Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B Kat. C1 z kwalifikacja wstępną)

 
 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41

www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.42.2017

 

 

zawiadamia

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego
na "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. B i kat. C z kwalifikacja wstępną".


 
 
zawiadomienieouniewaznieniupostępowania.pdf 
 
 
 
 
 

Znak sprawy: ZD.253.42.2017

 

Legionowo, dnia 12 października 2017r.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen,. Wł. Sikorskiego 11 bud. B

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną).

Nazwa projektu, z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt "DOBRY START" jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.),  w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

I. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego o tematyce: Prawo jazdy (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną) wraz
z egzaminem państwowym na potrzeby uczestników projektu „DOBRY START” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

2. Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy.

3. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdem (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców (Dz. U. 2016 r., poz. 280 ze zm.; Dz.U. 2016 r., poz. 1584).

4. Kurs prawa jazdy kat. B będzie zorganizowany dla 32 osób, natomiast kurs prawa jazdy kat. C1 z kwalifikacją wstępną dla jednej osoby. W kursie będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (18-25 lat)  z następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: 1) Osoby z niepełnosprawnością (żaden z uczestników projektu nie wymaga pojazdu specjalnego),

2) Wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3)  Wychowankowie przebywający w rodzinach zastępczych lub opuszczający rodziny zastępcze.

5. Założenia organizacyjne kursów:

Kursy powinny obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów – 60 godzin szkolenia na każdego kursanta (30 godzin teorii i 30 godzin zegarowych indywidualnej nauki praktyki dla kat. B.),  natomiast dla kat. C1 - 40 godzin szkolenia na każdego kursanta (20 godzin teorii i 20 godzin zegarowych indywidualnej praktyki) do tego kwalifikacja wstępna
w wymiarze 280 godzin (260 teorii i 20 godzin indywidualnej praktyki). Szkolenie powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). W przypadku stwierdzenia przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie prawa jazdy, uczestnik kursu zostanie skreślony z listy uczestników kursu, a Wykonawca otrzyma za tego uczestnika wynagrodzenie pokrywające jedynie koszt badania lekarskiego. Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone egzaminem wewnętrznym. Wykonawca ponosi koszt  jednego podejścia do egzaminu państwowego praktycznego
i teoretycznego kat. B. i  kat. C1 z kwalifikacją wstępną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników kursu w przypadku niezależnym od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dołączanie kursantów do grupy innych uczestników .
W przypadku kat. C1 szkolenie powinno obejmować także badanie psychologiczne, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  w art.  39
k (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1) do wyznaczenia opiekuna grupy, który będzie utrzymywał stały kontakt z Zamawiającym;

2) do dostarczenia harmonogramu uczestnictwa w części teoretycznej skierowanych osób oraz każdorazowej jego aktualizacji w terminie do 10 dni od podpisania umowy z Zamawiającym;

3) do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej;

4) do zapewnienia materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki oraz płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki). Wszystkie materiały powinny być oznakowane logotypami unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego
w dniu podpisania umowy;

5) do opłacenia i wykonania niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo w kursie,

6) do  wystawienia zaświadczeń dla uczestników szkolenia o odbyciu kursu - zaświadczenia powinny być oznakowane logotypem RPO WM  zgodnie
ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego;

7) do prowadzenia dziennika zajęć oraz listy obecności - listy obecności powinny być oznakowane logotypem RPO WM  zgodnie ze wzorem przesłanym przez Zamawiającego;

8)  do przekazania kopii każdego wydanego zaświadczenia i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą pocztową na adres Zamawiającego;

9) do bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników kursu lub rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób;

10) do oznaczenia logotypami unijnymi całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia (Zamawiający udostępni wzór);

11)  do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika, ubezpieczenie powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu, kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zamawiającemu;

12)  do zorganizowania i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego;

13) do pokrycia kosztów egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego. Wykonawca zarezerwuje termin na przeprowadzenie egzaminu państwowego w WORD w Warszawie zapewniając transport uczestnika na i z egzaminu.

