Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO - 2013

 
 
 
 

Ogłoszenie o planowanym na grudzień 2013 r. zamówieniu w zakresie zakupu 1 zestawu komputerowego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 zestawu komputerowego, dostawa oraz instalacja w siedzibie zamawiającego. Minimalne wymagania parametrów technicznych określają poniższe tabele.

Termin realizacji: do 27 grudnia 2013 roku

Kryteria wyboru: 100% ceny

 
 

Legionowo, dn. 11.12.2013 r.

 

Znak sprawy: ZD.253.12.2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

1)      Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 55, www.legionowo.pcpr.pl 

2)      Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego.

3)      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 komputera stacjonarnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający rodzaj sprzętu oraz jego wyposażenie, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

            Sprzęt jest objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.

Ponadto:

Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt w terminie określonym w ust. 4 niniejszego zapytania.

Minimum 1 dzień przed dostawą wykonawca poinformuje zamawiającego o: dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe).

Dostarczony sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

Wydanie sprzętu zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.

Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez wykonawcę.

W karcie gwarancyjnej wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą zamawiającego, wykonawca zapewni:

a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych,

b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych  od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby

 

 

zamawiającego,

c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.

W przypadku naprawy dysków twardych, gdy zajdzie potrzeba ich wymiany, uszkodzony dysk twardy pozostaje w posiadaniu zamawiającego.

Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa wykonawca.

Określone parametry techniczne/funkcjonalne w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania stanowią minimalne wymagania zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez wykonawcę przedmiot zamówienia.

4)      Termin wykonania zamówienia

5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5)      Na ofertę składają się

            a) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2)

            b) dokładna specyfikacja oferowanego sprzętu (zał. nr 4)

6)      Opis kryteriów oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w formularzu ofertowym (zał. nr 2). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości zamówienia.

7)      Opis przygotowania oferty

Ofertę należy przesłać pocztą, faksem 22 764 02 55 lub w formie elektronicznej na adres zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl do dnia 18.12.2013 r. do godz. 900 : zatytułowaną „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – dostawę sprzętu komputerowego“

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1)      opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

2)      formularz ofertowy (zał. nr 2)

3)      wzór umowy (zał. nr 3)

4)      specyfikacja oferowanego sprzętu (zał. nr 4)


 

Załącznik nr 2            

 

 

FORMULARZ  OFERTY

 

Nazwa Wykonawcy

Adres*: ..................................................................................

TEL.* .........…………................……………………………………………….

REGON*: …………………................…………………………………………

NIP*: …………………………………................………………………………

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

e-mail:......................................................................................................................................

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE

                                                                                  ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

                                                                                  05-119 Legionowo

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

dostawę sprzętu komputerowego

Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowany przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1.      Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu.

2.      SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.

 

Cena brutto za dostawę 1 zestawu komputerowego  – zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu wynosi…....................................................................... zł  (słownie:…............................................................................).


 

3.      Oświadczamy, że okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące.

4.      Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem otrzymanym od zamawiającego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

6.      Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8.      Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko

………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon…………………….. fax…………………………………

 

 

 

 _________________ dnia ___ ___ 2013roku

 

 

 

 

 

_______________________________

                                                                                      podpis osoby reprezentującej Wykonawcę


 

Załącznik nr 1

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

 

 

Typ procesora

Intel Core i3

Kolor

czarny

Cache L3

3 MB

Taktowanie procesora

3.3 GHz

Pozostałe informacje o procesorze

Intel® Core™ i3-3320

Karta graficzna

Intel HD Graphics 2500

Technologie

VT-x

Zainstalowana pamięć RAM

4 GB

Max. wielkość pamięci

32 GB

Pozostałe informacje o pamięci RAM

1 x 4GB DDR3-1333

Pojemność dysku

500 GB

Pozostałe parametry dysku

HDD SATA III 500GB 7.2k

Napęd optyczny

DVD±RW Super Multi Dual Layer

Komunikacja

LAN 10/100/1000

Liczba portów USB

12

W tym USB 3.0

4

Port COM

Nie

Port LPT

Nie

Porty Video

                     DVI

       DisplayPort

Pozostałe porty we/wy

2x serial external (powered), 2x PS/2, 2x USB 3.0 rear, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 3.0 front, 2x USB 2.0 front, 1x DisplayPort, 1x DVI, audio (3x rear, 2x in front), 1x LAN RJ45

