Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 764 01 40
fax: 22 764 01 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00


Wyświetl większą mapę
Najbliższe święta
Światowy Dzień Choroby Alzheimera Międzynarodowy Dzień Niesłyszących więcej

KONKURS NA PROWADZENIE "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

imagesCAWD7TQ8

 


Zarząd Powiatu w Legionowie

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(t.j. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.Informacje ogólne:  

1. Otwarty konkurs oferty ogłasza się :

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie,

b) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,

c) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie.

2. Oferent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty zgodnie z podanym ogłoszeniem.

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent składający ofertę.

5. Zleceniodawca zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

6. Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (t.j. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

1. Rodzaj zadania: 

Prowadzenie na terenie Powiatu Legionowskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania. 

W budżecie Powiatu Legionowskiego na 2010 rok przewidziano kwotę 86.800 zł  następującym podziałem:

36.800 zł – działalność bieżąca
35.000 zł – wyposażenie
15.000 zł – remonty.

Środki te zostały przeznaczone jako dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, powinny być wydatkowane do końca 2010 roku i nie mogą być objęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3. Zasady przyznawania dotacji:

W następnych latach obowiązująca stawka dotacji jest określana zgodnie z art. 51 c ustawy o pomocy społecznej. Plan budżetu corocznie ustalany jest przez Wojewodę zgodnie z liczbą miejsc w placówce.

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Legionowskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy powinien realizować między innymi  następujące funkcje:


Cele działalności Domu byłyby następujące:

- utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników;

- rozwój umiejętności społecznych w zakresie samoobsługi, zaradności życiowej;

- poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym;

- rozwijanie zdolności oraz zainteresowań;

- zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi;

- przyuczanie do wykonywania prostych prac z zakresu gospodarstwa domowego;

- opieka oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych;

- ochrona praw i interesów uczestników;

- poradnictwo oraz wsparcie dla opiekunów.

Zadania Domu byłyby następujące :


- prowadzenie terapii zajęciowej odpowiedniej do typu dysfunkcji i możliwości uczestnika;
- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych;
- organizowanie dostępu do kultury, oświaty i rekreacji;
- zapewnienie godnego traktowania;
- zapewnienie posiłku oraz możliwość odpłatnego obiadu w czasie pobytu w placówce;
- aktywna integracja poprzez współpracę z ośrodkami kultury, szkołami itp.

Program działania Domu w zakresie organizacyjnym byłby następujący :


- zajęcia odbywałyby się w grupach do 7 osób w obecności terapeutów;
- kryteria doboru grup byłyby związane z podobnymi zainteresowaniami uczestników, ich   zbliżonym stanem psychofizycznym i preferencjami;
-
wśród różnych form aktywności znalazłyby się:

a)
terapia zajęciowa (rysunek, malarstwo, grafika, haft, szycie, ogrodnictwo, ceramika), 

b)
zajęcia z gospodarstwa domowego (przygotowywanie prostych potraw, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, zmywanie naczyń, sprzątanie, robienie zakupów),

c)
muzykoterapia (grupowe i solowe śpiewanie piosenek, percepcja muzyki, odtwarzanie rytmów na instrumentach perkusyjnych, elementy choreoterapii, relaksacja),

d) życie kulturalne (współpraca z ośrodkami kultury, szkołami, udział  w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, wycieczki, zajęcia świetlicowe),

e)
biblioterapia (pomoc w dostępie do literatury i jej wyborze),

f) rehabilitacja ruchowa (usprawnianie ruchowe, poprawa koordynacji nerwowo - mięśniowej, ćwiczenia ogólnousprawniające, rekreacja),

g) zajęcia socjoterapeutyczne (rozwijanie umiejętności pracy w grupie, gry i zabawy integracyjne, utrwalanie zachowań społecznie pożądanych),

h) zajęcia z zakresu higieny (trening czystości, dbałość o schludny wygląd oraz porządek
na terenie Domu),

i) zajęcia edukacyjne (utrwalanie umiejętności czytania i pisania, praktykowanie samodzielnego wypowiadania się, wykonywanie prostych działań matematycznych, obsługa komputera)

Obsługa kadrowa :

- kierownik - 1 osoba;
- terapeuci - 3 osoby;
- pedagog -terapeuta - 1 osoba;
- rehabilitant - 1 osoba;
- psycholog - 1 osoba;
- pielęgniarka - 1 osoba;
- pracownik socjalny - 1 osoba;
- kierowca - 1 osoba;
- inny niezbędny personel.


