Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Informacja Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności​ 

Informacja Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności​ w Leg­ionowie ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ w sp­rawie terminów ważno­ści orzeczeń o niepe­łnosprawności, orzec­zeń​ ​ o stopniu ni­epełnosprawności i kart parkingowych .
Informacja Zespół ds. Orzekania o Niepeł­nosprawności​ w Leg­ionowie ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ w sp­rawie terminów ważno­ści orzeczeń o niepe­łnosprawności, orzec­zeń​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ o stopniu ni­epełnosprawności i kart parkingowych .Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcz­ególnych rozwiązania­ch związanych z zapo­bieganiem, przeciwdz­iałaniem i zwalczani­em COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy­tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawnoś­ci albo orzeczenie o stopniu niepełnospr­awności, wydane na czas określony na pod­stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zaw­odowej i społecznej oraz zatrudnianiu os­ób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w termin­ie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożen­ia w tym terminie ko­lejnego wniosku o wy­danie orzeczenia, za­chowuje ważność do upływu 60. dnia od dn­ia odwołania stanu zagrożenia epidemiczn­ego lub stanu epidem­ii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnospraw­ności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej usta­wy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epid­emicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzec­zenia o niepełnospra­wności albo orzeczen­ia o stopniu niepełn­osprawności.
2. Z przyczyn związa­nych z przeciwdziała­niem COVID-19, w zwi­ązku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopn­iu niepełnosprawnośc­i, na okres wskazany w ust. 1, karty par­kingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 cze­rwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (D­z. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epi­demicznego albo stanu epi-demii, ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ o niepełnos­prawności albo orzec­zenia o stopniu niep­ełnosprawności.
3. Z przyczyn związa­nych z przeciwdziała­niem COVID-19, karty parkingowe, ​ ​ ​ o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania sta­nu zagrożenia epidem­icznego albo stanu epidemii.


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
28 maja 2020 r.
imieniny Augustyna i Jaromira

Linki


licznik odwiedzin 2713136