Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na KOORDYNATORA PILOTAŻU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ogłasza nabór na KOORDYNATORA PILOTAŻU


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

ogłasza nabór na

KOORDYNATORA PILOTAŻU

w ramach projektu systemowego „SCHEMATOM  STOP!  Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnianie i integracja społeczna Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania niezbędne:

·         Wykształcenie wyższe,

·         Minimum 2 letni staż pracy w jednostkach sektorza publicznego  

·         Doświadczenie w koordynowaniu co najmniej jednego projektu w ramach POKL

·         Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

·         Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

·         Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej

·         Komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         Operatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność

·         Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

 

Zakres obowiązków:

·         Organizowanie prac Powiatowych Zespołów Koordynujących Współpracę

·         Organizowanie prac Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych

·         Koordynowanie procesu doboru rodzin wielodzietnych do przetestowania rodzinnych programów zawodowych, pomocy i integracji społecznej

·         Prowadzenie monitoringu działań skierowanych do rodzin wielodzietnych objętych wsparciem

·         Koordynowanie procesu wypracowanie lokalnych programów interdyscyplinarnej współpracy

·         Koordynowanie procesu wypracowania rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej

·         Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

·         Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej pilotażu

·         Dokonywanie płatności

·         Utrzymywanie współpracy z ewaluatorem projektu

·         Utrzymanie współpracy z podmiotem dokonującym badania wypracowanych podczas pilotażu narzędzi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         List motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” z własnoręcznym podpisem

·         Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie (kserokopie dyplomów, świadectw pracy, umów, zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, rekomendacje itp.)

·         Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności.  

 

Forma i okres zatrudnienia:

Umowa zlecenie od 15 stycznia  do 31 grudnia  2014 roku.

Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór na koordynatora pilotażu Schematom Stop” należy składać w terminie do 14 stycznia 2014 roku do godziny 15.30 w pokoju 204 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie  ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 05-120 Legionowo ( decyduję data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w Legionowie).powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2707859