Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Zapytanie ofertowe: „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”

Znak sprawy : ZD.254.14.2018

 

Legionowo, dnia 15 maja 2018 roku.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy w Legionowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11,

05-119 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”

 

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób (
osoby dorosłe oraz dzieci).

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować przeprowadzić piknik rodzinny, w tym przygotować scenariusz zawierający program imprezy oraz jej pełną obsługę w tym techniczną i cateringową. Piknik jest integralną częścią projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem imprezy jest integracja środowiska, promocja rodzin i rodzicielstwa zastępczego oraz integracja z lokalną społecznością.

 

1. Ogólne wymagania dotyczące imprezy:

1) Miejsce imprezy -zapewnia Zamawiający – wyznaczony teren boisk przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie ul. Szkolna 46, 05-140 Serock. Mapka w załączeniu.

a)      Termin imprezy – 23 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 (4 godziny zegarowe). 

b)      Zamawiający zastrzega, iż jedna firma może złożyć tylko jedną ofertę.

c)      Zamawiający wymaga zadaszenia miejsca imprezy (zadaszona scena, 
oraz namioty z miejscami siedzącymi itp.)

d)      Zamawiający wymaga przedstawienia programu imprezy wraz z pełną obsługą w tym techniczną i cateringową.

e)      Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie NNW wszystkim uczestnikom imprezy oraz ubezpieczenie OC imprez.

f)       Wykonawca musi zapewnić transport uczestników autokarem w obie strony – odbiór uczestników w wyznaczonych miejscach przez Zamawiającego – pod każdym urzędem gminy/miasta – Serock, Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna, Legionowo. Kierowca autokaru musi znać miejsce docelowe imprezy celem uniknięcia spóźnienia/zabłądzenia.

g)      Zamawiający wymaga zapewnienia opieki medycznej w postaci wykwalifikowanej pielęgniarki wyposażonej w apteczkę przez cały czas trwania imprezy.

h)      Celem dodatkowej atrakcji Wykonawca zapewni jedną foto budkę z tłem i akcesoriami wraz z obsługą na cały czas trwania imprezy.

i)       Wykonawca opracuje Instrukcję postpowania w czasie pożaru lub innego zagrożenia 
i umieści ją w widocznym miejscu na terenie imprezy.

j)       Wykonawca zapewni obsługę techniczną dźwięku, montażystów.

 

2) Wymagania dotyczące programu imprezy

a)      Scena wraz z nagłośnieniem i oświetleniem o przybliżonych wymiarach 4 m x 4 m 
(dopuszcza się scenę o innych wymiarach po akceptacji Zamawiającego).

b)      Odpowiednie zasilanie energetyczne – przyłącze dostępne na miejscu.

c)      Opieka 5 animatorów w bajkowych strojach.

d)      2 urządzenia dmuchane do skakania dla dzieci np. zamek XXL i zjeżdżalnia XXL – wraz 
z odpowiednią ilością osób do obsługi.

e)      Pokaz wytwarzania baniek mydlanych XXL – przez 1 h,

f)       Kącik malucha dla dzieci w wieku 0-3 lat: mały zamek - dmuchany, mała zjeżdżalnia – dmuchana, bujaki itp. – wraz z odpowiednią ilością osób do obsługi.

g)      Konkursy, zabawy, zagadki i quizy dla dzieci i dorosłych: koło fortuny, gry planszowe 
w rozmiarze XXL – nagrody w konkursach zapewnia Zamawiający – ustalenie zasad przyznawania nagród i szczegółów dotyczących konkursów odbędzie się na spotkaniu poprzedzającym imprezę lub w trakcje podpisywania umowy.

h)      Rozpisanie konkursów w harmonogramie na godziny wraz z propozycją wyselekcjonowania uczestników konkursów.

i)       Wykonawca zapewni stanowisko skręcania i modelowania baloników w przestrzenne formy – przez cały czas trwania imprezy.

j)       Wykonawca zapewni stanowisko malowania buziek farbami z odpowiednim atestem– przez cały czas trwania imprezy.

k)      Wykonawca zapewni stanowiska z: watą cukrową, kręconymi ziemniaczkami, goframi 
z różnymi dodatkami i popcornem bez ograniczeń dla wszystkich uczestników podczas trwania całej imprezy z obsługą.

l)       Wykonawca zapewni potrzebę aktywnego spędzenia czasu dla uczestników – zaangażowanie w zabawy integracyjne – tańce, gry, zabawy przy muzyce.

