Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zapytanie ofertowe: Komplekswa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla ok 290 osób

 

dot: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób, dla uczestników projektu „DOBRY START””

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

2. GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

który zaoferował

- cenę ofertową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie X Pikniku pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego dla około 290 osób: 19 430,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 00/100).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny:

W kryterium „cena”, oferty były oceniane na podstawie następującego wzoru:

 

C min.

Kc = --------------- x 100 pkt

C ocen.

gdzie:

C min.- cena oferty o najniższej cenie

C ocen.- cena oferty ocenianej

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium
– cena

1.

Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 72/35, 04-036 Warszawa

19 430,00 zł

............................... x 100 pkt = 59,06 pkt

32 900,00 zł

2.

GK Projekt Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

19 430,00 zł

............................... x 100 pkt = 100,00 pkt

19 430,00 zł

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najniższą cenę, a w związku  z powyższym uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium cena.

 

Załącznik 

http://bippcpr.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=745 

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2533023