Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Zapytanie ofertowe: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”


Znak sprawy : ZD.254.10.2018

 

Legionowo, dnia 10.05.2018

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ul. Gen. W. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”

 

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.    Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.),  w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.     Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START”. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić wyjazd, w tym opracować program merytoryczny wyjazdu oraz jego pełną obsługę w tym transport uczestników, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zajęcia dydaktyczne, integracyjne oraz organizację czasu wolnego. Ponadto Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla 4 doradców zawodowych, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający. Wyjazd jest integralną częścią projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem wyjazdu jest przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego 48 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego w wieku 16 -25 lat oraz ich integracja.

 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące wyjazdu:

1)      Miejsce: województwo mazowieckie.

2)      Termin imprezy – 15-17 czerwca 2018 r.

3)      Zamawiający wymaga przedstawienia programu wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji.

4)      Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie uczestników wyjazdu na okres ich transportu oraz na czas trwania wypoczynku - NNW o sumie ubezpieczeń 15 000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7 500 zł na wypadek śmierci.

5)      Wykonawca musi zapewnić transport uczestników autokarem w obie strony. Wyjazd 
i powrót spod siedziby Zamawiającego.

6)      Wykonawca zapewni całodobową opiekę medyczną wraz z lekami pierwszej pomocy (pielęgniarka z uprawnieniami - całodobowo, lekarz na każde wezwanie).

7)      Uczestnikami wyjazdu będzie młodzież oraz dorośli wychowankowie pieczy zastępczej 
z terenu powiatu legionowskiego w tym osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje w tej kwestii przedstawia poniższa tabela:

 

Uczestnicy projektu

Osoby poniżej 18 r.ż.

Osoby powyżej 18 roku życia

RAZEM

Kobieta

4

17

21

Mężczyzna

1

26

27

Razem

5

43

48

w tym osoby z niepełnosprawnością:

 

Kobieta

1

3

4

Mężczyzna

0

6

6

Razem

1

9

10

Oznaczenia rodzajów niepełnosprawności uczestników projektu:

Kobieta

upośledzenie umysłowe

upośledzenie umysłowe; całościowe zaburzenia rozwojowe

Mężczyzna

 

choroby narządu wzroku

całościowe zaburzenia rozwojowe; epilepsja; choroby psychiczne

 

Zgodnie z informacją zebraną od osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów osoby 
te nie wymagają specjalnie dostosowanych do ich potrzeb transportu, diet oraz pokoi.

 

8)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wyjazdu oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry.

9)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu 
w przypadku rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. 
W takim wypadku, wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w wyjeździe i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia grupy ponad 48 uczestników.

10)  Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2016 poz. 452), jak również do zachowania przepisów ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 poz. 405).

11)  Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,
w tym ośrodka, a Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli wraz z podaniem wszystkich żądanych informacji oraz wglądu w dokumentację.

12)  Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego przez jego uczestnika, wystawienie po zakończeniu wyjazdu integracyjno-szkoleniowego faktury w terminie do 7 dni, dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego wyjazdu, ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym, opracowanie szczegółowej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej transportu, pobytu, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć dydaktycznych oraz integracyjnych, jej przeprowadzenia z uczestnikami wyjazdu na koniec ich pobytu oraz jej opracowania i przekazania Zamawiającemu.

 

 

3. Wymagania dotyczące transportu:

1)      Wykonawca zapewni transport uczestników wyjazdu w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz sprawną klimatyzację.

2)      Przyjazd do ośrodka oraz powrót uczestników wyjazdu musi się odbywać w obecności opiekuna grupy.

3)      Przewóz do miejsca zakwaterowania i powrót uczestników wypoczynku będzie
się odbywał w godzinach dziennych.

 

 

4. Wymagania dotyczące obiektu i zakwaterowania uczestników:

1)      Zamawiający wymaga aby hotel był w dobrym stanie technicznym, teren ośrodka 
był ogrodzony i bezpieczny oraz dysponował salami dydaktycznymi.

2)      Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników wyjazdu w domkach.

3)      Obiekt musi spełniać odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i ochronie środowiska.

4)      Zapewnienie zakwaterowania dla 48 uczestników w hotelu o standardzie min. 3* (standard poświadczony wpisem o kategorii min. *** w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce) znajdującym się na terenie województwa mazowieckiego.

5)      Zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Pokoje 2 -3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Temperatura w pomieszczeniach w ciągu doby nie może spaść poniżej 20 st. C i przekraczać 26 st. C.

