Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na mediatora rodzinnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na

MEDIATORA RODZINNEGO w ramach projektu

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na mediatora rodzinnego

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na MEDIATORA RODZINNEGO w ramach projektu

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

 Wymagane kwalifikacje:

mediatorem w sprawach rodzinnych może być osoba spełniająca warunki wynikające z art. 183(2) Kodeksu postępowania cywilnego;

posiadanie wykształcenia wyższego dającego gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy;

ukończenie studiów podyplomowych "mediacje rodzinne" lub innych z zakresu mediacji dających gwarancję prawidłowej realizacji zamawianej usługi;

posiadanie udokumentowanego doświadczenia praktycznego dot. przeprowadzania mediacji rodzinnych (np. referencje) – przeprowadzenie co najmniej 50 godzin mediacji (uwaga - we wskazaną pulę godzin nie wlicza się mediacji przeprowadzonych w ramach odbytych studiów podyplomowych).

 

1. Wymagania dodatkowe:

kreatywność,

komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole,

opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

określeniu potrzeb i interesów stron;

zdefiniowaniu przedmiotu sporu stron;

badaniu zasadności przeprowadzenia procedury mediacji;

wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego i świadomego porozumienia stron zgodnie z ich wolą;

prowadzeniu dokumentacji wskazanej przez Zleceniodawcę (w tym: ewidencje czasu wykonywanych czynności, raport z wykonanych czynności, protokół z przeprowadzonych mediacji według wzoru wskazanego przez Zleceniodawcę).

 

3. Warunki współpracy:

rodzaj umowy - umowa zlecenia,

realizacja usługi w okresie: wrzesień 2014 - maj 2015 r. w wymiarze ok. 72 godzin zegarowych/8 godzin miesięcznie (rozumianych jako faktyczny czas przeprowadzania sesji mediacyjnych potwierdzony przez osoby uczestniczące w mediacjach) – w terminach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi osobami, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w mediacjach, przy czym w przypadku znacznego wzrostu/spadku zainteresowania klientów przeprowadzanymi mediacjami, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin mediacji w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą;

miejsce realizacji usługi – Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;

mediacje winny być prowadzone przy uwzględnieniu Standardów mediacji ADR uchwalonych przez Społeczną Radę ds. ADR z dnia 26 czerwca 2006 r. oraz Kodeks etyczny mediatorów polskich z 19 maja 2008 r. 

w przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy strony będą potrzebować zaświadczeń, protokołów itp. do przedłożenia w sądzie lub innej instytucji, mediator winien jest przygotować niezbędne dokumenty w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43,

 poz. 296 z późn. zm.). Czas przygotowywania w/w dokumentów nie jest wliczany do czasu przeprowadzenia mediacji.

 

4. Wymagane dokumenty:

oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków wynikających z art. 183(2) Kodeksu postępowania cywilnego;

kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje;

kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie;

inne, dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje / umiejętności / uprawnienia;

propozycja cenowa – stawka brutto za 1 godzinę świadczenia usługi, która winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie mediator w związku z wykonywaniem niniejszej usługi,  według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Przedstawiona propozycja cenowa służy jedynie do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynagrodzenie wyłonionego Zleceniobiorcy będzie wypłacane w częściach w wysokości stanowiącej iloczyn stawki brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi oraz ilości faktycznie zrealizowanych godzin zegarowych w danym okresie rozliczeniowym.

UWAGA: Jeśli Zleceniobiorca, z mocy przepisów prawa lub na jego wniosek, będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu oraz konieczne będzie opłacenie przez Zleceniodawcę składek na te ubezpieczenia i na Fundusz Pracy, wówczas Zleceniobiorca zobowiązany będzie uwzględnić w propozycji cenowej także w/w składki (w łącznej wysokości 19,67%, w tym: 17,22% - ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy) stanowiące koszt Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie uwzględni powyższego a zaistnieje obowiązek odprowadzenia składek przez Zleceniodawcę, wtedy Zleceniodawca pomniejszy kwotę należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia o w/w składki.

oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym zaproszeniem – dot. osób fizycznych.

 

5. Sposób i termin składani ofert:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, z dopiskiem "MEDIATOR"  w terminie do dnia 15.07.2014 do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do PCPR).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji nt. niniejszego zaproszenia udziela Sylwia Król, koordynator projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”, tel. 723 081 620

 Zalaczniki:

załącznik mediator.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723542