcę początkowego i końcowego momentu postępowania. Niewątpliwie, postępowanie rozpoczyna się, w zależności od wybranego trybu, publicznym ogłoszeniem, bądź przekazaniem zaproszenia. Jako koniec postępowania ustawa określa wybór oferty najkorzystniejszej, przy czym w przypadku wniesienia przez wykonawców odwołań na czynność badania i oceny ofert, należy brać pod uwagę wybór oferty najkorzystniejszej dokonany po rozpoznaniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą”. W dalszej części orzeczenia Izba podnosi, że systematyka ustawy Pzp wskazuje, że sytuacja opisana w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp tj. „3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1” nie mieści się w wyznaczonych granicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór następnej oferty jest już dokonywany po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji Izba uznała, że czynność wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert nie podlega zaskarżeniu do Krajowej Izby Odwoławczej bowiem nie jest czynnością podejmowaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Jak stwierdza W. Dzierżanowski w związku z przekształceniem obowiązku zwracania się do wykonawcy "następnego z listy" w uprawnienie należy przyjąć, że wobec braku zakazu powtórzenia tej czynności oraz zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu zamawiający może to uczynić wielokrotnie. Musi jedynie zważyć na efektywność wydatkowania środków i rozważyć, czy zasada racjonalnego dokonywania wydatków pozwala na przyjęcie kolejnej (trzeciej, czwartej itd.) oferty.

Tym samym decyzja zamawiającego o wyborze oferty kolejnego wykonawcy powinna być związana z analizą, czy wypełnione są przesłanki art. 44 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj.: wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W uzasadnieniu takiego działania Zamawiający wskazuje na fakt, iż cena kolejnej oferty dla Zadania 3 (Autek Aldona Szymaniak, ul. Obrońców Tobruku 38 m 311, 01-494 Warszawa) jest wyższa o 706,00 zł brutto od ceny oferty pierwotnie wybranej oraz cena kolejnej oferty dla Zadania 4 (Autek Aldona Szymaniak, ul. Obrońców Tobruku 38 m 311, 01-494 Warszawa) jest wyższa o 3530,00 zł brutto od ceny oferty pierwotnie wybranej. Po analizie cen aktualnie obowiązujących na rynku w ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia objęty postępowaniem można pozyskać za cenę niższą niż zaproponowana w ofercie kolejnej według rankingu ofert. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają m.in., że korzystniejszym rozwiązaniem jest ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niekiedy zmiany zachodzące na rynku i obniżenie cen powodują, że istnieje możliwość efektywniejszego wydatkowania środków publicznych w sytuacji, gdy postępowanie zostanie ponownie przeprowadzone. [1]          Wyrok KIO z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt KIO 459/12

[2]          Opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.05.2010r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)

[3]          Wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt: KIO 1285/11

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie wykonania witraży w technice tiffany - etap podstawowy, dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/
Numer ogłoszenia: 222515 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie wykonania witraży w technice tiffany - etap podstawowy, dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu/kursu zawodowego, w zakresie wykonania witraży w technice tiffany - etap podstawowy. na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zawodowy ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimalny kurs nie może być krótszy niż 18 godzin, przy czym zajęcia mogą odbywać się maksymalnie po 3 godziny dziennie. W szkoleniu będą uczestniczyć 16 osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którym będą towarzyszyć opiekunowie. Założenia organizacyjne szkolenia Witraż W ramach warsztatu uczestnicy zajęć zapoznają się z: podstawowymi wiadomościami o szkle i witrażu, podstawowymi rodzajami szkła witrażowego, podstawowymi narzędziami witrażowymi (noże, szlifierki , lutownice, stacje lutownicze), podstawowymi materiałami witrażowymi (taśmy miedziane, chemikalia, spoiwa), zasadami bezpiecznej pracy przy wykonywaniu witraży, przygotowaniem projektu witraża, przygotowaniem szablonu witraża - wyrysowanie wraz z wycięciem, przygotowaniem stanowiska pracy i narzędzi, zasadami doboru szkła, nauką cięcia i łamania szkła, wycięciem elementów ze szkła witrażowego, szlifowaniem elementów witraża, przygotowaniem elementów do owijania, owijaniem elementów taśmą miedzianą, lutowaniem elementów witraża, obróbka końcowa, odtłuszczanie, patynowanie, zabezpieczaniem przed utlenianiem. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursu zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji miejskiej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (każdy dzień szkolenia maksymalnie 3 godz.) przerwy kawowej dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 23 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

ñ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki:

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 221077 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194773 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla 43 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 25 opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak niż 400 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2./Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) neurologicznymi, 2) psychicznymi, 3) układu oddechowego i krążenia, 4) układu pokarmowego, 5) układu moczowo-płciowego, 6) ruchu, 7) upośledzeniem umysłowym, 8) epilepsją, 9) głosu, mowy i chorób słuchu, 10) narządu wzroku. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna  poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 6 zabiegów dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 7 pokoi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zadeklarowały, że mogą podróżować na miejscu siedzącym w autokarze) , z WC, klimatyzacją, telewizorem, minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby  Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: : Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt

