Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy do współpracy (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start”.

19.12.2016

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie poszukuje osoby lub firmy zainteresowanej współpracą (umowa zlecenie) przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 16 stycznia 2017 – 15 lipca 2018 w zakresie obsługi zamówień publicznych. Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

 I. Zakres wykonywanych zadań:

1)  Obsługa wszystkich postępowań z zakresu zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w ramach projektu „Dobry start”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.1 RPO WM 2014 – 2020.

2)    Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych 
w pkt. 1), w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3)     Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.

4)     Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5)     Zamawiający wspólnie z Wykonawcą określą miesięczny harmonogram pracy, wskazujący zadania zlecone do wykonania w danym miesiącu wraz z ilością godzin.

 

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1)     Wykształcenie wyższe.

2)     Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych

3)     Doświadczenie w administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej.

4)    Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

5)     Dobra znajomość komputera i oprogramowania komputerowego (Windows, MS Office, Internet, obsługa poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)     Dyspozycyjność

2)    Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

3)     Samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.

4)    Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

IV.  Termin i miejsce realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od 16 stycznia 2017 r. do 15 lipca 2018 r.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie złożonych comiesięcznych rachunków do umowy wraz z kartą czasu pracy.

 V. Warunki udziału w postępowaniu:

Osoby/firmy zainteresowane współpracą z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie prosimy o złożenie poniższych dokumentów do godz. 10.00, 28 grudnia 2016 r.

 

1)   CV i list motywacyjny.

2)   Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.

3)   Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

4) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922).

5) Oświadczenie kandydata o zaangażowaniu w realizację innych projektów współfinansowanych 
w ze środków UE.

6)    Formularz oferty  - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytana ofertowego.

7)   Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert – jeśli dotyczy.

 

UWAGA

1.  Osoby zainteresowane niniejszym ogłoszeniem winny wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków przyjętymi Uchwałą nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

2.  Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)”.

3.  Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

4.  Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5.  Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

 

VI. Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B,  ul. Sikorskiego 11, sekretariat lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 05-120 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Dobry start””. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.KRYTERIA WYBORU:

1.         Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt II i III. na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:  „spełnia” - „nie spełnia”.

2.         Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:

1)         Cena usługi – 60 pkt. Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:

C min

K c = ----------------- x 60 pkt

              C bad

K c – kryterium cenowe,

C min – cena najtańszej oferty,

C bad – cena badanej oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

2)         Minimum dwuletni staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych – 40 pkt.

a)         powyżej 2 do 4 lat – 10 pkt,

b)         powyżej 4 do 6 lat – 20 pkt,

c)         powyżej 6 do 8 lat – 30 pkt,

d)         powyżej 8 lat – 40 pkt.

3.         Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.         Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

5.         Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

6.         Kryteria nie podlegają zmianie w toku niniejszego postępowania.

 

VIII. TRYB OCENY, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.legionowo.pcpr.pl w zakładce zamówienia publiczne.

3. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

4. W przypadku gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.legionowo.pcpr.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

3.   Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

4.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5.   Termin związania ofertą - 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

6.   Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 22 764 01 34, email: a.stepinska@pcpr.legionowski.pl

 

X. ZAŁĄCZNIKI:

1.         Formularz oferty – załącznik nr 1.

2.         Wzór umowy – załącznik nr 2.

 

XI. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 40 wychowanków pieczy zastępczej, w tym min. 20% osób z niepełnosprawnościami w okresie od 1.12.2016 do 31.08.2018 z terenu powiatu legionowskiego oraz ich otoczenia w zakresie niezbędnego dla nich wsparcia. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez realizację celów cząstkowych :

- przezwyciężenie apatii i izolacji wychowanków pieczy zastępczej,

- zdobycie właściwej postawy i wzorców,

- integrację środowiska pieczy zstępczej,

- podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

 Zadania projektowe:

1.  Rekrutacja uczestników.

2.  Ścieżka dorosłości – pakiet działań bazujący na pracy socjalnej rozszerzonej o szczegółową diagnozę indywidualnych potrzeb oraz wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Ponadto w ramach tego zadania odbędą się  treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

3.  Program aktywizacji zawodowej – organizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe.

4.   Pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz otoczenia tych osób.

Budżet projektu:

- wartość całkowita: 552 152,31 zł,

- przyznane dofinansowanie: 441 721,85 zł - Europejski Fundusz Społeczny,

- wkład własny finansowy: 110 430,46 zł (20% wartości projektu).

 

 

      
 

 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  

…………………………………..

 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

do zapytania ofertowego przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” w okresie 16 stycznia 2017 – 15 lipca 2018 w zakresie obsługi zamówień publicznych.

