Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Postępowania 2012 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 225371-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legionowo
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - Masaż klasyczny I i II stopnia, 2) zadanie nr 2 - Kasy fiskalne, 3) zadanie nr 3 -...
Termin składania ofert: 2012-10-31

 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.
Numer ogłoszenia: 246503 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225371 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - Masaż klasyczny I i II stopnia, 2) zadanie nr 2 - Kasy fiskalne, 3) zadanie nr 3 - Księgowość, 4) zadanie nr 4 - Prawo jazdy (w zakresie Kat. B, C, D, szkolenie okresowe dla posiadaczy kat. C), 5) zadanie nr 5 - Wózki widłowe, 6) zadanie nr 6 - Florystyka i bukieciarstwo, 7) zadanie nr 7 - Kosmetyka z elementami wizażu, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: masaż klasyczny I i II stopnia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)   Ośrodek Doskonalenia Zawodowego AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1.    Cena wybranej oferty: 10600,00

2.    Oferta z najniższą ceną: 9795,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17574,00

3.    Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: kasy fiskalne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1.    Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Podwale Nr 13, 00-252 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3992,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1)   Cena wybranej oferty: 3032,00

2)   Oferta z najniższą ceną: 3032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5490,00

3)   Waluta: PLN.

 

Część NR: 3   

Nazwa: księgowość

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)   Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Reymonta 11 C, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11070,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1)   Cena wybranej oferty: 10800,00

2)   Oferta z najniższą ceną: 8010,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13500,00

3)   Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: wózki widłowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1.    WSI WARSZAWSKA, ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1)   Cena wybranej oferty: 4224,00

2)   Oferta z najniższą ceną: 4224,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7572,00

3)   Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: florystyka i bukieciarstwo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

1)   WSI WARSZAWSKA, ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6230,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Ø Cena wybranej oferty: 5574,00

Ø Oferta z najniższą ceną: 5574,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

Ø Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: kosmetyka z elementami wizażu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1.    Akademia Zdrowia Izabela Łajs, ul. Główna 81, Filia: ul. Leszno 2, Warszawa, 95-020 Justynów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

3)   Cena wybranej oferty: 7500,00

4)   Oferta z najniższą ceną: 6900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9500,00

5)   Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: prawo jazdy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)   Ośrodek Szkolenia Kierowców POLONEZ Szczepan Kieszek, ul. Fabryczna nr 8 Łajski, 05-119 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 

Ø Cena wybranej oferty: 36400,00

Ø Oferta z najniższą ceną: 36400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47031,00

Waluta: PLN.
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33

            INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla czestników projektu„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! "

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ust.2 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania nr 1 –  masaż klasyczny I i II stopnia

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

            z siedzibą: ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową dla zadania Nr 1 – masaż klasyczny I i II stopnia ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 10.600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych).

dla zadania nr 7 –  kosmetyka z elementami wizażu

Akademia Zdrowia Izabela Łajs

            z siedzibą: ul. Główna 81, 95-020 Justynów, Filia: ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania Nr 7 – kosmetyka z elementami wizażu, ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 5 osób: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż w dniu 15 listopada 2012 r. Wykonawca Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź, Filia: ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo, nie przybył na podpisanie umowy.   

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  
 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla czestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania nr 1 –  masaż klasyczny I i II stopnia

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o.

           z siedzibą: ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź, Filia: ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową dla zadania nr 1 – masaż klasyczny I i II stopnia ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 9.795,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

 

 

                                    Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

Oddział W Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Podlaska

 9.795,00 zł

  ...............................   x 100 =  55,73 pkt

 17.574,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 9.795,00 zł

  ...............................   x 100 =  92,40 pkt

 10.600,00 zł

14

Centrum Nauki i Biznesu

„ŻAK” Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278

90-361 Łódź

Filia: ul. Jagiellońska 8a

05-120 Legionowo

 9.795,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 9.795,00 zł

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 1, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.         

dla zadania Nr 2 – kasy fiskalne

Zakład Doskonalenia Zawodowego

           z siedzibą: ul. Podwale Nr 13, 00-252 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową dla zadania nr 2 – kasy fiskalne ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 4 osób: 3.032,00 zł  (słownie: trzy tysiące trzydzieści dwa złote).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

