Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1 etatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z siedzibą

 przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

 

 

I. Stanowisko pracy – Inspektor w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wymiarze 1 etatu.

 

II. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony.

 

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1.       Wykształcenie wyższe.

2.       Obywatelstwo polskie.

3.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

4.       Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.       Znajomość regulacji prawnych z zakresu: Kodeks postępowania administracyjnego, orzecznictwa o niepełnosprawności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.       Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytora teksów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

7.       Rzetelność, sumienność i skrupulatność.

8.       Minimalny staż pracy – 1 rok

9.       Odpowiedzialność i komunikatywność.

10.   Dyspozycyjność.

 

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

1.       Wykształcenie wyższe:

2.       Umiejętność pracy pod presją czasu.

3.       Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.       Prowadzenie książki korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

2.       przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych oraz rejestrowanie w systemie SI EKSMOoN,

3.       Przyjmowanie: uzupełnień dokumentacji medycznej, braków formalnych, usprawiedliwień nieobecności i łączenie z aktami sprawy,

4.       Obsługa klienta: wydawanie orzeczeń oraz informowanie o przysługujących ulgach
i uprawnieniach, terminach i procedurach obowiązujących w procesie orzekania, odbieranie telefonów,

5.       Prowadzeniu sekretariatu, w tym obsługa sprzętu biurowego,

6.       Przygotowywanie i wysyłanie wezwań na posiedzenia składów orzekających.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys i list motywacyjny.

2.       Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3.       Kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu
w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.       Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8.       Inne dokumenty, których konieczność przedłożenia wynika ze specyfiki stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

Budynek jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VIII. Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert 4 stycznia 2019 do godz. 10.00

 

IX. Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11, Budynek „B” lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy”.

Aplikacje niekompletne lub złożone do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie

 

 

Starostwo Powiatowe w Legionowie informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
  w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest pod adresem:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05—19 Legionowo,

- e-mail: m.kazmierczak@pcpr.legionowski.pl

 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO* oraz w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający
  z Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,
 • dokumentacja z przeprowadzonego naboru będzie archiwizowana zgodnie
  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych.

 

…………………………………………………………………………

                                                                            data i podpis kandydata

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

        

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko

 

2. Data urodzenia

 

3. Obywatelstwo

 

4. Dane kontaktowe: tel. lub/i e-mail oraz miejscowość

 

5. Wykształcenie

nazwa szkoły i rok jej ukończenia

 

zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy

 

6. Wykształcenie uzupełniające

kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Okres

Nazwa i adres pracodawcy

Stanowisko

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

 

………………………………………………………

………………………………………………………

miejscowość i data

podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………....................

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

         W związku z ubieganiem sięw trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.)o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na stanowisku

………………………………………………………………………………………………………………oświadczam, że:

·         posiadam obywatelstwo polskie,

·         posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

·         korzystam z pełni praw publicznych,

·         nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

………………………………………………………………………….

                                                             podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

……………………………………………………………

miejsce i data złożenia oświadczeniaZalaczniki:

ogloszenie.pdf
kwestionariusz.pdf
oświadczenie.pdf
klauzula informacyjna.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721707