Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

REGULAMIN PROJEKTU „POKONAJ SIEBIE! UDOWODNIJ, ŻE MOŻESZ WIĘCEJ!”

kapital-ludzki-logo.jpg

Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w zadaniach wynikających z realizowanego projektu systemowego – priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji.


REGULAMIN PROJEKTU

„POKONAJ SIEBIE! UDOWODNIJ, ŻE MOŻESZ WIĘCEJ!”

 

Przepisy ogólne

§ 1.

 

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w zadaniach wynikających z realizowanego projektu systemowego – priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji.
 2. Do realizacji poszczególnych zadań stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2.

 

 1. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2.
 3. Czas trwania projektu: 1.01.2012 r. – 30.12.2014 r.
 4. Projekt zakłada realizację szkoleń, kursów oraz innych działań opisanych w „Zasadach przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
 5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności:

-       kryteria kwalifikacyjne;

-       zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń;

-       zasady kwalifikacji i uczestnictwa na kursach, szkoleniach etc.;

 1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.
 2. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

 § 3.

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo, pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (również osoby korzystające ze świadczeń na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), a w szczególności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup:

-          osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi;

-          osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej);

-          otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa powyżej przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

§ 4.

 1. Rekrutację prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
 2. Informacje o terminach rekrutacji zamieszczone będą na stronie http://www.legionowo.pcpr.pl oraz wywieszane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Planowane jest również umieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie w celu informowania o terminach rekrutacji.

3.      Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

-         Pisemne zgłoszenie kandydata, wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie;

-         weryfikacja zgłoszenia pod względem formalnym;

-         wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

 

 

 

 

Kwalifikacja uczestników

§ 5.

1.      Kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

2.      Komisja kwalifikuje do udziału w projekcie kandydatów spełniających warunki formalne.

3.      O przyjęciu kandydata do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

4.      Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie systemowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz wychowankowie domu dziecka oraz rodzin zastępczych.

5.      O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci informowani są pisemnie lub telefonicznie.

6.      Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie nie później niż na 14 dni roboczych przed jego rozpoczęciem,

 

Obowiązki uczestników projektu

§ 6.

 

1.      Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

-           regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach;

-           potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

-           zdawania egzaminów i zaliczania testów sprawdzających przewidzianych w programie szkolenia/kursu.

2.      Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze, co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć oraz uczestnictwa w badaniach ankietowych w zakresie oceny jakości realizowanego szkolenia.

3.      Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność na zajęciach w wymiarze określonym w ust. 2, zdanie egzaminów i uzyskanie wymaganych zaliczeń.

 1. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie na kontynuację uczestnictwa w projekcie.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć.
 3. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

 

 

-           przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie;

-           nie uzyskania zaliczenia, o którym mowa w ust. 5 w przewidzianym terminie;

-           złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa.


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA


Zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik do Uchwały nr 92/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

 z dnia 19 czerwca 2012 r.

 

Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centa pomocy rodzinie”

 

                                                              powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
25 maja 2020 r.
imieniny Urbana i Grzegorza

Linki


licznik odwiedzin 2708116