Oddział W Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Podlaska

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  58,31 pkt

 5.200,00 zł

4

Akademia Zdrowia

Izabela Łajs

ul. Główna 81

95-020 Justynów

Filia: ul. Leszno 21

01-199 Warszawa

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  94,75 pkt

 3.200,00 zł

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale Nr 13

00-252 Warszawa

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 3.032,00 zł

6

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Piłsudskiego 31 A

05-120 Legionowo

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  97,18 pkt

 3.120,00 zł

7

Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

„STELLA-DORI”

Ziółko- Romanowska Dorota

ul. Królowej Jadwigi 16A/9

26-600 Radom

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  79,79 pkt

 3.800,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  75,95 pkt

 3.992,00 zł

14

Centrum Nauki i Biznesu

„ŻAK” Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278

90-361 Łódź

Filia: ul. Jagiellońska 8a

05-120 Legionowo

 3.032,00 zł

  ...............................   x 100 =  60,64 pkt

 5.000,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 2, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:

16. Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 06.11.2012r., w trybie art. 26 ust. 3, nie wykazał spełnienia warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

dla zadania Nr 3 – księgowość

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

           z siedzibą: ul. Reymonta 11, 05-120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 3 – księgowość, ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 9 osób: 10.800,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale Nr 13

00-252 Warszawa

 10.800,00 zł

  ...............................   x 100 =  91,46 pkt

 11.808,00 zł

9

Akademia Szybkiej Nauki

Tadeusz Buzarewicz

ul. Reymonta 11 C

05-120 Legionowo

 10.800,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 10.800,00 zł

12

LINIA Andrzej Szope

ul. Poznańska  14  lok. 23

00-680 Warszawa

  10.800,00 zł

  ...............................   x 100 = 85,71 pkt

  12.600,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

  10.800,00 zł

  ...............................   x 100 =  97,56 pkt

  11.070,00 zł

14

Centrum Nauki i Biznesu

„ŻAK” Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278

90-361 Łódź

 

  10.800,00 zł

  ...............................   x 100 =  80,00 pkt

  13.500,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 3, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:

10.Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „NADZIEJA”, ul. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

16. Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 06.11.2012r., w trybie art. 26 ust. 3, nie wykazał spełnienia warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

dla zadania Nr 4 – prawo jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLONEZ Szczepan Kieszek

           z siedzibą: ul. Fabryczna nr 8, Łajski, 05-119 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową dla zadania Nr 4 – prawo jazdy ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 30 osób: 36.400,00 zł  (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

11

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLONEZ Szczepan Kieszek

ul. Fabryczna nr 8

Łajski

05-119 Legionowo

 36.400,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 36.400,00 zł

15

Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c.

Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski

ul. Podhalańska 13a/1

04-268 Warszawa

 36.400,00 zł

  ...............................   x 100 =  77,39 pkt

 47.031,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 4, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez

 

 

Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dla zadania Nr 5 –  wózki widłowe

WSI „WARSZAWSKA”

           z siedzibą: ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania Nr 5 – wózki widłowe, ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 6 osób: 4.224,00 zł  (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

3

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

4.224,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 4.224,00 zł

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale Nr 13

00-252 Warszawa

 4.224,00 zł

  ...............................   x 100 =  55,78 pkt

 7.572,00 zł

6

SPECTRA – szkolenia specjalistyczne

ul. Piłsudskiego 31 A

05-120 Legionowo

4.224,00 zł

  ...............................   x 100 =  89,11 pkt

 4.740,00 zł

12

LINIA Andrzej Szope

ul. Poznańska  14  lok. 23

00-680 Warszawa

 4.224,00 zł

  ...............................   x 100 =  82,82 pkt

 5.100,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 4.224,00 zł

  ...............................   x 100 =  81,86 pkt

 5.160,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 5, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

dla zadania Nr 6 – florystyka i bukieciarstwo

WSI „WARSZAWSKA”

           z siedzibą: ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania Nr 6 – florystyka i bukieciarstwo, ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 5.574,94 zł  

 

 

 

(słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

1

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr

„KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Biała Podlaska

5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  74,78 pkt

7.455,00 zł

2

ART&DECOR Pracownia Oświatowa

Al. Niepodległości 177

02-0555 Warszawa

 5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  46,85 pkt

 11.900,00 zł

3

WSI „WARSZAWSKA”

ul. Nocznickiego 29

01-918 Warszawa

5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 5.574,94 zł

4

Akademia Zdrowia

Izabela Łajs

ul. Główna 81

95-020 Justynów

Filia: ul. Leszno 21

01-199 Warszawa

 5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  79,64 pkt

7.000,00 zł

8

Polska Szkoła Florystyczna

Małgorzata Bukalska

ul. Pawłowskiego 6

60-681 Poznań

 5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  62,32 pkt

 8.946,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  44,25 pkt

 12.600,00 zł

14

Centrum Nauki i Biznesu

„ŻAK” Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278

90-361 Łódź

 5.574,94 zł

  ...............................   x 100 =  82,96pkt

 6.720,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 6, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. pisemnie.

