Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Dzień Rodzicielstwa Zastępczego więcej

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

02.08.2011
ręce.jpg
Zarząd Powiatu w Legionowie działając na podstawie: art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz uchwały Nr 16/II/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, na realizację w 2011 roku zadania publicznego pt. „Asysta rodzinna dla zawodowych rodzin zastępczych z Powiatu Legionowskiego”

I. Nazwa zadania i cel zadania

Zleceniu podlega realizacja zadania publicznego w postaci asysty rodzinnej dla rodzin zastępczych (nie mniej jednak, niż 9 rodzin) z terenu Powiatu Legionowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zawodowych rodzin zastępczych. Zadanie realizowane będzie w okresie: wrzesień – grudzień 2011 r. i polegać będzie na indywidualnych, cotygodniowych spotkaniach psychologów, reedukatorów, pedagogów (jednakże z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb)
z każdym z członków rodziny, łącznie 875 godzin spotkań. Działanie to skierowane jest do wszystkich członków rodzin zastępczych (dzieci umieszczonych postanowieniem sądu, rodziców zastępczych oraz dzieci biologicznych) zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem pomocy jest rozwiązywanie indywidualnych problemów socjalnych, emocjonalnych, wychowawczych, zawodowych poprzez:
a)wdrożenie indywidualnych planów pracy korekcyjnej i wychowawczej dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych
b)zbudowanie systemu samo-wspierania w środowisku opiekunów zastępczych
c)zwiększenie kompetencji wychowawczych i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego.

II. Zasady finansowania w/w zadania

1.Przyznanie dotacji następuje na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego poprzez dofinansowanie jego realizacji, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
2.O dotację mogą ubiegać się organizację pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy wym. w p. 1, prowadzące statutową działalność w zakresie udzielania pomocy rodzinom wymagającym wsparcia.
3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 43 750 zł. Środki te w 80% pochodzą z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011 r.
4.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w spawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25).
5.Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
6.Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
7.Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.Komisja konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od liczby uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
9.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
11.Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta
z przyznanej dotacji.
12.Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zdania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków i dokonanych z tych środków w ramach realizacji umowy.
13.Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w spawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25).
14.Dotowane z budżetu Powiatu Legionowskiego zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Powiatu Legionowskiego.
15.W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty poniesione od dnia zawarcia umowy; wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy nie będą refundowane.
16.Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
- spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową;
- inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacją zadania.
17. W roku 2010 oraz 2011 Powiat Legionowski nie realizował tego rodzaju zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536).

III. Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadanie powinno być realizowane na rzecz rodzin zastępczych będących mieszkańcami Powiatu Legionowskiego.
2.Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 r.
3.Wymagane są kwalifikacje realizatorów zadania mających, co najmniej ukończone studia wyższe, kursy, szkolenia oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe uprawniające do pracy
z rodzinami zastępczymi.
4. Oferent powinien uwzględnić w ofercie ewentualne miejsce spotkań z członkami rodzin zastępczych oraz przedstawić rozwiązanie kwestii dojazdów realizatorów usług na spotkania
z członkami rodzin zastępczych.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2011 r. o godz. 12.00.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Legionowie,: ul. Gen. Sikorskiego 11,
w pokoju 204 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do PCPR w Legionowie) na adres: PCPR w Legionowie ul. Gen Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.
Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na konkurs Asysta rodzinna dla zawodowych rodzin zastępczych z Powiatu Legionowskiego”, ponadto na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres.

3.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

4.Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:
a) statut albo kserokopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na siedzibę organizacji /podmiotu/ lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważnego do 3 miesięcy od daty wystawienia lub kserokopii tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, w przypadku złożenia oferty przez kościelne osoby prawne do oferty należy dołączyć dokument o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub dokument potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji /podmiotu/ za ostatni rok obrotowy lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu.

V. Terminy i tryb wyboru ofert

1.Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
2.Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zgodnie z zapisami Uchwały Nr 16/II/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 roku.
3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Legionowie www.powiat-legionowski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.

VI. Kryteria oceny ofert

 Wybór ofert odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady i kryteria przy zachowaniu zasad,
o których mowa w Uchwale Nr 16/II/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r.” przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i zachowaniu następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób informowania odbiorców, liczba wolontariuszy) 0-5 pkt,
- możliwości techniczne i organizacyjne realizacji oferty (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,
- kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-10 pkt,
- rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań, rozliczeń, rekomendacje) 0-5 pkt,
- dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt
- wysokość własnego wkładu finansowego w realizację oferty 0-5 pkt
- realność i rzetelność kosztorysu 0-5 pkt
- racjonalność gospodarowania środkami finansowymi (stosunek poniesionych nakładów do planowanych efektów) 0-5 pkt.

VII. Wymagania formalne

 Warunki niezbędne do ubiegania się o dotację na realizację zadania wymienionego
w części I:
- oferta musi spełniać kryteria określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),
- zadanie, na które złożona zostaje oferta, w całości mieści się w zakresie działalności statutowej organizacji,
- oferta musi być sporządzona na obowiązującym druku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie tel. (22) 764 02 05, 02 w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.


powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
31 maja 2020 r.
imieniny Anieli i Petroneli

Linki


licznik odwiedzin 2721840