14) do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2020r.,;

15)  do przeprowadzenia szkoleń w ośrodkach położonych na terenie powiatu legionowskiego
lub w blisko położonych dzielnicach Warszawy (tj. Białołęka, Targówek, Praga-Północ),
w punktach łatwo dostępnych środkami komunikacji publicznej. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty i niedziele po wcześniejszym ustaleniu z uczestnikami kursu;

16) do zapewnienia ośrodka z pełnym węzłem sanitarnym w budynku - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym;

17) do wystawienia po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż 7 dni po ukończeniu szkolenia - do 07.04.2018 r.;

18)  do dołączenia protokołu odbioru do faktury wraz z następującymi dokumentami:

1.       kserokopia orzeczeń lekarskich,

2.      oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników kursu,

3.      kserokopie kart przeprowadzonych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu,

4.      harmonogram realizacji zajęć teoretycznych kursu,

5.      kserokopie dziennika zajęć,

6.      protokół z egzaminu wewnętrznego,

7.      kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu,

8.      imienne listy osób wraz z podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i pomocniczych,

9.      kopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego (faktura, zaświadczenia o opłaceniu egzaminów państwowych),

kserokopie przekazanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie;         

19) do dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika
z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia;

20) do ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia
ze środków Unii Europejskiej. 

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od  dnia podpisania umowy  do 31.03 2018 r.

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

80500000 - 9 Usługi szkoleniowe

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.      Warunki udziału w postępowaniu: wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników.

2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.      pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

5.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2017 r. o godz. 12:30

Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 13:00.

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej
i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen; przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia wykonawcy odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

2) Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

- cena - 90%

- doświadczenie wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 10%

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

 

kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

                             

                                

                               C min.

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

                                C ocen.

 

gdzie:

cmin.- cena oferty o najniższej cenie

cocen.- cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

 

kryterium doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”, oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 2,5 punktu za każdą dodatkową usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników., wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

      1 usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 3 usługi -  2,5 pkt

      2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)    należy rozumieć 4 usługi - 5 pkt

      3 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 5 usług -  7,5 pkt

      4 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników (ponad 2 usługi określone w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego)  należy rozumieć 6 usług - 10 pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

 

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad te minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników. zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty nie określi dodatkowych usług, o których powyżej, to zamawiający przyzna 0 pkt.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty określi dodatkowe usługi w liczbie większej niż 4, o których powyżej, to zamawiający przyzna 10 pkt.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,  przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy
Kat. B
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mail projekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,  w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 16.10. 2017 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców
o udzielenie wyja
śnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcy. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;
4. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) .

.................................................................

               podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy  (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną) na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START”.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Pole tekstowe:

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną) na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START”

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

1. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (kat.B) dla 32 osób

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w kursie/ prawa jazdy (kat.B) 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ..............................................................................................................................


2
. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy (kat. C1 z kwalifikacją wstępną) dla 1 osoby

 

 

3. Cena ofertowa brutto za badanie lekarskie dla 32 osób (kat. B)

gdzie:

cena ofertowa brutto za badanie lekarskie 1 uczestnika kursu (kat. B)

wynosi .................................zł

słownie: ..............................................................................................................................

 

4. Cena ofertowa brutto za badanie lekarskie  dla 1 osoby (kat. C1 z kwalifikacją wstępną)

 

 

 

 

5. Cena oferowana brutto za badanie psychologiczne dla 1 osoby (kat. C1 z kwalifikacją wstępną)

 

 

 

6. Cena ofertowa brutto za opłacenie egzaminu państwowego teoretycznego dla 32 osób  (kat. B)

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział 1 uczestnika  w egzaminie państwowym teoretycznym (kat. B) wynosi .................................zł

słownie: ..............................................................................................................................