 

 

dla zadania Nr 7 –  kosmetyka z elementami wizażu

 

 

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o.

           z siedzibą: ul. Piotrowska 278, 90-361 Łódź, Filia: ul. Jagiellońska 8a, 05-120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania Nr 7 – kosmetyka z elementami wizażu, ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 5 osób: 6.900,00 zł  (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).

 

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

            Cena brutto oferty badanej

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres oferenta

Liczba punktów w kryterium –  cena

/C/

4

Akademia Zdrowia

Izabela Łajs

ul. Główna 81

95-020 Justynów

filia: ul. Leszno 21

01-199 Warszawa

6.900,00 zł

  ...............................   x 100 =  92,00 pkt

7.500,00 zł

13

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”

ul. Stanisława Ligonia 20

01-498 Warszawa

 6.900,00 zł

  ...............................   x 100 =  72,63 pkt

 9.500,00 zł

14

Centrum Nauki i Biznesu

„ŻAK” Sp. z o.o.

ul. Piotrowska 278

90-361 Łódź

Filia: ul. Jagiellońska 8a

05-120 Legionowo

6.900,00 zł

  ...............................   x 100 =  100,00 pkt

 6.900,00 zł

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę dla zadania nr 7, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2012r.


 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 
 

Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/
Numer ogłoszenia: 225371 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

1)   Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych w zakresie: 1) zadanie nr 1 - Masaż klasyczny I i II stopnia, 2) zadanie nr 2 - Kasy fiskalne, 3) zadanie nr 3 - Księgowość, 4) zadanie nr 4 - Prawo jazdy (w zakresie Kat. B, C, D, szkolenie okresowe dla posiadaczy kat. C), 5) zadanie nr 5 - Wózki widłowe, 6) zadanie nr 6 - Florystyka i bukieciarstwo, 7) zadanie nr 7 - Kosmetyka z elementami wizażu, na potrzeby uczestników projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

1)   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust

2.    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust

3.    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust

4.    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust

5.    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

2.    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ, liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego w par. 5 ust. 1 wzoru umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pcpr.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: masaż klasyczny I i II stopnia.

1)  Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Masaż klasyczny - I stopnia - 80 godz. (teoretycznych i praktycznych), II stopnia - 100 godz. (teoretycznych i praktycznych), I stopień - 5 osób, II stopień - 2 osoby W zakresie szkolenia z zakresu masażu I stopnia uczestnicy powinni zostać zapoznani z wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, wskazań i przeciwwskazań do masażu, teorii i praktyki masażu klasycznego. Zajęcia mogą zostać rozszerzone o zagadnienia z zakresu masażu sportowego, kontrlateralnego, izometrycznego, relaksacyjnego. W zakresie szkolenia z zakresu masażu II stopnia uczestnicy powinni zostać zapoznani, poza zajęciami praktycznymi, z wiedzą z zakresu wybranych zagadnień z anatomii i fizjologii, masażu izometrycznego, kontralateralnego, segmemtarnego, drenażu limfatycznego, a także wybranych zagadnień z patologii, kinezyterapii oraz terapii manualnej. z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na szkolenie. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń

 

w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2)   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)   Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4)   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kasy fiskalne.

1)    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kasy fiskalne - 40 godz. (teoretycznych i praktycznych), z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20%, 4 osoby, Podczas szkolenia uczestnicy powinni nabyć wiedzę z zakresu obsługi kasy fiskalnej i uzyskać możliwość podjęcia pracy w sklepach, centrach handlowych itp. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych

 

dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2)   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)    Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: księgowość.

