Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

KARTY PARKINGOWE

Nowe zasady wydawania kart parkingowych .

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r.  obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.

Nowe zasady wydawania kart parkingowych . 
(Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446))

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r.  obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe straciły swoją ważność. 
Kto zachowuje uprawnienia do karty parkingowej?
Uprawnienia do karty parkingowej ponownie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Każda osoba niepełnosprawna może zgłaszać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego do miejsca swego zamieszkania ( w powiecie legionowskim może zgłaszać się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który mieści się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. w Legionowie ul. Sowińskiego 4). 

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem*
2. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:
- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Bank Spółdzielczy w Legionowie na konto nr 46801300062004000353500008;
- oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**
oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Nowe karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat.
Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:
- osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;
- osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.


*/- osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
- w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;
- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;
**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo;Placówki
O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.
Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.
Do wniosku placówki załącza się:
- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Bank Spółdzielczy w Legionowie na konto nr 46801300062004000353500008;
- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;
- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
 
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2707940