Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu pozakonkursowego "Dobry start" w okresie 1 kwietnia 2017 - 30 września 2018

22.03.2017

Znak sprawy ZD.1171.24.2017

 

Legionowo, dnia 22 marca 2017

Zamawiający:

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Krótka nazwa zamówienia: Świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu  pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 1 kwietnia 2017 – 30 września 2018.

 

Nazwa projektu z którego dofinansowane jest zamówienie: Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

A.     Tryb prowadzonego postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z dnia 20 marca 2017 oraz zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

B.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez pracownika socjalnego przy realizacji projektu  pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 1 kwietnia 2017 – 30 września 2018.

I. Zakres wykonywanych zadań:

1.      Udzielanie wychowankom pieczy zastępczej z terenu powiatu informacji o projekcie 
i możliwościach korzystania z jego wsparcia.

2.      Przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3.      Przygotowanie i zawarcie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu.

4.      Wypracowanie wspólnie z uczestnikami projektu indywidualnej diagnozy potrzeb.

5.      Opracowanie, wspólnie z uczestnikami projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji.

6.      Przeprowadzanie wizyt w środowisku uczestników projektu.

7.      Przygotowywanie okresowej ewaluacji indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu.

8.      Prowadzenie pracy socjalnej z uczestnikami projektu.

9.      Opracowywanie harmonogramu indywidualnej pracy.

10.  Współpraca z koordynatorem projektu w zakresie jego realizacji.

11.  Zamawiający wspólnie z Wykonawcą określą miesięczny harmonogram pracy, wskazujący zadania zlecone do wykonania w danym miesiącu wraz z ilością godzin.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród  40 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 20% osób z niepełnosprawnościami w okresie od 1.12.2016 do 30.09.2018 z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych :

- przezwyciężenie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej,

- zdobycie właściwej postawy i wzorców,

- integrację środowiska pieczy zstępczej,

- podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych

 

II. Wymiar czasu świadczenia usługi pracownika socjalnego:

43 godziny miesięcznie, z czego 13 godzin miesięcznie usługa będzie świadczona w siedzibie PCPR w Legionowie. Osoba świadcząca usługę będzie zobowiązana po podpisaniu umowy, w oparciu o potrzeby uczestników projektu, przedstawić szczegółowe terminy pracy uzgodnione z koordynatorem, szczególnie dla 13 godzin stacjonarnych.

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

UWAGA!

Osoby zainteresowane niniejszym zapytaniem winny wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków przyjętymi Uchwałą nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego łączne zaangażowanie  personelu projektu /osób prowadzących zajęcia  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

 

III. Przewidywany termin realizacji zamówienia: wykonawca zrealizuje usługę w terminie od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2018 roku

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie złożonych comiesięcznych rachunków lub faktur do umowy wraz z kartą czasu pracy.

 

C.      Istotne warunki zamówienia

1.      terminy płatności:

Wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie złożonych comiesięcznych rachunków do umowy wraz z kartą czasu pracy.

2.      warunki udziału w postępowaniu:

I. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

Osoba pracownika socjalnego* musi w okresie ostatnich 5 lat posiadać min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej (o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Przez doświadczenie zamawiający rozumie zatrudnienie na umowę o pracę lub świadczenie usług na umowę zlecenie w jednostkach pomocy społecznej.

*Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków (określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

1)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3)  do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)  pedagogika,

b)  pedagogika specjalna,

c)  politologia,

d)  polityka społeczna,

e)  psychologia,

f)  socjologia,

g)  nauki o rodzinie.

II. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

Wykonawca musi dysponować osobą pracownika socjalnego* posiadającą w okresie ostatnich 5 lat min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej (o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Przez doświadczenie zamawiający rozumie zatrudnienie na umowę o pracę lub świadczenie usług na umowę zlecenie w jednostkach pomocy społecznej.

*Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków (określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

1)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3)  do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)  pedagogika,

b)  pedagogika specjalna,

c)  politologia,

d)  polityka społeczna,

e)  psychologia,

f)  socjologia,

g)  nauki o rodzinie.

3.    dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału:

1)      kserokopia posiadania dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub kserokopia ukończenia studiów  na jednym z kierunków wymienionych w pkt b.3.a-g - kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

2)      wykaz doświadczenia osoby pracownika socjalnego w okresie ostatnich 5 lat wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby pracownika socjalnego, dat trwania stosunku pracy lub świadczenia usługi, podmiotu na rzecz którego świadczono pracę lub usługę oraz załączenie dokumentów określających wykazany staż: kopie umów, referencji, świadectwa pracy itp. wystawione przez podmiot, na rzecz którego praca lub usługi były świadczone (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania)

4.    inne dokumenty niezbędne w prowadzonym postępowaniu:

1)      Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów współfinansowanych  ze środków UE.

2)      Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

5.    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B - sekretariat, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo lub przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start”.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 11:30

Oferta która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 4 w dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 12:00

 

 

 

D.     Informacja o możliwości unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Zamawiający możunieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:

1)     nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,

4)     postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taką możliwość w zapytaniu ofertowym.

O zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu zapytania, zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej lub w BIP.

 

E.      Kryteria oceny ofert

1.    Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)      Cena usługi – 60 pkt.

Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

C min

K c = ----------------- x 60 pkt

                       C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

2)      doświadczenie zawodowe osoby pracownika socjalnego w jednostce pomocy społecznej – 40 pkt.

Oferta będzie oceniana, wg. wyszczególnienia:

2 lata – 0 pkt

powyżej 2 do 4 lat – 10 pkt,

powyżej 4 do 6 lat – 20 pkt,

powyżej 6 do 8 lat – 30 pkt,

powyżej 8 lat – 40 pkt.

Przez doświadczenie zamawiający rozumie zatrudnienie na umowę o pracę lub świadczenie usług na umowę zlecenie w jednostkach pomocy społecznej.

 

2.      Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3.      Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

4.      Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

 

F.       Tryb składania wyjaśnień do zapytania ofertowego

 

Ofertę prosimy przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

/ na powyższy adres należy składać również treść pytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz odpowiedzi do uzupełnienia dokumentów, złożenia wyjaśnień/

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie faksu pod numer 22 764 01 40 lub w formie elektronicznej na adres e-mail a.stepinska@pcpr.legionowski.pl, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 27 marca 2017 roku.

 

G.     Inne niezbędne informacje

 

1.    W toku oceny ofert zamawiający może występować do potencjalnych wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnieniu dokumentów.

2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dokonanie zmian w ofercie.

4.    Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert

5.    Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6.    Wykonawca ma obowiązek przekazywania na bieżąco Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

7.    Każdy Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8.    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9.    Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.


Do zapytania załączono:
1. Formularz zapytania ofertowego 
2. Wzór umowy

3. Wykaz doświadczenia osoby pracownika socjalnego w okresie ostatnich 5 lat

4. Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów współfinansowanych  ze środków UE.

 

.................................................................

podpis Dyrektora lub innego upoważnionego pracownika

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:

1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;

2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;

3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);

5) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania: Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

a) nazwę i adres zamawiającego;

b) nazwę i adres wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą wykonawcy;

c) napis: „Oferta na (w tym miejscu należny wpisać nazwę zamówienia) Nie otwierać przed …....... r. godz. …......”.

6) Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w zapytaniu ofertowym może skutkować nie dotarciem oferty do pracownika merytorycznego w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
Zalaczniki:

zapytanieofertowpracowniksocjalny.pdf
Załączniki.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723530