Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start”zamawiający zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Firmę AGAB Agnieszka Baran , ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów

 

Oferta wybranego wykonawcy została zaakceptowana za:

- cenę ofertowa brutto: 13.763,23 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł i 23/100),

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny ofert.

 

1.    Oferty były wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)      Cena  – 100 pkt.

Oferty były oceniana według następującego wzoru:

C min

K c = ----------------- x 100 pkt

                       C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium - cena

Łączna liczba punktów

1.

Agab Agnieszka Baran

ul. Ogrodowa 2         

 05-119 Michałów Reginów

13.763,23 zł

............................ x 100 pkt = 100,0 pkt

13.763,23 zł

100,0 pkt

2

FJK Małgorzata Kubicka                                ul. Piłsudskiego 33                                             05-120 Legionowo

13.763,23 zł

............................ x 100 pkt = 100,0 pkt

16.411,00 zł

83,86 pkt

3

Xeroserwis Andrzej Golon                 Białusny Lasek 20             

07-430 Myszyniec

13.763,23 zł

............................ x 100 pkt = 100,0 pkt

17.450,16 zł

78,87 pkt

4

OFFI-PAP                      

 ul. Samogłoska 7 01-980 Warszawa

13.763,23 zł

............................ x 100 pkt = 100,0 pkt

18.020,99 zł

76,37 pkt

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, że oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


informacjaowyborzebiurowe.pdf

Znak sprawy ZD.252.2.2017

 

Legionowo, dnia 29.03.2017 r.

Zamawiający ………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

 

………………………………………………………

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania) na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start”.

 

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

A.     Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.      Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości (zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2) na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2.    Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Gwarancja na oferowany asortyment - minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek lub kserokopiarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.    Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe zamawianych materiałów eksploatacyjnych.

4.    Zakup materiałów dokonany będzie na podstawie cen jednostkowych określonych
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Realizacja dostawy będzie wykonana na podstawie odrębnego zamówienia przesłanego faksem lub pocztą mailową, w którym Zamawiający określi szczegółowy zakres dostawy tj. asortyment, ilość. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać zamówione materiały eksploatacyjne i materiały biurowe do dnia 31.12.2017 r. do siedziby PCPR w Legionowie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 11 budynek B i siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 71, przy czym czas realizacji każdej pojedynczej dostawy przez Wykonawcę będzie wynosił 2 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego.

5.    Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

6.    Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.

7.    Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego zużytych kaset i pojemników w celu utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

C.      Istotne warunki zamówienia

1.    warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

2.    inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu:

1)   Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

2)   Formularz cenowy – zgodnie wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytana ofertowego.

Dodatkowo do oferty dołączyć można aktualny katalog Oferenta.

3.    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości”.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2017 2017 r. o godz. 12:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 4 w dniu 07.04. 2017 r. o godzinie 13:00

 

D.     Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1)     nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.      Kryteria oceny ofert

1.    Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)      Cena  – 100 pkt.

Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

 

 

C min

K c = ----------------- x 100 pkt

                       C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena oferty o najniższej cenie,

C bad – cena badanej oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

 

2.      Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3.      Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

4.      Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

 

F.       Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail a.stepinska@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 3 kwietnia 2017 roku.

 

G.     Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

5.    Zamawiający w przypadku wskazania w formularzu cenowym (załącznik nr 2) przez Wykonawcę artykułu równoważnego zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia próbek przez Wykonawcę w celu sprawdzenia jakości oferowanego artykułu w terminie określonym przez Wykonawcę.

6.    Każdy Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.


Do zapytania załączono:
1. Formularz zapytania ofertowego
2. Formularz cenowy

 

.................................................................

podpis Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na (w tym miejscu należny wpisać nazwę zamówienia) Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy ZD.252.2.2017

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................................

reprezentujący/a firmę (nazwa firmy-jeśli dotyczy) ................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................................

( dokładny adres)

jako upoważniony/a na piśmie lub wpisany w rejestrze /ewidencji działalności gospodarczej/*

...............................................................................................................................................................

( nr rejestru lub działalności gospodarczej)

 

Oferuję cenę ofertową brutto za zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby PCPR w tym realizacji projektu systemowego „Dobry Start” :

(proszę wpisać sumę poz. od 1 do 140 z Formularza Cenowego – załącznik nr 2 do zapytania)

……………………..…... zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………….)

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..……………………..…..

 

adres e-mail: ……………………….…………….….………….. tel.: …………………..…...……. faks:………..……………………

 

Oświadczam/y że:

1.         Oświadczam/y, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający

z tytułu realizacji umowy.

