Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

 
 

Znak sprawy: ZD.1171.45.2017

 

Legionowo, dnia 7 listopada 2017 roku

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia:  Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      świątecznego udekorowania sali zapewnionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo w  dniu 8 grudnia 2017r.,

2)      rozpoczęcie spotkania dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego nie wcześniej niż o godzinie 14:00 i zakończenia o godzinie 16:30,

3)      przedstawienia szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, wraz z ofertą cenową w zapytaniu ofertowym,

4)      zapewnienie konkursów o tematyce świątecznej, konkursy zręcznościowe, skręcanie baloników, zabawy muzyczne, malowanie twarzy, tatuaży – wszystko w klimacie Bożonarodzeniowym,

5)      zapewnienie Świętego Mikołaja, który będzie bawił się z dziećmi, pozował z nimi do zdjęć oraz rozdawał im prezenty,

6)      zapewnienie głównej atrakcji imprezy Mikołajkowej – występu iluzjonisty angażującego wszystkich do wspólnej zabawy – magiczne przedstawienie, które będzie energicznym, niesamowicie wesołym widowiskiem,

7)      obsługi artystyczno – technicznej imprezy mikołajkowej, polegającej na zapewnieniu:

a)      min. 2 animatorów do witania dzieci i wprowadzania ich na salę,

b)      foto budki – przez cały okres trwania imprezy – dodatkowo zdjęcia powinny zostać zapisane na płycie i przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie po zakończeniu imprezy. Zamawiający dopuszcza zapewnienie w miejsce fotobudki fotografa, który po zrobieniu zdjęcia będzie od razu je drukował i wręczał uczestnikom imprezy,

c)      karaoke, 

d)     scenografii i choreografii,

e)      oprawy muzycznej,

f)       oprawy konferansjerskiej,

g)      obsługi technicznej,

h)      opieki medycznej,

i)        ubezpieczenia uczestników imprezy,

j)        zabezpieczenia przeciwpożarowego,

k)      sprzątania po imprezie.

3. Wykonawca w ramach organizacji zabawy mikołajkowej zapewni:

1)      co najmniej 2 animatorów do realizacji i prowadzenia programu imprezy Mikołajkowej w tym wszystkich zaplanowanych atrakcji, zabaw, konkursów, przedstawień, ubranych w stroje odpowiednie do charakteru imprezy, oraz Św. Mikołaj,

2)      materiały, farby, tatuaże brokatowe i dodatkową osobę wyznaczoną do malowania buziek uczestnikom,

3)      niezbędne materiały dekoracyjne i rekwizyty do zabaw, konkursów, spektaklu, tematycznie związanych z atmosferą imprezy,

4)      dekoracje oraz scenografię na sali wyznaczonej i zapewnionej przez PCPR w Legionowie wprowadzające w świąteczny  nastrój np. choinki, sanie Św. Mikołaja, bałwana, które wcześniej przygotuje, dostarczy i zainstaluje wykonawca,

5)      sprzęt grający, nagłośnienie, mikrofony dla prowadzących oraz pełnej oprawy muzycznej w tym konferansjera prowadzącego bal/zabawę,

6)      przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów – dostosowanych do możliwości użytkowych sali (drobne nagrody w formie słodyczy zapewnia Wykonawca),

7)      zabawy ruchowe animowane przez animatorów dla uczestników i ich opiekunów przy piosenkach.

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie 08 grudnia 2017 r. w godzinach od 14.00 do 16.30.

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

79.95.20.00    Usługi w zakresie organizacji imprez

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

 

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.      Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 imprezę
w klimacie Boż
onarodzeniowym, każda dla nie mniej niż 120 osób z udziałem dzieci i młodzieży.

2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: wykaz usług wykonanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane - 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

4.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.      szczegółowy harmonogram przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji;

e.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

5.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 11:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 15 listopada 2017 r.
 o godzinie 12:00

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

F.       

1. Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę kryterium: cena – 100%

kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

                                     Cmin.

                        Kc = --------------- x 100 pkt

                                     Cocen.

gdzie:

Cmin.- cena oferty o najniższej cenie

Cocen.- cena oferty ocenianej

 

 

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najniższą cenę brutto.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

G.    Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail  projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,
w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 13 listopada 2017 roku.

 

H.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) .
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

 

 

 

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na kompleksową usługę polegającą na przeprowadzeniu i obsłudze Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego..

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert
z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego.

