Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Zapytanie ofertowe na artykuły malarskie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 17 maja 2014r. Pleneru Integracyjnego w ramach III Dni Osób Niepełnosprawnych 2014" na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” 


DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel. 22 784 83 33  faks 22 784 02 05

www.legionowo.pcpr.pl

Znak sprawy: ZD.253.4.2014/2014

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 17 maja 2014r. Pleneru Integracyjnego w ramach III Dni Osób Niepełnosprawnych 2014" na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r r. poz. 907 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

1.    Zamawiający:

1) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel./faks 22 784 83 33,  faks 22 784 02 05, www.legionowo.pcpr.pl.

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Sylwia Król – Koordynator Projektu, tel.723 081 620 pokój 425, w godz. 8.30 – 15.30 w dni robocze oprócz sobót.

3) Adres, numer telefonu i faksu są wskazane powyżej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, zapytań, oświadczeń i innych informacji oraz dokumentów składanych przez Wykonawców drogą elektoniczną (e-mail), na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl

2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów malarskich dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, wyszczególnionych w  załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zapytania ofertowego, dokonana jednorazowym zakupem.

3.    Warunki dostawy:

1) Dostawa do magazynu Zamawiającego, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,   transportem na koszt Wykonawcy w godz. 8.30 – 15.30
2) Dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego.

3) Dostawa w niezmiennych cenach brutto określonych przez Wykonawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
4) Zapłata za dostawę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
5) Termin realizacji zamówienia - do dnia 13.05.2014r.

6) W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.
5. Termin składania ofert

1) Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  pokonajsiebie.pcpr@wp.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo z dopiskiem: „Dostawa  artykułów malarskich w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! - ZD.253.4.2014/2014 lub dostarczyć osobiście.

2) Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2014r. o godz. 10.00.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena  – 100 %

            Najniższa cena ofertowa brutto

C = --------------------------------------------- x waga kryterium

Cena brutto oferty badanej

2) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość zamówienia.

3) Wykonawca wpisze cenę zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający zastrzega sobie, iż w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść zapytania ofertowego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) Przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny.

2) Niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny.

 

9. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia, ani inne środki ochrony prawnej.

 

10. Załączniki:

1. Formularz cenowy - zał. Nr 1.

2. Wzór umowy zał. Nr 2

 

 

 

Załącznik nr 1

znak: ZD.253.4.2014/2014

 

 

 

 

Formularz cenowy

 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE

ARTYKUŁY MALARSKIE

 

 

 

                                                                                                           .............................................

                                                                                                              miejscowość, data

..........................................

    pieczęć wykonawcy 

..........................................

            tel./fax              

 

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów malarskich na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

 

Lp.

Asortyment

J/M

Ilość

Cena jednostkowa

brutto w PLN

Stawka podatku Vat

Wartość brutto w PLN

1

Sztaluga z drewna 178 cm w zestawie z rysownicą i dwoma klipsami

sztuka

40

 

 

 

2

Kubeczek z blokadą wylania Astra

sztuka

40

 

 

 

3

Podobrazie 60x50 len

sztuka

40

 

 

 

4

Pędzel nr 07

sztuka

40

 

 

 

5

Pędzel nr 10

sztuka

40

 

 

 

6

Pędzel nr 12

sztuka

40

 

 

 

7

Pędzel nr 14

sztuka

40

 

 

 

8

Farby akrylowe  12 kolorów w tubkach

 

sztuka

40

 

 

 

9

Paleta plastikowa mała

 

sztuka

40

 

 

 

10

Ołówek 2B

 

sztuka

80

 

 

 

11

Tablica malarska 30x40

 

sztuka

40

 

 

 

12

Blok gramatura  230  A3  15 kartek

 

sztuka

40

 

 

 

13

Torba papierowa biała rozmiar 80×70 

 

sztuka

40

 

 

 

14

Wartość brutto w PLN

                                                                                     Razem

 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

do 13 maja 2014r.

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:

  1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   
  2. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia.                                                                                                                                           

.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)   Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1).

2)   Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

 

 

                                                                                  .....................................................

                                                                                         podpis i pieczęć upoważnionej osoby*

 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną


 

Załącznik nr 2

znak: ZD.253.4.2014/2014

 

 

Wzór umowy nr ............/2014

 

W dniu ............................. 2014 r w Legionowie, pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z siedzibą przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo posiadającym NIP 5361676201 REGON 017168210 reprezentowany przez: Annę Kaczmarek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do ........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., reprezentowaną przez :............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,

 

 

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa artykułów malarskich w związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Legionowie realizacją w dniu 17 maja 2014r. Pleneru Integracyjnego w ramach III Dni Osób Niepełnosprawnych 2014" na potrzeby realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2."Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 2

1)        Dostawa artykułów malarskich dla potrzeb Zamawiającego, wyszczególnionych w  załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (formularzu cenowym), zostanie dokonana jednorazowym zakupem.

2)        Termin realizacji dostawy - do dnia 13.05.2014r

3)        W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do jakości i braków ilościowych oraz terminu przydatności do spożycia.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie.

4)        Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów malarskich do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko w godzinach 8.30 – 15.30. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.

5)        Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

 

 

§ 3

 1)      Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  §2 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto: .................. zł (słownie złotych:..........................).
2)      Wypłata wynagrodzenia określonego w  ust. 1 niniejszego §, nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3)      Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
4)      Faktura musi być właściwie podpisana i wystawiona na: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
5)      Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

§ 4

 1)      Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są Anna Kaczmarek lub Sylwia Król lub Magdalena Cyrańska.

2)      Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru są ..................................................................................................................................

 

 

§ 5

Umowa zostaje zawarta od...... ........do 13 maja 2014 r.

 

§ 6

                                                         

1)      W razie niedotrzymania określoną niniejszą umową terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w ust. 4.

2)      W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dotyczącym wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wad lub wykonania i dostarczenia na własny koszt i ryzyko nowego przedmiotu umowy, w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

3)       W razie nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1.

4)      W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykonania umowy, bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

5)      Kary umowne określone w ust 3 i 4 sumują się.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

§ 7

 

1)       Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2)      Ewentualne spory mogą wynikać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 8

                                                          

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 9

                                                            

 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) 

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za Stron.

 

§ 11

 

Załącznik do niniejszej umowy stanowi  jej integralną część.

 

 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA

 

                                                           Załącznik do wzoru umowy nr..........................  /2014

 

 

Protokół odbioru

sporządzony ................................... 2014 r . w Legionowie

 

Zakres wykonania zamówienia obejmował ...................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr ............../2014 z ......................... 2014r

zawartą pomiędzy

 

a

.........................................................................................................................................................

 

Odbioru dokonali w imieniu:

                      ZAMAWIAJĄCEGO- ..............................................................................................

                                                          ...............................................................................................

                      WYKONAWCY       - ...............................................................................................

                                                       ..................................................................................................

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

 ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA

 

 

 Zalaczniki:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
04 czerwca 2020 r.
imieniny Karola i Franciszka

Linki


licznik odwiedzin 2728038