2.         Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

3.         Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 

Do oferty załączam:
1. Formularz zapytania ofertowego

2. Formularz cenowy

 

.......................................                                                       ....................................................

miejscowość, data                                         podpis i pieczęć wykonawcy

 

*Niepotrzebne skreślić, w oświadczeniu składanym przez osoby fizyczne musi być wskazane imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej do zawarcia umowy.


 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy ZD.252.2.2017

 

FORMULARZ CENOWY - załącznik do formularza oferty

W przypadku, gdy zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy handlowej lub producenta należy w formularzu cenowym wpisać nazwę oferowanego materiału biurowego. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), w formularzu cenowym, kolumna pn. Znak towarowy artykułu równoważnego można pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca oferuje materiał biurowy identyczny z opisanym przez Zamawiającego.

Lp.

Nazwa towaru

JM

Cena jednostkowa  brutto (w zł)

Ilość

jm

Wartość brutto

(w zł)

 

kol. 4 x kol. 5

Znak towarowy artykułu równoważnego

1

2

3

4

5

6

7

1.          

Antyrama szklana A4

Szt.

 

2

 

 

2.          

Baterie alkaliczne AA 4szt.

op.

 

4

 

 

3.          

Baterie alkaliczne AAA 4szt

op.

 

3

 

 

4.          

Baterie CR2032

op.

 

3

 

 

5.          

Bloczek kostka klejona 85x85

szt.

 

10

 

 

6.          

Bloczek kostka samoprzylepna 76x76

szt.

 

50

 

 

7.          

Bloczek post.- it FILM INDEX kolorowy 12x45

szt.

 

4

 

 

8.          

Bloczki samoprzylepne 40x50

Szt.

 

10

 

 

9.          

Blok Flipchart gładki 650x1000

szt.

 

1

 

x

10.      

Brulion Doanau A4, 96 kartek

szt.

 

3

 

 

11.      

CD-R na szpuli (100szt.)

op.

 

1

 

 

12.      

Cienkopis kolor. (niebieski, zielony, czerwony)

szt.

 

10

 

 

13.      

Długopis kolor. (niebieski, zielony, czerwony)

szt.

 

20

 

 

14.      

Długopis na łancuszku

szt.

 

1

 

 

15.      

Długopis PENTEL BK 77 (niebieski, zielony, czerwony)

szt.

 

15

 

x

16.      

Długopis żelowy EnerGel Bl417 Pentel kolor. (niebieski, zielony, czerwony, czarny)

Szt.

 

30

 

x

17.      

Długopis żelowy kolor. (niebieski, zielony, czerwony)

szt.

 

100

 

 

18.      

Długopisy BIC ORANGE niebieski (20szt. w op.)

op.

 

10

 

x

19.      

Druk PK polecenie księgowania Michalczyk Prokop 439-3 format A5

szt.

 

2

 

 

20.      

Dziennik korespondencyjny A4/300 kartek

szt.

 

1

 

 

21.      

Dziurkacz LEITZ duży na min. 30 kartek

szt.

 

1

 

x

22.      

Etykiety Niceday standard 210x297, 100 etyk.

op.

 

1

 

 

23.      

Flamaster czarny

szt.

 

2

 

 

24.      

Gumka do ścierania Pentel mała

szt.

 

15

 

x

25.      

Gumki recepturki op=0,5kg

op.

 

1

 

 

26.      

Kalendarz trójdzielny

szt.

 

7

 

 

27.      

Kalkulator biurowy na baterie 12 cyfrowy

szt.

 

1

 

 

28.      

Klej w sztyfcie 40g.

szt.

 

7

 

 

29.      

Klipsy biurowe Grand 25 mm

op.

 

3

 

 

30.      

Klipsy biurowe Grand 32 mm

op.

 

3

 

 

31.      

Klipsy biurowe Grand 41 mm

op.

 

3

 

 

32.      

Koperta B-4, samoklejąca brąz (25szt.)

op.

 

5

 

 

33.      

Koperta B-4 biała z rozszerzanym dnem samoklejąca

szt.

 

10

 

 

34.      

Koperta C-4 samoklejąca biała(250szt.)

op.

 

5

 

 

35.      

Koperta C-4 samoklejąca brąz(250szt.)

op.

 

2

 

 

36.      

Koperta C-4,brąz – klejona na mokro

op.

 

60

 

 

37.      

