Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na logopedę

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ogłasza nabór na logopedę w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na LOGOPEDĘ
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ogłasza nabór na LOGOPEDĘ w ramach projektu
„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
 
Wymagane kwalifikacje:
wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności logopedia lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie logopedii,
min 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy,
niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa  skarbowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publiczny

1. Wymagania dodatkowe:
kreatywność,
komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole,
opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci skierowanych na zajęcia logopedyczne
systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji logopedycznej
prowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych - logopedycnych z osobami wskazanymi przez Zamawiającego
tworzenie  programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem
prowadzenie zajęć instruktażowych oraz konsultacji logopedycznych dla rodziców
dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących,        przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem

3. Warunki współpracy:
rodzaj umowy - umowa zlecenia,
realizacja usługi w okresie: wrzesień 2014 - maj 2015 r. w wymiarze ok. 72 godzin zegarowych/8 godzin miesięcznie(rozumianych jako faktyczny czas przeprowadzania sesji logopedycznych potwierdzony przez osoby uczestniczące w zajęciach) - w terminach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi osobami, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w zajęciach logopedycznych, przy czym w przypadku znacznego wzrostu/spadku zainteresowania klientów przeprowadzanymi zajęciami, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin zajęć logopedycznych w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą;
miejsce realizacji usługi – Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;

4. Wymagane dokumenty:
oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków wynikających z art. 183(2) Kodeksu postępowania cywilnego;
kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje;
kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie;
inne, dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje / umiejętności / uprawnienia;
propozycja cenowa – stawka brutto za 1 godzinę świadczenia usługi, która winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie logopeda w związku z wykonywaniem
niniejszej usługi,  według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Przedstawiona propozycja cenowa służy jedynie do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynagrodzenie wyłonionego Zleceniobiorcy będzie wypłacane w częściach w wysokości stanowiącej iloczyn stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi oraz ilości faktycznie zrealizowanych godzin zegarowych w danym okresie rozliczeniowym.
UWAGA: Jeśli Zleceniobiorca, z mocy przepisów prawa lub na jego wniosek, będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu oraz konieczne będzie opłacenie przez Zleceniodawcę składek na te ubezpieczenia i na Fundusz Pracy, wówczas Zleceniobiorca zobowiązany będzie uwzględnić w propozycji cenowej także w/w składki (w łącznej wysokości 19,67%, w tym: 17,22% - ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy) stanowiące koszt Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie uwzględni powyższego a zaistnieje obowiązek odprowadzenia składek przez Zleceniodawcę, wtedy Zleceniodawca pomniejszy kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia o w/w składki.
oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym zaproszeniem – dot. osób fizycznych.

5. Sposób i termin składani ofert:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, z dopiskiem "LOGOPEDA"  w terminie do dnia 15.07.2014 do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do PCPR).
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji nt. niniejszego zaproszenia udziela Sylwia Król, koordynator projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, tel. 723 081 620Zalaczniki:

załącznik logopeda.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708165