Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na

Członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarne

w ramach projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnianie i integracja społeczna Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wymagania niezbędne:

· Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

· Obywatelstwo polskie,

· Minimum 5 letni staż w tym 1 rok pracy w jednostkach sektora publicznego,

· Dobry stan zdrowia,

· Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni praw publicznych

· Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

· Znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami,

· Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny, pomocy społecznej, doradztwa zawodowego,

· Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej ,

· Komunikatywność i wysoka kultura osobista,

· Operatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

· Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

 

Zakres obowiązków:

·  Przegląd lokalnego środowiska,  wytypowanie i rekrutacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których dorosłe osoby pozostają w długotrwałym bezrobociu oraz które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, do etapu testowania nowych, modelowych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej,

· Opracowanie rodzinnego kontraktu dla poszczególnych wybranych rodzin przy wsparciu ekspertów i z wykorzystaniem wskazówek modelowych,

· Opracowanie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej,

· Realizowanie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, na rzecz konkretnych rodzin z  powiatu,

· Uczestniczenie w spotkaniach Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· List motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z własnoręcznym podpisem

·  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie (kserokopie dyplomów, świadectw pracy, umów, zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, rekomendacje itp.)

· Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności.  

 

Forma i okres zatrudnienia:

Umowa zlecenie od 24 lutego do 31 grudnia 2014 roku.

Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór na Członka mobilnej Grupy Działania pilotażu Schematom Stop” należy składać w terminie do 21 lutego 2014 roku do godziny 15.30 w pokoju 204 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 05-120 Legionowo (decyduję data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Legionowie).

 

 

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
01 czerwca 2020 r.
imieniny Jakuba i Konrada

Linki


licznik odwiedzin 2723495