Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy opuścili pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.) mogą skorzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie, która przysługuje osobie usamodzielnianej, przebywającej w pieczy zastępczej przez okres, co najmniej:

1) 3 lat  –  w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
2) roku -  w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.
 
WARUNKIEM PRZYZNANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ 
NA KONTYNUOWANIE NAUKI I USAMODZIELNIENIE JEST:
 
a) złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:
- zakres działania osoby usamodzielnianej z opiekunem procesu usamodzielnienia,
- sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia;
b) osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się funkcji pełnienia opiekuna procesu usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby;
c) opiekunem procesu usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie;
d) indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem procesu usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 
Przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; w zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie  i zagospodarowanie zaprzestaje się udzielać  lub można odmówić w przypadku gdy osoba usamodzielniana:
a) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 
b) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę, zakład kształcenia nauczycieli, lub uczelnię, kurs lub przygotowywanie do wykonywania zawodu;
c) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
d) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
e) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
f) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki została przyznana; 
g) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę zastępczą lub placówkę;  
h) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki można zawiesić, gdy:
1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.
 
Obowiązki związane z zawieszeniem pomocy:
• zawieszenie pomocy może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej; 
• zawieszenie pomocy może nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden rok; 
• w przypadku zawieszenia pomocy osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia wpisuje w indywidualnym programie usamodzielnienia przyczyny zawieszenia oraz sposób postępowania w przezwyciężeniu tych przyczyn; 
• wprowadzenie do programu nowych wpisów związanych z zawieszeniem pomocy wymaga zatwierdzenia przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:
 Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną  - nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo wychowawczą:
a) nie mniej niż 6 600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
b) nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;
c) nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat nie krócej jednak niż przez okres roku.
Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza 1 200 zł.
Wniosek na kontynuowanie nauki i pomoc na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej:
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza 1 200 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał pomoc o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki obowiązkowo zawiesza się w przypadku, gdy przeciwko osobie usamodzielnianej wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo gospodarcze do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 


A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
05 lipca 2020 r.
imieniny Karoliny i Antoniego

Linki


licznik odwiedzin 2769616