 

 

7. Cena ofertowa brutto za opłacenie egzaminu państwowego teoretycznego dla 1 osoby  (kat. C1 z kwalifikacją wstępną)

 

 

 

 

8. Cena ofertowa brutto za opłacenie egzaminu państwowego praktycznego dla 32 osób  (kat. B)

gdzie: cena ofertowa brutto za udział 1 uczestnika  w egzaminie państwowym praktycznym (kat. B)

wynosi .................................zł

słownie: ..............................................................................................................................

 

9. Cena ofertowa brutto za opłacenie egzaminu państwowego praktycznego dla 1 osoby (kat. C1 z kwalifikacją wstępną)

 

 

10. Cena ofertowa brutto za całość zamówienia

/suma poz. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

.

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

...............................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. „doświadczenie wykonawcy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”

Dodatkowa/e usługa/i zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda dla nie mniej niż 15 uczestników, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników.

....................... (0, 1, 2, 3, 4) liczba zorganizowanych i przeprowadzonych kursów prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każdy dla nie mniej niż 15 uczestników ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust. 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników. (min. 1 kurs, max. 4 kursy)

Uwaga 1: Jeżeli wykonawca nie przeprowadził kursu prawa jazdy Kat. B , każdy dla nie mniej niż 15 uczestników w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale C pn. „Istotne warunki zamówienia” ust 1 zapytania ofertowego tj. ponad 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat. B  w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach każdej udział w kursie wzięło nie mniej niż 15 uczestników wpisuje „0”

Uwaga 2: W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty nie określił (nie wypełnił pola………...) dodatkowych usług, o których powyżej, lub wpisał więcej niż jedną cyfrę, to zamawiający przyzna 0 pkt.

Uwaga 3: W przypadku gdy wykonawca w Formularzu oferty określił dodatkowe usługi w liczbie większej niż 4, o których powyżej, to zamawiający przyzna 10 pkt.

 

Termin związania ofertą

do dnia 02.11.2017 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

c.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

d.      pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

 

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

.....................................…

(pieczątka wykonawcy)

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

 

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Data

dd/mm/rrrr

  wykonania

usługi

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana

Kurs prawa jazdy

Kat.B

 

 

Liczba uczestników kursu prawa jazdy Kat. B

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

.

...............osób

 

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

.

................osób

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

* Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                            

                                                                                                                             .........................................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                                                        przedstawiciela wykonawcy)***

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/**

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

 

 

W dniu ……… r w Legionowie, między Powiatem Legionowskim, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen.

W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210
reprezentowany przez: ………………………………………...

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………….… z siedzibą przy ul. .wpisaną do .  , posiadającą NIP ., REGON .,

reprezentowaną przez :

. Właściciela,

zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić kursy  zawodowe prawa jazdy (Kat. B, i Kat. C1 z kwalifikacją wstępną) dla osób wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, na potrzebę projektu „Dobry start”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2018 r.

 

§ 2 

Wykonawca zrealizuje zamówienie, którego przedmiotem jest zorganizowanie
i
przeprowadzenie kursu, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie z ofertą złożoną do zapytania ofertowego, ogłoszonego dnia 12.10.2017 roku, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 

§ 3

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i zaplecze techniczne do należytego wykonania zamówienia.

 

§ 4

  1. Kursem objęte będą osoby w wieku aktywności zawodowej, wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowankowie przebywający w rodzinach zastępczych w tym osoby z niepełnosprawnością skierowane przez Zamawiającego.
  2. Miejsce kursu teoretycznego:

- kursu prawa jazdy kat. B - …………………………………

- kursu prawa jazdy kat C1 z kwalifikacją wstępną - ………………………………

§ 5

1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma łączne wynagrodzenie
w wysokości………………….…… zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT ………………….

2. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika kursu kat. B wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

3. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika kursu kat. C1 z kwalifikacją wstępną wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

4. Cena za wykonanie badania lekarskiego na rzecz jednego uczestnika kursu kat. B wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

6. Cena za wykonanie badania lekarskiego na rzecz jednego uczestnika kursu kat. C1 z kwalifikacją wstępną wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

7. Cena za wykonanie opłaty za egzamin państwowy teoretyczny na rzecz jednego uczestnika kursu kat. B wynosi:………………………………… zł brutto, (słownie:)…………………………

8. Cena za wykonanie opłaty za egzamin państwowy praktycznego na rzecz jednego uczestnika kursu kat. B wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

9. Cena za wykonanie opłaty za egzamin państwowy teoretyczny na rzecz jednego uczestnika kursu kat. C1 z kwalifikacją wstępną wynosi:………………………………..  zł brutto,  (słownie:)…………………………

10. Cena za wykonanie opłaty za egzamin państwowy praktyczny na rzecz jednego uczestnika kursu kat. C1 z kwalifikacją wstępną wynosi:………………………………..  zł brutto,  (słownie:)…………………………

11. Cena  za wykonanie badania psychologicznego na rzecz jednego uczestnika kursu kat. C1 z kwalifikacją wstępną wynosi:………………………………..  zł brutto, (słownie:)…………………………

12. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zakończeniu usługi objętej umową i rozliczenia dokumentacji z przeprowadzonych usług zgodnie z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentów.

13. Zamawiający zobowiązuje się sfinansować Wykonawcy kwotę o której mowa w ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionej faktury – po zakończeniu kursu. Faktura winna być wystawiona i przekazana Zamawiającemu nie później niż do 07.04.2018r.

14. W przypadku uczestniczenia w kursie mniejszej, niż określona w zapytaniu ofertowym liczby uczestników kursu, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika uwzględniając elementy, w których uczestnik brał udział..

15. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznej liczby uczestników.

16. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu w trakcie trwania kursu Zamawiający ponosi koszty proporcjonalnie do faktycznego udziału uczestnika projektu w kursie.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) realizacji kursu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną
w zapytaniu ofertowym dotyczącą kursu oraz zgodnie z harmonogramem,

2) sprawowania nadzoru nad obecnością osób uczestniczących w kursie, poprzez:

a) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar godzin i temat zajęć edukacyjnych,

b) niezwłocznego pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego
o każdej nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika kursu – Panią Annę Stępińską lub Panią Monikę Kaźmierczak pod nr tel. 22 764 01 34 lub 22 764 01 38,

c) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o fakcie uchylania się uczestnika szkolenia od przystąpienia do zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego,

3) zakończenia szkolenia poprzez:

a) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz umożliwienie udziału w egzaminie      państwowym w ośrodku WORD,

b) wydanie uczestnikom zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodnie z wymogami oświatowymi, obowiązującymi dla tego rodzaju szkolenia oraz przekazania kopii Zamawiającemu,

c) sporządzenia protokołu z egzaminu wewnętrznego, 

d) sporządzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

4) zapewnienia sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia oraz        
       teczek, długopisów, notatników dla każdego uczestnika,

5) zapewnienia materiałów i narzędzi do ćwiczeń praktycznych dla każdego z uczestników, na każdy dzień szkoleniowy,

6) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) w przeciągu minimum 14 dni zawiadomienia Zamawiającego o terminie przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz państwowego w ośrodku WORD,

      8) dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia
 z    uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku          kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego szkolenia,

 9) ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu szkolenia           ze środków Unii Europejskiej,

10) umieszczenia logo Unia Europejska EFS i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie jako realizatora projektu   na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych oraz sporządzanych dokumentach,

11) oznaczenia sal, w których będą odbywały się zajęcia poprzez umieszczenie logo Unia
      Europejska EFS – zgodnie z wytycznymi,

12) przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dziennika zajęć edukacyjnych po zakończeniu
       szkolenia,

13)  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych na szkolenie,

14) zapewnienia Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełnego wglądu we
        wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia,

15) poddanie się kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne
       uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia,

16) w przypadku kontroli, o której mowa w pkt 15, udostępnienia podmiotom kontrolującym
      dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia,

17)prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak  i w miejscu realizacji zamówienia, w dowolnym terminie w trakcie realizacji zamówienia oraz po zakończeniu jego realizacji do dnia 31 grudnia 2020 r,

18) przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

§ 7

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram części teoretycznej kursów
z wyszczególnieniem dat, godzin, szkolących, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu jako załącznik do umowy.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1)  dokonywania kontroli przebiegu szkolenia, w każdym czasie oraz obecności uczestników
         kursu,

2)    wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania kursu, wykonywania zdjęć oraz notatek
z jego przebiegu w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych,

3)    uczestnictwa w egzaminie wewnętrznym, przez delegowanie swojego przedstawiciela.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

a)      ..........................................

b)      ..........................................