6)      Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w jednym budynku przez cały czas trwania wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, Zamawiający wymaga, aby w przypadku rozmieszczenia uczestników na różnych piętrach budynku na każdej kondygnacji uczestnicy mieli nadzór opiekunów.

7)      Zapewnienie 2 sale dydaktyczne/szkoleniowe zlokalizowanych na terenie ośrodka z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, flipchart wraz z papierem) dla minimalnie 24 osób każda. Sale dydaktyczne muszą być dobrze wentylowane lub klimatyzowane wyposażone w wygodne miejsca do siedzenia i stoliki.

8)      Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka, owoce dodatki typu: cukier, mleko, cytryna) podczas szkoleń – 2 razy dziennie
w dniu, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne.

9)      Wykonawca zapewni dla całej grupy uczestników wyjazdu cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja (przygotowywane i serwowane zgodnie
z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 ze zm.). P
osiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych odpowiednich do wieku.  Przyjmuje się, że pierwszego dnia pobytu posiłki zaczynają się od obiadu oraz kończą się obiadem w niedzielę – ostatniego dnia pobytu. Ponadto Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu suchy prowiant na drogę powrotną(napój, owoc, kanapka, batonik).

10)  Wykonawca zapewni śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, kolację z ciepłym posiłkiem, obiad i podwieczorek serwowany do stolika.

11)  Wykonawca zapewni w miejsce jednej kolacji organizację ogniska z pieczeniem kiełbasek, sałatkami, pieczywem.

12)  Wykonawca zapewni możliwość wieczornego dożywiania /chleb, masło, dżem/, całodobowy dostęp do napojów /herbata, woda z sokiem, woda/.

13)  Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla 4 doradców zawodowych, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający.

 

5. Wymagania dotyczące zajęć dydaktycznych i integracyjnych:

1)      Zamawiający zapewni 4 doradców zawodowych którzy będą pracować z uczestnikami wyjazdu zgodnie z programem zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego zawartym w zapytaniu.

2)      Wykonawca zapewni pomiędzy sesjami grupowego poradnictwa zawodowego trenerów którzy poprowadzą 4 x 30 min. zajęcia z zakresu kompetencji społecznych i życiowych: gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne, ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, ćwiczenia rozwijające adekwatne reagowanie w trudnych sytuacji społecznych, ćwiczenia rozwijające umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami.

3)      Wykonawca opracuje program wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem zajęć dydaktycznych i integracyjnych wraz z ujęciem formy ich realizacji w którego skład wchodzi 8 godz. grupowego poradnictwa zawodowego oraz 2 godz. ćwiczeń, gier i zabaw wzmacniających kompetencje społeczne i życiowe oraz zajęcia integracyjne.

4)      W zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego wezmą udział wszyscy uczestnicy wyjazdu. W celu uzyskania optymalnych efektów warsztatu Wykonawca dokona podziału uczestników na  2 grupy szkoleniowe.

5)      Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika - teczka, notes, długopis, oraz materiały szkoleniowe (przekazane przez Zamawiającego do powielenia).

6)      Wykonawca udokumentuje przebieg zajęć w formie fotografii (min. 40 szt.) oraz przekaże je Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej najpóźniej 2 dni
po zakończeniu wyjazdu wraz z opisem merytorycznym i informacją na stronę www Zamawiającego.

7)      Do oferty Wykonawca załączy program wyjazdu szkoleniowno-integracyjnego.

8)      Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia-dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

9)      Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

10)  Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin.

11)  Po zakończeniu realizacji usługi szkoleniowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy: obecności, potwierdzającej odbiór materiałów, potwierdzającej odbiór certyfikatów, dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne oraz kserokopie wydanych certyfikatów.

12)  Zamawiający wymaga dodatkowo organizacji dla uczestników wyjazdu zajęć integracyjnych każdego dnia pobytu np. zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego: tj. piłek: futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakietek do badmintona, skakanek, gier świetlicowych (szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek).

 

Program zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego

(dzień 1)

Integracja grupy

Zapoznanie się uczestników i integracja grupy. Wykonanie ćwiczenia „Drzewo”.

Uczestnicy  podzieleni na 2 grupy.

Czas  trwania:  1 godzina  – 4 doradców zawodowych.

