Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjliasta ds. księgowości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z siedzibą
przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

I.    Stanowisko pracy – specjalista ds. księgowości o w wymiarze 0,5 etatu.
II.     Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę
III.     Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z ustawy);
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie co najmniej średnie – rachunkowość, finanse (preferowane wyższe - rachunkowość);
5) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
IV.    Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputera;
2) doświadczenie pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w jednostce samorządu terytorialnego)
3) Doświadczenie w pracy z programami Firmy Info Groszek
4) Doświadczenie w pracy z programem Płatnik.
5) Doświadczenie w pracy z bankowością elektroniczną.
6) Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych:
 - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7) Znajomość ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
8) Znajomość przepisów w zakresie ZUS.
9) Znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
10) Komunikatywność i umiejętność współpracy.
V.    Zakres wykonywanych zadań:
1) ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostki, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
2) rozliczanie zobowiązań, dokonywanie przelewów bankowych,
3) ewidencja wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
4) rozliczanie delegacji służbowych,
5) prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem przez rodziców odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
6) sporządzanie list płac wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,  list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych oraz dopłat do wypoczynku i innych.
7) prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz zasiłków pracowników.
8) obliczanie zasiłków chorobowych.
9) zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do ZUS oraz zmian, oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz ewentualnych korekt. Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz PFRON i sporządzanie deklaracji w tym zakresie.
10) Dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.
11) Dokonywanie wszelkich przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
12) Archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13) Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
VI.    Wymagane dokumenty:
1. Życiorys i list motywacyjny.
2. Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3. Kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5. Kopia dowodu osobistego
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).
9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
10. Inne dokumenty, których konieczność przedłożenia wynika ze specyfiki stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
VII.    Warunki pracy na stanowisku:
Budynek nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
VIII.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
IX.    Termin składania dokumentów:
Termin składania ofert upływa  1 kwietnia 2015 o godz. 11.00
IX. Miejsce składania dokumentów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 11 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: „specjalista ds. księgowości”.
Aplikacje niekompletne lub złożone do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723624