 

/Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)   Ośrodek Rehabilitacyjny BAŁTYK, ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111390,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1.    Cena wybranej oferty: 70620,00

2.    Oferta z najniższą ceną: 70620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137800,00

3.    Waluta: PLN.

 

 

 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/

Numer ogłoszenia: 218257 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

1)   Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - Masaż klasyczny I stopnia, 2) zadanie nr 2 - Florystyka z obsługą kasy fiskalnej, 3) zadanie nr 3 - Wózki widłowe, 4) zadanie nr 4 - Prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja kat. C), 5) zadanie nr 5 - Język migowy - poziom podstawowy, 6) zadanie nr 6 - Kosmetyka z elementami wizażu, 7) zadanie nr 7 - Specjalista kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik, 8) zadanie nr 8 - Kurs kelnersko- barmański, 9) zadanie nr 9 - Kurs ratownika wodnego, 10) zadanie nr 10 - Bezpieczeństwo IT szkolenie od podstaw dla przyszłych administratorów, 11) zadanie nr 11 - Spawanie metodą MAG w osłonie CO2. na potrzeby uczestników projektu Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika; wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 21 grudnia 2013 r.; dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1)   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

2)   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

3)   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

4)   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

5)   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1.    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie W przypadku, gdy osoba skierowana na szkolenie przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, a czas realizacji nie przekroczył 10 % całego okresu szkolenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia grupy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

 

 warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Masaż klasyczny I stopnia.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. (teoretycznych i praktycznych) z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 3 osoby, W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. W zakresie szkolenia z zakresu masażu I stopnia uczestnicy powinni zostać zapoznani z wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, wskazań i przeciwwskazań do masażu, teorii i praktyki masażu klasycznego. Zajęcia mogą zostać rozszerzone o zagadnienia z zakresu masażu sportowego, kontrlateralnego, izometrycznego, relaksacyjnego..

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Florystyka z obsługą kasy fiskalnej.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 90 godz.

 (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 8 osób,W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek, po większe, całościowe projekty, obsługa kas fiskalnych, podstawy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, poruszanie się po rynku pracy..

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wózki widłowe.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 67 godz. (teoretycznych i praktycznych) z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 7 osób,W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zakres tematyczny: rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych budowa i zasady eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych wykonywane czynności operatora przy obsłudze wózków wiadomości z zakresu rozmieszczania ładunków oraz typy opakowań zagadnienia związane  bhp i p. poż i pierwszą pomocą praktyczna nauka jazdy wózkami  i nuka  manewrowania wyposażeniem. wymiana butli gazowych propan -  butan Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień..

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja kat. C).

1.    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z normami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 poz. 1019). Prawo jazdy: Kat. B (21 osób w tym jedna osoba niepełnosprawna wymagająca szkolenia na przystosowanym pojeździe dla osób niepełnosprawnych ), kwalifikacja Kat. C (1 osoba). Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń..

2.    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3.    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4.    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Język migowy - poziom podstawowy.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 60 godz. z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 2 osoby. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. W zakresie kursu języka migowego podstawowego celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej. Uczestnicy przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad translatoryki migowej. Nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zakres szkolenia: wprowadzenie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z gramatyką polskiego języka migowego (PJM), jak


 też z zasadami Systemu Językowo-Migowego (SJM). Szkolenie przygotowuję do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę..

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kosmetyka z elementami wizażu.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 90 godz. (teoretycznych i praktycznych) z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 4 osoby. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami z zakresu: diagnostyki kosmetycznej z wywiadem, manicure z zabiegami pielęgnacyjnymi dłoni, pedicure kosmetyczny z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury, farbowania brwi i rzęs, regulację masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu , podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, dostosowane zabiegu do rodzaju cery, wykonywania zabiegów przy użyciu aparatów: galwanizacja, jonoforeza, peeling   kawitacyjny, sonoforeza, darsonvalizacja, depilacja woskiem makijaż dzienny i okolicznościowy analiza kolorystyczna.

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Specjalista kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik.

Ø 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 90 godz. z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 2 osoby. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby


 podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy w księgowości w różnych podmiotach gospodarczych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, ewidencję środków pieniężnych, materiałów i towarów, rachunek kosztów, podatki, ewidencję przychodów ze sprzedaży, wynik finansowy i sprawozdawczość, program PŁATNIK. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników szkolenia do istniejących szkoleń zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę..

Ø 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

Ø 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

Ø 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs kelnersko- barmański.