 (dzień 2)

Sesja I  -  Rynek pracy i jego specyfika.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 1,5 godziny x 2 doradców zawodowych

Pomiędzy sesjami  30 minut – Gry i zabawy w grupie rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne – Zapewnia Wykonawca

Sesja II – Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy? – metody poszukiwania pracy.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 1,5 godziny x 4 doradców zawodowych

Pomiędzy sesjami 30 minut - Gry i zabawy w grupie. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości  Zapewnia Wykonawca

Sesja III - Podsumowanie 2 dnia warsztatów

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 0,5 godziny x 2 doradców zawodowych

 

 

(dzień 3)

Sesja IV  -  Dokumenty aplikacyjne - nauka pisania CV i  listu motywacyjnego.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 1,5 godziny x 4 doradców zawodowych

Pomiędzy sesjami 30 minut – Gry i zabawy w grupie.  Ćwiczenia rozwijające adekwatne reagowanie w trudnych sytuacjach społecznych -  Zapewnia Wykonawca

 

Sesja V – Wejście na rynek pracy- wymagania pracodawców a umiejętność autoprezentacji. Prawa i obowiązki pracownika.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 1,5 godziny x 2 doradców zawodowych

Pomiędzy sesjami 30 minut – Gry i zabawy w grupie. Ćwiczenia rozwijające umiejętność radzenia sobie z silnymi emocjami - Zapewnia Wykonawca

 

Sesja VI - Podsumowanie warsztatów.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy

Czas trwania : 0,5 godziny x 2 doradców zawodowych

 

 

II. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od

15-17 czerwca 2018 r.

 

III. CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

80500000 - 9    Usługi szkoleniowe

60100000 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego

55000000 – 0   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

VI. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VII. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

 

C.    Istotne warunki zamówienia

1.      Warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, każda dla nie mniej niż 35 uczestników  i wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 zł.

b) Wykonawca dysponuje min. 2 trenerami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie  z zakresu kompetencji społecznych i życiowych.

2.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału:

a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

b) wykaz trenerów, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego i kompetencji, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

c) oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji trenerów załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę

3.    Inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

4.    Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       wykaz trenerów - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

d.      oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji trenerów - (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

e.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

f.        program edukacyjno-integracyjny;

g.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

5.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 12:30

Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój nr 5 w dniu 18 maja 2018 r. o godzinie 13:00.

 

D.    Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1.      nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4.      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.     Kryteria oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen.

2) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

cena – 90%

atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego – 10%.

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad:

– zamawiający stosować będzie ocenę punktową;

– kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie wzoru:

 

 

                                C min

                     Kc = ---------- x 100 pkt x 0,90 pkt

                                C ocen

 

gdzie:

C min - cena oferty o najniższej cenie

C ocen - cena oferty ocenianej

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia.

 

– kryterium atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”, oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za dodatkowe zajęcie integracyjne ponad wymagane przez zamawiającego w Sekcji B ust. 5 ptk 12  Opisu przedmiotu zamówienia, wg wyszczególnienia:

Maksymalna liczba punktów wynosi 10, i tak:

      wyjście na ściankę wspinaczkową –– 4 pkt

      wyjście do aquaparku 3 pkt

      gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole– 3 pkt

           

według zasady: 1 pkt = 1%

Wykonawca winien w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe zajęcia integracyjne składające się na atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego  zgodnie z jego treścią.

W przypadku gdy wykonawca w Formularzach oferty nie określi dodatkowych zajęć integracyjnych, o których powyżej, to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji B ust. 5 pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,  przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium „atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”.

4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

 

F.     Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 41 lub w formie elektronicznej na adres e-mailprojekty.pcpr@pcpr.legionowski.pl,  w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 14 maja 2018 roku.

 

G.    Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

8.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcy. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Do zapytania załączono:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

3. Wykaz trenerów - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

4. Oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji trenerów - (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

5. Informację o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;
6. Wzór umowy wraz z protokołem odbioru  (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) .

 

.................................................................

                podpis  Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START.

Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

 

Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu „DOBRY START

Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w Legionowie

A. Cena ofertowa brutto za  zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu integracyjno-szkoleniowego dla 48 uczestników wyjazdu w wieku 14 -25 lat

 

gdzie:

cena ofertowa brutto za udział w wyjeździe 1 uczestnika wynosi .................................zł

słownie: ...........................................................................................................…

 

B. Cena ofertowa brutto za  zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport 4 doradców zawodowych, których udział w wyjeździe zapewni Zamawiający

 

gdzie:

cena ofertowa brutto za zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport 1 doradcy wynosi .................................zł

słownie: ...........................................................................................................…

 

 

 

 

 

 

C. Cena ofertowa brutto za całość zamówienia (A+B)

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

.................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................zł

słownie: ......................................................................................................................................................…..

