Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

Otwary konkurs ofert

 

Zarząd Powiatu w Legionowie

 

Na podstawie art.  25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 


 

Zarząd Powiatu w Legionowie

 

Na podstawie art.  25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na wspieranie zadania publicznego należącego do Powiatu Legionowskiego w zakresie prowadzenia dwóch 2 - osobowych mieszkań chronionych dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego.

 

Podmiotami uprawionymi do złożenia oferty są:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienne w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność  w zakresie pomocy społecznej.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.   Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, m. in. poprzez tworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

2. Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie dwóch 2 - osobowych mieszkań chronionych dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego.

 

II. Zakres działania:

1.      Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

2.      Objęcie podopiecznych mieszkań chronionych dostępnymi instrumentami, umożliwiającym im nabycie i rozwój sprawności w zakresie samodzielności osobistej, społecznej i zawodowej.

 

III.  Wysokość dotacji przeznaczonej na realizowane zadanie w roku

- 2013:  30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

- 2014:  50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

- 2015:  50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w okresach kwartalnych.

 

IV. Zasady przyznania dotacji:

1.      W otwartym konkursie ofert mogę uczestniczyć organizacje pozarządowe   w rozumieniu ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą oraz podmioty wymienione w art. 3 ust ustawy, prowadzące działalność statutową  w dziedzinie objętej zadaniem konkursu.

2.      Zarząd Powiatu w Legionowie po ogłoszeniu wyników konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowę z wybranym oferentem o wspieranie realizacji zadania publicznego, określonego w pkt.1. Umowa będzie szczegółowo określać termin i warunków realizacji zadania wraz z przekazaniem dotacji na jego sfinansowanie.

3.      Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu                              w Legionowie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji, na zasadach określonych w umowie.

4.      Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa   o wspieranie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do grudnia 2015 roku. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

5.      Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić, w terminie 30 dni po upływie terminu realizacji zadania, szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji na zasadach obowiązujących w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

6.  Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywana będzie datacja na realizację zadania.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu Legionowskiego.

2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadań określone zostaną w umowie.

                                                                                               

VI. Terminy i warunki składania oferty:

1.   Termin składania ofert wyznacza się do dnia 19 września 2013 r. do godz. 15.00.

2.  Oferty należy przesłać w zaklejonych kopertach lub dostarczyć osobiście na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. Gen. Sikorskiego 11.

3.  Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Otwarty konkurs ofert  na wspieranie zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch 2 osobowych mieszkań chronionych dla 4 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, z terenu powiatu legionowskiego”.                                  

      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

4.  Oferty należy złożyć na formularzu określonym w Rozporządzenia Ministra Pracy

      i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

5.   Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ust. 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 4, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) odpis lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumentu o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub kserokopii aktu erekcyjnego lub dokumentu potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, opatrzonych aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Odpis musi być zgodny w aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy  został wydany.

b)  oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu    składania ofert.

2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zgodnie z zapisami Uchwały 159/XXII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr 167/XXIII/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 roku.

3. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25),

2) złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

3) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

4) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu konkursie,

5) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

6) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

7) spełniającej warunki realizacji zadania, określone w pkt. VI,

4. Wymagania merytoryczne stawiane podmiotom:

1) udokumentowania przygotowania zawodowego dającego gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadnia, (tj. psycholog, terapeuta).

2) dysponowanie bazą lokalową i zasobami materialnymi, odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi odpowiednią jakością realizowanego zadnia,

3) zgodność merytoryczna oferty z wymaganiami konkursowymi,

4) adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów, realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.

5. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym dokonuje ich oceny w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (ocena w skali: 0-4 pkt.),

2) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie zasady odpłatności dla mieszkańców ustalone w regulaminie Podmiotu, (ocena w skali: 0-4 pkt.),

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub pomioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie, (ocena w skali: 0-4 pkt.),

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, (ocena w skali: 0-4 pkt.),

5) planowanie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, (ocena w skali: 0-4 pkt.),

6) ocenę i analiza realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, (ocena w skali: 0-4 pkt.).

6. Komisja Konkursowa w trakcie opiniowania ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Wezwanie do uzupełnienia może nastąpić telefonicznie, mailowo lub faxem, na dane wskazane w ofercie danego podmiotu. Uzupełnienie braków winno nastąpić w formie tożsamej z formą złożonej oferty. Oferent winien uzupełnić braki w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.

7. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu datacji podejmuje Zarząd Powiatu Legionowskiego.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie www.powiat-legionowski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

9. Zadanie, o którym mowa w pkt I ogłoszenia konkursowego jest finansowane ze środków budżetu Powiatu Legionowskiego.

10. Dodatkowe informacje na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00 lub pod nr telefonu (22) 764 02 04 – Pani Aneta Krasowska.

 

VIII. Zrealizowane przez Powiat Legionowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju oraz związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Powiat Legionowski nie realizował otwartego konkursu ofert dotyczącego tożsamego zadania w roku ogłoszenia i w roku poprzednim.powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
04 czerwca 2020 r.
imieniny Karola i Franciszka

Linki


licznik odwiedzin 2727946