Interfejs sieciowy

10/100/1000 Mbit/s

Dźwięk

Conexant CX 20642

Bateria

250 W

System operacyjny

Windows 7 Professional 64-bit

Dodatkowe oprogramowanie

Win7 Pro64, REC-DVD Win7 Prof. 32+64bit All MuLi, REC-DVD 2 Win7 IBER+NE, Drivers&Utilities DVD (Win7)

Pozostałe informacje

KB410 USB black US

Miejsca montażowe 3,5'' wewn.

1

Miejsca montażowe 5,25'' zewn.

1

Typ chipsetu

Intel Q75

Gniazdo procesora

LGA1155

Maksymalna ilość urządzeń SATA

3

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów

3x serial ATA II ports (3Gb/s/NCQ)

 

 

Monitor

 

 

Typ matrycy

TN (Podświetlana LED)

Przekątna ekranu

21,5"

Format obrazu

16:9

Nominalna rozdzielczość

1920 x 1080

Wielkość plamki

0.248 mm

Jasność

250 cd/m2

Kontrast

Dynamiczny 5 000 000 : 1
Statyczny 1 000 : 1

Czas reakcji

5 ms

Kąt widzenia w poziomie

170°

Kąt widzenia w pionie

160°

Częstotliwość pozioma

30-81 kHz

Częstotliwość pionowa

56-75 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

Rodzaje wyjść / wejść

1x DC-in (wejście zasilania)
1x DVI
1x VGA (D-sub)

Regulacja OSD

Tak

Pobór mocy podczas pracy

30 W

Pobór mocy podczas spoczynku

0,3 W

Dołączone akcesoria

Kabel VGA

 


 

                                                                                                                     Załącznik nr 3

                                           Wzór umowy nr ............/2013                                                      

 

W dniu ............................. 2013 r w Legionowie, pomiędzy                     z siedzibą przy                            posiadającym NIP .........................., REGON...................................., reprezentowany przez:

....................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do

........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON .............................,

reprezentowaną przez :

............................................................................................,

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§ 1

 

Strony oświadczają, iż umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) jak też postanowień Zarządzenia nr 10/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

 

§ 2

 

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO niżej określony przedmiot zamówienia:

1. Sprzęt komputerowy -

1 komputer, składający się z:

procesor .................................................

płyta główna .................................................

pamięć operacyjna .................................................

dysk twardy .................................................

karta graficzna .................................................

karta sieciowa .................................................

 

 

 

stacja dyskietek .................................................

obudowa .................................................

myszka .................................................

klawiatura .................................................

monitor .................................................

zasilacz ….............................................

2. Gwarancje

1) Wykonawca udziela gwarancji poprawnego działania na zestaw komputerowy minimum 24 miesięcy.

2) Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do wydanego sprzętu przez wykonawcę.

3) W karcie gwarancyjnej wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą zamawiającego, wykonawca zapewni:

            a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych,

            b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych  od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach nie            dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby zamawiającego,

            c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.

5) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

6) W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tej wady.

7) W przypadku naprawy dysków twardych, gdy zajdzie potrzeba ich wymiany, uszkodzony dysk twardy pozostaje w posiadaniu zamawiającego.

8) Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa wykonawca.

3. Certyfikaty

…...................................

4. Oprogramowanie

…................................................

5. Inne warunki zakupu

…...................................................................................................................................................

 

 

…...................................................................................................................................................

6. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy.

7. Minimum 1 dzień przed dostawą wykonawca poinformuje zamawiającego o: dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę (imiona, nazwiska, telefony kontaktowe).

8. Dostarczony sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

9. Wydanie sprzętu zamawiającemu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.

 

§ 3

 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w  kwocie ........... zł brutto (słownie: ........................... zł).

§ 4

 

Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w §2 dostarczony zostanie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do dnia ............ w stanie kompletnym wraz z dokumentacją techniczną, kartami gwarancyjnymi, oraz fakturą VAT.

