Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Szkolenie w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej według programu „DRUGI DOM”.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zaprasza opiekunów zastępczych do udziału
w szkoleniu w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej
według programu „DRUGI DOM”.

Program jest przeznaczony dla opiekunów zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. „Drugi Dom”, „Pride”, „Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie będą miały pary opiekunów, które podejmą decyzję o wspólnym w nim udziale.

Program obejmuje 150 godzin zajęć warsztatowych i obejmuje następujące formy szkolenia:

0.         spotkanie informacyjne                                                                                                        4 godz.            (06.09.2015 r.)

1.         warsztaty komunikacji interpersonalnej                                            30 godz.          (25-27.09.2015 r.)

2.         nawiązywanie kontaktu z dzieckiem                                                20 godz.          (23-25.10.2015 r.)

3.         podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej  20 godz.          (27-29.11.2015 r.)

4.         funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece                                 20 godz.          (18-20.12.2015 r.)

5.         relacje z rodziną naturalną dziecka                                                               20 godz.          (I.2016 r.)

6.         przygotowanie do samodzielności dziecka                                      20 godz.          (II.2016 r.)

7.         kryzysy w rodzinie zastępczej                                                                                  20 godz.          (III.2016 r.)

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Jego uczestnicy ponoszą tylko koszty przejazdów
i wyżywienia. Szkolenie rozpocznie się jesienią, spotkanie informacyjne będzie w Warszawie a zajęcia będą się odbywały w małym ośrodku szkoleniowym pod Warszawą. Prosimy rodziny zainteresowane udziałem w proponowanym szkoleniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go (mail-em, fax-em lub pocztą) na adres Towarzystwa
do dnia 30 czerwca 2015 r..

Opiekunowie, którzy prześlą karty zgłoszenia, zostaną powiadomieni o godzinie i miejscu spotkania informacyjnego. Udział w tym spotkaniu jest warunkiem przyjęcia na szkolenie.

 

 

Kierownik Programu

Marek Liciński

 

„DRUGI DOM”
program szkolenia w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej

 

 

I.             Cele szkolenia

Rodzina zastępcza jest formą pomocy dziecku, którego rodzina naturalna nie jest w stanie zapewnić mu podstawowej opieki
i nauczyć konstruktywnego radzenia sobie w życiu. Zadaniem opiekunów zastępczych jest zapewnienie właściwej opieki, stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju i skorygowanie popełnionych wcześniej błędów wychowawczych wobec dziecka. Aby to było możliwe, osoby pełniące funkcje opiekunów zastępczych wymagają specjalistycznego przygotowania i szkolenia. Jest ono konieczne, by ta forma pomocy dała oczekiwane efekty czyli zmianę losu dziecka. Z naszych doświadczeń wynika, że wielu opiekunów zastępczych napotyka w trakcie pełnienia opieki wiele trudnych sytuacji, których nie przewidywali podejmując się tego zadania. Większość dzieci kierowanych do rodzinnej opieki zastępczej nie tylko zostały pozbawione niezbędnej opieki i możliwości rozwoju ale także przeżyły wiele trudnych doświadczeń, które pozostawiły w nich głębokie urazy psychiczne. Uwolnienie ich od skutków tych urazów wymaga ze strony opiekunów zastępczych zrozumienia, życzliwości i tolerancji oraz zdrowego rozsądku i konsekwencji. Celem szkolenia jest więc przygotowanie opiekunów zastępczych do lepszego rozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi
i deficytami rozwojowymi, konstruktywnego rozwiązywania tych kryzysów i współpracy z rodziną naturalną.

Poniższy program jest przeznaczony dla opiekunów zastępczych, którzy przeszli wstępne szkolenie (np. „Drugi Dom”, „Pride”, „Rodzina” itp.), mają już dzieci w opiece, widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz są gotowi do aktywnego
i otwartego uczestniczenia w zajęciach. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest decyzja obojga rodziców o wspólnym w nim udziale.

 

II.           Program szkolenia

Program obejmuje 150 godzin zajęć warsztatowych i obejmuje następujące formy szkolenia:

0.            spotkanie informacyjne                  - 4 godz.

1.            warsztaty komunikacji interpersonalnej - 30 godz.

                spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników szkolenia, ćwiczeniu komunikacji i współpracy

2.            nawiązywanie kontaktu z dzieckiem           - 20 godz.

warsztat poświęcony wzajemnym oczekiwaniom opiekunów zastępczych i dzieci, zawieraniu kontraktu z dzieckiem, porozumiewaniu się z dzieckiem, partnerskiemu rozwiązywaniu konfliktów z dzieckiem,

3.            podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej - 20 godz.

warsztat poświęcony stawianiu wymagań, granic, dyscyplinie wobec dziecka w opiece oraz relacjom dzieci w opiece z ich otoczeniem (opiekunami zastępczymi, dziećmi własnymi, dalszą rodziną, rówieśnikami, szkołą),

4.            funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece          - 20 godz.

warsztat poświęcony analizie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci w opiece, formom pomocy, sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi,

5.            relacje z rodziną naturalną dziecka                           - 20 godz.

warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi),

6.            przygotowanie dziecka do samodzielności               - 20 godz.

warsztat poświęcony przygotowaniu dzieci do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu (samoobsługa, odpowiedzialność, planowanie, wydawanie pieniędzy, praca, zakładanie własnej rodziny),

7.            kryzysy w rodzinie zastępczej       - 20 godz.

analiza własnych problemów pojawiających się w czasie sprawowania opieki, problemy i kryzysy wychowawcze, sposoby ich rozwiązywania oraz możliwości poszukiwania wsparcia i fachowej pomocy.

 

Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania deficytów i opóźnień rozwojowych  oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz
ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i profesjonalistów.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA*

NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

 

 

DATA URODZENIA

 

 

 

ADRES (z kodem pocztowym)

 

 

 

TELEFON (z nr kierunkowym); e-mail

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

 

 

ZAWÓD WYKONYWANY

 

 

 

OD ILU LAT PEŁNISZ FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

 

DZIECI W OPIECE (imię, wiek, czas pobytu w ROZ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRZEBYTE SZKOLENIA

 

 

 

 

 

WŁASNORĘCZNY PODPIS

 

 

 

 

 

 

* pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie będą miały pary pełniące już funkcję opiekunów zastępczych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i ewaluacji programu zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
04 czerwca 2020 r.
imieniny Karola i Franciszka

Linki


licznik odwiedzin 2728077