Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
więcej

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów w ramach projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie”zamawiający zgodnie z §5 ust. 24 Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Aktywności Zawodowej Stanisław Kuczyniecki, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

 

Oferta wybranego wykonawcy została zaakceptowana za:

- cenę ofertowa brutto: 756,45 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć zł 45/100)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną wykonawcom w przyjętym kryterium ceny ofert.

 

1.    Oferty były wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)      Cena  – 100 pkt.

Oferty były oceniana według następującego wzoru:

C min

K c = ----------------- x 100 pkt

                       C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium - cena

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Aktywności Zawodowej

Stanisław Kuczyniecki

Ul. Ludwikowo 3

85-502 Bydgoszcz

756,45 zł

............................ x 100 pkt = 100,0 pkt

756,45 zł

100,0 pkt

2

Łukasz Mąkowski

Ul. Fryderyka Chopina 26

98-220 Zduńska Wola

756,45 zł

............................ x 100 pkt = 90,84 pkt

832,71 zł

90,84 pkt

3

FJK Małgorzata Kubicka

Ul. Piłsudskiego 33

05-120 Legionowo

756,45 zł

............................ x 100 pkt = 44,52 pkt

1699 zł

44,52 pkt

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, że oferta wybranego wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

informacjaowyborzerollupy.pdf

Znak sprawy ZD.252.1.2017

 

Legionowo, dnia …………….

Zamawiający ………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

 

………………………………………………………

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Wykonanie i dostawa 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

A.     Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.      Opis przedmiotu zamówienia:

Roll-up

·      Ilość: 3 sztuki

·      Roll- up typu lux/exclusive;

·      Wydruk 85 x 200 cm do spadu;

·      Jednostronna grafika o wymiarach 85 x 200 cm (+/- 10%)

·      Szeroka, bardzo stabilna kaseta z mechanizmem samonawijającym, z bardzo grubego aluminium, z wytrzymałym wykończeniem boków;

·      Konstrukcja ze sztywnego, bardzo grubego aluminium (odpornego na wgniecenia i uszkodzenia podczas transportu);

·      Listwa górna wyposażona w wytrzymały element mocujący;

·      Materiał rozpędowy z taśmą samoprzylepną;

·      Składany, aluminiowy maszt (dla wymiaru 85 x 200 cm) wykonany z bardzo grubego aluminium (rozkładany na 3 elementy połączone linką lub łańcuszkiem);

·      Tło białe;

·      Druk wysokiej jakości (od 800 dpi do 1440 dpi), techniką druku solwentowego o dużym nasyceniu kolorów;

·      Obszar zadruku zabezpieczony satynowym laminatem płynnym;

·      Materiał typu PET z przekładką blokującą światło (blockout), zmywalny, odporny na zagniecenia;

·      W zestawie poręczna i trwała, wielowarstwowa i usztywniana torba transportowa z uchwytami oraz kieszenią umożliwiającą umieszczenie informacji o zawartości torby zabezpieczona przeźroczystym, trwałym tworzywem, materiał torby powinien zawierać dodatkowo wewnętrzną wyściółkę zabezpieczającą roll-up przed uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

·      Dokładną treść niezbędną do zamieszczenia na roll-up-ach  przedstawia poniższy projekt:

Plakat

·      Ilość: 30 sztuk;

·      Format: A3 (2972420 mm);

·      Papier: kreda 170 g;

·      Przestrzeń kolorystyczna: CMYK;

·      Jednostronne;

·      Dokładną treść niezbędną do zamieszczenia na plakatach  przedstawia poniższy projekt:

 

 

Logotypy Funduszu Europejskiego (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Unii Europejskiej, sposób ich usytuowania, typ, rozmiar oraz kolor zastosowanych fontów, paleta barw pozostałych elementów grafiki powinny być zgodne z wyszczególnionymi zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow) oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (w odniesieniu do Programu Wiedza Edukacja Rozwój) (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf)

 

III. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie do dnia 21.04.2017 r.

C.      Istotne warunki zamówienia

1.    warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

2.    inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu:

1)   Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

3.    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2017 r. o godz. 11:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 4 w dniu 07.04.2017 r. o godzinie 12:00

 

D.     Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1)     nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.      Kryteria oceny ofert

1.    Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)      Cena usługi – 100 pkt.

Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

C min

K c = ----------------- x 100 pkt

                       C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

 

2.      Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3.      Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

4.      Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

 

F.       Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail a.stepinska@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 5 kwietnia 2017 roku.

 

G.     Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Każdy Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.


Do zapytania załączono:
1. Formularz zapytania ofertowego

 

.................................................................

podpis Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na (w tym miejscu należny wpisać nazwę zamówienia) Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Znak sprawy ZD.252.1.2017

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 9.1. „Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ja (imię i nazwisko) ..................................................................................................................................

reprezentujący/a firmę (nazwa firmy-jeśli dotyczy) ................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................................

( dokładny adres)

jako upoważniony/a na piśmie lub wpisany w rejestrze /ewidencji działalności gospodarczej/*

...............................................................................................................................................................

( nr rejestru lub działalności gospodarczej)

 

Oferuję wykonanie i dostawę 3 sztuk roll-up-u wraz z ich elementami składowymi oraz 30 sztuk plakatów w ramach projektu „Dobry start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

za cenę:

……………………..…... zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………….)

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..……………………..…..

 

adres e-mail: ……………………….…………….….………….. tel.: …………………..…...……. faks:………..……………………

 

Oświadczam/y że:

1. Oświadczam/y, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

3. Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 

Do oferty załączam:
1. Formularz zapytania ofertowego

.......................................                                                       ....................................................

miejscowość, data                                         podpis i pieczęć wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić, w oświadczeniu składanym przez osoby fizyczne musi być wskazane imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej do zawarcia umowy.Zalaczniki:

zapytanie ofertowe rollupy i plakaty.pdf
zalacznik.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
23 stycznia 2020 r.
imieniny Ildefonsa i Rajmunda

Linki


licznik odwiedzin 2532951