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. „atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego”

dodatkowe zajęcie integracyjne

p wyjście na ściankę wspinaczkową  

 

wyjście do aquaparku

 

gra terenowa kształtująca umiejętności pracy w zespole

 

(należy wybrać opcję p i w miejsce
  wstawić znak „x”)

 

W przypadku gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego miejsca p znakiem „x” to zamawiający uzna, że zamówienie będzie realizowane w podstawowym zakresie Sekcji B ust. 5 pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt.

Termin związania ofertą

do dnia 31.05.2018 r.

Podstawowy termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 15-17 czerwca 2018 r.

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia;

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........ do nr .......

 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ….......................................................................... tel. ............................ faks ..........................

adres e-mail do korespondencji elektronicznej ….........................................................................…

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

 

2. Ponadto oświadczam/my, iż:

1) usługę objętą zamówieniem (wyjazd integracyjno-szkoleniowy) zrealizujemy w

hotelu ....................................................................................................................... o

(wskazać nazwę obiektu)

 

 standardzie .............*

 (standard poświadczony wpisem o kategorii min. *** w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce)

 

 

położonym w miejscowości ....................................... ............................................,

                                    (wskazać nazwę miejscowości na terenie województwa mazowieckiego)

           

                                                                                                                                 

2) zrealizujemy wyjazd integracyjno-szkoleniowy w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 17 czerwca 2018r. w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

3) zobowiązujemy się do dostarczenia przed terminem wyjazdu grupy kserokopii polis ubezpieczenia NNW przypadających na jednego uczestnika wyjazdu;

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a.       wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b.      wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

c.       wykaz trenerów - (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

d.      oświadczenie na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji trenerów - (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);

e.       informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom - (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) – jeżeli dotyczy;

f.        program edukacyjno-integracyjny;

g.       pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

 

 

                                                  .....................................................

                                               podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

.....................................…

(pieczątka wykonawcy)

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie*

 

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Data

dd/mm/rrrr

  wykonania

usługi

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy

 

 

Liczba uczestników wyjazdu

Wartość brutto wyjazdu

   w zł

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

.

...............osób

 

…………….. zł

 

 

 

dd/mm/rr

................

 

TAK/NIE**

.

................osób

 

…………….. zł

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.

 

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

..............................dnia.............................

                                                                                                                             

                                                                                                                             .........................................................................

                                                                                                           (pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                                                        przedstawiciela wykonawcy)***

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

........................................    

(pieczątka wykonawcy)

 

 wykaz trenerów, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego i kompetencji, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Doświadczenie trenerskie  z zakresu kompetencji społecznych i życiowych w latach 

 

 

 

 

…………………….. lat/a

 

 

 

…………………….. lat/a

 

 

 

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb wykonawcy.

 

niepotrzebne skreślić

 

 

 

..............................dnia..........................…

 

                                                              .                                                              ...............................................................................

                                                                                              pieczątka i podpis upełnomocnionego                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy)**

 

**osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

 

........................................    

(pieczątka wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE TRENERZY, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I KOMPETENCJE

 

 

 

Oświadczam, że

(imię i nazwisko) ……………………………………………… posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie  z zakresu kompetencji społecznych i życiowych

oraz

(imię i nazwisko) ……………………………………………… posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie  z zakresu kompetencji społecznych i życiowych

 

..............................dnia..........................…

 

                                                                              ................................................................................

                                    (pieczątka i podpis upełnomocnionego  przedstawiciela wykonawcy)*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

 

 

...............................................

    (pieczątka wykonawcy)

 

 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM*/** 

 

 

 

 

Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj części zamówienia

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

..........................dnia.............................

                               ...........................................................................…

                                                                                                              (pieczątka i podpis upełnomocnionego

                                                                                                              przedstawiciela Wykonawcy)***

 

* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom

**nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

wzór umowy

 

 

Umowa nr

 

W dniu ……………… r w Legionowie, zawarta pomiędzy Powiatem Legionowskim,
 ul. Gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP: 536-15-97-016 reprezentowanym, przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Legionowie (05-119), przy ul. Gen. 
W. Sikorskiego nr 11, o numerze NIP: 536 16 76 201 a także o numerze REGON: 017168210 reprezentowanym przez: Dyrektora Magdalenę Jagnyziak

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Magdaleny Cyrańskiej 

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……….. z siedzibą przy ul. ……………….., ………………….., posiadającą NIP: ……………………. Regon: …………………………..reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

 

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 3 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy w terminie: 15-17 czerwca 2018 r., w hotelu położonym na terenie woj. mazowieckiego, dla 48 uczestników projektu „DOBRY START”
na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 

§2

Wykonawca zrealizuje zamówienie, o którym jest mowa w §1 umowy, zgodnie z ofertą złożoną 
do zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 r. umieszczonego w bazie konkurencyjności – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 - na stronie zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl 
w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu………………… r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§3

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i zaplecze techniczne 
do należytego wykonania zamówienia.