Koperta C-5 samoklejąca (500szt.)

op.

 

2

 

 

38.      

Koperta C-6 samoklejąca (1000 szt.)

Op.

 

6

 

 

39.      

Koperta z rozszerzanym dnem C-4 samoklejąca

szt.

 

10

 

 

40.      

Koperty E-4 torebkowe

szt.

 

150

 

 

41.      

Korektor w taśmie

szt.

 

30

 

 

42.      

Kostka do notowania 76x76 klejona kolorowa

szt.

 

10

 

 

43.      

Kostka do notowania samoprzylepna 76x76 kolorowa

szt.

 

5

 

 

44.      

Koszulki krystaliczne BANTEX (op. 100szt. A4)

op.

 

15

 

X

45.      

Książka ewidencja wyjść

szt.

 

1

 

 

46.      

Książka nadawcza

szt.

 

15

 

 

47.      

Linijka plastikowa 30cm

szt.

 

1

 

 

48.      

Marker do płyt CD czarny

szt.

 

1

 

 

49.      

Markery do flipchartów kolorowe ( 4kolory w opakowaniu)

op.

 

1

 

 

50.      

Nożyczki metalowe 21cm

szt.

 

1

 

 

51.      

Nóż do papieru

Szt.

 

1

 

 

52.      

Ofertówki krystaliczne A4

op.

 

1

 

 

53.      

Ołówek BIC evolutions z gumką HB

szt.

 

10

 

X

54.      

Ołówek GRIP 2001 HB

Szt.

 

20

 

X

55.      

Papier ksero A4 (500szt.)

ryza

 

200

 

 

56.      

Papier xero 300g/m2

ryza

 

2

 

 

57.      

Pinezki tablicowe 200 szt.

op.

 

1

 

 

58.      

Planer na biurko

Szt.

 

20

 

 

59.      

Pojemnik na długopisy trend durable

szt.

 

1

 

X

60.      

Pojemnik na dokumenty A4 pionowy Esselte

Szt.

 

24

 

 

61.      

Polecenie wyjazdu służbowego 505-3 format A5

szt.

 

10

 

 

62.      

Półka na dokumenty Centra A4/63 przezroczysta

szt.

 

20

 

 

63.      

Przekładki A4 do segr. karton kolor numeryczne 12

op.

 

2

 

 

64.      

Przekładki do segr. wąskie 1/3 A4 (100szt.)

op.

 

2

 

 

65.      

Rozszywacz

szt.

 

1

 

 

66.      

Segregator Esselte A4/50mm do 350 kartek kolor

szt.

 

80

 

x

67.      

Segregator Esselte A4/75mm do 500 kartek kolor

szt.

 

100

 

x

68.      

Skoroszyt ELBA wiszący zwykły

szt.

 

50

 

 

69.      

Skoroszyt niezawieszany kartonowy

szt.

 

50

 

 

70.      

Skoroszyt oczko pełny ELBA

szt.

 

140

 

 

71.      

Skoroszyt PCV Panta Plast, niebieski (20szt)

op.

 

3

 

 

72.      

Skoroszyt tekturowy pełny z oczkiem

szt.

 

10

 

 

73.      

Skoroszyt tekturowy połówka oczkowy

szt.

 

10

 

 

74.      

Spinacze okrągłe Grand 28mm 100szt.

op.

 

5

 

 

75.      

Spinacze okrągłe Grand 50mm 100szt.

op.

 

5

 

 

76.      

Sprężone powietrze

Szt.

 

1

 

 

77.      

Taśma biurowa 24/30

szt.

 

5

 

 

78.      

Taśma dwustronna Dalpo 50x10mm

szt.

 

2

 

 

79.      

Taśma samoprzylepna 18x30 przezroczysta

szt.

 

10

 

 

80.      

Teczka BOX

Szt.

 

2

 

 

81.      

Teczka do akt osobowych A4

szt.

 

5

 

 

82.      

Teczka do podpisu PVC

szt.

 

2

 

 

83.      

Teczka pendaflex

szt.

 

100

 

 

84.      

Teczka z gumką kolor

szt.

 

35

 

 

85.      

Teczka z klipem

szt.

 

1

 

 

86.      

Teczki Esselte niebieskie z wąsami

szt.

 

300

 

 

87.      

Temperówka

szt.

 

3

 

 

88.      

Toner CEXV 18

szt.

 

3

 

 

89.      

Toner CF226A black(CF226A)

Sz.

 

3

 

 

90.      

Toner do drukarki HP LaserJet 1020

szt.