Projekt jest realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

 

ja (imię i nazwisko)

 

..................................................................................................................................

reprezentujący/a firmę (nazwa firmy-jeśli dotyczy)

 

................................................................................

z siedzibą

 

..................................................................................................................................................

( dokładny adres)

jako upoważniony/a na piśmie lub wpisany w rejestrze /ewidencji działalności gospodarczej/*

 

.......................................................................................................................................................

( nr rejestru lub działalności gospodarczej)

 

Oferuję wykonanie usługi za cenę:

(proszę wpisać cenę za jeden miesiąc pracy)

 

……………………..…... zł brutto, tj. …………………….…… zł netto +

 

……………………….…… VAT.

 

Staż pracy przy obsłudze projektów unijnych w zakresie zamówień publicznych wynosi**:

a)      powyżej 2 do 4 lat,

b)      powyżej 4 do 6 lat,

c)       powyżej 6 do 8 lat,

d)      powyżej 8 lat.

 

 

 

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

Imię i Nazwisko:

………………………………………………………………………………………………

 

adres e-mail: ……………………….…………….….……… tel.: …………………..…...……. faks:………..……………………

 

Oświadczam/y że:

1.      Oświadczam/y, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
z tytułu realizacji umowy.

2.      Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nimzawarte.

3.      Oświadczam/y, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przezZamawiającego,

4.      Oświadczam/y, że termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 

 

                                                                                            ……………………………………

                                                                         (data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić, w oświadczeniu składanym przez osoby fizyczne musi być wskazane imię i nazwisko, adres zamieszkania osobyupoważnionej do zawarcia umowy.

**Zaznaczyć właściwe.

 WZÓR UMOWY– ZLECENIE

 

Zawarta w dniu ……………... pomiędzy:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie reprezentowanym przez Dyrektora – p. Annę Kaczmarek przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - p. Magdaleny Cyrańskiej zwanym dalej Zleceniodawcą

a ……………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca zlecił, a Zleceniobiorca zobowiązał się do obsługi zamówień publicznych przy realizacji projektu pozakonkursowego „Dobry start” wdrażanego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, a w szczególności:

1)  Obsługa wszystkich postępowań z zakresu zamówień publicznych (w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro), z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Legionowie w ramach projektu „Dobry start”, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.1 RPO WM 2014 – 2020.

2)    Sporządzanie projektów dokumentów wynikających z prowadzenia spraw opisanych
w pkt. 1), w tym przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3)     Udział w pracach Komisji Przetargowej w charakterze Sekretarza.

4)    Umieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5) Zamawiający wspólnie z Wykonawcą określą miesięczny harmonogram pracy, wskazujący zadania zlecone do wykonania w danym miesiącu wraz z ilością godzin.

§ 2

Zleceniobiorca wykonywał będzie powierzone mu zadanie w terminie: od 16 stycznia  2017 roku do
15 lipca 2018 roku.

§ 3

1.    Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej, co do uzyskanych danych w trakcie oraz po ustaniu zlecenia o którym mowa w § 1.

2.    W trakcie wykonywania Zlecenia Zleceniobiorca będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.

 

§ 4

1.      Tytułem wynagrodzenia Zleceniobiorca otrzyma kwotę brutto: …………….. zł (słownie: ……………………….

2.    Wypłata wynagrodzenia nastąpi w miesięcznych ratach na podstawie rachunku złożonego przez Zleceniobiorcę, wraz z kartą czasu pracy (Załącznik nr 1).

3.    Wypłata wynagrodzenia dokonana będzie na wskazany numer rachunku bankowego
w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunku wraz z miesięczną kartą pracy, przy czym rachunek za miesiąc grudzień winien być złożony do 20 grudnia 2017 r.

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 9

Umowa zostaje sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

 

ZLECENIODAWCA                                                                                  ZLECENIOBIORCA


Załącznik nr 1 do Umowy

 

Miesięczna karta czasu pracy

Realizacji zadań związanych z obsługą zamówień publicznych projektu „Dobry start” wdrażanego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Za okres od      ………………………………    do ……………………….……..

 

Imię i Nazwisko:  …………………………………………………………..……….

 

 

Dzień miesiąca

Opis wykonywanych zadań w ramach projektu

Liczba przepracowanych godzin

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

 

 

ŁĄCZNA SUMA GODZIN PRZEPRACOWANYCH W MIESIĄCU ……………………… WYNOSI ……………………

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.

 

Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

 

Data i podpis

 Zalaczniki:

nabór na pracownika ds. zamówień.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708188