Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w ramach projektu

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

 

1.    Wymagania niezbędne:

-     dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-     nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     nieposzlakowana opinia,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

-     obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach    samorządowych),

-     znajomość ustawy o pomocy społecznej

-     znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-     znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej oraz  Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer

 

 

 

 

2.    Wymagania dodatkowe:

-     kreatywność,

-     komunikatywność,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     opracowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

-     rekrutacja beneficjentów projektu,

-     opracowanie kontraktu socjalnego do projektu,

-     współpraca z koordynatorem projektu i kierownikiem jednostki,

-     realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego PCPR w Legionowie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-     List motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z własnoręcznym podpisem

-     Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie (kserokopie dyplomów, świadectw pracy, umów, zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, rekomendacje itp.)

-     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności. 

 

5.    Forma i okres zatrudnienia:

 

Umowa o pracę od 01.04.2014 r.  do 31.12.2014 r.

 

 

Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO w ramach projektu ” należy składać w terminie do 25 lutego 2014 roku do godziny 15.30 w pokoju 204 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie  ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 05-120 Legionowo (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie).

 

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721841