5. Termin składania ofert:


a) Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 11 w godzinach urzędowania do dnia 13 września 2010 r.


b) Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.


c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Legionowie podczas posiedzenia komisji konkursowej.


d) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie i oznaczona napisem : „Oferta na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ”.


e) Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem (022) 784 83 33 w godz. 8.00 – 16.00.


6.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 
 


1) Warunki przyjęcia i rozpatrzenia oferty:
 


Szczegółowe warunki składania ofert określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), dodatkowo oferta powinna zawierać:


1. Deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego
zadania,


2. Aktualny wyciąg z rejestru sądowego, sprawozdanie finansowe i merytoryczne z d
ziałalności Podmiotu za ubiegły rok lub dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności oraz regulamin ośrodka.


2) Warunki przyznania dotacji:
 


1. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta  wynosi 100.


2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami:


a)     
oceną zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez Oferenta

15 pkt.


Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta, która wykazuje kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu ośrodka lub innych zadań publicznych podobnego typu potwierdzone referencjami, którego placówka funkcjonuje w środowisku zagrożonym demoralizacją (w enklawach ubóstwa) i dysponuje dobrą bazą lokalową.


b) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do  zakresu rzeczowego zadania                                                        

20 pkt.                   


Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta przedstawiająca rzetelną i wiarygodną kalkulacje kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem w planowanej kwocie dotacji – wysokości środków publicznych.


c)     
jakością działania i kwalifikacjami osób, przy udziale których Oferent ma realizować zadanie                                                                                           

25 pkt.          


Maksymalna ilość punktów otrzymuje oferta, która daje gwarancję należytego wykonania zadania, jest społecznie użyteczna, informująca o efektywnym tworzeniu lokalnych programów opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, która wykazuje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, wskazuje na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry (specjaliści – absolwenci wyższych studiów magisterskich o preferowanych kierunkach: pedagogika, psychologia oraz terapeutów posiadających udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy ośrodka).


d) zadeklarowanym udziałem środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania                                                                     

 15 pkt.


Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Oferenta posiadającego jak największy wkład własny (składki, darowizny, środki od sponsorów itp.) przy realizacji zadania.


e) wysokością dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania                

10 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta Oferenta, która za zaplanowaną kwotę dotacji zaproponuje roczny plan pracy ośrodka bogaty w różnorodne formy i metody pracy.


f) analizą i oceną wykonania zadań zleconych Oferentowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków                                                                          

15 pkt. 


Maksymalną ilością punktów otrzymuje oferta Oferenta, który rzetelnie i terminowo wywiązał się z realizacji powierzonych przez powiat lub inne jednostki administracji publicznej, zadań w poprzednich latach.


Dodatkowo:


a) Zleceniodawca dokona wyboru oferty, która wskazuje w swych celach statutowych na prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


b) Zleceniodawca dokona wyboru oferty, która w procedurze konkursowej została najkorzystniej oceniona.


c) Zleceniodawca zastrzega, że w przypadku zmiany przepisów prawa w przedmiotowym zakresie,


d) Oferent będzie zobowiązany dostosować realizację zadania do obowiązujących aktów prawnych.


e) Zleceniodawca wskaże wyłonionemu w drodze konkursu Oferentowi termin i miejsce podpisania umowy  na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.


7. Uwagi
 


1.     
Oferta winna być napisana na komputerze i podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta. Podobnie powinny być podpisane wszystkie załączniki do oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.


2.     
Oferta winna zostać sporządzona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

 powrót

strona główna
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
07 czerwca 2020 r.
imieniny Roberta i Wiesława

Linki


licznik odwiedzin 2732330