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.

 

 

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach:

1) zmiany ilości uczestników kursu,

2) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem spełnienia wymogów
w zapytaniu ofertowym w tym zakresie,

3) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 15 umowy oraz Rozdziale B ust. I pkt 5 zapytania ofertowego.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, niezależnych od woli Wykonawcy spowodowanych zdarzeniami losowym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności.

3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie:

(1)          rezygnacji z Podwykonawcy,

(2)          zmiany Podwykonawcy,

(3)          wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę,

(4)          wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

 

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1.

2. O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli Wykonawca:

1) posłuży się przy realizacji umowy osobami nieposiadającymi wymaganych kwalifikacji, w tym w szczególności osobami nieposiadającymi uprawnień instruktora nauki jazdy o kategorii wymaganej do prowadzonego przez nie szkolenia,

2) nie realizuje szkolenia zgodnie z harmonogramem kursu, a także nienależycie lub niezgodne ze złożoną ofertą, realizuje harmonogram kursu,

3) pobiera opłaty od uczestników kursu,

4) nie dotrzyma terminów dostarczenia dokumentacji kursu, o których mowa
w niniejszej umowie,

5) nie prowadzi lub prowadzi niekompletnie dokumentację kursu, o której mowa
w  niniejszej umowie.

6) prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 Zamawiający wykonuje w ten sposób że:

                        a) zawiadomi Wykonawcę o powzięciu informacji o powstaniu podstawy
                        do odstąpienia od umowy wraz z wezwaniem do ustosunkowania się
                        do zawiadomienia w terminie zakreślonym przez Zamawiającego,

                        b) w terminie 21 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy, o którym mowa                               w pkt 1 albo uchybienia terminu, o którym mowa w pkt 1, złoży Wykonawcy                               pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 13

a)    Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

b)   Odstąpienie od  niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzony kurs.

        3. Jeżeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi           od Zamawiającego (np. rezygnacja wszystkich uczestników kursu)
            wówczas Wykonawcy służy prawo   odstąpienia od realizacji umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

 

§ 14

1. Na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016 r. poz. 922) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób skierowanych na przedmiotowe szkolenie w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust.1, wyłącznie w celu
   realizacji postanowień niniejszej umowy po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy danych osobowych, do których Wykonawca uzyskuje dostęp w związku
z wykonywaniem  umowy. 

§ 15

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy wymagają niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia i akceptacji Zamawiającego.

 

§ 16

Integralnymi składnikami umowy są:

1)      oferta,

2)      harmonogram przebiegu kursu dla grupy osób skierowanych na kurs – dołączony
do w/w umowy przez Wykonawcę,,

3)      wzór zaświadczenia  lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji – dołączony do w/w umowy przez Wykonawcę,

4)      wzór protokołu odbioru.

§ 17

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie kodeks cywilny.

 

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

 

            Zamawiający                                                                                  Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do wzoru umowy

 

Protokół odbioru

do Umowy nr  …………………….

 

pomiędzy

 

Powiatem Legionowskim, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie
(05-119), przy ul. Gen. W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210

reprezentowanym przez: ………………………………………...

zwanym dalej Zamawiającym,a.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

Odbioru dokonali w imieniu:

 ZAMAWIAJĄCEGO -

WYKONAWCY          - 

 

W dniu ………………….Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty poświadczające prawidłową realizację umowy:

 

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

 

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 

 

 

 

 Zamawiający                                                                                             Wykonawca

 

 

 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - umowa  
 


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532960