Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR w tym realizacji VI  edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR w tym realizacji VI  edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


                                            

 
Legionowo, dnia 20 stycznia 2014r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
 
 
Szanowni Państwo,
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby PCPR w tym realizacji VI edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych (zgodnie 
z formularzem ofertowym stanowiących załącznik nr 1) na  potrzeby PCPR z budżetu jednostki oraz w ramach VI edycji projektu systemowego PO KL „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ich dostawa do siedziby Zleceniodawcy.
 
Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Gwarancja na oferowany asortyment - minimum 12 miesięcy od dnia dostawy towaru. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek lub kserokopiarek, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Pod pojęciem fabrycznie nowe rozumie się produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. Podane nazwy materiałów, określają wymagany przez zamawiającego standard i parametry techniczno – funkcjonalno – użytkowe
zamawianych materiałów eksploatacyjnych.
 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników ani też zaoferowania produktu równoważnego dla materiałów eksploatacyjnych. 
 
W przypadku, gdy zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy handlowej lub producenta należy w formularzu ofertowym wpisać nazwę oferowanego materiału biurowego (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). W przypadku, gdy Wykonawca oferuje artykuł identyczny z opisem zamawiającego (artykuł ze wskazaniem nazwy handlowej lub producenta), w formularzu ofertowym, tabela pn. Znak towarowy artykułu równoważnego można pozostawić bez wypełnienia. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca oferuje materiał biurowy identyczny z opisanym Zamawiającego .
 
Zakup materiałów dokonany będzie na podstawie cen jednostkowych określonych 
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Realizacja dostawy będzie wykonana na podstawie odrębnego zamówienia przesłanego faksem lub pocztą mailową, w którym Zamawiający określi szczegółowy zakres dostawy tj. asortyment, ilość. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać zamówione materiały eksploatacyjne i materiały biurowe do dnia 31.12.2014r. do siedziby PCPR 
w Legionowie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 11, przy czym czas realizacji każdej pojedynczej dostawy przez Wykonawcę będzie wynosił do dnia następnego do godz. 12.00 od dnia zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego
 
Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych 
w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport przedmiotu zamówienia na koszt  i ryzyko Wykonawcy wraz z dostarczeniem o ustalonej godzinie i rozładowanie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia  w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego zużytych kaset i pojemników w celu utylizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach.
Oferta powinna zawierać kalkulację cenową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania. Dodatkowo do oferty dołączyć można aktualny katalog Oferenta.
 
Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Dostawcę.
 
Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2014r. do godz. 12.00.
 
Forma składania ofert:
·                    faksem,
·                    pocztą tradycyjną.
Siedziba zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. 
W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, fax.: 22 764 02 55, email: pokonajsiebie.pcpr@wp.pl 
 
Kryteria wyboru: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje korzystne ceny jednostkowe.
 
Zamawiający w przypadku wskazania w formularzu cenowym przez Wykonawcę artykułu równoważnego zastrzega sobie dostarczenie próbek przez Wykonawcę w celu sprawdzenia jakości oferowanego artykułu w  terminie  określonym przez Wykonawcę.


Zalaczniki:

2014_formularz_oferty__zalacznik_nr_1.doc

powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
28 maja 2020 r.
imieniny Augustyna i Jaromira

Linki


licznik odwiedzin 2713145