1)    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: księgowość - 120 godz. (teoretycznych i praktycznych), 9 osób, z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% Cele szkolenia: przygotowanie słuchaczy do pracy w księgowości w różnych podmiotach gospodarczych Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, ewidencję środków pieniężnych, materiałów i towarów, rachunek kosztów, podatki, ewidencję przychodów ze sprzedaży, wynik finansowy i sprawozdawczość, budowę i działanie komputera, środowisko Windows, edytor tekstów Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program PŁATNIK, program finansowo - księgowy SYMFONIA Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego

 

wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)    Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: prawo jazdy (w zakresie kat. B, C, D, szkolenie okresowe dla posiadaczy kat. C).

1.     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w przypadku kursu Prawo jazdy (Kat. B, C, D, szkolenie okresowe dla posiadaczy kat. C) - zgodnie z normami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, (24 osób - w tym jedna osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, wymagająca szkolenia na przystosowanym pojeździe), Kat. C (2 osoby), Kat. D. (2 osoby), szkolenie okresowe dla posiadaczy kat. C (2 osoby). Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m

 

ust. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3.     Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4.     Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: wózki widłowe.

1)    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wózki widłowe -67 godz. (teoretycznych i praktycznych), 6 osób, z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20%, Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z

 

napędem silnikowym Zakres tematyczny: rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych budowa i zasady eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych wykonywane czynności operatora przy obsłudze wózków wiadomości z zakresu rozmieszczania ładunków oraz typy opakowań zagadnienia związane  bhp i p. poż i pierwszą pomocą praktyczna nauka jazdy wózkami  i nuka  manewrowania wyposażeniem. wymiana butli gazowych propan -  butan Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień.Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3)    Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: florystyka i bukieciarstwo.

1)    Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: florystyka i bukieciarstwo - 50 godz. (teoretycznych i praktycznych), 7 osób, z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20%. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek, po większe, całościowe projekty. W jego trakcie uczestnicy winni uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu teorii barw i kompozycji, florystycznych zasad kompozycyjnych, materiałoznawstwa, wprowadzenia do botaniki, florystyki okolicznościowej, sztuki układania kwiatów w naczyniach, dekoracji kwiatów doniczkowych, artystycznego pakowania prezentów, dekorowania stołów oraz florystyki żałobnej. Wykonawca zapewni uczestnikom wszelkie materiały florystyczne. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

2)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 

3)    Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: kosmetyka z elementami wizażu.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kosmetyka z elementami wizażu - 50 godz. (teoretycznych i praktycznych), 5 osób, z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20% Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami z zakresu: diagnostyki kosmetycznej z wywiadem, manicure z zabiegami pielęgnacyjnymi dłoni, pedicure kosmetyczny z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury, farbowania brwi i rzęs, regulację masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu , podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, dostosowane zabiegu do rodzaju cery, wykonywania zabiegów przy użyciu aparatów: galwanizacja, jonoforeza, peeling   kawitacyjny, sonoforeza, d arsonvalizacja, depilacja woskiem makijaż dzienny i okolicznościowy analiza kolorystyczna Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: Wykwalifikowaną kadrę trenerską; Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i/lub elektronicznej (w tym materiały piśmiennicze) oznakowanych logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; Opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: Przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy; Z pełnym węzłem sanitarnym w budynku, Organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw kawowych dla uczestników: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Ośrodek/sala przyjmujący uczestników projektu musi być dopuszczony/a do prowadzenia usług szkoleniowych. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania szkolenia przez jego uczestnika. Wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 20 grudnia 2012 r. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku

 

kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185805-2012 z dnia 2012-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legionowo
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych (40 osób) i ich opiekunów (22...
Termin składania ofert: 2012-09-05

 

Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! /.
Numer ogłoszenia: 357496 - 2012;  data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185805 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! /..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych (40 osób) i ich opiekunów (22 osób) w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak niż 400 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. / Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie

 

cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) narządu ruchu, 2) narządu wzroku, 3) neurologicznymi, 4) onkologicznymi, 5) psychicznymi, 6) układu moczowo-płciowego, 7) układu krążenia i oddechowego, 8) układu pokarmowego, 9) upośledzeniem umysłowym, 10) diabetologicznymi. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 2 zabiegi dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 3 pokoje dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z

 

produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, z WC, klimatyzacją, telewizorem, minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym oraz szkoleniowym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/.

