Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Legionowie
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Legionowie

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Legionowskiego  w zakresie prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego z pokojem interwencyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

I.                  Podmiotami uprawionymi do złożenia oferty są:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienne w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność  w zakresie pomocy społecznej.

 

II.               Wysokość dotacji przeznaczonej na realizowane zadanie w roku

2013:  30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

2014:  30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

2015:  30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

III.           Rodzaje zadania:

Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z pokojem interwencyjnym z trzema tymczasowymi miejscami pobytowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkańców powiatu legionowskiego.

 

IV.           Zakres działania:

1.       Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy domowej.

2.       Prowadzenie pokoju interwencyjnego z trzema tymczasowymi miejscami pobytowymi dla kobiet oraz matek z dziećmi, będących ofiarami przemocy domowej.

 

V.               Zasady przyznania dotacji:

1.  Dotacja będzie przyznawana w terminie do 15 każdego miesiąca, na dany miesiąc, przekazane na konto oferenta.

2. Kwota miesięcznej dotacji ustalona zostaje przez Zleceniodawcę jako 1/12 przydzielonej dotacji. 

 

VI.           Termin i warunki realizacji zadania:

1.     Okres realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2.     Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego.

3.     Poddanie się kontroli w zakresie wykonywanego zadania w każdym czasie.

VII. Termin i warunki składania ofert

  1.     Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2012 r. o godz. 12.00.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Legionowie,: ul. Gen. Sikorskiego 11, w pokoju 204 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PCPR w Legionowie) na adres: PCPR w Legionowie ul. Gen Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na konkurs prowadzenie punktu konsultacyjnego z pokojem interwencyjnym z trzema tymczasowymi miejscami pobytowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkańców powiatu legionowskiego”.

3.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

4.Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) statut albo kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na siedzibę organizacji /podmiotu/ lub Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub kserokopii tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, w przypadku złożenia oferty przez kościelne osoby prawne do oferty należy dołączyć dokument o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub dokument potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji /podmiotu/ za ostatni rok obrotowy lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

VIII. Terminy i tryb wyboru ofert

1.Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2.Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zgodnie z zapisami Uchwały 159/XXII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 października 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr 167/XXIII/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 roku.

3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie www.powiat-legionowski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

 

 

 

IX. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich:

Zleceniodawca informuje, iż w latach 2009 – 2012 zlecał realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w jego imieniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej  celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej z planowaną liczbą miejsc 6.

 

Na realizację tego zadania Zlecający przeznaczył dotację:

a) w 2009 r. w wysokości 60 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

b) w 2010 r. w wysokości 60 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ),

c) w 2011 r. w wysokości 60 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

d) w 2012 r. w wysokości 60 000 zł ((słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

X. Kryteria oceny ofert

 1.Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta  wynosi 100.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

a)  oceną zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez Podmiot                         

     ………………………………………………………………                               15 pkt.

 

     Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu ośrodka lub innych zadań publicznych podobnego typu potwierdzone referencjami, którego placówka funkcjonuje w środowisku zagrożonym demoralizacją (w enklawach ubóstwa) i dysponuje dobrą bazą lokalową na terenie powiatu legionowskiego.

 

b) jakością działania i kwalifikacjami osób, przy udziale których Podmiot ma realizować zadanie                                                                                                                          

………………………………………………………………….                                 25 pkt

 

Maksymalna ilość punktów otrzymuje oferta Podmiotu, którego działalność daje gwarancję należytego wykonania zadania, jest społecznie użyteczna, który w sposób efektywny tworzy lokalne programy opieki nad dziećmi i młodzieżą, który został wyróżniony / nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę (specjaliści – absolwenci wyższych studiów magisterskich o preferowanych kierunkach: pedagogika, psychologia oraz terapeutów posiadających udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy ośrodka).

 

c) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do  zakresu rzeczowego zadania

………………………………………………………………….                                  20 pkt.

 

Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Podmiotu przedstawiająca rzetelną i wiarygodną kalkulacje kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem w planowanej kwocie dotacji – wysokości środków publicznych.

 

d) zadeklarowanym udziałem środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

………………………………………………………………….                                   15 pkt.

 

Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Podmiotu posiadającego jak największy wkład własny (składki, darowizny, środki od sponsorów itp.) przy realizacji zadania.

Wkład własny i z innych źródeł powinien wynosić minimum 20% kosztów realizacji zadania. Oferty Podmiotów nie posiadających minimalnego wkładu własnego i z innych źródeł, przy prowadzeniu ośrodka nie będą rozpatrywane.

 

e) analizą i oceną wykonania zadań zleconych Podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

………………………………………………………………….                                    15 pkt.

Maksymalną ilością punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który rzetelnie i terminowo wywiązał się z realizacji powierzonych przez powiat lub inne jednostki administracji publicznej, zadań w poprzednich latach.

 

f) wysokością dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania

……………………………………………………………….......                                   10 pkt.    

 

Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Podmiotu, która za zaplanowaną kwotę dotacji zaproponuje roczny plan pracy ośrodka bogaty w różnorodne formy i metody pracy.

 

 

XI. Wymagania formalne

Warunki niezbędne do ubiegania się o dotację na realizację zadania wymienionego
w części I:

- oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),

- zadanie, na które złożona zostaje oferta, w całości mieści się w zakresie działalności statutowej organizacji,

- oferta musi być sporządzona na obowiązującym druku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie tel.  (22) 764 02 04, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708020