 

3) Wymagania dotyczące obsługi technicznej:

a)      Wyznaczenie i zapewnienie osoby pełniącej funkcję koordynatora imprezy, która będzie 
w stałym kontakcie z Koordynatorem Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy, w czasie trwania zapewni jej sprawny, zgodny 
ze scenariuszem przebieg, oraz ustali kwestie nagród z PCPR.

b)      Montaż i demontaż całej aranżacji przestrzeni, ustawienie oraz podłączenie sprzętu technicznego, zorganizowanie stoisk, które będą obsługiwać animatorzy.

c)      Wykonawca zapewni konferansjera prowadzącego całość imprezy z doświadczeniem 
w prowadzeniu imprez dla dzieci i młodzieży z umiejętnością swobodnego komunikowania się z publicznością.

d)      Wykonawca zapewni kompleksowy transport sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów, asortymentu niezbędnego do przygotowania cateringu oraz osób obsługujących imprezę.

e)      Wykonawca zapewni dostęp do bazy higieniczno – sanitarnej - 4 przenośnych toalet 
z zapewnieniem utrzymania czystości podczas całej imprezy (zapewnienie papieru toaletowego przez cały okres trwania imprezy).

f)       Wykonawca zapewni utrzymanie stałego porządku podczas imprezy na całym wyznaczonym obszarze oraz uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy.

g)      Zapewnienie koszy na odpady i ich wywóz po zakończeniu pikniku.

h)      W celu sprawnego rozpoczęcia imprezy Wykonawca zapewni oznaczenie drogi  (na terenie Szkoły) gdzie odbywać się będzie impreza oraz parkingu dla osób które dojadą indywidualnie.

i)       Wykonawca zapewni przy wejściu na imprezę stoły gdzie Zamawiający będzie prowadził rejestrację uczestników.

 

4) Obsługa cateringowa

Wykonawca zapewni catering wraz z jego obsługą przygotowany zgodnie z zasadami organizacji imprez plenerowych z uwzględnieniem bezpłatnych porcji żywieniowych składających się z:

a)      Grillowanej kiełbasy-200 porcji.

b)      Grillowanej kaszanki-200 porcji.

c)      Grillowanej karkówki -200 porcji.

d)      Hot dogi – 200 porcji.

e)      Surówka Coleslaw – 300 porcji.

f)       Gorąca grochówka – 200 porcji.

g)      Pieczywa – jasne i ciemne oraz bułki – bez ograniczeń.

h)      Dodatków (tj. ketchup, musztarda, sosy)- bez ograniczeń.

i)       Napojów zimnych (woda, napoje gazowane, soki naturalne) i gorących- bez ograniczeń.

 

Ponadto Wykonawca w ramach obsługi cateringowej imprezy zapewni:

a)      Miejsca siedzące dla uczestników imprezy (ławy ze stołami) pod zadaszeniem w formie namiotów biesiadnych lub parasoli.

b)      Sprzęt, towar, pracowników obsługi w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy.

c)      Naczynia jednorazowe do wydawanych porcji żywieniowych.

d)      Sprawne instalacje i urządzenia elektryczne w tym stanowisko grillowe.

e)       Wydawanie żywności grillowanej winno się rozpocząć maksymalnie 30 minut 
po rozpoczęciu się imprezy, a pozostała żywność powinna być dostępna dla uczestników  od początku imprezy.

f)       Szybką i sprawną obsługę cateringową wraz z zabezpieczeniem miejsc potencjalnie niebezpiecznych np. dla dzieci.

 

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie: 
23 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 (4 godziny zegarowe).

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

79.95.20.00    Usługi w zakresie organizacji imprez

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.      Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 plenerową imprezę, każda dla nie mniej niż 150 osób z udziałem dzieci i młodzieży o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł, w ramach której Wykonawca zapewniał co najmniej catering, nagłośnienie i muzykę oraz atrakcje dla uczestników.

2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: wykaz usług wykonanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane -  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

4.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.      scenariusz zawierający program imprezy oraz jej pełną obsługę w tym techniczną 
i cateringową;

e.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania 
do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

5.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 12:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 23 maja 2018 r. o godzinie 13:00

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej 
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

1. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę kryterium: cena – 100%

kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

                                     Cmin.

                        Kc = --------------- x 100 pkt

                                     Cocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najniższą cenę brutto.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 21 maja 2017 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) . 
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) .

5. Mapka miejsca pikniku (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

.................................................................
podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

Termin związania ofertą

do dnia 04.06.2018 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 23 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 (4 godziny zegarowe).

