Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor pełniący funkcje sekretarza projektu w zespole ds. realizacji projektu systemowego.

                                 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor pełniący funkcje sekretarza projektu w zespole ds. realizacji projektu systemowego. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z siedzibą 
przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. 

I. Stanowisko pracy – podinspektor pełniący funkcje sekretarza projektu w zespole ds. realizacji projektu systemowego w wymiarze 0,5 etatu. 
II. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony na okres od 1.02.2015-30.06.2015 
II. Niezbędne wymagania dla kandydatów: 
1. Wykształcenie średnie. 
2. Obywatelstwo polskie. 
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
4. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie edytora teksów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych. 
7. Rzetelność, sumienność i skrupulatność. 
8. Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 
9. Odpowiedzialność i komunikatywność. 
III. Wymagania dodatkowe: 
1. Studenci 4 lub 5 roku studiów. 
2. Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
3. Doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Umiejętność pracy pod presją czasu. 
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. Przygotowywanie procedury zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu systemowego PCPR w Legionowie. 
2. Przygotowywanie wniosków o płatność z realizacji projektu. 
3. Przygotowywanie wniosku o dofinansowanie oraz zmian do niego. 
4. Prowadzenie dokumentacji projektu. 
5. Przygotowywanie projektów umów i porozumień w ramach projektu. 
6. Zamieszczanie informacji dotyczących realizacji projektu na stronie internetowej. 
7. Przygotowywanie informacji o bieżącej realizacji projektu. 
8. Udział w procedurze kwalifikowania uczestników projektu. 
V. Wymagane dokumenty: 
1. Życiorys i list motywacyjny. 
2. Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
3. Kopie świadectw pracy dokumentujące staż pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy. 
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
5. Kopia dowodu osobistego 
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 
7. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.). 
9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
10. Inne dokumenty, których konieczność przedłożenia wynika ze specyfiki stanowiska, na które prowadzony jest nabór. 
VI. Warunki pracy na stanowisku: 
Budynek nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
VIII. Termin składania dokumentów: 
Termin składania ofert upływa 27 stycznia  2015 o godz. 11.00 
IX. Miejsce składania dokumentów: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie budynek B, ul. Gen. W. Sikorskiego 11 lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul. Sikorskiego 11 (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: „podinspektor pełniący funkcje sekretarza projektu w zespole ds. realizacji projektu systemowego”. 
Aplikacje niekompletne lub złożone do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. Sikorskiego 11 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
04 czerwca 2020 r.
imieniny Karola i Franciszka

Linki


licznik odwiedzin 2728012