1.    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 80 godz. z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 5 osób. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Celem szkoleń jest przekazanie osobom biorącym w nich udział podstaw technicznych sztuki barmańskiej, a także przygotowanie jego uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze. Celem szkolenia jest : Wprowadzenie do zawodu barmana Obowiązki barmana, Kultura pracy i dbałość o własny wizerunek, Kształtowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, Etyka barmana, Organizacja i techniki pracy barmana, Optymalizacja ruchów i ergonomia pracy,  Terminologię i funkcjonowanie sprzętu barowego oraz rodzaje stosowanego szkła, miary barowe. Alkoholoznawstwo (włączając wszystkie kategorie alkoholi spotykane w światowych barach, ich produkcję i zastosowanie) Zarys technologii napojów alkoholowych, Towaroznawstwo, Podział alkoholi i koktajli. Miksologię - zasady komponowania napojów mieszanych (wszystkie kategorie koktajli z uwzględnieniem mocktaili) Koktajle na bazie alkoholi białych: wódka, gin, tequila, rum, Koktajle na bazie alkoholi kolorowych: whisky, brandy, Cognac, Koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych, Koktajle warstwowe, płonące i widowiskowe, Koktajle w świeżych owocach, Koktajle bezalkoholowe. Zasady podawania napojów alkoholowych, Dekoracje oraz sztuka prezentacji, Odpowiedzialne serwowanie alkoholu, Obsługę Gości przy barze i przy stoliku w tym elementy pracy kelnerskiej, Organizację baru i pracy barmana w tym zarządzanie barem..

2.    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3.    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4.    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Ratownik wodny.

3)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 63 godziny w tym 20 godzin z zajęć teoretycznych i 43 godziny z zajęć praktycznych. U z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z dnia 30 września 2011 r.) , 1 osoba. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na ratownika wodnego, uprawniającego do pracy społecznej i zawodowej na kąpieliskach, pływalniach krytych  i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem, a w szczególności: 1)    samoratownictwa, 2)    prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych, 3)    asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych, 4)    asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych, 5)    używania podstawowego sprzętu ratowniczego, 6)    udzielania pierwszej pomocy, 7)    kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę..

4)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

5)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

6)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Bezpieczeństwo IT szkolenie od podstaw dla przyszłych administratorów.

1)   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 90 godz. z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 6 osób. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami

 bezpieczeństwa sieci i systemów, a w szczególności zagadnień tj.: anatomia ataku, moda agresora, pokonywanie zabezpieczeń systemów operacyjnych , atakowanie i ochrona aplikacji webowych, bezpieczeństwo sieci lokalnej, wykrywanie ataków, analiza po włamaniowa, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, audyt bezpieczeństwa, top 100 - narzędzia agresora..

2)   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4)   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: 11) Spawanie metodą MAG w osłonie CO2.

Ø 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 11. 90 godz. (teoretycznych i praktycznych) z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie, 1 osoba. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: Osoby niepełnosprawne, Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, Osoby bezrobotne. W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego. Zakres szkolenia: technologia spawania, obsługa sprzętu do spawania i urządzeń pomocniczych, uruchomienie i obsługa stanowiska do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy. Uczestnik kursu nabywa uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień (zaświadczenie i certyfikat) . Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników szkolenia do istniejących szkoleń zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę..

Ø 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

Ø 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/
Numer ogłoszenia: 194773 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

1)   Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla 43 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 25 opiekunów, w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak niż 400 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2./Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) narządu ruchu, 2) narządu wzroku, 3) neurologicznymi, 4) zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 5) psychicznymi, 6) epilepsja, 7) układu moczowo-płciowego, 8) układu oddechowego i krążenia, 9) układu pokarmowego, 10) upośledzeniem umysłowym, 11) diabetologicznymi, 12) całościowe zaburzenia rozwojowe, 13) schorzenia endokrynologiczne, 14) metaboliczne, 15) zaburzenia enzymatyczne, 16) choroby układu krwiotwórczego, 17) choroby zakaźne. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie

 

sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 6 zabiegów dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 7 pokoi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zadeklarowały, że mogą podróżować na miejscu siedzącym w autokarze) , z WC, klimatyzacją, telewizorem, minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby

 

Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1)   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   Posiadania zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, poświadczającego, że Wykonawca jest uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego, dla grupy osób niepełnosprawnych ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ.

2)   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)   Wykonania w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego dla minimum 20 osób niepełnosprawnych każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1.    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

2.    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1)   lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: - programu pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. usprawniająco-rekreacyjnego /ust. 2 i 6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu wolnego); oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ);5) oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;8) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów (Załącznik Nr 7A do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 2) zmiana ośrodka rehabilitacyjnego określonego w § 2 ust. 1. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku uczestniczenia w turnusach mniejszej, niż określona w § 2 umowy, liczby uczestników turnusu o cenę brutto za pobyt jednego uczestnika (osoby niepełnosprawnej lub opiekuna) lub w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy też jej opiekuna) na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni; ad pkt 2) - zmiana ośrodka rehabilitacyjnego, pod warunkiem spełnienia przez ten ośrodek wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących ośrodka.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pcpr.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki:


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2533002