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

Cena ofertowa brutto

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

Termin związania ofertą

do dnia 28.11.2017 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 08 grudnia 2017 r. w godzinach od 14.00 do 16.30

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

 

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

2)     wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

3)     informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

4)     szczegółowy harmonogram przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji;

5)     pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

 

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

.....................................…

(pieczątka wykonawcy)

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

 

 

Lp

Przedmiot zamówienia

(opis przedmiotu zamówienia, z którego wynika, że była to impreza  w klimacie Bożenarodzeniowym)

Data

dd/mm/rrrr

  wykonania

imprezy

 

Podmiot  na rzecz którego usługa została wykonana*

Liczba osób biorących udział w imprezie

Udział dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

………….. osób

TAK/NIE**

 

 

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

………….. osób

TAK/NIE**

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

* Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                            

                                                                                                                             .........................................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                                                                       przedstawiciela                                                                                                                                                                             wykonawcy)***

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

Umowa nr  /2017

 

W dniu 2017 r w Legionowie, zawarta pomiędzy Powiatem Legionowskim,
ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen.
W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210 reprezentowanym przez: Dyrektora – Magdalenę Jagnyziak 

zwanym dalej Zamawiającym,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  - Magdalany Cyrańskiej

a

..……………….. z siedzibą przy ul. ……………………. , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądownictwa pod nr …………….., posiadającą NIP …………………….., Regon ………………………. reprezentowaną przez: ……………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. „Przeprowadzenie
i obsługa Spotkania Mikołajkowego dla 260 dzieci i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego”. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić spotkanie mikołajkowe, w tym przygotować
szczegółowy harmonogram przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji. Spotkanie mikołajkowe jest integralną częścią projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w terminie 8 grudnia 2017 roku w godzinach od 14.00 do 16.30. , w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie

 

§2

Wykonawca zrealizuje zamówienie, o którym jest mowa w §1 umowy, zgodnie z ofertą złożoną do zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. umieszczonego w bazie konkurencyjności – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 - na stronie zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl
w zakładce Zamówienia publiczne
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 07.11.2017 r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 

§3

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i zaplecze techniczne do należytego wykonania zamówienia.

 

§4

8)      Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………… brutto (słownie:), w tym należny podatek VAT.

9)      Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zakończeniu usługi objętej umową i rozliczenia dokumentacji z przeprowadzonych usług zgodnie
z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, najpóźniej
w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.      Realizacji spotkania mikołajkowego o którym mowa w §1 umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  i ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym.

2.      Przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 §6

 

1.      Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

1……………….

2……………….

 

2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.

 

§7

1.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2.      Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 

§8

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku zmiany szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

2.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, niezależnych od woli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności.

3.      Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie:

I.       rezygnacji z Podwykonawcy,

J.       zmiany Podwykonawcy,

K.    wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa,

L.     wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

4.      W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

 

§9

1.      Strony ustają, że w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.

2.      O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3.      Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:

1)   niedotrzymanie terminu realizacji spotkania mikołajkowego,

2)   niedotrzymanie postanowień opisu przedmiotu zamówienia,

3)   zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nie posiadającej wymaganych kwalifikacji,

4)      niezrealizowanie lub nienależyte, niezgodne ze złożoną ofertą realizowanie szczegółowego harmonogramu przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji stanowiącego załącznik do umowy,

5)   pobierane opłat od uczestników spotkania mikołajkowego.

 

§10

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego
z przyczyn określonych w §9.

7.      Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy określonych w §9 zwalnia również Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności.

8.      Jeżeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, wówczas Wykonawcy służy prawo odstąpienia od realizacji umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

 

§11

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy wymagają niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia
i akceptacji obu stron.

 

§12

Integralnymi składnikami umowy są:

1)      Oferta.

2)      szczegółowy harmonogram przebiegu imprezy Mikołajkowej, z uwzględnieniem programu artystycznego, zabaw oraz innych atrakcji, dołączony przez Wykonawcę do oferty.

3)      Wzór protokołu odbioru usługi.

4)      Opis przedmiotu zamówienia.

 

 §14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

 

§15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego
 i jednym dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

 

załącznik do nr 1 do wzoru umowy

 Protokół odbioru usługi

do umowy nr  /2017

Sporządzony w dniu    2017 r. 

Zakres wykonania zamówienia obejmował:

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr /2017

 

Zawartą pomiędzy: Powiatem Legionowskim, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Legionowie (05-119), przy ul. Gen. W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201
a takżeo numerze REGON: 017168210
reprezentowanym przez: Dyrektora PCPR – Magdalenę Jagnyziak

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………… z siedzibą przy ………………………., ………………….. , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądownictwa pod nr ………………, posiadającą NIP ………………………, Regon ……………………………

reprezentowaną przez: ……………………………………

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO - Dyrektora PCPR – Magdalenę Jagnyziak 

 

                      WYKONAWCY       -  ………………………………………………….

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:

BRAK UWAG. 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

                   ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA

  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić
** w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG”

 

 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4  


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532955