 

§ 5

 

WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy zgodnie z wymogami technicznymi i przyjętymi standardami. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania ewentualnych modernizacji zakupionych komputerów za dodatkową opłatą określoną w chwili wykonywania usługi.

 

§ 6

 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie określone w §3 umowy po otrzymaniu przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na konto .................................................................

2. W przypadku opóźnienia zapłaty ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe.

 

§ 7

 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, 10% kwoty wynagrodzenia umownego WYKONAWCY brutto określonego w §3 z tytułu odstąpienia od umowy z jego winy.

 

 

 

 

§ 8

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 

§ 9

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10

 

Spory zaistniałe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

 

§ 11

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla WYKONAWCY  i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Załącznik nr 4

 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU

 

1 komputer

 

B

C

D

 

Peryferia

Wymagany minimalny parametr

Opis spełniania wymagań

1

Typ procesora

Intel Core i3

TAK/NIE**

2

Kolor

Czarny

TAK/NIE**

3

Cache L3

3 MB

TAK/NIE**

4

Taktowanie procesora

3.3 GHz

TAK/NIE**

5

Pozostałe informacje o procesorze

Intel® Core™ i3-3320

TAK/NIE**

6

Karta graficzna

Intel HD Graphics 2500

TAK/NIE**

7

Technologie

VT-x

TAK/NIE**

8

Zainstalowana pamięć RAM

4 GB

TAK/NIE**

9

Max. wielkość pamięci

32 GB

TAK/NIE**

10

Pozostałe informacje o pamięci RAM

1 x 4GB DDR3-1333

TAK/NIE**

11

Pojemność dysku

500 GB

TAK/NIE**

12

Pozostałe parametry dysku

HDD SATA III 500GB 7.2k

TAK/NIE**

13

Napęd optyczny

DVD±RW Super Multi Dual Layer

TAK/NIE**

14

Komunikacja

LAN 10/100/1000

TAK/NIE**

15

Liczba portów USB

12

TAK/NIE**

16

W tym USB 3.0

4

TAK/NIE**

17

Port COM

Nie

TAK/NIE**

18

Port LPT

Nie

TAK/NIE**

19

Porty Video

- DVI

- DisplayPort

TAK/NIE**

20

Pozostałe porty we/wy

2x serial external (powered), 2x PS/2, 2x USB 3.0 rear, 4x USB 2.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 2x USB 3.0 front, 2x USB 2.0 front, 1x DisplayPort, 1x DVI, audio (3x rear, 2x in front), 1x LAN RJ45

TAK/NIE**

21

Interfejs sieciowy

10/100/1000 Mbit/s

TAK/NIE**

22

Dźwięk

Conexant CX 20642

TAK/NIE**

23

Bateria

250 W

TAK/NIE**

24

System operacyjny

Windows 7 Professional 64-bit

TAK/NIE**

25

Dodatkowe oprogramowanie

Win7 Pro64, REC-DVD Win7 Prof. 32+64bit All MuLi, REC-DVD 2 Win7 IBER+NE, Drivers&Utilities DVD (Win7)

TAK/NIE**

26

Pozostałe informacje

KB410 USB black US

TAK/NIE**

27

Miejsca montażowe 3,5'' wewn.

1

TAK/NIE**

28

Miejsca montażowe 5,25'' zewn.

1

TAK/NIE**

29

Typ chipsetu

Intel Q75

TAK/NIE**

30

Gniazdo procesora

LGA1155

TAK/NIE**

31

Maksymalna ilość urządzeń SATA

3

TAK/NIE**

32

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów

3x serial ATA II ports (3Gb/s/NCQ)

TAK/NIE**

Gwarancja 2 lata

 

33

Monitor: Typ matrycy

TN (Podświetlana LED)

TAK/NIE**

34

Monitor: Przekątna ekranu

21,5"

