Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)

 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną)”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1. POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za całość zamówienia tj. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C z kwalifikacją wstępną): 70 100,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto złotych  i 00/100)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny oraz doświadczenia wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

Kryterium „cena” oceniane było na podstawie wzoru:       

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

                                C ocen.

gdzie:

cmin.- cena oferty o najniższej cenie

cocen.- cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

Kryterium doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”, oferty były oceniane przez przyznanie wykonawcy 2,5 punktu za każdą dodatkową usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników., wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

1.      1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 3 usługi -  2,5 pkt

2.      2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 4 usługi - 5 pkt

3.      3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 5 usług -  7,5 pkt

4.      4 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 6 usług - 10 pkt

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad te minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników. zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty nie określi dodatkowych usług, o których powyżej, to zamawiający przyzna 0 pkt.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty określi dodatkowe usługi w liczbie większej niż 4, o których powyżej, to zamawiający przyzna 10 pkt.

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

Liczba punktów w kryterium
– doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Łączna liczba punktów

1.

POLONEZ Konrad Sadecki, ul. Fabryczna 8, 05-119 Łajski

70.100,00 zł

............................... x 100 x 0,90 pkt = 90,00 pkt

70.100,00 zł

3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  –należy rozumieć 5 usług -  7,5 pkt

97,50 pkt

 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (97,50) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu.

 

 



powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723490