 

 

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)   OŚRODEK REHABILITACYJNYM BAŁTYK, Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107942,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

1.    Cena wybranej oferty: 67340,00

2.    Oferta z najniższą ceną: 67340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132480,00

3.    Waluta: PLN.

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę OŚRODEK REHABILITACYJNY "BAŁTYK" z siedzibą: ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 22 opiekunów osób niepełnosprawnych: 67.340,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                               

A - ocena punktowa  = najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie/cena oferty ocenianej x 100,00 pkt                                                            

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena

3

„ADAM” Ośrodek Leczniczo-Opiekuńczy i Wypoczynkowy

Chabrzyk i Wspólnicy Sp. Jawna

ul. Radosna 3

43-370 Szczyrk

67.340,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 70,29 pkt

95.800,00 zł

5

OŚRODEK REHABILITACYJNY

"BAŁTYK"

ul. Tkaczy 11

82-120 Krynica Morska

67.340,00 zł

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt

67.340,00 zł


 

 Ponadto informujemy, iż oferty firm:

4. Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS, ul. Wita Stwosza nr 16, 50-950 Wrocław

została odrzucona zgodnie z art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3/ -  Wykonawca w formularzu oferty wskazał, iż usługę objętą zamówieniem tj. turnus rehabilitacyjny zrealizuje w ośrodku położonym w odległości (zgodnie z mapą drogową) 409 km od siedziby Zamawiającego

 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Kamienny Potok" Mariusz Lauda, ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

1.REHABILITACJA LECZNICZA mgr Grzegorz Korfanty, ul. Kazimierza Pułaskiego 117, 33-380 Krynica Zdrój

zostały odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 07.09.2012r w trybie art. 26 ust. 3, w związku z powyższym nie wykazali spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

2. D.W. „DARIUSZ” Barbara Skotarczak, Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych, ul. Droga Rybacka 16, 84-104 Jastrzębia Góra

została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 07.09.2012r., w trybie art. 26 ust. 3, nie wykazał spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2012r., z wyłączeniem dnia 01 listopada.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu.

 

 Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! /
Numer ogłoszenia: 185805 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33.

1)   Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! /.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem usprawniająco-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych (40 osób) i ich opiekunów (22 osób) w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak niż 400 km (zgodnie z mapą drogową) od siedziby zamawiającego, na potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/ realizowanego przez przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. /Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji/, poddziałania 7.1.2. / Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie/ i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób. 4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 1) narządu ruchu, 2) narządu wzroku, 3) neurologicznymi, 4) onkologicznymi, 5) psychicznymi, 6) układu moczowo-płciowego, 7) układu krążenia i oddechowego, 8)  układu pokarmowego, 9) upośledzeniem umysłowym, 10) diabetologicznymi. Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, opiekunów; 2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 2 zabiegi dziennie dla osoby niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu); 3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie; 4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 5) Zajęcia kulturalno -oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 6) Zajęcia sportowo - rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry planszowe, boiska do gier zespołowych. 7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. 2) Zakwaterowania w ośrodku (w jednym budynku) w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, prysznic, wc, w tym 3 pokoje dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników turnusu w domkach). 3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, z WC, klimatyzacją, telewizorem,  

minibarkiem. 8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał uczestników z siedziby Zamawiającego, a w drodze powrotnej przywiózł do siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym oraz szkoleniowym. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 5) Ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności /Informację o przebiegu turnusu/.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

1)   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW1.    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    Posiadania zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, poświadczającego, że Wykonawca jest uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego, dla grupy osób niepełnosprawnych ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ.

2.    III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.    Wykonania w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnusu rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego dla minimum 20 osób niepełnosprawnych każda

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY1.    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1.    koncesję, zezwolenie lub licencję

2.    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

2.    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: - programu pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. usprawniająco-rekreacyjnego /ust. 2 i 6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu wolnego).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 2) zmiana ośrodka rehabilitacyjnego określonego  

w § 2 ust. 1. 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku uczestniczenia w turnusach mniejszej, niż określona w § 2 umowy, liczby uczestników turnusu o cenę brutto za pobyt jednego uczestnika (osoby niepełnosprawnej lub opiekuna) lub w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy też jej opiekuna) na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni; ad pkt 2) - zmiana ośrodka rehabilitacyjnego, pod warunkiem spełnienia przez ten ośrodek wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących ośrodka.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pcpr.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 205 lub za zaliczeniem pocztowym...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
SIWZ i załączniki

Odpowiedź na zapytanie z dn.30.08.2012
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


 Zalaczniki:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Scan_Doc0002.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532983