TAK/NIE**

35

Monitor: Format obrazu

16:9

TAK/NIE**

36

Monitor: Nominalna rozdzielczość

1920 x 1080

TAK/NIE**

37

Monitor: Wielkość plamki

0.248 mm

TAK/NIE**

38

Monitor: Jasność

250 cd/m2

TAK/NIE**

39

Monitor: Kontrast

Dynamiczny 5 000 000 : 1
Statyczny 1 000 : 1

TAK/NIE**

40

Monitor: Czas reakcji

5 ms

TAK/NIE**

41

Monitor: Kąt widzenia w poziomie

170°

TAK/NIE**

42

Monitor: Kąt widzenia w pionie

160°

TAK/NIE**

43

Monitor: Częstotliwość pionowa

56-75 Hz

TAK/NIE**

44

Monitor: Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

TAK/NIE**

45

Monitor: Rodzaje wyjść / wejść

1x DC-in (wejście zasilania)
1x DVI
1x VGA (D-sub)

TAK/NIE**

46

Monitor: Regulacja OSD

Tak

TAK/NIE**

47

Monitor: Pobór mocy podczas pracy

30 W

TAK/NIE**

48

Monitor: Pobór mocy podczas spoczynku

0,3 W

TAK/NIE**

49

Monitor: Dołączone akcesoria

Kabel VGA

TAK/NIE**


 

 

 

Producent

Model

 

 

 

** niepotrzebne skreślić

 

 Załączniki: 

zapytanie ofertowe komputer.doc
zapytanie ofertowe komputer 11.12.2013001.pdf

 


 
 
 

W związku z organizacją przez PCPR w Legionowie spotkania mikołajkowego z programem artystycznym dla niepełnosprawnych osób z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej  na przewóz 120 osób na trasie:

9,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej , ul. Zwycięstwa 4 (Legionowo) –  9,20 Powiatowy Zespół Szkół Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 (Legionowo) – 9.45 Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 (Legionowo) + powrót :

12,45 Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 (Legionowo) – 13,20 Powiatowy Zespół Szkół Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 (Legionowo) – 13,40 Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Zwycięstwa 4 (Legionowo)

 

W dniu 27 listopada 2013 r.

 

Prosimy o podanie ceny brutto za wyżej wymienioną usługę.

 

Proszę o informację zwrotną do dnia 22.11.2013 r. na adres:

 

zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl

 


 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na 

 

Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Legionowskiego, uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”


 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o planowanym na listopad 2013 r. zamówieniu w zakresie zakupu artykułów spożywczych na Spotkanie Mikołajkowe dla 120 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Legionowkiego na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przesłania swojego adresu mailowego celem wysłania zapytania ofertowego na adres mailowy: zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2013 r. do godz. 9.00

Przedmiot Zamówienia: zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

Szczegółowy zakres zamówienia:

1.      Ptasie mleczko waniliowe 380 g. „Wedel” -120 szt.

2.      Baton „Snickers” 75 g -120 szt.

3.      Cukierki Landrynki „Mieszko” 90 g -120 szt.

4.      Czekolada mleczna z nadzieniem „Wedel” 100 g -120 szt.

5.      Czekoladki „Kinder” Ferrero 4*12,5 g -120 szt.

6.      Draże „Milka” Lila stars snax 170 g -120 szt.

7.      Guma rozpuszczalna „Mamba” 106 g -120 szt.

8.      Kalendarz adwentowy -120 szt.

9.      Wafel „góralki” mleczny 50g -120 szt.

10.  Rogal „Seven days” -120 szt.

11.  Lizaki „Chupa Chups” -120 szt.

12.  Pierniki „Katarzynki” Kopernik 100g-120 szt.

13.  Czekolada Luksusowa z Orzechami Laskowymi „Wedel” 160 g. 40 szt.

14.  Czekolada Luksusowa z całymi orzechami Laskowymi „Wedel” 160g – 40 szt.

15.  Czekolada Luksusowa mleczna z całymi orzechami „Wedel” 220 g - 40 szt.

16.  Delicje „Szampańskie” pomarańczowe „Wedel” 147 g-120 szt.

17.  Płatki śniadaniowe „Nestle” czekoladowe 225 g. -120 szt.

18.  Woda mineralna 1,5 l *6 szt. - 20 szt.

19.  Kawa Jacobs Cronat Cold 200 g -5 szt.

20.  Sok jabłkowy „Fortuna” 1 l *6 szt. – 3 szt.

21.  Sok pomarańczowy „Fortuna” 1 l *6 szt. – 4 szt.

22.  Sok marchewkowy „Fortuna” 1l *6 szt. -3 szt.

23.  Ciasto strucla jabłkowa „Oskroba” 450 g – 10szt.  

24.  Ciasto strucla morelowa „Oskroba” 450 g – 10 szt.

25.  Ciasto strucla owocowa „Oskroba” 450 g– 10szt.

26.  Ciasto strucla wiśniowa „Oskroba” 450 g – 10szt.

27.  Cukierki „Mieszanka Wedlowska 2,5 kg - 5 szt.

 

Termin realizacji Zamówienia:

do dnia 22 listopada 2013 r. artykuły muszą być dostarczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. W. Sikorskiego 11, do godz. 14,00.

Kryteria wyboru oferty: 100% cena

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP.

Sprawę prowadzi: Anna Stępińska 22 764 02 05


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ogłoszenie o planowanym na listopad 2013 r. zamówieniu w zakresie organizacji Spotkania Mikołajkowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Legionowkiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przesłania swojego adresu mailowego do korespondencji na adres mailowy: zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2013 r. do godz. 9.00

Przedmiot Zamówienia: oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego dla 120 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Legionowskiego w tym przedstawienia o tematyce mikołajkowo – andrzejkowej oraz balu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres zamówienia:

- wystawienie min. 35 minutowego przedstawienia dla osób niepełnosprawnych o tematyce mikołajkowo-andrzejkowej. W przedstawieniu uczestniczyć musi min. 3 aktorów.

- animację integracyjnego balu osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem postaci tematycznie związanych ze Spotkaniem Mikołajkowym.

Ponadto wykonawca musi zapewnić:

- dekoracje ww imprezy,

- nagłośnienia ww imprezy

- oprawę muzyczną całości imprezy i opłacenie ewentualnych kosztów z tego tytułu.

Termin realizacji Zamówienia: 27 listopada 2013 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Gen. W. Sikorskiego 11, w przedziale godz.: 11,00 – 14,30

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP.

Sprawę prowadzi: Anna Stępińska 22 764 02 05


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o planowanym na październik – listopad 2013 r. zamówieniu w zakresie korekty, składu i wydruku informatora dla osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przesłania swojego adresu mailowego do korespondencji na adres mailowy: zastepcadyrektora@legionowo.pcpr.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2013 r.

 

Przedmiot Zamówienia: korekta, skład i wydruk informatora dla osób niepełnosprawnych

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

- korekta,

- skład graficzny,

- wydruk: 1 000 egz., A4 łamane do A5, 36 stron środka, papier kredowy matowy 130 g, kolory: 2+2; Okładka: kolory: 4+0, papier – kreda matowa 300g

 

Termin realizacji Zamówienia: 21 dni od podpisania umowy, nie dłużej niż do 20 grudnia 2013 r.

 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP.

 

Sprawę prowadzi: Anna Stępińska 22 764 02 05

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33 faks 22 764 02 05

www.legionowo.pcpr.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla 15 osób niepełnosprawnych w zakładzie opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Legionowskiego w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ”

 

prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie nr 10/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

 

 

zapr. do skł. ofert rehabilitacja.pdf

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05

www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku zapytania ofertowego pn. „art. malarskie” na potrzeby Pleneru  Integracyjnego w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 maja 2013 r. w tym realizacji V edycji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

W postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę MATERIAŁY DO TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ HURT-DETAL Wiesław Waszak”,
z siedzibą: ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, który zaoferował cenę ofertową brutto za dostawę artykułów malarskich za wariant A w wysokości 2.998,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy)

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie do dnia 16 maja 2013r.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Legionowie realizacją   w dniu 18 maja 2013 r. Pleneru Integracyjnego  w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych 2013 zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej  art. malarskich:

 

wariant A:

podobrazie 60x50 bawełna

pędzle nr 07, 10, 12, 14

farby akrylowe  12-14 kolorów

paleta plastikowa mała

ołówek 2 szt /os

tablica malarska 30x40

blok gramatura  230  A3  15 kartek

 

wariant B:

podobrazie 60x50 len

pędzle nr 07, 10, 12, 14

farby akrylowe  12-14 kolorów

paleta ze sklejki  mała

ołówek 2 szt /os

tablica malarska 30x40

blok gramatura  230  A3  15 kartek

 

Prosimy o podanie ceny brutto:

  1. Każdego art. z wariantu  A i wariantu B
  2. Za cały zestaw art. z wariantu A i wariantu B

Zamówienie obejmuje 40 zestawów art. malarskich wraz z kosztem dostawy. Dostawa musi być zrealizowana do 16 maja 2013 r.

Płatność przelewem po zrealizowaniu zamówienia.

Prosimy o rozpatrzenie prośby o rabat przy tak dużym zamówieniu i złożenie oferty cenowej do dnia 10.05.2013 r. do godz. 12.00

                                                                      

 

                                                                                              Z poważaniem: Anna Kaczmarek

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

                     

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PCPR w tym realizacji V edycji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”                     POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Tel. 22 784 83 33 faks 22 784 02 05

www.legionowo.pcpr.pl

zawiadamia

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PCPR w tym realizacji V edycji projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

W postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U. „GRAWIT”,
z siedzibą: ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów, który zaoferował cenę ofertową brutto za dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych 19020,46 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści sześć groszy)

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

                     

Legionowo, dnia 28 marca 2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

 

Szanowni Państwo,

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR w tym realizacji V edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiących załącznik nr 1) na potrzeby PCPR z budżetu jednostki oraz w ramach V edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.

 

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Gwarancja na oferowany asortyment - minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek lub kserokopiarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowezamawianych materiałów eksploatacyjnych.

 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników ani też zaoferowania produktu równoważnego dla materiałów eksploatacyjnych. 

 

W przypadku, gdy zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy handlowej lub producenta należy w formularzu ofertowym wpisać nazwę oferowanego materiału biurowego (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), w formularzu ofertowym, tabela pn. Znak towarowy artykułu równoważnego można pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca oferuje materiał biurowy identyczny z opisanym Zamawiającego .

 

Zakup materiałów dokonany będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Realizacja dostawy będzie wykonana na podstawie odrębnego zamówienia przesłanego faksem lub pocztą mailową, w którym Zamawiający określi szczegółowy zakres dostawy tj. asortyment, ilość. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać zamówione materiały eksploatacyjne i materiały biurowe do dnia 31.12.2013r. do siedziby PCPR w Legionowie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 11, przy czym czas realizacji każdej pojedynczej dostawy przez Wykonawcę będzie wynosił do dnia następnego do godz. 12.00 od dnia zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego zużytych kaset i pojemników w celu utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Oferta powinna zawierać kalkulację cenową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania. Dodatkowo do oferty dołączyć można aktualny katalog Oferenta.

 

Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę.

 

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2013r. do godz. 12.00.

 

Forma składania ofert:

·                   faksem,

·                   pocztą tradycyjną.

Siedziba zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen.
W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, fax.: 22 764 02 55, email: pcprlegionowo@wp.pl.

 

Kryteria wyboru: cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje korzystne ceny jednostkowe.

 

Zamawiający w przypadku wskazania w formularzu cenowym przez Wykonawcę artykułu równoważnego zastrzega sobie dostarczenie próbek przez Wykonawcę w celu sprawdzenia jakości oferowanego artykułu w terminie określonym przez Wykonawcę.

 

 

Załączniki:

Formularz oferty – zał. nr 1

 

 

                                                                                  Z poważaniem:

                                                                                               Dyrektor

                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                            w Legionowie

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------Zalaczniki:

Zapytanie 1 str.001.pdf
zapytanie ofertowe teatrzyk.doc
.
zapytanie ofertowe teatrzykstr 2-17.pdf
załączniki w doc. teatrzyk POKL.doc
zapytanie ofertowe komputer.doc
zapytanie ofertowe komputer 11.12.2013001.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2533000