Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na KOORDYNATORA PROJEKTU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na

KOORDYNATORA PROJEKTU

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centa pomocy rodzie”

                                        

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na

KOORDYNATORA PROJEKTU

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” 

a. Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami UE i przygotowywania projektów z wykorzystaniem środków UE.

2.       Co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.       Doświadczenie w  realizacji zadań projektowych, ich rozliczeń finansowych, promocji, monitoringu i ewaluacji.

4.       Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

5.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

6.       Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet)

7.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8.       Niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe.

9.       Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.

b. Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość problematyki społecznej związanej z działalnością PCPR i integracją społeczną.

2.        Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3.        Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia 29.08.1997.

4.        Znajomość ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

5.       Doświadczenie w koordynacji szkoleń / kursów.

6.       Znajomość i praktyczna umiejętność stosowania narzędzi ewaluacji.

7.       Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

 

 Zakres obowiązków:

1.      Koordynowanie prac związanych z aktywizacją społeczną i zawodową w projekcie „Pokonaj Siebie! Udowodnij że możesz więcej!” , a w szczególności:

2.      Prawidłowe zaplanowanie, wdrożenie oraz koordynowanie zadań związanych z realizacją projektu przyjętego do realizacji.

3.      Koordynowanie pracą osób zaangażowanych w projekt.

4.      Prawidłowe dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5.      Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych projektu.

6.      Dbałość o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz o ochronie danych osobowych.

7.      Organizacja szkoleń, w tym ustalanie programów i harmonogramów zmierzających do uzyskania zaplanowanych w projekcie rezultatów oraz nadzór nad prawidłowością ich przebiegu.

8.      Bieżąca współpraca z dyrektorem Centrum.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         List motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z własnoręcznym podpisem

·          Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie (kserokopie dyplomów, świadectw pracy, umów, zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, rekomendacje itp.)

·          Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności.  

Forma i okres zatrudnienia:

Umowa zlecenie od 25 listopada do 31 grudnia  2014 roku.

Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Nabór na KOORDYNATORA PROJEKTU „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” należy składać w terminie do 14 listopada 2014 roku do godziny 15.30 w sekretariacie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie  ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 05-120 Legionowo (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie).powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723535