§4

1.      Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………, w tym należny podatek VAT.

2.      Cena za wykonanie usługi za jednego uczestnika wyjazdu wynosi: …………..zł brutto (słownie:……………..).

3.      Cena za zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport 1 doradcy zawodowego, którego udział w wyjeździe zapewni Zamawiający wynosi: …………..zł brutto (słownie:……………..).

4.      Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane konto Wykonawcy, po zakończeniu usługi objętej umową i rozliczenia dokumentacji z przeprowadzonych usług zgodnie z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

5.      W przypadku uczestniczenia w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym mniejszej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia liczby uczestników, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy.

§5

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.      Realizacji wyjazdu, o którym mowa w §1 umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą złożoną w zapytaniu ofertowym.

2.      Przechowywania dokumentów związanych z realizacją zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§6

 

1.      Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć następujący zakres prac:

1……………….

2……………….

2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne.

 

 

§7

1.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2.      Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§8

a)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach:

      zmiany ilości uczestników wyjazdu,

      zmiany miejsca usługi pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie,

      zmiany programu edukacyjno-integracyjnego pod warunkiem spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie oraz postanowień formularza ofertowego w części dotyczącej wskazania niezbędnych informacji do przeprowadzenia oceny ofert dla kryterium pn. "atrakcyjność programu edukacyjno-integracyjnego",

      zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, trenerów pod warunkiem posiadania przez nowych trenerów wymaganego doświadczenia określonyego przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu i pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe. 

b)     W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, niezależnych od woli Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o takiej okoliczności.

c)      Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy w zakresie:

a)      rezygnacji z Podwykonawcy,

b)      zmiany Podwykonawcy,

c)      wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa,

d)      wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego zamówienie nie zawierała takiego wskazania.

d)     W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

 

§9

1.      Strony ustają, że w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.

2.      O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3.      Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:

1)   niedotrzymanie terminu realizacji wyjazdu,

2)   niedotrzymanie postanowień opisu przedmiotu zamówienia,

3)   zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nie posiadającej wymaganych kwalifikacji,

4)      niezrealizowanie lub nienależyte, niezgodne ze złożoną ofertą realizowanie programu edukacyjno-integracyjnego,

5)   pobierane opłat od uczestników wyjazdu.

 

§10

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku jej rozwiązania przez Zamawiającego 
z przyczyn określonych w §9.

2.      Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy określonych w § 9 zwalnia również Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności.

3.      Jeżeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, wówczas Wykonawcy służy prawo odstąpienia od realizacji umowy, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

§11

1.      Zamawiający w celu zapewnienia należytej realizacji przedmiotu zamówienia przekaże dane osobowe uczestników wyjazdu.

2.      Przekazanie danych o których mowa w ust. 1. nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

3.      Wykonawca może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w pkt 1 wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.

 

 

§12

Wszelkie zmiany dotyczące warunków umowy wymagają niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia 
i akceptacji obu stron.

§13

Integralnymi składnikami umowy są:

1)      Oferta.

2)      Program edukacyjno-integracyjny,  w którego skład wchodzi merytoryczny 12 godzinny trening kompetencji społecznych i życiowych oraz zajęcia integracyjne dołączony przez Wykonawcę do oferty.

3)      Wzór protokołu odbioru.

4)      Opis przedmiotu zamówienia.

 

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
 i jednym dla Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

 

 

Załącznik do nr 1 do wzoru umowy

 

Protokół odbioru

do umowy nr ………………………..

Sporządzony w dniu………………………….

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zamówienie zostało wykonane zgodnie/ niezgodnie* z umową nr …………………

zawartą pomiędzy………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

 ...............................................................................................

WYKONAWCY - ...............................................................................................

 ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

** w przepadku braku uwag należy wpisać ,, BRAK UWAG"

 

 http://bippcpr.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=846

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.docpowrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708026