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2)     wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3)     informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

4)     scenariusz zawierający program imprezy oraz jej pełną obsługę w tym techniczną i cateringową;

5)     pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

 

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną


załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

.....................................…

(pieczątka wykonawcy)

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

 

 

Lp

Przedmiot zamówienia

(opis przedmiotu zamówienia, z którego wynika, że była to impreza plenerowa)

Data

dd/mm/rrrr

  wykonania

imprezy plenerowej

 

Podmiot  na rzecz którego usługa została wykonana*

Liczba osób biorących udział w imprezie plenerowej

Udział dzieci i młodzieży

Wartość brutto plenerowej imprezy

   w zł

Wykonawca w ramach imprezy plenerowej zapewniał

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

………….. osób

TAK/NIE**

…………….. zł

catering TAK/NIE**

 

nagłośnienie

TAK/NIE**

 

muzyka

TAK/NIE**

 

atrakcje

TAK/NIE**

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

………….. osób

TAK/NIE**

…………….. zł

catering TAK/NIE**

 

nagłośnienie

TAK/NIE**

 

muzyka

TAK/NIE**

 

atrakcje

TAK/NIE**

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

** niepotrzebne skreślić

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                             

                                                                                                                                     .........................................................................

                                                                                                           (pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                                                      przedstawiciela wykonawcy)***

 

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.


 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/** 

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

W dniu …………………….. r w Legionowie, zawarta pomiędzy Powiatem Legionowskim,

 

ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen. W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210 reprezentowanym przez: …………………………………….. zwanym dalej Zamawiającym,

 

a

………… z siedzibą przy………………., wpisaną do…………………., posiadającą NIP…………., Regon……………… reprezentowaną przez: ………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§1

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób”. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować przeprowadzić piknik rodzinny, w tym przygotować scenariusz zawierający program imprezy oraz jej pełną obsługę w tym techniczną i cateringową. Piknik jest integralną częścią projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w terminie 23 czerwca 2018 roku w godz. 10.30  14.30 na terenie boisk przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie ul. Szkolna 46, 05-140 Serock.

§2

 

Wykonawca zrealizuje zamówienie, o którym jest mowa w §1 umowy, zgodnie z ofertą złożoną do zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. umieszczonego w bazie konkurencyjności – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 - na stronie zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu ……………. r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 

§3

 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i zaplecze techniczne

do należytego wykonania zamówienia.


§4

 

1.      Wykonawca  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości

 

…………zł brutto (słownie:………..), w tym należny podatek VAT.

 

2.       Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zakończeniu usługi objętej umową i rozliczenia dokumentacji z przeprowadzonych usług zgodnie z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

 

§5

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 

1.      Realizacji pikniku, o którym mowa w §1 umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym.

 

2.       Przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

§6

 

1.      Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

 

1……………….

 

2……………….

 

2.       Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.

 

§7

 

1.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

 

2.       Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.


 

 

§8

 

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku zmiany scenariusza imprezy pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

 

2.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, niezależnych od woli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności.

 

3.        Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie:

 

a)       rezygnacji z Podwykonawcy,

 

b)      zmiany Podwykonawcy,

 

c)       wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa,

 

d)       wskazania  Podwykonawcy  w  przypadku,  gdy  oferta  Wykonawcy  realizującego

 

zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

 

4.        W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

 

§9

 

1.      Strony ustają, że w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.

 

2.      O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

 

3.       Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:

 

1)   niedotrzymanie terminu realizacji pikniku,

 

2)   niedotrzymanie postanowień opisu przedmiotu zamówienia,

 

3)    zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nie posiadającej wymaganych kwalifikacji,

4)    niezrealizowanie lub nienależyte, niezgodne ze złożona ofertą realizowanie scenariusza imprezy stanowiącego załącznik do umowy,

 

5)    pobierane opłat od uczestników pikniku.

 

§10

 

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn określonych w §9.

 

b)      Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy określonych w §9 zwalnia również Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności.

 

c)       Jeżeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, wówczas Wykonawcy służy prawo odstąpienia od realizacji umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

 

§11

 

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy wymagają niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia i akceptacji obu stron.

 

§12

 

Integralnymi składnikami umowy są:

 

1)      Oferta.

 

2)      Scenariusz zawierający program (na podstawie opisu przedmiotu zamówienia) imprezy oraz jej pełną obsługę w tym techniczną i cateringową dołączony przez Wykonawcę do oferty.

 

3)      Wzór protokołu odbioru usługi.

 

4)       Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

§14

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

 

§15

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    WYKONAWCA

 

załącznik do nr 1 do wzoru mowy Protokół odbioru usługi

 

do umowy nr ………………………..

 

Sporządzony w dniu………………………….

 

Zakres wykonania zamówienia obejmował

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr …………………

 

Zawartą pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………...

 

a

…………………………………………………………………………………………………...

 

Odbioru dokonali w imieniu:

 

ZAMAWIAJĄCEGO-

.......................................................................................................................................................

 

WYKONAWCY                                     -

.......................................................................................................................................................

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………......

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić

 

*        w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

Zalaczniki:

zalnr1piknik.doc
zalnr2piknik.doc
zalnr3piknik.doc
zalnr4piknik.doc
zalnr5piknik.doc

zapytanieofertowepiknik.pdf 

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
07 czerwca 2020 r.
imieniny Roberta i Wiesława

Linki


licznik odwiedzin 2732267