Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Zorganizowanie Konferencji na zakończenie projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl
Znak sprawy: ZD.253.13.2015

zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Zorganizowanie Konferencji na zakończenie projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 764 01 40 faks 22 764 01 41
www.legionowo.pcpr.pl
Znak sprawy: ZD.253.13.2015

zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Zorganizowanie Konferencji na zakończenie projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

1. Zamawiający:
1) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel./faks 22 764 01 40,  faks 22 764 01 41 , www.legionowo.pcpr.pl.
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Monika Kaźmierczak – Koordynator Projektu, tel. 22 7640138, pokój 14, w godz. 8,30-15,30 w dni robocze oprócz sobót.
3) Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektroniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu na potrzeby organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na potrzeby zorganizowania Konferencji Podsumowującej realizację projektu wraz z nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym oraz zorganizowanym cateringiem.
Szczegóły zamówienia sali i cateringu na konferencję:
    wynajem sali konferencyjnej w powiecie legionowskim dla 100 osób, umożliwiającej swobodną rozmowę;
    sala wyposażona w sprzęt audiowizualny służący prezentacjom (rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie sali oraz mikrofon);
    stół prezydialny na 5 osób, oraz miejsca siedzące dla pozostałych uczestników konferencji;
        zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w konferencji);
    sala i jej otoczenie nie powinno posiadać barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych: podjazdy, oporęczowania, łazienki, windy, wejścia do sal, niskie progi itp.;
    sala klimatyzowana;
       miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej;
       dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;
    czas trwania konferencji ok. 4 godzin.
Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa:
    usługa cateringowa będzie realizowana dla 100 osób
    serwis kawowy składający się z:
1.    różnych rodzajów herbat (owocowe, czarne, zielone, aromatyzowane)
2.    różnych rodzajów kawy (rozpuszczalna, mielona)
3.    dodatków (śmietanka lub mleko do kawy oraz cytryna do herbaty)
4.    napojów zimnych: wody mineralnej gazowanej w małych butelkach, wody niegazowanej w dzbankach z dodatkiem mięty i cytryny, soków owocowych w dzbankach;
5.    ciast domowych i ciasteczek
    serwis kawowy powinien być udostępniony bez ograniczeń, od początku trwania konferencji do jej zakończenia
    lunch grillowy składający się z:
1.    Bufetu gorącego: menu grillowe: dania mięsne do wyboru (steki z karkówki, szaszłyki, kurczaki – skrzydełka, udka, kiełbaski, kaszanka itp.) dania rybne grillowane, warzywa grillowane, dodatki typu: ryż, ziemniaki opiekane, kluski,
2.    Baru sałatkowego: z sałatami mieszanymi, warzywami sezonowymi,
3.    Dodatków: sosy do wyboru typu: ketchup, musztarda, tzatziki, meksykański, BBQ, chrzanowy, musztardowo-miodowy, czosnkowy, smalczyk, ogórki kiszone, pieczywo
    Lunch grillowy powinien się odbyć po konferencji ok. godz. 15.30 w plenerze
    Wykonawca zapewni miejsca siedzące i stoły na zewnątrz budynku dla 100 osób
    Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia
    Szczegóły zostaną ustalone po wyborze oferty.

4. Opis sposobu obliczania ceny
1)    Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, tj. wynajmu sali, cateringu, miejsc parkingowych, sprzętu, itp.
2)    Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto w przeliczeniu na jedną osobę przy planowanej średniej ilości osób.
3)    Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4)    Zapłata za dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

5. Termin realizacji zamówienia - 30.06.2015 roku w godzinach od 13.30 do 17.30.
6.Warunki udziału w postępowaniu – zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
–    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
–    posiadania wiedzy i doświadczenia
–    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
–    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (spełnienie warunków bez względu na ilość zadań na które Wykonawca składa ofertę):
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:
Wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usług obejmujących swym zakresem przygotowanie, organizację i obsługę imprez, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania, przy czym wartość brutto każdej z nich nie może być niższa niż 5 000 zł oraz udokumentowania, że usługi te zostały wykonane należycie.
2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostraczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
–    aktualny wpis do ewidencji działalności godpodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skaładania ofert);
–    wykaz usług obejmujących swym zakresem przygotowanie, organizację i obsługę imprez, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania, warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania, odbiorców, wartości zamówienia, przedmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3),
–    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).
3.    Dokumenty do niniejszejszego zapytania, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.    Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
W dniu konferencji:
1)    Oznaczenie sali roll-upami udostępnionymi przez Powiatowe Centrum Pomocy

8.Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.
9. Termin składania ofert
1) Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Zorganizowanie Konferencji na zakończenie projektu systemowego „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” – ZD.253.13.2015 lub dostarczyć osobiście.
2) Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2015r. o godz. 10.30.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena  – 100 %
       Najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto oferty badanej
2) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.
3) Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu cenowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu cenowym.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) Przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny.
2) Niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.
4) Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

12. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.
13. Załączniki:
1) Formularz cenowy - zał. Nr 1
2) Oświadczenie – zał. Nr 2
3) Załącznik nr 3

 

 

 Zalaczniki:

zalaczniknr1.doc
zalaczniknr2.doc
zalaczniknr3.doc
zaproszenie do zlozenia oferty cenowej na zorganizowanie konfer.pdf

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2707963