 

3

 

 

91.      

Toner do drukarki Kyocera FS-4200DN

szt.

 

3

 

 

92.      

Toner do kserokopiarki Canon iR1024A

szt.

 

3

 

 

93.      

Toner HP 125A (CP1515n) black

szt.

 

4

 

 

94.      

Toner HP 125A (CP1515n) cyan

szt.

 

4

 

 

95.      

Toner HP 125A (CP1515n) magenta

szt.

 

4

 

 

96.      

Toner HP 125A (CP1515n) yellow

szt.

 

4

 

 

97.      

Toner HP 12A (Q2612A)

szt.

 

1

 

 

98.      

Toner HP 507A (CE400A) czarny

szt.

 

4

 

 

99.      

Toner HP 507A (CE401A) cyan

szt.

 

4

 

 

100.   

Toner HP 507A (CE402A) yellow

szt.

 

4

 

 

101.   

Toner HP 507A (CE403A) magenta

szt.

 

4

 

 

102.   

Toner HP 78 (CE278A) black

szt.

 

10

 

 

103.   

Toner HP 83A (CF283A) black

szt.

 

4

 

 

104.   

Toner HP 85A (CE285A) black

szt.

 

2

 

 

105.   

Toner KYO TK-3130

szt.

 

1

 

 

106.   

Toner Samsung ML 1640/MLT D1082S black

szt.

 

2

 

 

107.   

Tusz HORSE/LANCER niebieski

szt.

 

3

 

x

108.   

Tusz szybkoschnący Trodat 191

szt.

 

2

 

X

109.   

Was do skoroszytu (25szt)

op.

 

3

 

 

110.   

Zakładka indeksująca 45x12mm 125szt.

szt.

 

10

 

 

111.   

Zakładki indeksujące 45x20mm

szt.

 

10

 

 

112.   

Zakładki plastikowe

Szt.

 

10

 

 

113.   

Zakładki w plastikowym opakowaniu

Szt.

 

5

 

 

114.   

Zakreślacz kolorowy

szt.

 

5

 

 

115.   

Zeszyt (brulion) A4  300 kart. Kratka

szt.

 

2

 

 

116.   

Zeszyt A4 60 kart. w kratkę gram pap. 80 g/m2

szt.

 

10

 

 

117.   

Zeszyt a5 32 kart. w kratkę gram. Pap. 80 g/m2

szt.

 

10

 

 

118.   

Zeszyt A5 96 kart. w kratkę gram pap. 80 g/m2

szt.

 

3

 

 

119.   

Zeszyt TOP 2000, A5, 60 kartek

szt.

 

5

 

 

120.   

Zszywacz LEITZ na zszywki 24/6

szt.

 

1

 

x

121.   

Zszywki 10, 1000szt.

op.

 

5

 

 

122.   

Zszywki 24/6, 1000szt.

op.

 

10

 

 

123.   

Zszywki Leitz 24/6 5570

op.

 

20

 

X

124.   

Ajax płyn do mycia 5 l

Szt.

 

3

 

X

125.   

Cilit kamień i rdza

Szt.

 

3

 

X

126.   

Clin płyn  do szyb

Szt.

 

5

 

X

127.   

Domestos WC płyn

Szt.

 

3

 

X

128.   

Gąbka 10szt

op.

 

4

 

 

129.   

Mydło w płynie 5 l

Szt.

 

3

 

 

130.   

Myjka do szyb

Szt.

 

1

 

 

131.   

odświeżacz do WC

Szt.

 

16

 

 

132.   

odświeżacz w aerozolu

Szt.

 

10

 

 

133.   

Papier toaletowy Jumbo biały (12 rolek)

Op.

 

12

 

X

134.   

płyn do naczyń 1 l

Szt.

 

15

 

 

135.   

Ręczniki papierowe białe ZZ (20 bind)

Op.

 

25

 

 

136.   

Ściereczki microfibra

Szt.

 

5

 

 

137.   

Worki 120 l

Op.

 

12

 

 

138.   

Worki 35l

Op.

 

8

 

 

139.   

Worki 60l

Op.

 

7

 

 

140.   

Worki do odkurzacza Zelmer Delfin typ 819

op.

 

5

 

 

141.   

Razem (poz. 1-140)

 

 

X – znak towaru równoważnego

 

..............................dnia.............................

.........................................................................

(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.Zalaczniki:

zapytanieofertoweartykulybiuroweisrodkiczystosci.pdf
zalaczniki.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532975